Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Ja esat iesaistīts tiesvedībā un jums ir jānosūta un/vai jāsaņem tiesas vai ārpustiesas dokumenti, informāciju par to, kā rīkoties konkrētajā valstī, varat atrast šeit.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija) mērķis ir uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu pārsūtīšanu starp dalībvalstīm to izsniegšanai. Regula no 2022. gada 1. jūlija aizstāja Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007.

Tomēr decentralizēto IT sistēmu kā obligātu saziņas līdzekļu izmantošana pieprasījumu, veidlapu un citu paziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai tiks uzsākta tikai no 2025. gada 1. maija (tā mēneša pirmā diena, kurš seko trīs gadu laikposmam pēc 25. pantā minētā īstenošanas akta spēkā stāšanās dienas (papildu informāciju skatīt Regulas (ES) 2020/1784 37. pantā)).

Regulā ir noteikta procedūra dokumentu savstarpējai izsniegšanai ar “pārsūtītāju struktūru” un “saņēmēju struktūru” starpniecību ES dalībvalstīs, ieskaitot Dāniju.

Regula attiecas, piemēram, uz tādiem tiesas dokumentiem kā tiesas pavēstes, ar kurām informē par sākušos tiesas procesu, apelācijas sūdzības, aizstāvības paziņojumi, tiesas aizliegumi vai ārpustiesas dokumenti, piemēram, notariālie akti, kas ir jāizsniedz ES dalībvalstī, kura nav jūsu dzīvesvietas valsts.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrēto valsti, uzklikšķiniet uz šīs valsts karoga.

Papildu saite

Dokumentu iesniegšana - dalībvalstu paziņojumi un meklēšanas rīks kompetentās tiesas/iestādes noskaidrošanai

Lapa atjaunināta: 03/04/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.