Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana”? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz dokumentu izsniegšanu?

Dokumentu nosūtīšanu — procedūru, ar kuras palīdzību tiesas dokuments tiek darīts zināms adresātam — Luksemburgā reglamentē divi atsevišķi noteikumu kopumi, no kuriem pirmo veido divi apakškopumi.

Pirmā apakškopa ir tiesu izpildītāja veikta izsniegšana (signification).

Pilnīga un pabeigta izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs, ir parasta procedūra. To veic tiesu izpildītājs (huissier de justice), kurš personīgi nogādā dokumentu adresātam pēc tam, kad ir pārliecinājies par viņa dzīvesvietas adresi, dzīvesvietu vai juridisko adresi. Šī procedūra nodrošina lielāku noteiktības pakāpi. Tas attiecas uz dažādu dokumentu nosūtīšanu, ar kuriem uzsāk tiesvedību pirmajā instancē (actes introductifs en première instance), un uz visiem apelācijas paziņojumiem (actes d'appel). Tas parasti attiecas arī uz tiesas spriedumu pārsūtīšanu, kas iezīmē pārsūdzības termiņa sākumu un paredz to izpildi.

Atsevišķās tiesvedībās, ko izskata miertiesneši, tiek izmantota atvieglota izsniegšanas forma, lai pārsūtītu dokumentu par lietas ierosināšanu: tiesu izpildītājs pārbauda adresāta mājas adresi, dzīvesvietu vai juridisko adresi un nosūta dokumentu ierakstītā vēstulē, pievienojot saņemšanas apstiprinājuma veidlapu.

Izsniegšana pa pastu (notification) nav saistīta ar tiesu izpildītāja iesaistīšanu. Tāpēc tā nodrošina mazāku noteiktības pakāpi nekā tiesu izpildītāja veikta izsniegšana. Tiesas kanceleja (greffe du tribunal) nosūta dokumentu (procesuālo dokumentu vai sprieduma kopiju) ierakstītā vēstulē, pievienojot saņemšanas apstiprinājuma veidlapu. Šo procedūru galvenokārt piemēro pirmajā instancē lietās par īres tiesībām (bail à loyer) un darba tiesībām (droit du travail). Spriedumu izsniegšana pa pastu iezīmē arī pārsūdzības termiņa sākumu.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Vairumam procesuālo dokumentu ir jābūt izsniegtiem vai oficiāli paziņotiem, pirms tos var nodot tiesnesim.

Jo īpaši ar likumu ir noteikts, ka jāizsniedz vai oficiāli jāpaziņo tie procesuālie dokumenti, ar kuriem uzsāk tiesvedību un uzaicina atbildētāju ierasties tiesā personīgi vai ar advokāta pārstāvību.

Ir jāizsniedz vai oficiāli jāpaziņo arī nolēmumi, lai tie iegūtu res judicata spēku līdz ar pārsūdzības termiņa beigām.

3 Kas ir atbildīgs par dokumenta izsniegšanu?

Izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs, paredz, ka tiesu izpildītājs veic vai nu pilnīgu un galīgu izsniegšanu, vai tikai atviegloto izsniegšanu formu (signification atténuée), nosūtot ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu.

Izsniegšana pa pastu nozīmē, ka tiesas kanceleja nosūta dokumentu ierakstītā vēstulē, pievienojot veidlapu saņemšanas apstiprinājumam.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja norādītā adrese nav pareiza? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu

Saskaņā ar likumu tiesu izpildītājiem kā pieprasītajai institūcijai ir pienākums dokumentus oficiāli paziņot adresātam personīgi vai nogādāt tos uz adresāta dzīvesvietu vai juridisko adresi. Pirms dokumentu nosūtīšanas adresātam tiesu izpildītāji pēc savas iniciatīvas iesniedz informācijas pieprasījumus par fizisko vai juridisko personu adresēm tiem pieejamās datubāzēs . Ja tiesu izpildītāja ģeogrāfiskajā jurisdikcijā ir atrodama jauna oficiālā adrese, tiesu izpildītājs izsniegs dokumentu šajā jaunajā adresē.

Lai veiktu savus uzdevumus, tiesu izpildītāji ir pilnvaroti piekļūt turpmāk norādītajai informācijai:

 • Attiecībā uz fiziskām personām:
  • vārdam, uzvārdam;
  • dzīvesvietas adresei;
  • dzimšanas datumam.

Šo informāciju var atrast fizisko personu reģistrā (registre des personnes physiques). Tiesu izpildītājiem ir piekļuve šim reģistram, lai veiktu savus uzdevumus.

 • Attiecībā uz uzņēmumiem:
  • nosaukumam;
  • tirdzniecības nosaukumam;
  • juridiskajai adresei;
  • tirdzniecības reģistra numuram.

Attiecībā uz uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā, šī informācija ir publiska un brīvi pieejama.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja ir, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Ārvalstu tiesu iestādes un/vai tiesvedības puses nevar piekļūt fizisku personu reģistram, lai noskaidrotu fiziskas personas dzīvesvietas adresi.

Attiecībā uz uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā, pamatinformācija (juridiskā adrese, tirdzniecības nosaukums, tirdzniecības reģistra numurs) ir publiski pieejama bez maksas. Par piekļuvi sīkākai informācijai ir jāmaksā nodeva.

4.3 Kāda veida palīdzību, atbildot uz citu dalībvalstu pieprasījumiem, šīs dalībvalsts iestādes sniedz atbilstoši Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 1. punktam? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 1. punktu

Saskaņā ar 7. pantu Luksemburga sniedz 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto palīdzību nolūkā atrast tās personas adresi, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments.

Izraudzītās iestādes, kurām pārsūtītājas struktūras var adresēt lūgumus noskaidrot tās personas adresi, kam ir jāizsniedz dokuments, ir tiesu izpildītāji.

Tiesu izpildītāji un viņu ģeogrāfiskā jurisdikcija atrodama šajā vietnē:

Luksemburgas Tiesu izpildītāju kolēģija (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg)

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 7. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

 • Kopsavilkums dokumentu izsniegšanai pa pastu

Ja pasta darbinieks atrod adresātu norādītajā adresē, tas lūdz adresātu parakstīt saņemšanas apstiprinājumu, kuru pēc tam atgriež sūtītājam. Ja adresāts atsakās parakstīt saņemšanas apstiprinājumu, pasta darbinieks šo atteikumu fiksē, bet dokumentu uzskata par izsniegtu. To dēvē par personisku izsniegšanu pa pastu.

Ja adresātu nevar atrast, bet cita persona adresāta mājas adresē, dzīvesvietā vai juridiskajā adresē pieņem ierakstīto vēstuli, pasta darbinieks fiksē šīs personas identitāti saņemšanas apstiprinājuma veidlapā. Izsniegšana pa pastu trešai personai tiek uzskatīta par līdzvērtīgu izsniegšanai pa pastu uz dzīvesvietas adresi.

Ja norādītajā adresē neviena nav, bet adrese ir pareiza, pasta darbinieks pastkastītē atstāj paziņojumu, kurā lūdz adresātu paziņojumā norādītajā laikā saņemt šo vēstuli pastā. Tad dokumentu uzskata par izsniegtu pat tad, ja adresāts pastā neierodas. To dēvē arī par izsniegšanu pa pastu uz dzīvesvietas adresi.

Ja adresi nevar noskaidrot, pasta darbinieks atgriež vēstuli sūtītājam un ziņo, ka dokuments nav izsniegts. Šajā gadījumā pieteicēja pienākums ir norādīt jaunu adresi. Ja adresātam nav zināma adrese, pieteicējs var atteikties no dokumentu izsniegšanas pa pastu un lūgt, lai dokumentu izsniedz tiesu izpildītājs, ja nepieciešams, ar ierakstu par meklēšanu.

Šo dokumentu izsniegšanas procedūru piemēro tikai tad, ja adresāts ir Luksemburgas iedzīvotājs. Ja adresāts ir ārvalsts iedzīvotājs, dokumentu oficiāli paziņo tiesu izpildītājs.

 • Kopsavilkums par dokumentu oficiālu paziņošanu, ko veic tiesu izpildītājs

Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana ir dokumenta izsniegšana adresātam personīgi jebkurā vietā, kur tiesu izpildītājs adresātu atrod.

Tiesu izpildītājs parasti dodas uz adresāta dzīvesvietas adresi. Tomēr dokumentu var izsniegt jebkurā vietā, kur tiesu izpildītājs adresātu atrod, piemēram, adresāta darba vietā.

Dokumentu uzskata par izsniegtu personīgi, kad tā kopiju nogādā tieši adresātam rokās. Juridiskas personas gadījumā dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu, kad kopija ir nogādāta juridiskajam pārstāvim, advokātam vai citai šim nolūkam pilnvarotai personai. Ja dokumentu oficiāli paziņo norādītā dokumentu saņemšanas adresē, dokumentu uzskata par personīgi izsniegtu, kad kopija ir izsniegta pilnvarniekam.

Ja adresāts kopiju pieņem, tiesu izpildītājs to fiksē izsniegšanas paziņojumā (exploit). Šajā gadījumā dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu datumā, kad to nodod adresātam.

Ja adresāts atsakās kopiju pieņemt, tiesu izpildītājs fiksē to paziņojumā par izsniegšanu. Šajā gadījumā dokuments tiek uzskatīts par izsniegtu datumā, kad to uzrāda adresātam. To dēvē par personisku izsniegšanu, ko veic tiesu izpildītājs.

Ja dokumentu nevar izsniegt personīgi, tiesu izpildītājs dodas uz adresāta mājas adresi, dzīvesvietu vai juridisko adresi. Tur dokumenta kopiju izsniedz jebkurai tur esošai personai, ja šī persona pieņem šo dokumentu, nosauc savu uzvārdu, vārdu, pilnvaras un adresi, kā arī izsniedz kvīti par saņemšanu. To nogādā aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir adresāta uzvārds, vārds, pilnvaras un adrese, ar tiesu izpildītāja spiedogu uz aploksnes zīmoga. Kopiju nevar izsniegt bērnam, kurš ir jaunāks par 15 gadiem, vai personai, kura pieprasījusi dokumentu oficiālu paziņošanu. Tiesu izpildītājs mājas adresē, dzīvesvietā vai juridiskajā adresē atstāj aizlīmētā aploksnē ievietotu datētu paziņojumu ar informāciju, ka kopija ir nogādāta, kā arī informāciju par personu, kurai kopija ir izsniegta. Visos šajos gadījumos dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu dokumenta kopijas nogādāšanas datumā. To dēvē par tiesu izpildītāja veiktu izsniegšanu uz dzīvesvietas adresi.

Visos gadījumos tiesu izpildītājs sagatavo protokolu par formalitāšu izpildi, ko pievieno dokumenta oriģinālam. Gan to, gan arī izsniegšanas protokolu tad atgriež personai, kura lūgusi veikt dokumenta izsniegšanu.

Nepastāv alternatīvas metodes papildus oficiālas paziņošanas vai 7. punktā minētajai netiešas izsniegšanas procedūrai.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir atļauta elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja ir, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Elektroniska dokumentu oficiāla paziņošana vai izsniegšana nav atļauta saskaņā ar Jauno civilprocesa likumu (Nouveau Code de Procédure Civile).

6.1 Kāda veida elektroniskie pakalpojumi Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 1. punkta nozīmē ir pieejami šajā dalībvalstī, ja izsniegšana ir jāveic tieši personai, kurai ir zināma izsniegšanas adrese citā dalībvalstī?

Neattiecas.

6.2 Vai šī dalībvalsts saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 2. punktu ir noteikusi papildu nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā pieņems elektronisku izsniegšanu pa e-pastu, kā minēts minētās regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 2. punktu

Nē.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana dzīvesvietas adresē

Ja dokumentu adresātam nevar oficiāli paziņot personīgi, dokumenta kopiju nogādā uz adresāta dzīvesvietas adresi. Ja adresāts tur nedzīvo vai viņam nav dzīvesvietas adreses, dokumenta kopiju nogādā uz tā galveno mājvietu. Juridiskas personas gadījumā dokumentu oficiāli paziņo juridiskajā adresē vai administratīvajā birojā.

Tur dokumenta kopiju izsniedz jebkurai tur esošai personai, ja šī persona pieņem šo dokumentu, nosauc savu uzvārdu, vārdu, pilnvaras un adresi, kā arī izsniedz kvīti par saņemšanu. To nogādā aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir adresāta uzvārds, vārds, pilnvaras un adrese, ar tiesu izpildītāja spiedogu uz aploksnes zīmoga.

Kopiju nevar izsniegt bērnam, kurš ir jaunāks par 15 gadiem, vai personai, kura pieprasījusi dokumentu oficiālu paziņošanu.

Tiesu izpildītājs atstāj adresāta dzīvesvietas adresē vai galvenajā mājvietā vai juridiskas personas juridiskajā adresē vai administratīvā birojā aizlīmētā aploksnē ievietotu datētu paziņojumu, norādot, ka kopija ir nogādāta, kā arī informāciju par personu, kurai kopija ir izsniegta.

Tiesu izpildītājs arī pievieno dokumenta kopiju uz neapzīmogota papīra. Tāpat rīkojas, ja dokumentu oficiāli paziņo norādītajā izsniegšanas adresē.

Visos šajos gadījumos dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu dokumenta kopijas nogādāšanas datumā.

Saskaņā ar Jaunā civilprocesa likuma 161. pantu: „Dokumentu oficiālu paziņošanu dzīvesvietas adresē definē kā oficiālu paziņošanu adresē, ar kuru adresāts ir reģistrēts iedzīvotāju reģistrā.

Jaunā civilprocesa likuma 164. pants paredz, ka: "Dokumentus oficiāli paziņo:

1) attiecībā uz valsti — premjerministra birojā;

2) attiecībā uz valsts iestādēm — to birojos;

3) attiecībā uz pašvaldībām — pašvaldību birojos;

4) attiecībā uz uzņēmumiem, bezpeļņas asociācijām un sabiedrisko pakalpojumu iestādēm — to juridiskajā adresē vai to vadītājiem."

Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana, atstājot glabāšanā paziņojuma par izsniegšanu kopiju

Jaunā civilprocesa likuma 155. panta 6. punkts paredz: “Ja dokumentu nevar oficiāli paziņot veidā, kā paredzēts iepriekš, un ja no veiktajām pārbaudēm, kuras norāda tiesu izpildītāja dokumentā, ir acīmredzams, ka adresāts dzīvo norādītajā adresē, tiesu izpildītājs tur atstāj glabāšanā dokumenta kopiju aizlīmētā aploksnē, pievienojot arī paziņojumu, kurā informē adresātu, ka norādītajā adresē nevienu nevarēja atrast vai ka tur esošās personas atteicās pieņemt dokumenta kopiju.

Dokumentu uzskata par oficiāli paziņotu datumā, kad to atstāj glabāšanā. Tajā pašā dienā vai ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc tam tiesu izpildītājs pa pastu nosūta dokumenta kopiju un iepriekš minēto paziņojumu uz dokumentā norādīto adresi.”

Tiesu izpildītāja veikta dokumentu oficiāla paziņošana uz nezināmu adresi

Jaunā civilprocesa likuma 157. pants paredz šādu oficiālas paziņošanas metodi, ja adresātam nav zināma dzīvesvietas adrese vai mājvieta vai nav zināma juridiskā adrese, nosakot: “Ja personai, kurai oficiāli jāpaziņo dokuments, nav zināma dzīvesvietas adrese vai mājvieta, tiesu izpildītājs sagatavo izsniegšanas protokolu, precīzi norādot veiktos pasākumus, lai adresātu atrastu. Izsniegšanas protokolā norāda dokumenta veidu un prasītāja vārdu.

Tajā pašā dienā vai ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc tam tiesu izpildītājs kā ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu nosūta dokumenta kopiju un izsniegšanas protokola kopiju uz adresāta pēdējo zināmo adresi. To pašu formalitāti tajā pašā dienā veic ar pasta starpniecību.

Izsniegšanas protokola kopijā, kas nosūtīta adresātam, ir ietverta informācija, ka adresāts drīkst saņemt dokumenta kopiju trīs mēnešu laikā tiesu izpildītāja birojos vai pilnvarot šīm nolūkam jebkuru personu pēc savas izvēles.

Jaunā civilprocesa likuma 157. pants nosaka: “Iepriekš minētos noteikumus piemēro dokumentu oficiālai paziņošanai, kurā iesaistīta juridiska persona, kurai vairs nav zināma iestāde vietā, kas tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā norādīta kā juridiskā adrese.

Citi tiesu izpildītāja veiktas dokumentu oficiālas paziņošanas veidi

Likuma 157. panta 4. punkts cita starpā paredz: “Ja saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem ir oficiāli paziņots dokuments, ar kuru uzsāk tiesvedību, vai līdzvērtīgs dokuments, bet atbildētājs tiesā neierodas, tiesnesis, kurš izskata lietu, drīkst vajadzības gadījumā lūgt paziņojumu publicēt Luksemburgas vai ārvalsts laikrakstā.”

Jaunā Civilprocesa likuma 158. pants nosaka: “Ja dokumenta adresāts nav atrasts vai ja nav pierādīts, ka adresāts ir ticis efektīvi informēts, tiesnesis drīkst pēc savas iniciatīvas lūgt veikt visus papildu pasākumus, izņemot pagaidu un aizsardzības pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu pieteicēja tiesības.

Jaunā civilprocesa likuma 81. pants arī paredz, ka: „Atbildētāju, kurš nav ieradies, pēc prasītāja iniciatīvas vai ar tiesneša lēmumu, kas pieņemts pēc viņa paša iniciatīvas, var atkārtoti uzaicināt ierasties, ja dokuments par lietas ierosināšanu nav izsniegts personīgi. Procesa uzsākšanas dokumentu pavairo, pamatojoties uz pirmo procesa uzsākšanas dokumentu, izņemot saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz konkrētām jurisdikcijām..”

Dokumentu izsniegšana ierakstītas vēstules formātā ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu

Ja dokumentu izsniedz tiesas sēžu sekretārs, to izsniedz kā ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu.

Ja adresātam nav zināma adrese, dokumentu oficiāli paziņo tiesu izpildītājs.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Ja dokumentu izsniedz tiesu izpildītājs personīgi, paziņojumā par izsniegšanu jānorāda izsniegšanas datums, t. i., datums, kurā paziņojums par izsniegšanu tiek piegādāts adresātam vai adresāta dzīvesvietas adresē, vai datums, kurā dokuments tiek atstāts adresāta dzīvesvietas adresē.

Ja dokumentu izsniedz pa pastu, par izsniegšanas dienu uzskata dienu, kad ierakstītā vēstule ir nogādāta adresāta dzīvesvietas adresē, dzīvesvietā vai juridiskajā adresē.

7.3 Ja cita izsniegšanas metode ir deponēt dokumentus konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir deponēti?

Visos gadījumos adresātu informē tiesu izpildītājs (izsniegšana ar tiesu izpildītāja starpniecību) vai pasta darbinieks (izsniegšana pa pastu), kurš atstāj paziņojumu par neizsniegšanu.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Visos gadījumos adresāts var atteikties pieņemt dokumentu. Tomēr nosūtīšana ir spēkā un stājas spēkā brīdī, kad tiesu izpildītājs vai pasta darbinieks izpilda savus likumā noteiktos pienākumus, t. i., kad tas atstāj paziņojumu par neiesniegšanu.

Visos gadījumos adresāts var vēlāk apstrīdēt nosūtīšanas spēkā esamību, pierādot, ka ne viņa mājas adrese, ne dzīvesvieta, ne izsniegšanas adrese neatrodas norādītajā adresē. Līdz ar to izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs, nodrošina lielāku juridisko noteiktību nekā izsniegšana ierakstītā vēstulē ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu, jo tiesu izpildītājs pārbauda adresāta adresi fizisko personu reģistrā vai komercreģistrā. Turklāt dokumenta izsniegšanas ierakstītas vēstules formātā datumu nevar ar pilnu pārliecību pierādīt, ja adresāts nav datējis un parakstījis saņemšanas apstiprinājuma veidlapu, ka viņam (pirmo reizi) uzrādīja ierakstīto vēstuli viņa dzīvesvietas adresē, mājvietā vai juridiskajā adresē. Pretēji tam tiesu izpildītāja veiktas oficiālas paziņošanas datums vienmēr ir norādīts tiesu izpildītāja sagatavotajā paziņojumā par izsniegšanu.

8 Izsniegšana no ārvalstīm pa pastu (Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam vai arī saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi tas var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Attiecībā uz vispārējiem pasta pakalpojumiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumu un nosacījumu (Conditions générales de fourniture des services offerts) 6.3.9. pantā ir noteikts, ka “ierakstītas piegādes jāpiegādā adresātam norādītajā adresē vai adresāta prombūtnes gadījumā: jebkurai pilngadīgai personai, kas saņem piegādi norādītajā adresē un kas ar savu parakstu tiek uzskatīta par adresāta pienācīgi pilnvarotu un apņemas pieņemt piegādi adresāta vārdā un uzdevumā; vai jebkuram pieaugušajam, uzrādot (i) paziņojumu par piegādi vai kvīti, kas attiecas uz piegādes saņemšanas vietu, kurā tiek glabāta piegāde, un (ii) savu personu apliecinošu dokumentu.”

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pantu, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Pasta sūtījumi tiek piegādāti uz norādīto adresi, izņemot gadījumus, kad ir acīmredzama kļūda (piemēri: nepareizi uzrakstīts ielas nosaukums, nepareizs dzīvesvietas numurs, acīmredzami nepareizs pasta indekss utt.).

Ja adresātu norādītajā adresē nevar sastapt, ierakstīto sūtījumu nepiegādā. Pasta darbinieks atstāj paziņojumu par sūtījuma nepiegādāšanu.

Pasta sūtījumus, kurus nevar atstāt glabāšanā adresāta pastkastītē vai kurus nevar nodot pilnvarotajai personai tad, kad pasta darbinieks ierodas, glabā adresātam vietējā pastā uz laiku, kādu noteicis pasta uzņēmums un kas ir norādīts nepiegādāšanas paziņojumā, kas atstāts glabāšanā adresāta pastkastītē. Kad šis periods beidzas, sūtījumus atgriež sūtītājam, ja sūtītājs ir zināms.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var izņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Pasta sūtījumus, kurus nevar atstāt glabāšanā adresāta pastkastītē vai kurus nevar nodot pilnvarotajai personai tad, kad pasta darbinieks ierodas, glabā adresātam vietējā pastā uz laiku, kādu noteicis pasta uzņēmums un kas ir norādīts nepiegādāšanas paziņojumā, kas atstāts glabāšanā adresāta pastkastītē. Kad šis periods beidzas, sūtījumus atgriež sūtītājam, ja sūtītājs ir zināms.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Ja dokumentu izsniedz pa pastu, saņemšanas apstiprinājuma veidlapa kalpo par pierādījumu. Ja dokumentu oficiāli paziņo tiesu izpildītājs, viņš sagatavo protokolu par veiktajiem pasākumiem. Tiesu izpildītājs ir tiesu varas amatpersona, un viņa protokols ir derīgs kā pierādījums, ja vien nepierāda tā viltošanu.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai arī dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja ir pārkāpti dokumentu izsniegšanas procesuālie noteikumi, izsniegšanu vai oficiālu paziņošanu var atzīt par spēkā neesošu.

Tomēr atsaukties uz spēkā neesamību procesuālās kļūdas dēļ var tikai tad, ja ir pierādīts, ka šī kļūda ir negatīvi ietekmējusi adresātu.

Par šo jautājumu lemj tiesnesis.

Ja dokumentu, ar kuru ierosināta tiesvedība, nav bijis iespējams izsniegt adresātam personīgi un adresāts nav ieradies, tiesnesis var lūgt pieteikuma iesniedzējam atkārtoti izsniegt dokumentu (jaunā Civilprocesa kodeksa 81. pants). Šī formalitāte ļauj likvidēt jebkuras šaubas par to, kāpēc attiecīgā puse nav ieradusies tiesā.

Tiesvedībā, kur pavēstes pusēm parasti izsniedz tiesas sekretārs, tiesnesis drīkst arī prasīt pieteicējam, lai dokumentu izsniedz tiesu izpildītājs, ja ir jebkādas šaubas saistībā ar spēkā neesamību attiecībā uz pavēstēm, kas izsniegtas kā ierakstītas vēstules.

Visbeidzot, tiesnesis var sagatavot inter partes spriedumu pret pusi, kura nav ieradusies uz tiesas sēdi tikai tad, ja ir pierādīts, ka minētajai pusei dokumentu izsniedza personīgi. Ja tas tā nav (piemēram, pavēsti nogādāja citai personai konkrētajā adresē), tiek sagatavots aizmugurisks spriedums, ko līdz ar to var apstrīdēt.

11 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, pamatojoties uz izmantoto valodu (Dokumentu izsniegšanas regulas 12. pants), un tiesa vai iestāde, kurā celta prasība, nolemj pārbaudīt, vai atteikums ir bijis pamatots, vai pastāv īpašs tiesību aizsardzības līdzeklis, lai apstrīdētu minēto lēmumu?

Nē. Piemēro parastās pārsūdzības iespējas.

12 Vai man ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja ir, tad cik? Vai pastāv atšķirība, kad dokuments ir jāizsniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kad izsniegšanas pieprasījums ir no citas dalībvalsts? Sk. arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 15. pantu attiecībā uz dokumenta izsniegšanu no citas dalībvalsts

Jā. Ja dokumentu izsniedz tiesu izpildītājs saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piemērojamās izmaksas ir noteiktas 1991. gada 24. janvāra grozītajā Lielhercoga regulā (règlement grand-ducal modifié), ar ko nosaka tiesu izpildītājiem piemērojamās likmes.

Ja pakalpojuma pieprasījums ir no citas dalībvalsts, tiesu izpildītājs piemēro iepriekš minētajā regulā noteikto likmi, kas pašlaik ir 138 EUR apmērā.

Ja dokumentus izsniedz tiesas sekretārs, tas ir bezmaksas pakalpojums.

Lapa atjaunināta: 23/11/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.