Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana”? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz dokumentu izsniegšanu?

Dokumentu izsniegšana nozīmē tiesas dokumentu piegādi juridiskai vai fiziskai personai. Izsniegšanas kārtību regulē Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodekss (Maltas tiesību aktu krājuma 12. nodaļa).

Īpaši noteikumi par dokumentu izsniegšanu tika iekļauti valsts tiesību aktos, lai izveidotu standarta procedūru attiecībā uz dokumentu izsniegšanas kārtību un nodrošinātu, ka visas iesaistītās personas saņem juridiskos dokumentus, kas attiecas uz tām vai to rīcību. Šie noteikumi turklāt rada noteiktību, t. i., tiesu iestādes un puses var būt drošas, ka dokumenti ir sasnieguši adresātu.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Oficiāli jāizsniedz visi tiesā reģistrētie dokumenti. Tie ietver tiesu vēstules, tiesu protestus, pieteikumus, tiesas pavēstes, apelācijas pieteikumus, atbildes, rīkojumus par piesardzības pasākumiem un izpildu rīkojumus, kā arī tiesu rīkojumus.

3 Kas ir atbildīgs par dokumenta izsniegšanu?

Pēc dokumentu reģistrācijas tiesā par dokumentu izsniegšanu atbild tiesa un tiesu izpildītāji. Personai, kas tiesā iesniedz dokumentu, jānorāda persona, kurai dokuments izsniedzams, un izsniegšanas adrese. Ja ir vairāk nekā viens adresāts, personai, kas iesniedz dokumentu, jānodrošina pietiekams kopiju skaits visiem adresātiem.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja norādītā adrese nav pareiza? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu

Nē.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja ir, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Jā, tādi reģistri ir pieejami.

Juridiskas personas juridisko adresi var atrast tiešsaistes reģistrā Maltas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Tiešsaistes sistēmā reģistrs ir pieejams jebkurai fiziskai personai, kas vēlas iegūt informāciju par uzņēmumiem, fondiem un apvienībām. Reģistrā ir iekļauta bezmaksas informācija, kas paredzēta vispārējai lietošanai (publiska informācija). Tā ietver uzņēmumu nosaukumus un reģistrācijas numurus, to juridisko adresi, dibināšanas datumu utt. Jebkura persona var meklēt uzņēmumu pēc tā reģistrācijas numura vai nosaukuma vai nosaukuma daļas.

Lai noteiktu fiziskas personas adresi, plašai sabiedrībai bez maksas ir pieejams Vēlētāju reģistrs, izmantojot datorus Maltas tiesās. Jaunākais Vēlētāju reģistrs ikvienam ir pieejams tīmekļa vietnē https://electoral.gov.mt/Register/Enquiry. Tomēr, lai veiktu meklēšanu reģistrā, ir jāzina atrašanās vieta un iela.

4.3 Kāda veida palīdzību, atbildot uz citu dalībvalstu pieprasījumiem, šīs dalībvalsts iestādes sniedz atbilstoši Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 1. punktam? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 1. punktu

Palīdzība, ko sniedz šīs dalībvalsts iestādes, ir tāda, kā noteikts 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

Juridiskas personas juridisko adresi var atrast tiešsaistes reģistrā Maltas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Tiešsaistes sistēmā reģistrs ir pieejams jebkurai fiziskai personai, kas vēlas iegūt informāciju par uzņēmumiem, fondiem un apvienībām. Reģistrā ir iekļauta bezmaksas informācija, kas paredzēta vispārējai lietošanai (publiska informācija). Tā ietver uzņēmumu nosaukumus un reģistrācijas numurus, to juridisko adresi, dibināšanas datumu utt. Jebkura persona var meklēt uzņēmumu pēc tā reģistrācijas numura vai nosaukuma vai nosaukuma daļas.

Attiecībā uz fizisku personu adresi ārvalstu pārsūtītāja struktūra var nosūtīt Maltas saņēmējai struktūrai lūgumu noskaidrot adresi dokumentu izsniegšanas nolūkiem, izmantojot šādu e-pasta adresi: info@stateadvocate.mt

Šādos lūgumos būtu jānorāda personas, kurai jāizsniedz dokumenti, personas kods, vārds un uzvārds.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 7. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Tiesu dokumentus, kas neattiecas uz tiesā izskatāmo lietu, nosūta ierakstītā vēstulē ar sārtas krāsas saņemšanas apstiprinājumu, kurā saņēmējs parakstās vai tiek izdarīta atzīme par neizsniegšanu un kuru tiesu izpildītāji iesniedz tiesai. Sārto saņemšanas apstiprinājumu pievieno dokumenta (piemēram, tiesas vēstules) oriģinālam. Citus dokumentus, kas reģistrēti saistībā ar tiesvedību, izsniedz ar tiesu izpildītāju starpniecību.

Saņēmēja struktūra pievieno izsniedzamo dokumentu tiesas vēstulei, ko reģistrē Civiltiesas pirmās palātas kancelejā, ja dokumenti jāizsniedz Maltas salā, vai Gozo miertiesas augstākās jurisdikcijas nodaļas kancelejā, ja dokumenti jāizsniedz Gozo un Komino salā. Dokumentus kopā ar tiesas vēstuli adresātam izsniedz tiesu izpildītājs. Saskaņā ar Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa 187. pantu dokumentus var izsniegt šādā veidā:

“(a) dokumentus izsniedz, piegādājot dokumenta kopiju personai, kurai dokuments jāizsniedz, vai atstājot dokumenta kopiju šīs personas dzīvesvietā, darījumdarbības vietā, darbavietā vai pasta adresē personas ģimenes vai mājsaimniecības loceklim vai darbiniekam, advokātam vai personai, kas ir pilnvarota saņemt šīs personas pastu, ievērojot, ka dokumentu kopijas nav atļauts atstāt personai, kas nav sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu, kā arī personai, kura garīgās veselības traucējumu dēļ nespēj apliecināt, ka ir saņēmusi dokumentus. Pieņem, ka persona spēj sniegt apliecinājumu, ja nav pierādīts pretējais, un nevar izteikt iebildumus, kā pamatu minot izsniegšanas kārtības pārkāpumu un norādot kādu no minētajiem iemesliem, ja ir pierādīts, ka dokumenta kopija faktiski ir sasniegusi personu, kurai dokuments bija jāizsniedz;

(b) personām, kas atrodas uz tirdzniecības kuģiem, un kuģu komandas locekļiem, kuriem Maltā nav dzīvesvietas, dokumentus var izsniegt, piegādājot dokumentu kopijas kuģa kapteinim vai citai personai, kas rīkojas kapteiņa vārdā;

(c) struktūrai, kas ir atsevišķa juridiska persona, tiesas dokumentus izsniedz, atstājot dokumenta kopiju (i) tās juridiskajā adresē, galvenajā birojā vai darījumdarbības vietā, vai pasta adresē personai(-ām), kas ir pilnvarota(-s) pārstāvēt šo struktūru juridiskos vai tiesu jautājumos, vai uzņēmuma sekretāram, vai šīs struktūras darbiniekam, vai (ii) jebkurai no iepriekš minētajām personām (a) apakšpunktā minētajā veidā.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir atļauta elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja ir, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

Civilprocesā dokumentus nevar izsniegt elektroniski.

6.1 Kāda veida elektroniskie pakalpojumi Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 1. punkta nozīmē ir pieejami šajā dalībvalstī, ja izsniegšana ir jāveic tieši personai, kurai ir zināma izsniegšanas adrese citā dalībvalstī?

Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem dokumentu elektroniska izsniegšana nav atļauta.

6.2 Vai šī dalībvalsts saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 2. punktu ir noteikusi papildu nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā pieņems elektronisku izsniegšanu pa e-pastu, kā minēts minētās regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 2. punktu

Nē.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Nē. Izsniegšanas metode ir izsmeļoši izskaidrota iepriekš 5. punktā.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Neattiecas.

7.3 Ja cita izsniegšanas metode ir deponēt dokumentus konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir deponēti?

Neattiecas.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem gadījumā, ja persona, kurai tiesas dokuments adresēts, atsakās to pieņemt personīgi no tiesu izpildītāja, tiesa pēc ieinteresētās personas pieteikuma saņemšanas, tiesu izpildītāja uzklausīšanas un visu incidenta apstākļu izvērtēšanas var izdot rīkojumu, paziņojot, ka dokuments ir izsniegts atteikuma saņemšanas dienā un laikā, un šo rīkojumu uzskata par izsniegšanas pierādījumu ar visām no tiesību aktiem izrietošajām sekām.

Turklāt, ja persona apzināti izvairās saņemt dokumentus vai tiesas rīkojumus, kavē to izsniegšanu vai atsakās tos pieņemt vai neizpilda tiesu izpildītāja prasības vai rīkojumus, viņu atzīst par vainīgu necieņas izrādīšanā pret tiesu, un notiesāšanas gadījumā var piemērot (a) aizrādījumu, (b) izraidīšanu no tiesas, (c) apcietinājumu uz divdesmit četrām stundām ēkā, kur notiek tiesas sēdes, vai (d) naudas sodu.

8 Izsniegšana no ārvalstīm pa pastu (Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam vai arī saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi tas var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Maltas pasta pakalpojumu sniedzēji piegādā pastu ikvienai norādītajā adresē sastopamai personai, kas ir gatava pieņemt pasta sūtījumu, ar noteikumu, ka personai nav garīgās veselības traucējumu un persona nav bērns. Ja persona atrodas piegādes adresē un pieņem pasta sūtījumu, uzskata, ka adresāts viņu ir pilnvarojis to darīt. Ja persona nav pilnvarota saņemt pastu, viņai sūtījums nebūtu jāpieņem, bet, to pieņemot, viņa uzņemas atbildību par tā nodošanu adresātam. Saņēmējs parakstās par sūtījuma saņemšanu. Šī procedūra ir saskaņā ar 2005. gada noteikumu par (vispārējiem) pasta pakalpojumiem 33. noteikumu.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pantu, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Ja piegādes adresē nav neviena, kas varētu saņemt sūtījumu, kuru izsniedz pret parakstu, adresātam attiecīgajā adresē atstāj paziņojumu par piegādes mēģinājumu. Sūtījumu var izņemt tuvākajā pasta nodaļā. Ja pasta sūtījums netiek izņemts, pasta pakalpojumu sniedzējs pēc saviem ieskatiem nosūta adresātam pēdējo paziņojumu, atgādinot, ka sūtījums joprojām nav izņemts. Parasti tas notiek pēc piecām dienām ierakstīta iekšzemes pasta sūtījuma gadījumā un pēc desmit dienām ierakstīta pārrobežu pasta sūtījuma gadījumā. Ja pasta sūtījums netiek izņemts pēc šiem glabāšanas termiņiem, pasta pakalpojumu sniedzējs nogaida vēl piecas dienas un nosūta to atpakaļ sūtītājam ar atzīmi "nepieprasīts". Ja adresāts vai viņa pārstāvis atsakās sūtījumu pieņemt, to uzreiz nosūta atpakaļ sūtītājam ar atzīmi "atteikums".

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var izņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Ja piegādes adresē nav neviena, kas varētu saņemt sūtījumu, adresātam attiecīgajā adresē atstāj paziņojumu par piegādes mēģinājumu, norādot, ka pasta sūtījumu var izņemt tuvākajā pasta nodaļā. Ja pasta sūtījums netiek izņemts, pasta pakalpojumu sniedzējs pēc saviem ieskatiem nosūta adresātam pēdējo paziņojumu, atgādinot, ka sūtījums joprojām nav izņemts. Parasti tas notiek pēc piecām dienām ierakstīta iekšzemes pasta sūtījuma gadījumā un pēc desmit dienām ierakstīta pārrobežu pasta sūtījuma gadījumā. Ja pasta sūtījums netiek izņemts pēc šiem glabāšanas termiņiem, pasta pakalpojumu sniedzējs nogaida vēl piecas dienas un nosūta to atpakaļ sūtītājam ar atzīmi “nepieprasīts”. Pasta nodaļā pasta sūtījumu(-s) adresātam vai tā pilnvarotam pārstāvim izsniedz, tikai uzrādot paziņojumu un adresāta personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Saņēmēja struktūra izsniedz apliecinājumu par izsniegšanu vai neizsniegšanu, pamatojoties uz tiesu izpildītāja norādīto informāciju, kā izklāstīts turpmāk.

Ar ierakstītu pasta sūtījumu izsniedzamo dokumentu oriģināliem pievieno sārtas krāsas saņemšanas apstiprinājumu. Kad tiesa ir saņēmusi atpakaļ dokumentu oriģinālus, tos apzīmogo ar melnas vai sarkanas krāsas zīmogu. Ar melnu krāsu norāda, ka izsniegšana ir notikusi, norādot arī, kam dokuments piegādāts. Ja dokuments nav izsniegts, izmanto sarkanas krāsas zīmogu, norādot arī neizsniegšanas iemeslu.

Dokumentus, ko izsniedz tiesu izpildītājs, apzīmogo ar melnas krāsas zīmogu, ja izsniegšana ir notikusi, vai ar sarkanas krāsas zīmogu, ja izsniegšana nav notikusi, un uz tiem ir par izsniegšanu atbildīgā tiesu izpildītāja paraksts.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai arī dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Ja adresāts nav saņēmis dokumentus, bet dokumenti ir izsniegti saskaņā ar prasībām, atstājot dokumentu kopijas norādītajā adresē, adresāta dzīvesvietā vai darbavietā, uzskata, ka izsniegšana ir notikusi un ir spēkā. Ja dokumentus saņem trešā persona, tā šādus dokumentus var nosūtīt atpakaļ ar atbildes tiesas vēstuli uz izdoto tiesas vēstuli, ar kuru tika izsniegti dokumenti. Atbildes tiesas vēstulē trešai personai ir jāpaskaidro iemesls, kāpēc tā nav pareizais adresāts, un, ja iemesls tiek uzskatīts par pamatotu, šādu izsniegšanu uzskata par nesekmīgu. Ja izsniegšana ir notikusi, pārkāpjot tiesību normas, to var apstrīdēt tiesā. Ja dokumenti nav izsniegti atbilstoši prasībām, bet persona, kurai dokumenti bija jāsaņem, iesniedz tiesā atbildi vai ierodas tiesā, uzskata, ka izsniegšanai ir bijusi likumīga.

11 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, pamatojoties uz izmantoto valodu (Dokumentu izsniegšanas regulas 12. pants), un tiesa vai iestāde, kurā celta prasība, nolemj pārbaudīt, vai atteikums ir bijis pamatots, vai pastāv īpašs tiesību aizsardzības līdzeklis, lai apstrīdētu minēto lēmumu?

Nē.

12 Vai man ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja ir, tad cik? Vai pastāv atšķirība, kad dokuments ir jāizsniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kad izsniegšanas pieprasījums ir no citas dalībvalsts? Sk. arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 15. pantu attiecībā uz dokumenta izsniegšanu no citas dalībvalsts

Maltas tiesību aktos ir noteikta fiksēta nodeva 50 EUR apmērā par katru Maltā izsniedzamo dokumentu. Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas. Nodevu maksājumus veic ar bankas pārvedumu valsts advokāta birojam uz norādīto bankas kontu.

Bankas nosaukums: Central Bank of Malta

Konta nosaukums: Valsts advokāta birojs — dokumentu izsniegšana / juridisko pakalpojumu nodevas

Konta numurs: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kods: MALTMTMT

Nodevas par dokumentiem, ko izsniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un dokumentiem, kuru izcelsme ir citā dalībvalstī un kuri jāizsniedz Maltā, atšķiras. Ja Maltā ir jāizsniedz dokumenti, tie tiek iesniegti tiesā, un par šo dokumentu iesniegšanu ir jāmaksā nodeva. Nodeva ir atkarīga no tiesā iesniedzamā dokumenta. Pastāv arī juridisko pakalpojumu nodevas un izdevumi par dokumentu izdrukāšanu. Savukārt attiecībā uz Maltā izsniedzamiem dokumentiem no citām dalībvalstīm ir noteikta fiksēta nodeva 50 EUR apmērā.

Lapa atjaunināta: 17/11/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.