Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Praktiškai įteikimas reiškia tai, kad dokumentas nusiunčiamas ar įteikiamas adresatui ir yra įrodymų, kad jis gavo dokumentą ar kad laikytasi Procesinių dokumentų įteikimo įstatymo taisyklių. Įteikimo taisyklės nustatomos ir dėl to, kad teismai privalo remtis dokumentais, kuriuos gauna asmenys, kuriems šie dokumentai yra skirti.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Dokumentai įteikiami, jeigu to konkrečiai reikalaujama arba jeigu dokumentus būtina įteikti atsižvelgiant į pranešimo nuostatos tikslus; kitu atveju dokumentai įteikiami tik jei to reikia atsižvelgiant į aplinkybes. Konkrečios teisės nuostatos pavyzdys, kai dokumentai turi būti įteikiami, yra kai civilinės bylos atsakovui reikia įteikti šaukimą į teismą.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Paprastai dokumentų įteikimą užtikrina valdžios institucija arba teismas. Tačiau valdžios institucija arba teismas gali leisti užtikrinti įteikimą to prašančiai šaliai (kai dokumentus įteikia šalis). Kad dokumentą galėtų įteikti šalis, šis įteikimas negali būti netinkamas.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti įteiktinų dokumentų adresato buvimo vietą, jei nurodytas adresas neteisingas? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 2 dalies c punktą

Gaunančioji institucija savo iniciatyva ieško naujų gavėjo adreso duomenų, jeigu gavėjas nebegyvena šaukime nurodytu adresu.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Kai asmens, kuriam turi būti įteiktas teismo ar kitas dokumentas, adresas nežinomas, Švedijos mokesčių agentūra padeda nustatyti fizinių asmenų adresą, o Švedijos įmonių registro įstaiga – įmonių adresą. Konkrečios oficialios procedūros norint gauti šią informaciją nėra.

Jei norite paprašyti informacijos iš Mokesčių inspekcijos, galite jai paskambinti telefonu +46 771567567 arba spustelėti nuorodą Užduoti klausimą arba pateikti atsakymą Švedijos mokesčių agentūrai. Paspaudus ant šios nuorodos, atsidarys forma, kurioje galėsite įrašyti savo užklausas dėl adreso. Užklausą taip pat galite siųsti paštu adresu Švedijos mokesčių agentūra, SE-205 30 Malmö, ŠVEDIJA. Užklausai paštu siųsti galite naudoti B formą. Informacija iš gyventojų registro teikiama nemokamai.

Jei norite paprašyti informacijos iš Švedijos įmonių registro įstaigos, galite jai paskambinti telefonu +46 771670670 arba nusiųsti užklausą el. paštu bolagsverket@bolagsverket.se. Užklausą taip pat galite siųsti paštu adresu Švedijos įmonių registro įstaiga, SE-851 81 Sundsvall, ŠVEDIJA. Užklausai el. paštu arba paštu siųsti galite naudoti B formą. Gali būti taikomi mokesčiai.

4.3 Kokios rūšies pagalbą teikiant užklausas iš kitų valstybių narių dėl adreso nustatymo šios valstybės narės valdžios institucijos teikia pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 1 dalį? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 1 dalį

Žr. 4.2.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 7 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Dažniausias dokumento įteikimo būdas yra jį siųsti paštu adresatui (paprastas įteikimas). Kartu su laišku pateikiamas įteikimo kvitas, kurį adresato prašoma pasirašyti ir grąžinti.

Alternatyvūs įteikimo būdai (be netiesioginio įteikimo) yra įteikimas telefonu, supaprastintas įteikimas ir įteikimas per antstolį.

Įteikimas telefonu reiškia, kad dokumento, kurį reikia įteikti, turinys yra perskaitomas telefonu asmeniui, kuriam šis dokumentas turi būti įteiktas, prieš jį išsiunčiant. Telefonu įteikiamų dokumentų gavimo patvirtinimo nereikia. Laikoma, kad dokumentas įteiktas garsiai perskaičius jo turinį.

Supaprastintas įteikimas – tai dokumento siuntimas paskutiniu žinomu adresato adresu, kitą darbo dieną tuo pačiu adresu išsiunčiant patariamąjį pranešimą, kuriame nurodoma, kad dokumentas išsiųstas. Supaprastintam įteikimui gavimo patvirtinimo nereikia. Laikoma, kad dokumentai įteikti praėjus 2 savaitėms po išsiuntimo, jei patariamasis pranešimas išsiųstas kaip nurodyta. Supaprastintas įteikimas gali būti naudojamas tik tuo atveju, jei adresatas buvo informuotas, kad atitinkamoje byloje ar atitinkamu atveju gali būti naudojamas supaprastintas įteikimas. Praktiškai tai reiškia, kad, pavyzdžiui, bylos šaliai dokumentą, kurio gavimas turi būti patvirtintas, reikia įteikti tik vieną kartą.

Specialus įteikimas juridiniams asmenims. Tam tikromis aplinkybėmis dokumentai juridiniams asmenims gali būti įteikiami išsiunčiant juos įmonės registruotu adresu, kitą darbo dieną tuo pačiu adresu išsiunčiant patariamąjį pranešimą. Laikoma, kad dokumentai įteikti praėjus 2 savaitėms po išsiuntimo, jei patariamasis pranešimas išsiųstas kaip nurodyta.

Įteikimas per antstolį reiškia, kad dokumentą įteikia asmuo, turintis tam tinkamą įgaliojimą, pvz., antstolis arba Švedijos policijos institucijos, Švedijos prokuratūros, teismo, Švedijos vykdymo užtikrinimo institucijos arba licencijuotos įteikimo bendrovės darbuotojas.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumentų įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

6.1 Kokio tipo elektroninis įteikimas, kaip jis suprantamas pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 1 dalį, gali būti naudojamas šioje valstybėje narėje, kai dokumentai turi būti įteikiami tiesiogiai asmeniui, turinčiam žinomą adresą dokumentams įteikti kitoje valstybėje narėje?

Paprastojo įteikimo atveju institucija gali elektroniniu būdu išsiųsti dokumentus asmeniui, turinčiam žinomą adresą kitoje valstybėje narėje, Įteikimo reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytomis sąlygomis (žr. potvarkio (2008:808) 6a skirsnį, kuriame pateikiamos ES įteikimo reglamentą papildančios nuostatos). Todėl elektroninio dokumentų įteikimo sąlyga yra ta, kad, atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes, toks įteikimas nebūtų netinkamas. Jei dėl kokios nors priežasties elektroninį paštą naudoti netikslinga, reikia pasirinkti kitą metodą.

6.2 Ar ši valstybė narė pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 2 dalį nustatė papildomas sąlygas, kuriomis ji leis naudoti elektroninį įteikimą elektroniniu paštu, nurodytą to reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkte? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 2 dalį

Kitų sąlygų nenustatyta.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Kai dokumentų asmeniui, kuriam jie turi būti įteikti, negalima įteikti asmeniškai, jie gali būti įteikiami toliau nurodytais būdais.

Įteikimas per antstolį, naudojant pakaitinį įteikimą: dokumentas įteikiamas kitam asmeniui nei adresatui, kuriam jis turi būti įteiktas, pvz., suaugusiam gavėjo namų ūkio nariui arba gavėjo darbdaviui. Tačiau pakaitinis gavėjas visada turi sutikti gauti šį dokumentą. Gavėjo adresu turi būti išsiųstas pranešimas apie tai, kad dokumentas buvo įteiktas ir kuris asmuo jį gavo.

Įteikimas per antstolį paliekant prie namų: dokumentas paliekamas gavėjo namuose, pavyzdžiui, pašto dėžutėje, arba tinkamoje vietoje prie namų, pavyzdžiui, ant durų.

Įteikimas paskelbiant: tai atliekama sudarant sąlygas gauti dokumentą toje institucijoje ar teisme, kuris nusprendė jį įteikti, kartu pranešant apie šį faktą ir apie pagrindinį dokumento turinį Švedijos oficialiajame leidinyje (šved. Post- och Inrikes Tidningar) ir, jei tam yra priežasčių, vietos laikraštyje. Dokumentas kartu išsiunčiamas paskutiniu žinomu adresato adresu.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Dokumentai, įteikti per antstolį, naudojant pakaitinį įteikimą, laikomi įteiktais, kai jie yra pristatyti ir gavėjui yra išsiųstas pranešimas.

Dokumentai, įteikti per antstolį paliekant prie namų, laikomi įteiktais, kai jie yra palikti 7.1 punkte nurodytu būdu.

Dokumentai, įteikti paskelbus, laikomi įteiktais praėjus 2 savaitėms nuo sprendimo juos tokiu būdu įteikti, jeigu jie yra paskelbti ir laiku (per 10 dienų) imtasi kitų nustatytų priemonių.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Jei dokumentas yra didelis arba dėl kitų priežasčių nėra tikslinga jį siųsti arba palikti gavėjui, institucija gali nuspręsti tam tikrą laikotarpį sudaryti galimybes šį dokumentą gauti toje institucijoje arba kitoje institucijos pasirinktoje vietoje. Gavėjui turi būti pranešta apie šio sprendimo turinį.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Jei gavėjas atsisako gauti dokumentą, įteikiamą per antstolį, dokumentas vis tiek laikomas įteiktu, jei jis yra paliktas pristatymo adresu.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis nacionalinių pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Paštu įteikiami dokumentai gali būti siunčiami registruotu paštu. Išsiųstą dokumentą galima atsiimti pašto skyriuje, pašto būstinėje arba kaimo pašto operatoriaus biure. Jį turi pasirašyti numatytasis gavėjas arba jo atstovas, pateikęs tapatybės įrodymą. Pašto tarnybos klientas taip pat gali nurodyti, kad priimtinas tik įteikimas asmeniškai.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Jei dokumento negalima įteikti registruotu paštu, nėra kitų būdų jį įteikti paštu. Vietoje to gali būti apsvarstytos kitos įteikimo priemonės, pavyzdžiui, įteikimas per antstolį.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Registruotu paštu siunčiamo dokumento gavėjams apie tai pranešama išsiunčiant pranešimą jų namų adresu, SMS žinute arba el. paštu. Paprastai dokumentas lieka pristatymo vietoje 14 dienų nuo jo pristatymo dienos.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Paprastai asmuo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, patvirtina dokumento gavimą arba naudojamas institucijos ar teismo parengtas patvirtinimo dokumentas kaip įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas telefonu, pakaitiniu įteikimu ar paliekant jį prie namų.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Visus įrodymus galima pateikti Švedijos teismams, kurie juos įvertina. Jei galima nustatyti, kad asmuo susipažino su dokumentu, nėra svarbu, ar tas dokumentas buvo įteiktas nustatytu būdu. Todėl įteikimo formos klaidos savaime nereiškia, kad dokumentas turi būti įteiktas iš naujo – svarbiausia yra tai, ar dokumentą gavo jo adresatas.

Kita vertus, jei galima nustatyti, kad asmuo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, jo negavo arba jei nebuvo laikomasi įteikimo taisyklių, sprendimas gali būti panaikintas pritaikius vadinamąsias ypatingas teisių gynimo priemones.

11 Jei adresatas atsisako priimti dokumentą remdamasis vartojama kalba (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 12 straipsnis), o teismas ar institucija, vykdantys teismo procesą, patikrinę nusprendžia, kad tas atsisakymas nebuvo pagrįstas, ar yra speciali teisių gynimo priemonė šiam sprendimui užginčyti?

Visi, manantys, kad dokumentas jiems buvo įteiktas netinkamai, priimant galutinį sprendimą gali apskųsti sprendimą dėl įteikimo. Jeigu aukštesnės instancijos teismas nustato, kad dokumentas tikrai buvo įteiktas netinkamai, procesas gali būti atnaujintas žemesnės instancijos teisme.

12 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)? Ar yra skirtumas tais atvejais, kai dokumentas turi būti įteiktas pagal nacionalinę teisę ir kai prašymas įteikti dokumentą pateikiamas iš kitos valstybės narės? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 15 straipsnį, susijusį su dokumento įteikimu iš kitos valstybės narės

Jeigu už dokumentų įteikimą atsakinga valdžios institucija, šio įteikimo išlaidas padengia valstybė. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad ieškovas civiliniame procese neprivalo grąžinti teismui išlaidų, kurias jis patyrė įteikdamas atsakovui šaukimą į teismą.

Jeigu pavienis asmuo ar šalis nori kam nors įteikti dokumentą, jis privalo pats padengti šio įteikimo išlaidas. Pavyzdžiui, Švedijos policijos institucijos darbuotojo paslaugos, jam veikiant kaip antstoliui, kainuoja 1 000 SEK.

Paskutinis naujinimas: 19/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.