Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Dokumentų įteikimas – tai teismo dokumentų pristatymas juridiniam arba fiziniam asmeniui. Įteikimo būdai konkrečiai reglamentuojami Organizacinio ir civilinio proceso kodekse (Maltos teisės aktų rinkinio 12 skyrius).

Siekiant sukurti standartinę dokumentų įteikimo procedūrą ir užtikrinti, kad visos suinteresuotosios šalys gautų su jomis arba jų veikla susijusius teisinius dokumentus, nacionalinėje teisėje buvo nustatytos specialios dokumentų įteikimo taisyklės. Be to, minėtos taisyklės suteikia teismui ir šalims aiškumo, kad dokumentai yra pasiekę adresatą.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Visi teismui pateikti dokumentai turi būti oficialiai įteikti. Šiems dokumentams priskiriami teismo raštai, prieštaravimai, prašymai, šaukimai į teismą, skundai, atsiliepimai, įsakymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir vykdomieji raštai bei teismo nutartys.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Pateikus dokumentą teismui, už dokumentų įteikimą yra atsakingas teismas ir teismo pareigūnai. Dokumentą teismui pateikianti šalis privalo nurodyti asmenį, kuriam turi būti įteiktas tas dokumentas, ir įteikimo adresą. Esant daugiau nei vienam adresatui, dokumentą pateikianti šalis privalo užtikrinti, kad šio dokumento kopijų užtektų visiems adresatams

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti įteiktinų dokumentų adresato buvimo vietą, jei nurodytas adresas neteisingas? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 2 dalies c punktą

Ne.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Taip, jų yra.

Juridinio asmens registruotą adresą galima rasti atliekant paiešką registre internetu Maltos įmonių registro interneto svetainėje adresu

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Internetinė sistema suteikia galimybę bet kuriam fiziniam asmeniui, norinčiam gauti informacijos apie įmones, fondus ir asociacijas, gauti prieigą prie registro. Registre pateikiama informacija apima informaciją, kuri yra nemokama ir skirta plačiajai visuomenei (viešoji informacija). Ši informacija apima įmonių pavadinimus ir jų registracijos numerius, jų registruotą adresą, įsteigimo datą ir t. t. Kiekvienas asmuo gali ieškoti įmonės pagal jos registracijos numerį arba pavadinimą ar jo dalį.

Kalbant apie fizinio asmens adreso nustatymą, rinkimų registras yra nemokamas ir prieinamas plačiajai visuomenei per Maltos teismuose esančius kompiuterius. Naujausias Rinkimų registras visiems prieinamas visiems adresu https://electoral.gov.mt/Register/Enquiry. Tačiau norint atlikti paiešką registre, reikia žinoti vietovę ir gatvę.

4.3 Kokios rūšies pagalbą teikiant užklausas iš kitų valstybių narių dėl adreso nustatymo šios valstybės narės valdžios institucijos teikia pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 1 dalį? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 1 dalį

Šios valstybės narės valdžios institucijos teikia 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą pagalbą.

Juridinio asmens registruotą adresą galima rasti atliekant paiešką registre internetu Maltos įmonių registro interneto svetainėje adresu

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Internetinė sistema suteikia galimybę bet kuriam fiziniam asmeniui, norinčiam gauti informacijos apie įmones, fondus ir asociacijas, gauti prieigą prie registro. Registre pateikiama informacija apima informaciją, kuri yra nemokama ir skirta plačiajai visuomenei (viešoji informacija). Ši informacija apima įmonių pavadinimus ir jų registracijos numerius, jų registruotą adresą, įsteigimo datą ir t. t. Kiekvienas asmuo gali ieškoti įmonės pagal jos registracijos numerį arba pavadinimą ar jo dalį.

Užsienio perduodančioji agentūra, nurodžiusi fizinių asmenų adresus, Maltos gaunančiajai agentūrai gali siųsti prašymą nustatyti adresą dokumentams įteikti šiuo el. pašto adresu: info@stateadvocate.mt

Tokiuose prašymuose turėtų būti nurodytas asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai, asmens tapatybės numeris, vardas ir pavardė.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 7 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Teisminiai dokumentai, kurie nėra teismo bylos dalis, įteikiami registruotu laišku, kuriame teismo pareigūnai teismui įteikia rausvą kortelę, kurioje matomas gavėjo parašas arba tai, kad dokumento nepareikalauta arba kad jis kitaip nebuvo įteiktas. Rausva kortelė turėtų būti pridėta prie dokumento originalo (pavyzdžiui, prie teismo rašto). Kiti byloje pateikti procesiniai dokumentai įteikiami per teismo pareigūną.

Gaunančioji agentūra pasirūpina, kad dokumentas būtų įteiktas, pridėdama dokumentą prie teismo rašto, pateikiamo civilinio teismo (Pirmosios salės) raštinei, jei dokumentai turi būti įteikti Maltos saloje, ir aukštesnės jurisdikcijos Magistratų teismo (Gozo) teismo (Gozo) raštinėje, kai dokumentai turi būti įteikiami Gozo ir Komino salose. Šiuos dokumentus kartu su teisminiu raštu teismo pareigūnas įteikia dokumentų adresatui. Pagal Darbo tvarkos ir civilinio proceso kodekso 187 straipsnį dokumentai gali būti įteikiami taip:

a) dokumentai įteikiami įteikiant dokumento kopiją asmeniui, kuriam dokumentas turi būti įteiktas, arba paliekant šią kopiją tokio asmens gyvenamojoje, verslo ar darbo vietoje arba pašto adresu, kuriuo galima rasti kurį nors jo šeimos ar namų ūkio narį arba kitą jį pavaduojantį ar įgaliotą asmenį arba jo laiškus priimti įgaliotą asmenį; su sąlyga, kad neleidžiama palikti tokios kopijos jaunesniam nei keturiolikos metų asmeniui arba asmeniui, kuris dėl negalios negali pateikti įrodymų apie tokį įteikimą. Laikoma, kad asmuo gali pateikti tokius įrodymus, nebent įrodoma priešingai; taip pat negali būti pareikštas joks prieštaravimas dėl įteikimo neteisėtumo dėl nė vienos iš šių priežasčių, jeigu įrodoma, kad kopija iš tikrųjų pasiekė adresatą;

b) tuo atveju, kai asmenys yra prekybiniuose laivuose arba įgulos nariai, neturintys gyvenamosios vietos Maltoje, įteikimas gali būti vykdomas pristatant dokumentą laivo kapitonui arba bet kuriam kitam jo vardu veikiančiam asmeniui.

c) jeigu įstaiga turi atskirą teisinį subjektiškumą, dokumentai jai įteikiami paliekant dokumento kopiją: i) savo registruotoje buveinėje, pagrindinėje buveinėje arba verslo vietoje arba pašto adresu, kuriuo galima rasti asmenį (-is), kuris (-ie) turi teisinius ar teisminius atstovavimo įgaliojimus, arba įmonės sekretorių ar tokios įstaigos darbuotoją, arba ii) bet kurį iš pirmiau minėtų asmenų a punkte numatytu būdu.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumentų įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Civilinėse bylose dokumentai negali būti įteikiami elektroniniu būdu.

6.1 Kokio tipo elektroninis įteikimas, kaip jis suprantamas pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 1 dalį, gali būti naudojamas šioje valstybėje narėje, kai dokumentai turi būti įteikiami tiesiogiai asmeniui, turinčiam žinomą adresą dokumentams įteikti kitoje valstybėje narėje?

Pagal Maltos nacionalinę teisę elektroninis įteikimas neleidžiamas.

6.2 Ar ši valstybė narė pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 2 dalį nustatė papildomas sąlygas, kuriomis ji leis naudoti elektroninį įteikimą elektroniniu paštu, nurodytą to reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkte? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 2 dalį

Ne.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Ne. Įteikimo būdas išsamiai paaiškintas 5 klausime.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Netaikoma.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Netaikoma.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Atsižvelgiant į Maltos įstatymus, kai asmuo, kuriam yra skirti procesiniai dokumentai, atsisako juos priimti asmeniškai iš vykdančiojo teismo pareigūno, suinteresuotos šalies prašymu, išklausius vykdantįjį teismo pareigūną bei apsvarsčius įvykio aplinkybes, teismas gali nutartimi nustatyti, kad dokumento įteikimas yra atliktas atsisakymo dieną ir valandą ir toks potvarkis bus laikomas kaip įteikimo įrodymas bet kokiais teisės tikslais.

Be to, jeigu asmuo sąmoningai vengia, trukdo arba atsisako priimti bet kokį aktą arba teismo nutartį arba vykdyti bet kokį teismo antstolio įsakymą ar nutartį, jis bus laikomas kaltu dėl nepagarbos teismui ir gali a) gauti pastabą, b) būti pašalintas iš teismo, c) būti sulaikytas areštuoti dvidešimt keturių valandų laikotarpiui teismo pastate arba d) gauti baudą.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis nacionalinių pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Maltos pašto tarnyba pristato paštą bet kokiam asmeniui, kuris randamas nurodytu adresu ir gali priimti korespondenciją, jeigu jis yra veiksnus ir ne vaikas. Daroma prielaida, kad jeigu asmuo randamas nurodytu adresu esančiose patalpose ir priima korespondenciją, jis yra adresato įgaliotas tai padaryti. Jeigu asmuo nėra įgaliotas, jis neturėtų priimti korespondencijos, bet jeigu jis ją priėmė, šis asmuo prisiima atsakomybę perduoti ją adresatui. Pristačius korespondenciją, gavėjas turi pasirašyti. Ši procedūra atitinka 2005 m. Pašto paslaugų (bendrųjų) nuostatų 33 taisyklę.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Jei nėra asmens, galinčio priimti laišką, kai pristatant būtina pasirašyti, atitinkamu adresu paliekamas pranešimas, kuriame adresatas informuojamas apie bandymą pristatyti. Laišką galima atsiimti artimiausiame pašto skyriuje. Jei laiškas nepaimamas, pašto paslaugos teikėjas savo nuožiūra siunčia galutinį pranešimą adresatui, nurodydamas, kad pašto siunta vis dar turi būti atsiimta. Paprastai tai daroma po 5 dienų vietiniam registruotam laiškui ir 10 dienų užsienio registruotam laiškui. Jei po šių laikotarpių toks laiškas neatsiimamas, dar po 5 dienų jis grąžinamas siuntėjui, kuris atitinkamai pažymimas kaip „nepareikalautas“. Jei adresatas arba jo atstovas atsisako priimti laišką, jis nedelsiant grąžinamas siuntėjui kartu pažymint, kad laiško buvo „atsisakyta“.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Jeigu reikiamu adresu nėra nieko, kas priimtų laišką, tuo adresu paliekamas pranešimas, informuojant apie bandymus įteikti laišką kartu pranešant, kad jį galima atsiimti artimiausiame pašto skyriuje. Jei laiškas nepaimamas, pašto paslaugos teikėjas savo nuožiūra siunčia galutinį pranešimą adresatui, nurodydamas, kad pašto siunta vis dar turi būti atsiimta. Paprastai tai daroma po 5 dienų vietiniam registruotam laiškui ir 10 dienų užsienio registruotam laiškui. Jei po šių laikotarpių toks laiškas neatsiimamas, dar po 5 dienų jis grąžinamas siuntėjui, kuris atitinkamai pažymimas kaip „nepareikalautas“. Korespondenciją atsiimti iš pašto skyriaus gali tik adresatas arba jo įgaliotas atstovas, pateikus kartu pranešimą ir adresato asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Įteikimo arba neįteikimo pažymėjimą išduoda gaunančioji agentūra, remdamasi teismo pareigūno nurodyta informacija, kaip nurodyta toliau.

Įteikiant originalius dokumentus registruotu laišku, prie jų bus pridėta „rausva kortelė“. Grąžinus originalius dokumentus į teismą, ant jų uždedamas raudonos arba juodos spalvos rašalo antspaudas. Juodas rašalas naudojamas, kai nurodoma, kad dokumentas buvo įteiktas, taip pat nurodant, kam dokumentas buvo pristatytas. Jeigu dokumentas nebuvo įteiktas, dokumentas bus antspauduotas raudonu rašalu ir jame bus nurodyta priežastis, kodėl jis nebuvo įteiktas.

Dokumentai, kuriuos įteikia teismo antstolis, antspauduojami juodu rašalu, jeigu įteikimas yra teigiamas, arba raudonu – jeigu įteikimas yra neigiamas. Juose pasirašo už įteikimo vykdymą atsakingas teismo antstolis.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Jeigu adresatas negauna dokumentų, bet dokumentai buvo teisėtai įteikti, paliekant kopiją adresato adresu, jo namuose arba darbo vietoje, įteikimas yra laikomas atliktu ir galiojančiu. Jei dokumentus gauna trečioji šalis, ji gali juos grąžinti pateikdama atsakomąjį teismo raštą dėl išduoto teismo rašto, kuriuo dokumentai buvo įteikti. Pastarajame teismo rašte, į kurį atsakoma, trečiasis asmuo turi paaiškinti priežastį, kodėl jis nėra teisingas adresatas, o jei priežastis laikoma pagrįsta, laikoma, kad toks dokumentas įteiktas nesėkmingai. Įteikimas, atliktas pažeidžiant įstatymą, gali būti užginčytas, pateikiant teisminį ieškinį. Jeigu, nedalyvaudama galiojančiame įteikime, šalis, kuriai turi būti įteikti dokumentai, pateikia teismui atsakymą arba atvyksta į teismą, laikoma, kad toks įteikimas yra galiojantis.

11 Jei adresatas atsisako priimti dokumentą remdamasis vartojama kalba (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 12 straipsnis), o teismas ar institucija, vykdantys teismo procesą, patikrinę nusprendžia, kad tas atsisakymas nebuvo pagrįstas, ar yra speciali teisių gynimo priemonė šiam sprendimui užginčyti?

Ne.

12 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)? Ar yra skirtumas tais atvejais, kai dokumentas turi būti įteiktas pagal nacionalinę teisę ir kai prašymas įteikti dokumentą pateikiamas iš kitos valstybės narės? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 15 straipsnį, susijusį su dokumento įteikimu iš kitos valstybės narės

Maltos įstatymuose nustatytas fiksuotas 50 EUR mokestis už kiekvieną Maltoje įteikiamą dokumentą. Šis mokestis turi būti sumokamas prieš įteikiant dokumentą. Mokesčiai mokami banko pavedimu Valstybės advokato tarnybai šiais banko sąskaitos rekvizitais:

Banko pavadinimas: Central Bank of Malta

Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas: The Office of the State Advocate - Service of documents/Legal fees

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kodas: MALTMTMT

Mokestis skiriasi, kai dokumentai įteikiami pagal nacionalinę teisę ir kai dokumentai yra kilę iš kitos valstybės narės ir turi būti įteikti Maltoje. Kai dokumentai turi būti įteikti Maltoje, jie pateikiami teisme ir už šių dokumentų pateikimą imamas mokestis. Mokestis priklauso nuo to, koks dokumentas pateikiamas teisme. Dokumentų spausdinimui taip pat taikomi teisiniai mokesčiai ir išlaidos. Kita vertus, dokumentams, kurie turi būti įteikti Maltoje iš kitų valstybių narių, taikomas fiksuotas 50 EUR mokestis.

Paskutinis naujinimas: 14/11/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.