Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana”? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz dokumentu izsniegšanu?

Praksē, “izsniegšana” nozīmē, ka dokuments tiek nosūtīts vai nodots meklētajai personai, un ka ir pierādījums, ka šī persona dokumentu ir saņēmusi vai ka ir ievēroti Likuma par izsniegšanas procesu noteikumi. Iemesli, kādēļ pastāv noteikumi par izsniegšanu, ir, piemēram, tas, ka tiesām jāspēj paļauties uz to, ka adresāts dokumentus ir saņēmis.

2 Kādi dokumenti ir formāli jāizsniedz?

Dokumentu izsniegšana ir jāizmanto, ja tā ir īpaši paredzēta vai ja saskaņā ar noteikumu par paziņošanu ir nepieciešams izsniegt dokumentus, bet citādi tikai tad, ja to prasa apstākļi. Īpašas likuma prasības, kas paredzētu, ka dokuments ir jāizsniedz, piemērs ir, kad pavēste jāizsniedz atbildētājam civillietā.

3 Kas ir atbildīgs par dokumenta izsniegšanu?

Parasti dokumentu izsniegšanu nodrošina iestāde vai tiesa. Tomēr var rasties situācija, kad iestāde vai tiesa ļauj pusei, kas to lūdz, nodrošināt dokumentu izsniegšanu (izsniegšana, ko veic puse). Lai to veiktu puse, jāievēro priekšnosacījums, ka šāda izsniegšana nedrīkst būt nepiemērota.

4 Adreses noskaidrošana

4.1 Vai pieprasījuma saņēmēja iestāde šajā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas cenšas noskaidrot adresāta, kam ir jāizsniedz dokumenti, atrašanās vietu, ja norādītā adrese nav pareiza? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu

Saņēmēja iestāde uzņemas iniciatīvu meklēt jaunu saņēmēja adreses informāciju, ja saņēmējs ir pārcēlies no adreses, kas norādīta pavēstē.

4.2 Vai ārvalstu tiesu iestādēm un/vai tiesvedības pusēm ir piekļuve reģistriem vai pakalpojumiem šajā dalībvalstī, kas ļauj noskaidrot personas pašreizējo adresi? Ja ir, tad kādi reģistri vai pakalpojumi ir pieejami un kādas procedūras jāievēro? Kāda maksa, ja tāda ir, būtu jāmaksā?

Ja nav zināma tās personas adrese, kurai jāizsniedz tiesas vai cits dokuments, Zviedrijas Nodokļu aģentūra palīdz noteikt fizisko personu adresi, bet Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs — uzņēmumu adresi. Nav īpašas oficiālas procedūras, lai piekļūtu šai informācijai.

Lai pieprasītu informāciju no Nodokļu aģentūras, varat zvanīt pa tālruni +46 771567567 vai noklikšķināt uz saites Uzdot jautājumu vai sniegt atbildi| Zviedrijas Nodokļu aģentūra, kas ved uz veidlapu, kurā varat ievadīt informāciju par savu adresi. Jūs varat arī nosūtīt savu pieprasījumu pa pastu uz Zviedrijas Nodokļu aģentūru, SE-205 30 Malmö, ZVIEDRIJA. Lai nosūtītu pieprasījumu pa pastu, varat izmantot B veidlapu. Iedzīvotāju reģistra informācija tiek sniegta bez maksas.

Lai pieprasītu informāciju no Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja, varat zvanīt pa tālruni +46 771670670 vai sūtīt pieprasījumu pa e-pastu uz adresi bolagsverket@bolagsverket.se. Jūs varat arī nosūtīt savu pieprasījumu pa pastu uz Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju, SE-851 81 Sundsvall, ZVIEDRIJA. Lai nosūtītu pieprasījumu e-pastā vai pa pastu, varat izmantot B veidlapu. Var tikt piemērota maksa.

4.3 Kāda veida palīdzību, atbildot uz citu dalībvalstu pieprasījumiem, šīs dalībvalsts iestādes sniedz atbilstoši Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 1. punktam? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 7. panta 1. punktu

Skatiet 4.2. iedaļu.

5 Kādā veidā parasti tiek izsniegts dokuments? Vai pastāv alternatīvas metodes, ko var izmantot (citas metodes, kas nav 7. punktā minētā alternatīvā izsniegšana)?

Izplatītākais dokumenta izsniegšanas veids ir nosūtīšana pa pastu meklētajai personai (parastā izsniegšana). Vēstulei pievieno saņemšanas apliecinājumu, ko meklētajai personai lūdz parakstīt un nosūtīt atpakaļ.

Alternatīvas izsniegšanas metodes (papildus netiešajai izsniegšanai) ir izsniegšana pa tālruni, vienkāršotā izsniegšana un izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs.

Izsniegšana pa tālruni nozīmē, ka izsniedzamā dokumenta saturs tiek nolasīts pa tālruni personai, kam tas jāizsniedz, pirms dokuments tiek nosūtīts pa pastu. Dokumentiem, kas izsniegti pa tālruni, nav nepieciešams saņemšanas apstiprinājums. Dokumentu uzskata par izsniegtu, kad tas ticis nolasīts.

Vienkāršoto izsniegšanu veic, nosūtot dokumentu uz meklējamās personas pēdējo zināmo adresi un nākamajā darba dienā nosūtot uz to pašu adresi informatīvu paziņojumu ar norādi, ka dokuments ticis nosūtīts. Vienkāršotajai izsniegšanai netiek prasīts saņemšanas apliecinājums. Dokumentus uzskata par izsniegtiem 2 nedēļas pēc to nosūtīšanas, ja informatīvais paziņojums ir nosūtīts atbilstoši noteikumiem. Vienkāršoto izsniegšanu var izmantot tikai tādā gadījumā, ja meklētā persona ir informēta, ka lietā vai jautājumā var izmantot vienkāršoto izsniegšanu. Praksē tas nozīmē, ka, piemēram, lietas dalībniekam dokuments ar saņemšanas apstiprinājumu ir jāizsniedz tikai vienu reizi.

Īpaša izsniegšana juridiskām personām: Noteiktos apstākļos dokumentus juridiskām personām var izsniegt, nosūtot tos uz uzņēmuma juridisko adresi, bet nākamajā darbdienā uz to pašu adresi var nosūtīt informatīvu paziņojumu. Dokumentus uzskata par izsniegtiem 2 nedēļas pēc to nosūtīšanas, ja informatīvais paziņojums ir nosūtīts atbilstoši noteikumiem.

Izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs nozīmē, ka dokumentu personīgi izsniedz persona, kas ir attiecīgi pilnvarota to darīt, piemēram, tiesu izpildītājs vai Zviedrijas policijas iestādes, Zviedrijas prokuratūras, tiesas, Zviedrijas izpildes iestādes vai licencēta pakalpojumu uzņēmuma darbinieks.

6 Vai civilajā tiesvedībā ir atļauta elektroniska dokumentu izsniegšana (tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšana, izmantojot attālinātas elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, drošas interneta lietotnes, faksu, īsziņas utt.)? Ja ir, kāda veida tiesvedībās šāda metode ir paredzēta? Vai ir kādi ierobežojumi šādas dokumentu izsniegšanas metodes izmantojamībai/pieejamībai atkarībā no tā, kas ir adresāts (juridiskas profesijas pārstāvis, juridiska persona, uzņēmums vai cita veida uzņēmējs utt.)?

6.1 Kāda veida elektroniskie pakalpojumi Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 1. punkta nozīmē ir pieejami šajā dalībvalstī, ja izsniegšana ir jāveic tieši personai, kurai ir zināma izsniegšanas adrese citā dalībvalstī?

Parastas izsniegšanas gadījumā iestāde var nosūtīt dokumentus elektroniski personai, kurai ir zināma izsniegšanas adrese citā dalībvalstī, saskaņā ar Izsniegšanas regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem (skatīt Rīkojuma (2008:808) 6.a iedaļu, kurā ietverti noteikumi, ar ko papildina ES Izsniegšanas regulu). Tādējādi nosacījums, lai dokumentus varētu izsniegt elektroniski, ir tāds, ka tas nav nepiemēroti, ņemot vērā lietas apstākļus. Ja kāda iemesla dēļ elektroniskā pasta izmantošana nebūtu piemērota, ir jāizvēlas cits veids.

6.2 Vai šī dalībvalsts saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 2. punktu ir noteikusi papildu nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā pieņems elektronisku izsniegšanu pa e-pastu, kā minēts minētās regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā? Skatīt arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 19. panta 2. punktu

Papildu nosacījumi nav izvirzīti.

7 “Alternatīvā” izsniegšana

7.1 Vai šīs dalībvalsts tiesību aktos ir paredzētas citas izsniegšanas metodes gadījumos, kad nav bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam (piemēram, paziņojums uz mājas adresi, tiesu izpildītājam, izmantojot pasta pakalpojumus vai publicējot sludinājumu)?

Šeit norādītajā veidā dokumentus var izsniegt, kad personu, kam dokumenti jāizsniedz, nav iespējams personiski sastapt.

Izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs, izmantojot “aizstājējizsniegšanu”: dokuments tiek izsniegts personai, kas nav pakalpojuma pieprasītājs, piemēram, pilngadīgam saņēmēja mājsaimniecības loceklim vai saņēmēja darba devējam. Tomēr aizstajējsaņēmējam vienmēr ir jādod piekrišana saņemt dokumentu. Paziņojums par to, ka dokuments ir izsniegts un kas to ir saņēmis, jānosūta uz saņēmēja adresi.

Izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs, izmantojot "piespiedu izsniegšanu": dokuments tiek atstāts saņēmēja mājā, piemēram, pasta kastītē, vai piemērotā vietā ārpus mājas, piemēram, pie durvīm.

Dokumentu izsniegšana ar publikāciju: tas tiek darīts, padarot dokumentu pieejamu iestādē/tiesā, kas nolēma to izsniegt, un vienlaikus par to un dokumenta galveno saturu paziņojot Zviedrijas Oficiālajā Vēstnesī (Post- och Inrikes Tidningar) un, ja ir iemesls, arī vietējā laikrakstā. Dokumentu vienlaicīgi nosūta uz meklētās personas pēdējo zināmo adresi.

7.2 Ja tiek izmantotas citas metodes, kad tiek uzskatīts, ka dokumenti ir izsniegti?

Dokumenti, ko tiesu izpildītājs izsniedz, izmantojot “aizstājējizsniegšanu”, tiek uzskatīti par izsniegtiem, kad tie ir piegādāti un saņēmējam ir nosūtīts paziņojums.

Dokumenti, ko tiesu izpildītājs izsniedz, izmantojot “piespiedu izsniegšanu”, tiek uzskatīti par izsniegtiem, kad tie ir atstāti, kā aprakstīts iepriekš 7.1. punktā.

Dokumenti, kas izsniegti publikācijas veidā, tiek uzskatīti par izsniegtiem 2 nedēļas pēc lēmuma tos izsniegt šādā veidā, ja tie ir publicēti un savlaicīgi (10 dienu laikā) ir veikti citi paredzētie pasākumi.

7.3 Ja cita izsniegšanas metode ir deponēt dokumentus konkrētā vietā (piemēram, pastā), kā adresātu informē par to, ka dokumenti ir deponēti?

Ja dokuments ir liels vai citādi nav lietderīgi to nosūtīt saņēmējam vai atstāt saņēmējam, iestāde tā vietā var nolemt to uz noteiktu laiku darīt pieejamu iestādē vai citā vietā pēc iestādes izvēles. Saņēmējam jāpaziņo šā lēmuma saturs.

7.4 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, kādas tam var būt sekas? Vai uzskata, ka dokumenti ir tiešām izsniegti, ja atteikums nebija likumīgs?

Ja saņēmējs atsakās saņemt dokumentu, ko izsniedz tiesu izpildītājs, dokumentu vienalga uzskatīs par izsniegtu, ja tas ir nodots piegādes adresē.

8 Izsniegšana no ārvalstīm pa pastu (Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pants)

8.1 Ja pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz dokumentu, kas no ārvalstīm nosūtīts adresātam šajā dalībvalstī, situācijā, kad ir nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pants), vai pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā dokumentu tikai adresātam vai arī saskaņā ar valsts noteikumiem par pasta sūtījumu piegādi tas var piegādāt dokumentu arī citai personai tajā pašā adresē?

Dokumentus, ko izsniedz pa pastu, var nosūtīt ierakstītā vēstulē. Nosūtītais dokuments ir pieejams pasta nodaļā, pasta darījumu centrā vai lauku pasta pārvadātāja birojā. Par to jāparakstās norādītajam saņēmējam vai viņa pārstāvim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pasta dienesta klients var arī norādīt, ka sūtījums ir jāizsniedz tikai personīgi konkrētai personai.

8.2 Ņemot vērā šīs dalībvalsts noteikumus par pasta sūtījumu piegādi, kā notiek dokumentu izsniegšana no ārvalstīm saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 18. pantu, ja piegādes adresē nebija sastopams nedz adresāts, nedz arī kāda cita persona, kas ir pilnvarota saņemt piegādi (ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem par pasta sūtījumu piegādi, sk. iepriekš)?

Ja dokumentu nevar izsniegt ierakstītā vēstulē, nav citu veidu, kā to izsniegt pa pastu. Tā vietā var apsvērt citus izsniegšanas pasākumus, piemēram, tiesu izpildītāja veiktu izsniegšanu.

8.3 Vai pasts nogaida konkrētu laika posmu, kurā var izņemt dokumentus, pirms tos nosūta atpakaļ kā nepiegādātus? Ja atbilde ir “jā”, kā adresātu informē par to, ka pasta iestādē ir pasta sūtījums, ko viņš var saņemt?

Dokumenta, kas nosūtīts ierakstītā vēstulē, saņēmēji tiek informēti, nosūtot paziņojumu uz viņu mājas adresi vai izmantojot īsziņu vai e-pastu. Dokuments parasti paliek piegādes vietā 14 dienas no saņemšanas dienas.

9 Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par to, ka dokuments ir izsniegts?

Parasti ir apliecinājums no personas, kam dokuments izsniegts, vai dokuments, ko sastādījusi iestāde vai tiesa kā pierādījumu, ka dokuments izsniegts pa tālruni, izmantojot aizstājējizsniegšanu vai “piespiedu izsniegšanu”.

10 Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešai personai)? Vai, neskatoties uz to, dokumentu izsniegšana būs spēkā (piemēram, vai var tikt novērstas likuma normu neievērošanas sekas), vai arī dokumentu izsniegšana ir jāizdara no jauna?

Jebkurus pierādījumus var iesniegt Zviedrijas tiesām un tās tos var izvērtēt. Ja var pierādīt, ka persona ir iepazinusies ar dokumentu, nav svarīgi, vai šis dokuments ir izsniegts noteiktajā kārtībā. Tāpēc formas kļūdas pašas par sevi nenozīmē, ka dokuments ir jāizsniedz atkārtoti; drīzāk izšķirošais faktors ir tas, vai adresāts ir saņēmis dokumentu.

Ja, no otras puses, var konstatēt, ka persona, kam dokuments ir izsniedzams, to nav saņēmusi, vai ja nav ievēroti noteikumi, kas reglamentē izsniegšanu, nolēmuma pieņemšanu var atlikt, izmantojot ārkārtas aizsardzības līdzekli.

11 Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, pamatojoties uz izmantoto valodu (Dokumentu izsniegšanas regulas 12. pants), un tiesa vai iestāde, kurā celta prasība, nolemj pārbaudīt, vai atteikums ir bijis pamatots, vai pastāv īpašs tiesību aizsardzības līdzeklis, lai apstrīdētu minēto lēmumu?

Ikviens, kurš uzskata, ka dokuments tam ir izsniegts nepareizi, var pārsūdzēt lēmumu par izsniegšanu, ņemot vērā galīgo nolēmumu. Ja augstākstāvošā tiesa konstatē, ka dokuments ir izsniegts nepareizi, tiesvedību var atjaunot zemākā tiesā.

12 Vai man ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja ir, tad cik? Vai pastāv atšķirība, kad dokuments ir jāizsniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kad izsniegšanas pieprasījums ir no citas dalībvalsts? Sk. arī paziņošanu saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas regulas 15. pantu attiecībā uz dokumenta izsniegšanu no citas dalībvalsts

Ja par dokumentu izsniegšanu ir atbildīga iestāde, šādas izsniegšanas izmaksas sedz valsts. Tas nozīmē, piemēram, ka prasītājam civilprocesā nav jāatlīdzina tiesai izmaksas, kas tai radušās, izsniedzot pavēsti atbildētājam.

Privātpersonas vai puses, kas vēlas kādam izsniegt dokumentu, sedz šādas izsniegšanas izmaksas. Piemēram, Zviedrijas policijas darbinieka iesaistīšana, lai tas rīkotos kā tiesu izpildītājs, maksā 1000 SEK.

Lapa atjaunināta: 19/06/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.