Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana”? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz dokumentu izsniegšanu?

Būtībā “dokumentu izsniegšana” nozīmē dokumentu izsniegšanu visām tiesvedības pusēm civillietās un komerclietās vai šo pušu informēšanu par dokumentiem.

Dokumentu izsniegšana saskaņā ar tiesību aktiem ir darbība, ko veic kompetentās iestādes un personas, lai nodrošinātu adresātiem piekļuvi viņiem adresēto dokumentu saturam. Tas ir būtiski, jo, neizsniedzot dokumentu pusei, tai tiek liegta iespēja tikt uzklausītai, un šādā gadījumā var tikt piemēroti ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Dokumentu izsniegšanai piemēro īpašus noteikumus, jo šī procedūra ir vajadzīgs priekšnosacījums tiesvedībā, kurš izriet no principa, kas paredz pušu tiesības tikt uzklausītām. Tas nozīmē, ka jānodrošina pušu piekļuve informācijai par tiesvedības norises vietu un laiku un par būtiskiem faktiem lietā.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Oficiāli izsniedzamie dokumenti ir procesuālie dokumenti prasībai tiesā, pieteikums atcelt aizmugurisku spriedumu (un papildu pamatojums), apelācijas sūdzība (un papildu pamatojums), kasācijas sūdzība (un papildu pamatojums), pieteikums sprieduma pārskatīšanai (un papildu pamatojums), trešās puses tiesvedība (un papildu pamatojums), pieteikums pret ārpustiesas un tiesas aktiem (un papildu pamatojums), primārā vai sekundārā iejaukšanās, paziņojums par tiesas procesu un trešās personas paziņojums, pieteikums par pagaidu noregulējuma noteikšanu, atcelšanu vai grozīšanu, pieteikums par pagaidu izpildraksta izsniegšanu vai atcelšanu un ieraksts par atlikšanu, ja atbildētājs neierodas, pieteikums par tiesisko aizsardzību bezstrīdus procesā un sprieduma atcelšanu vai grozīšanu, pavēste par ierašanos uz tiesas sēdi vai ar zvērestu apliecinātu liecību saņemšana un visi tiesas spriedumi (gan galīgi un pārsūdzami).

3 Kas ir atbildīgs par dokumenta izsniegšanu?

Par izsniegšanu atbild puse lietā pēc rakstiska rīkojuma, ko saskaņā ar izsniedzamo dokumentu izdod vai nu šī puse vai tās pārstāvis, vai — pēc šīs puses lūguma — tam pilnvarotais tiesnesis vai — koleģiāla tiesas sastāva gadījumā — tiesas priekšsēdētājs (Civilprocesa kodeksa (CPK) 123. pants). Dokumentus izsniedz tiesu izpildītājs, ko iecēlusi tiesa, kuras reģionā atrodas adresāta dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta izsniegšanas laikā (CPK 122. panta 1. punkts). Ja par dokumentu izsniegšanas norisi ir atbildīga tiesa, izsniegšanu var veikt arī tiesu izpildītājs krimināllietās, kurš darbojas attiecīgajā reģionā, vai Grieķijas policijas amatpersona, mežsargs vai pašvaldības sekretārs (CPK 122. panta 2. un 3. punkts). Turklāt tiesvedībā par pagaidu noregulējumu par sēdes norises vietu un laiku paziņo, izsniedzot tiesas kancelejas izdotu dokumentu, kurā norādīta sēdes norises vieta, datums un laiks, vai ar tiesas kancelejas telegrāfisku vai telefonisku aicinājumu. Tiesnesis var arī norīkot, ka kopā ar pavēsti jāizsniedz arī pieteikuma kopija (CPK 686. panta 4. punkts).

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja norādītā adrese nav pareiza? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu

Ciktāl iespējams, jā.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja ir, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Nē, tām nav tiešas piekļuves.

Visi Grieķijas teritorijā dzīvojošie ar kompetento reģistra iestāžu starpniecību tiek reģistrēti katras pašvaldības datubāzē. Tomēr vienotajā valsts datubāzē ir iekļauti tikai pilngadīgie pilsoņi, kurus reģistrē, pamatojoties uz personas apliecību/pasi, un to pēc nepieciešamības atjaunina Grieķijas pašvaldības.

Tā pilsoņiem (bez maksas) ir pieejama, vienīgi izmantojot publiskas telefonu grāmatas.

Valsts pilsoņu reģistrs, kas ļaus izsekot cilvēkus, tiek veidots un aizpildīts.

4.3 Kāda veida palīdzību, atbildot uz citu dalībvalstu pieprasījumiem, šīs dalībvalsts iestādes sniedz atbilstoši Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 1. punktam? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 1. punktu

Kompetentā saņēmēja struktūra meklē adreses, nosūtot vēstuli citām valsts aģentūrām.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 7. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Parastā dokumentu izsniegšanas metode ir attiecīgā dokumenta nodošana adresātam personīgi (CPK 127. panta 1. punkts) neatkarīgi no adresāta atrašanās vietas (CPK 124. pants). Tomēr, ja adresātam vai nu kā vienīgajam īpašniekam, vai kopā ar citu personu pieder dzīvesvieta, veikals, birojs vai darbnīca vietā, kur jāizsniedz dokuments, vai tas šajā vietā ir nodarbināts kā darba ņēmējs, strādnieks vai kalpotājs, dokumentu nevar izsniegt citā vietā bez šīs personas piekrišanas (CPK 124. panta 2. punkts). Attiecībā uz alternatīvu izsniegšanas metožu izmantošanu ir iespējams, ka pēc tieslietu ministra priekšlikuma tiek izdots dekrēts, saskaņā ar kuru dokumentus var izsniegt arī, izmantojot pastu, telegrāfu vai tālruni, kā arī norādīt, kā veic un apliecina izsniegšanu (CPK 122. panta 4. punkts).

6 Vai civilajā tiesvedībā ir atļauta elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja ir, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Tiesas dokumentus var izsniegt arī elektroniski, ja tie ir elektroniski parakstīti.

Elektroniski izsniegtu tiesas dokumentu uzskata par izsniegtu, ja sūtītājs no adresāta ir saņēmis elektronisku apliecinājumu par saņemšanu, kam jābūt parakstītam ar uzlabotu elektronisko parakstu un ko uzskata par dokumenta izsniegšanas aktu (CPK 122. panta 5. punkts).

CPK 122.A pants

1. Dokumentu elektroniski var izsniegt arī sertificēts tiesu izpildītājs, kas iecelts tiesā reģionā, kurā izsniegšanas brīdī atrodas tās fiziskās vai juridiskās personas dzīvesvieta, uzturēšanās vieta vai juridiskā adrese, kurai dokuments adresēts.

2. Procesuālos dokumentus saskaņā ar 1. punktu var izsniegt arī elektroniski, ja tie parakstīti ar kvalificētu elektronisko parakstu saskaņā ar Likuma 4727/2020 2. panta 20. punktu (Valdības Vēstnesis, I sērija, Nr. 184). Izsniegšana elektroniski tiek uzskatīta par notikušu tikai tad, ja tiesu izpildītājs ir saņēmis elektronisku apliecinājumu par dokumenta saņemšanu ar adresāta kvalificētu elektronisko parakstu saskaņā ar Likuma 4727/2020 2. panta 20. punktu. Elektroniskais saņemšanas apliecinājums jāiekļauj tiesu izpildītāja sastādītajā dokumenta izsniegšanas aktā saskaņā ar CPK 139. pantu, pretējā gadījumā izsniegšana ir spēkā neesoša. Dokumentu izsniegšana tiek uzskatīta par nenotikušu, ja izsniedzējs 24 stundu laikā pēc nosūtīšanas nesaņem elektronisko saņemšanas apliecinājumu. Ja elektroniskā izsniegšana nav notikusi, dokumentus izsniedz, izmantojot fiziskos līdzekļus, kā paredzēts 122. un turpmākajos pantos.

3. Ievērojot 4. punktu, fiziskai personai vai juridiskas personas gadījumā — tās likumīgajam pārstāvim, kas vēlas nosūtīt vai saņemt dokumentus elektroniski, ir jādeklarē viena e-pasta adrese Nacionālajā paziņojumu centrā (NNC), kas minēts Likuma 4704/2020 17. pantā (Valdības Vēstnesis, I sērija, Nr. 133). Ja adresāts dzīvo vai juridiskās personas juridiskā adrese atrodas ārvalstīs, NNC jāiesniedz deklarācija.

4. Dokumentiem, kas adresēti valstij, kredītiestādei, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai, izsniegšana ar elektroniskiem līdzekļiem, kā noteikts 1.–3. punktā, tiek veikta attiecīgajā reģiona decentralizētajā aģentūrā vai centrālajā filiālē, kurā dokumentu izsniegšanas laikā atrodas tiesu izpildītājs. Ja reģionā nav kompetentas decentralizētas aģentūras vai centrālās filiāles, izsniegšanu veic pirmajā teikumā minēto vienību galvenajā birojā. Šajā nolūkā juridisko personu likumīgajiem pārstāvjiem ir jānorāda NNC sava e-pasta adrese, kā arī tā pārstāvja, aģenta vai darbinieka vārds, kurš ir pilnvarots saņemt elektroniski izsniegto dokumentu.

6. Reģistrēta e-pasta adrese tiek aizstāta vai dzēsta atbilstīgi Likuma 4704/2020 17. pantam.

7. Dokumenta izsniegšanu pilnvarotam advokātam saskaņā ar 143. panta 1. un 3. punktu var veikt arī, to nosūtot uz procesuālā dokumentā norādīto e-pasta adresi atbilstīgi CPK 119. panta 1. punktam.

8. Elektroniskās izsniegšanas gadījumos procesuālos termiņus pagarina par vienu dienu.

9. Nosacījumi elektroniskā pieteikuma izveidei un darbībai dokumentu izsniegšanai elektroniski ir noteikti ar tieslietu ministra un digitālās pārvaldības ministra kopīgu lēmumu.

6.1 Kāda veida elektroniskie pakalpojumi Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 1. punkta nozīmē ir pieejami šajā dalībvalstī, ja izsniegšana ir jāveic tieši personai, kurai ir zināma izsniegšanas adrese citā dalībvalstī?

Grieķija patur tiesības atbildēt uz jautājumu Regulā (ES) 2020/1784 noteiktajos termiņos.

6.2 Vai šī dalībvalsts saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 2. punktu ir noteikusi papildu nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā pieņems elektronisku izsniegšanu pa e-pastu, kā minēts minētās regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 2. punktu

Minētā iespēja izsniegt tiesas dokumentus, izmantojot elektroniskos līdzekļus, ir atkarīga no tā, vai pēc tieslietu ministra priekšlikuma tiks izdots prezidenta dekrēts, kurā būs noteiktas konkrētākas prasības, kas jāizpilda.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Ja adresāts neatrodas savā dzīvesvietā, dokumentu piegādā kādai no pārējām personām, kuras dzīvo kopā ar adresātu, ja tās apzinās savu rīcību un nav pretējās puses tajā pašā lietā (CPK 128. panta 1. punkts).

Ja dzīvesvietā neatrodas neviena no 1. punktā minētajām personām:

  1. dokumentu liecinieka klātbūtnē piestiprina pie dzīvesvietas durvīm;
  2. bez maksas izgatavotu dokumenta kopiju ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc nosūtīšanas nodod personīgi tā reģiona policijas iecirkņa priekšniekam, kurā atrodas dzīvesvieta, bet, ja tas neatrodas uz vietas, — amatpersonai vai amatpersonas vietniekam, kas izpilda tā pienākumus, vai policijas iecirkņa sargam. Visos minētajos gadījumos piegādi apliecina ar dokumenta izsniegšanas aktā ietilpstošu bez maksas aizpildītu kvīti;
  3. ne vēlāk kā nākamajā darbdienā izsniedzējs pa pastu nosūta adresātam rakstisku paziņojumu, kurā norāda izsniegtā dokumenta veidu, dzīvesvietas adresi, kur pie durvīm piestiprināts dokuments, nosūtīšanas datumu, iestādi, kurai piegādāta kopija, un piegādes datumu. Apliecinājumu paziņojuma nosūtīšanai pa pastu kā daļu no dokumenta izsniegšanas akta bez maksas sagatavo un paraksta dokumenta izsniedzējs. Apliecinājumā jānorāda pasta nodaļa, kurā nosūtīts paziņojums, kā arī to pieņēmušais darbinieks, kuram apliecinājums jāapstiprina (CPK 128. panta 4. punkts).

Ja persona, kurai izsniedz dokumentu, neatrodas veikalā, birojā vai darbnīcā, dokumentu nodod personīgi veikala, biroja vai darbnīcas vadītājam vai partnerim, palīgam, darbiniekam vai kalpotājam, ja tie apzinās savu rīcību un nav pretējās puses tajā pašā lietā (CPK 129. panta 1. punkts).

Ja veikalā, birojā vai darbnīcā neatrodas neviena no 1. punktā minētajām personām, piemēro CPK 128. panta 4. punkta noteikumus (CPK 129. panta 2. punkts).

Ja adresāts vai 128. un 129. pantā minētās personas atsakās pieņemt attiecīgo tam izsniegto dokumentu vai parakstīt dokumenta izsniegšanas aktu, vai nespēj to parakstīt, amatpersona, kas veic izsniegšanu, liecinieka klātbūtnē piestiprina dokumentu pie dzīvesvietas, biroja, veikala vai darbnīcas durvīm (CPK 130. panta 1. punkts).

Ja adresātam nav dzīvesvietas, biroja, veikala vai darbnīcas un tas vai nu atsakās pieņemt dokumentu, vai nespēj vai atsakās parakstīt dokumenta izsniegšanas aktu, un šo atteikšanos vai nespēju apliecina liecinieks, ko šim nolūkam pieaicinājusi amatpersona, kas veic izsniegšanu, aktu nodod personīgi 128. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētajām personām (CPK 130. panta 2. punkts).

Ja persona, kurai izsniedzami dokumenti, ārstējas slimnīcā vai atrodas cietumā un ar viņu nav iespējams sazināties, šis fakts jāapstiprina slimnīcas administratoram vai cietuma priekšniekam un jāatzīmē dokumenta izsniegšanas aktā, un dokumentu var izsniegt slimnīcas administratoram vai cietuma priekšniekam, kam ir pienākums to personīgi nodot personai, kurai izsniedzams dokuments (CPK 131. pants).

Ja adresāts atrodas dienestā uz tirdzniecības kuģa, kas atrodas Grieķijas ostā, un nav sastopams vai atsakās pieņemt dokumentu, vai atsakās vai nespēj parakstīt aktu par izsniegšanu, dokumentu izsniedz kuģa kapteinim vai tā vietniekam, bet ja arī šīs personas nav sastopamas vai atsakās pieņemt dokumentu, to nodod ostas pārvaldes iestādes vadītājam, kuram ir pienākums par to paziņot adresātam (CPK 132. panta 1. punkts).

Ja personai, kurai izsniedzams dokuments, atrodas dienestā uz tāda tirdzniecības kuģa klāja, kas neatrodas Grieķijas ostā, dokumentu izsniedz personas dzīvesvietā saskaņā ar 128. pantu, bet, ja personai nav dzīvesvietas, — saskaņā ar noteikumiem par dokumentu izsniegšanu personām, kuru adrese nav zināma. Jebkurā gadījumā dokumentu izsniedz kuģa īpašnieka birojā Grieķijā vai citos gadījumos — kuģa aģenta birojā Grieķijas ostā, ja tāds ir (CPK 132. panta 2. punkts).

Ja dokumentu nav iespējams tieši izsniegt personām, kuras ietilpst kādā no turpmāk minētajām kategorijām un kuras atrodas aktīvajā dienestā, vai to radiniekiem vai kalpotājiem, kuri dzīvo kopā ar tām, dokumentu, ievērojot 128. panta 3. un 4. punktu, izsniedz šādi:

  1. personām, kuras atrodas vispārējā dienestā Grieķijas armijā, — dokumentu izsniedz vienības, bāzes vai dienesta vietas komandierim, kam piederīgs adresāts. Ja vienība, bāze vai dienesta vieta nav zināmas, dokumentu izsniedz attiecīgās bruņoto spēku nozares virspavēlniekam;
  2. Grieķijas jūras spēku virsniekiem, virsnieku vietniekiem un jūrniekiem — dokumentu izsniedz jūras spēku ģenerālštāba virspavēlniekam;
  3. Grieķijas gaisa spēku virsniekiem, apakšvirsniekiem un personālam — dokumentu izsniedz gaisa spēku ģenerālštāba virspavēlniekam;
  4. Grieķijas policijas un krasta apsardzes virsniekiem un apakšvirsniekiem, kā arī policijas un krasta apsardzes darbiniekiem — dokumentu izsniedz dienesta vadītājam;
  5. bāku, bākuguņu un signālu staciju apkalpotājiem — dokumentu izsniedz tā reģiona ostas pārvaldes iestādes vadītājam, kurā tie veic savus darba pienākumus (CPK 133. panta 1. punkts).

Ja personai, kurai izsniedzami dokumenti, dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas ārvalstīs, dokumentu izsniedz tās tiesas prokuroram, kurā noris vai kurā norisēs tiesvedība, vai tiesai, kas pieņēmusi izsniedzamo spriedumu, un tiesvedībās maza apmēra prasību tiesās — pirmās instances tiesas prokuroram attiecīgajā reģionā. Visus ar izpildi saistītos dokumentus izsniedz tās pirmās instances tiesas prokuroram, kuras jurisdikcijā notiek izpilde, un visus ārpustiesas dokumentus izsniedz prokuroram, kurš ir atbildīgs par pēdējo dzīvesvietu vai zināmo adresi ārvalstīs, bet, ja šādas dzīvesvietas vai zināmas adreses ārvalstīs nav, dokumentus izsniedz galvaspilsētas pirmās instances tiesas prokuroram (CPK 132. panta 1. punkts). Pēc dokumenta saņemšanas prokuroram bez nepamatotas kavēšanās tas jānosūta ārlietu ministram, kuram ir pienākums to pārsūtīt adresātam (CPK 134. panta 3. punkts).

Gadījumā, ja nav zināma atrašanās vieta vai precīza adrese personai, kurai izsniedzami dokumenti, piemēro 134. panta 1. punkta noteikumus. Tajā pašā laikā izsniedzamā procesuālā dokumenta kopsavilkums jāpublicē divos dienas laikrakstos, no kuriem viens jāpublicē Atēnās, bet otrs — vai nu tiesas atrašanās vietā, vai arī Atēnās, kā norādījis prokurors, kuram dokuments ir izsniegts. Kopsavilkumu sagatavo un paraksta izsniedzējs, un tajā norāda lietas pušu pilnos vārdus un uzvārdus / nosaukumus, izsniegtā procesuālā dokumenta veidu, attiecīgo lūgumu un tiesas sprieduma gadījumā — sprieduma rezolutīvo daļu, tiesu, kurā noris vai kurā noritēs tiesvedība, vai amatpersonu, kas izpilda spriedumu, un, ja adresāts tiek aicināts ierasties vai veikt noteiktu darbību, — norāda ierašanās laiku un vietu un attiecīgo darbību (CPK 135. panta 1. punkts). Minēto piemēro arī tad, ja Ārlietu ministrija apstiprina, ka dokumentu nav iespējams nosūtīt personai, kuras dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas ārvalstīs (CPK 135. panta 3. punkts).

Ja 128. panta 4. punkta b) apakšpunktā, 131., 132. un 133. pantā minētie biroji vai veikali ir slēgti vai ja šajos pantos minētās iestādes vai personas atsakās pieņemt izsniegto dokumentu vai parakstīt dokumenta izsniegšanas aktu, izsniedzējs par to sagatavo attiecīgu ziņojumu un nodod dokumentu tās pirmās instances tiesas prokuroram, kuras jurisdikcijā atrodas izsniegšanas vieta, un prokurors dokumentu nosūta personai, kura atteikusies pieņemt izsniegto dokumentu vai parakstīt aktu.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja 7.1. punktā minēto izsniegšanas metodi izmanto attiecībā uz personu, kas atrodas slimnīcā vai ieslodzījumā, vai armijas vai jūras spēku dienestā esošu vai ārvalstīs dzīvojošu personu, izsniedzamo dokumentu uzskata par izsniegtu ar brīdi, kad tas ticis nogādāts iepriekšējā punktā minētajām iestādēm vai personām, neatkarīgi no sūtīšanas un saņemšanas laika (CPK 136. panta 1. punkts).

Ja 7.1. punktā minētā izsniegšanas metode izmantota attiecībā uz personu, kura nav sastapta tās dzīvesvietā, un nav sastapts arī neviens tās pilngadīgais radinieks, kurš dzīvo kopā ar šo personu, izsniedzamo dokumentu uzskata par izsniegtu ar brīdi, kad tas piestiprināts pie adresāta dzīvesvietas durvīm, ja ir ievērotas visas izsniegšanas metodei 7.1. punktā noteiktās prasības (piemēram, dokumenta izsniegšana personīgi policijas iecirkņa priekšniekam un attiecīga rakstiska paziņojuma nosūtīšana).

7.3 Ja cita izsniegšanas metode ir deponēt dokumentus konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir deponēti?

Grieķija nekad nav ieviesusi dokumentu nodošanu pasta nodaļā kā alternatīvu (netiešu) izsniegšanas metodi. Kā minēts 7.1. punktā, ja minētā izsniegšanas metode izmantota attiecībā uz personu, kas nav sastapta tās dzīvesvietā, un nav sastapts arī neviens tās pieaugušais radinieks, kas dzīvo kopā ar šo personu, pēc izsniedzamā dokumenta piestiprināšanas pie adresāta dzīvesvietas durvīm un tā kopijas nodošanas policijas iecirkņa priekšniekam adresātam nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda izsniegtā dokumenta veidu, dzīvesvietas adresi, kur pie durvīm piestiprināts dokuments, nosūtīšanas datumu, iestādi, kurai piegādātā kopija, un piegādes datumu.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Kā minēts 7.1. punktā, ja adresāts atsakās pieņemt attiecīgo tam izsniegto dokumentu vai parakstīt dokumenta izsniegšanas aktu, amatpersona, kas veic izsniegšanu, liecinieka klātbūtnē piestiprina dokumentu pie dzīvesvietas, biroja, veikala vai darbnīcas durvīm. Kad dokuments ir piestiprināts pie durvīm, to uzskata par izsniegtu.

8 Izsniegšana no ārvalstīm pa pastu (Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam vai arī saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi tas var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Šādā gadījumā pasta pakalpojuma sniedzējs dokumentu nogādās tikai adresātam personīgi.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pantu, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Šādā gadījumā pasta pakalpojuma sniedzējs prombūtnē esošajam adresātam rakstiski paziņos, ka dokuments atradīsies pasta nodaļā noteiktu laiku, kurā adresāts to var saņemt.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var izņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Skatīt 8.2. punktu.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Dokumentu izsniedzējs sagatavo aktu, kurā iekļauta šāda informācija: a) rīkojums par izsniegšanu, b) precīzs izsniegtā dokumenta un attiecīgo personu identifikācijas apraksts, c) izsniegšanas datums un laiks, d) persona, kurai dokuments izsniegts, un izsniegšanas metode, ja adresāts vai 128.–135. un 138. pantā minētās personas nav bijuši sastopami vai atteikušies to pieņemt (CPK 139. panta 1. punkts).

Aktu paraksta dokumentu izsniedzējs un persona, kas saņem dokumentu, vai, ja šī persona atsakās parakstīt vai nevar parakstīt, šim nolūkam nolīgts liecinieks (CPK 139. panta 2. punkts).

Izsniedzējs dokumentā atzīmē izsniegšanas laiku un datumu un to paraksta. Šī piezīme ir pierādījums tās personas vajadzībām, kurai izsniegts dokuments. Ja dokumenta izsniegšanas akts un piezīme savstarpēji nesakrīt, noteicošais ir akts (CPK 139. panta 3. punkts).

139. pantā minētais akts jāsagatavo divos eksemplāros. Viens eksemplārs tiek nodots personai, kura pasūtīja dokumentu izsniegšanu, bet otrs, par kuru netiek iekasēta zīmognodeva, glabājas pie amatpersonas, kas veic izsniegšanu. Par izsniegšanu izdara īsu piezīmi īpašā grāmatā, kas atrodas pie amatpersonas, kas veic izsniegšanu (CPK 140. panta 1. punkts).

Tiesu izpildītājam pēc pieprasījuma jāizsniedz lietā esošo dokumentu oriģinālu kopijas personai, kura lūgusi veikt izsniegšanu, un adresātam, kā arī ikvienam, kuram ir likumīgas intereses, ja to, vizējot pieprasījumu, apstiprinājis tās pirmās instances tiesas priekšsēdētājs, kuras mītne atrodas reģionā, kurā notikusi izsniegšana (CPK 140. panta 2. punkts).

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai arī dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja puse lietā nav ievērojusi termiņu nepārvaramas varas vai pretējās puses krāpniecisku darbību (piemēram, nepareizas izsniegšanas ar tiesu izpildītāja starpniecību vai dokumentu saņēmušās personas tīšas nepaziņošanas pusei lietā) dēļ, šī puse var lūgt atjaunot iepriekšējo stāvokli (CPK 152. panta 1. punkts) 30 dienu laikā no dienas, kad radās nepārvaramas varas šķērslis, vai no dienas, kad tā uzzināja par pretējās puses krāpniecisku darbību (CPK 153. pants).

Ja persona, pret kuru pieņemts aizmugurisks spriedums, vispār nav tikusi izsaukta vai nav izsaukta tiesiski, vai izsaukta pēc noteiktā termiņa, tai ir tiesības lūgt aizmuguriskā sprieduma izpildes atcelšanu 15 dienu laikā pēc sprieduma izsniegšanas, ja tā dzīvo Grieķijā, vai 60 dienu laikā pēc tam, kad sprieduma izsniegšanas akta kopsavilkums pēdējo reizi publicēts 135. panta 1. punkta kārtībā, ja tās adrese nav zināma vai tā uzturas ārvalstīs (CPK 501. pants, 503. panta 1. un 2. punkts).

Ja lietas dalībnieks izsniedz pavēsti pretējai pusei, paziņojot, ka šīs puses adrese nav zināma, neskatoties uz to, ka tai bija zināma tās adrese, un ja pretējā puse ir pilnībā vai daļēji zaudējusi lietā, pretējā puse ir tiesīga lūgt sprieduma pārskatīšanu 60 dienu laikā pēc pārsūdzētā sprieduma izsniegšanas, ja persona dzīvo Grieķijā, vai 120 dienu laikā, ja personas adrese nav zināma vai tā dzīvo ārvalstīs, vai, ja spriedums vispār netika izsniegts, — 3 gadu laikā pēc apstrīdētā sprieduma publicēšanas, ja tas ir galīgs vai neatceļams, pretējā gadījumā no dienas, kad tas kļuvis galīgs (CPK 538. pants, 544. panta 9. punkts, 545. panta 1., 2., 3. un 5. punkts).

11 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, pamatojoties uz izmantoto valodu (Dokumentu izsniegšanas regulas 12. pants), un tiesa vai iestāde, kurā celta prasība, nolemj pārbaudīt, vai atteikums ir bijis pamatots, vai pastāv īpašs tiesību aizsardzības līdzeklis, lai apstrīdētu minēto lēmumu?

Aizmuguriska sprieduma gadījumā sk. 10. punkta 2. apakšpunktu. Ja adresāts ierodas (atbalstot atteikuma iemeslu), pieteikumu par aizmuguriskā sprieduma atcelšanu iesniegt nevar. Tomēr var iesniegt apelācijas sūdzību.

12 Vai man ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja ir, tad cik? Vai pastāv atšķirība, kad dokuments ir jāizsniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kad izsniegšanas pieprasījums ir no citas dalībvalsts? Sk. arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 15. pantu attiecībā uz dokumenta izsniegšanu no citas dalībvalsts

Izsniegšanas izmaksas iepriekš sedz persona, kas pasūtījusi izsniegšanu (CPK 173. panta 1. un 3. punkts).

Pusei, kas zaudē lietu, nosaka pienākumu segt arī šīs izmaksas (CPK 176. pants, 189. panta 1. punkts). Maksājamā summa atkarīga no izmantotās izsniegšanas metodes un veida. Minimālās izsniegšanas izmaksas, ja attiecīgo dokumentu izsniedz personai, kuras dzīvesvieta atrodas vai kura uzturas reģionā, kurā ir tiesu izpildītāja prakses vieta, ir 35,00 EUR.

Lapa atjaunināta: 06/07/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.