Servizz ta' dokumenti: trasmissjoni uffiċjali ta’ dokumenti legali

Greċja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 F’termini prattiċi xi jfisser it-terminu legali “notifika ta’ dokumenti”? Għaliex hemm regoli speċifiċi dwar in-“notifika ta’ dokumenti”?

F’termini prattiċi, “in-notifika tad-dokumenti” tfisser li d-dokumenti f’kawżi ċivili u kummerċjali jridu jiġu nnotifikati lill-partijiet.

In-notifika tad-dokumenti kif definita mil-liġi hija l-attività mwettqa minn awtoritajiet u persuni kompetenti li permezz tagħha d-destinatarji jingħataw aċċess għall-kontenut tad-dokumenti indirizzati lilhom. Dan huwa importanti għaliex jekk dokument ma jiġix innotifikat lil parti, il-parti ma tkunx tista’ tinstema’, u dan jista’ jagħti lok għal rimedju legali straordinarju.

Japplikaw regoli speċjali għan-notifika ta’ dokumenti għaliex hija rekwiżit meħtieġ fil-proċedimenti ta’ litigazzjoni li ġejja mill-prinċipju tad-dritt tal-partijiet li jinstemgħu. Dan ifisser illi l-partijiet iridu jingħataw aċċess għal informazzjoni dwar il-post u l-ħin tal-proċedimenti u l-fatti materjali ta’ kawża.

2 Liema dokumenti jeħtieġ li jkunu notifikati b’mod formali?

Id-dokumenti li jridu jiġu nnotifikati formalment jinkludu l-atti proċedurali għal azzjoni, rikors biex tiġi respinta sentenza mogħtija fil-kontumaċja (u raġunijiet addizzjonali), appell (u raġunijiet addizzjonali), appell fil-kassazzjoni (u raġunijiet addizzjonali), rikors għal reviżjoni ta’ sentenza (u raġunijiet addizzjonali), proċedimenti ta’ terzi (u raġunijiet addizzjonali), rikors kontra atti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji (u raġunijiet addizzjonali), intervent primarju jew sekondarju, notifika ta’ proċess u notifika ta’ terzi, rikors għall-adozzjoni, ir-revoka jew il-modifika ta’ miżuri provviżorji, rikors għall-ħruġ jew għar-revoka ta’ inġunzjoni temporanja, u nota ta’ differiment jekk l-intimat jonqos milli jidher, rikors għall-protezzjoni ġudizzjarja fi proċedimenti mhux kontenzjużi, u r-revoka jew il-modifika tas-sentenza, taħrika għal seduta jew biex wieħed jirċievi affidavit ġuramentat, u s-sentenzi kollha tal-qorti (finali u mhux finali).

3 Min hu responsabbli biex jinnotifika dokument?

In-notifika hija r-responsabbiltà tal-parti fil-kawża wara li tkun ingħatat ordni bil-miktub, skont id-dokument li jrid jiġi nnotifikat, jew minn dik il-parti jew mill-aġent tagħha jew fuq talba ta’ dik il-parti, mill-imħallef kompetenti, jew f’każ illi l-qorti tkun iffurmata minn diversi membri, mill-imħallef presjedenti tal-qorti (l-Artikolu 123 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (is-CCP)). Id-dokumenti jiġu nnotifikati minn uffiċjal ġudizzjarju maħtur mill-qorti tar-reġjun fejn id-destinatarju jkollu l-post tar-residenza tiegħu jew ikun qed joqgħod fil-ħin tan-notifika (l-Artikolu 122(1) tas-CCP). Meta n-notifika tad-dokumenti sseħħ taħt ir-responsabbiltà tal-qorti, in-notifika tista’ ssir ukoll minn uffiċjal ġudizzjarju fil-qasam kriminali stabbilit fir-reġjun ikkonċernat jew minn uffiċjal tal-Pulizija Griega, għassies tal-foresti jew minn segretarju muniċipali (l-Artikolu 122(2), (3) tas-CCP). Barra minn hekk, fi proċedimenti għal miżuri provviżorji, il-post u l-ħin tas-seduta jiġu avżati permezz tan-notifika tad-dokument maħruġ mir-reġistru tal-qorti, li jindika l-post, id-data u l-ħin tas-seduta, jew bi stedina mir-reġistru tal-qorti b’telegramma jew telefonata. L-imħallef jista’ jordna wkoll illi tiġi nnotifikata kopja tar-rikors flimkien mat-taħrika (l-Artikolu 686(4) tas-CCP).

4 Ksib ta’ informazzjoni dwar l-indirizzi

4.1 L-awtorità li ssirilha t-talba f’dan l-Istat Membru tipprova tistabbilixxi fuq inizjattiva tagħha stess l-inħawi tad-destinatarju tad-dokumenti li għandhom jiġu notifikati jekk l-indirizz indikat ma jkunx korrett? Ara wkoll in-notifika taħt l-Artikolu 7(2)(c) tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti

Sa fejn huwa possibbli, iva.

4.2 L-awtoritajiet ġudizzjarji barranin u / jew il-partijiet fil-proċedimenti ġudizzjarji għandhom aċċess għar-reġistri jew servizzi f’dan l-Istat Membru li jippermettu li jinstab l-indirizz attwali tal-persuna? Jekk iva, x’reġistri jew servizzi jeżistu u x’inhi l-proċedura li trid tiġi segwita? Xi ħlas irid isir, jekk hemm?

Le, ma għandhomx aċċess dirett.

Ir-residenti kollha fit-territorju Grieg huma reġistrati fil-bażi tad-data ta’ kull muniċipalità permezz tal-uffiċċji tar-reġistru kompetenti. Madankollu, l-unika bażi tad-data nazzjonali tinkludi biss liċ-ċittadini adulti li huma rreġistrati skont il-karta tal-identità/passaport tagħhom, u tiġi aġġornata kif xieraq mill-muniċipalitajiet fil-Greċja.

Il-bażi tad-dejta hija aċċessibbli miċ-ċittadini (mingħajr ħlas) biss permezz tad-direttorji pubbliċi tat-telefown.

Qed jiġi stabbilit u jitlesta reġistru nazzjonali taċ-ċittadini, u dan se jagħmilha possibbli li jiġu rintraċċati n-nies.

4.3 Liema tip ta’ assistenza mingħand Stati Membri oħra fir-rigward ta’ ksib ta’ informazzjoni dwar l-indirizzi jipprovdu l-awtoritajiet ta’ dan l-Istat Membru skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti? Ara wkoll in-notifika taħt l-Artikolu 7(1) tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti

L-aġenzija riċeventi kompetenti tfittex l-indirizzi permezz ta’ ittra lil aġenziji nazzjonali oħrajn.

5 Fil-prattika, normalment kif jiġi notifikat id-dokument? Hemm metodi alternattivi li jistgħu jintużaw (apparti n-notifika alternattiva msemmija fil-punt 7 iktar ’l isfel)?

Il-metodu tas-soltu użat għan-notifika tad-dokumenti huwa li d-dokument ikkonċernat jiġi kkonsenjat f’idejn id-destinatarju (l-Artikolu 127(1) tas-CCP), irrispettivament minn fejn jinsab id-destinatarju (l-Artikolu 124 tas-CCP). Madankollu, jekk id-destinatarju jkollu post ta’ residenza, ħanut, uffiċċju jew workshop, waħdu jew ma’ persuna oħra, fil-post fejn id-dokument irid jiġi nnotifikat, jew jaħdem hemmhekk bħala impjegat, ħaddiem jew qaddej, id-dokument ma jistax jiġi nnotifikat f’post differenti mingħajr il-kunsens tiegħu (l-Artikolu 124(2) tas-CCP). Fir-rigward ta’ kwalunkwe metodu alternattiv li jista’ jintuża, digrieti maħruġa fuq proposta tal-Ministru tal-Ġustizzja jistgħu jistabbilixxu n-notifika ta’ dokumenti wkoll bil-posta jew bit-telegrafija jew bit-telefown, u jispeċifikaw kif in-notifika għandha ssir u tiġi ċċertifikata (l-Artikolu 122(4) tas-CCP).

6 Hija permessa n-notifika elettronika tad-dokumenti (notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji jew extraġudizzjarji permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi mill-bogħod, bħall-email, applikazzjoni sikura bbażata fuq l-internet, faks, sms, eċċ.) fi proċedimenti ċivili? Jekk iva, għal liema tipi ta’ proċedimenti huwa previst dan il-metodu? Hemm restrizzjonijiet fir-rigward tad-disponibilità / l-aċċess għal dan il-metodu ta’ notifika ta’ dokumenti skont min ikun id-destinatarju (professjonist tal-liġi, persuna ġuridika, kumpanija jew attur ieħor fin-negozju, eċċ.)?

Id-dokumenti ġudizzjarji jistgħu jiġu nnotifikati wkoll b'mezzi elettroniċi, sakemm ikunu ġew iffirmati elettronikament.

Dokument ġudizzjarju li jiġi nnotifikat b’mezzi elettroniċi jitqies li ġie nnotifikat jekk min bagħtu jkun irċieva konferma tar-riċevuta elettronika mid-destinatarju, li għandu jkollha firma elettronika avvanzata u li tikkostitwixxi rapport tan-notifika (l-Artikolu 122(5) tas-CCP).

L-Artikolu 122A CCP

1. Dokument jista’ jiġi nnotifikat ukoll b’mezzi elettroniċi minn uffiċjal ġudizzjarju iċċertifikat maħtur fil-qorti fir-reġjun fejn il-persuna fiżika jew ġuridika li lilha jkun indirizzat ikollha l-post ta’ residenza jew ta’ soġġorn jew l-uffiċċju reġistrat tagħha fil-ħin tan-notifika.

2. Id-dokumenti proċedurali jistgħu jiġu nnotifikati, skont il-paragrafu 1, b’mezzi elettroniċi wkoll, sakemm ikollhom firma elettronika kwalifikata skont l-Artikolu 2(20) tal-Liġi 4727/2020 (Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 184). In-notifika b’mezzi elettroniċi titqies li tkun seħħet biss jekk l-uffiċjal ġudizzjarju jkun irċieva konferma tar-riċevuta elettronika tad-dokument li jkollha firma elettronika kwalifikata tad-destinatarju, skont l-Artikolu 2(20) tal-Liġi 4727/2020. Il-konferma tar-riċevuta elettronika trid tiġi inkluża fir-rapport dwar in-notifika miktub mill-uffiċjal ġudizzjarju skont l-Artikolu 139 tas-CCP, u fin-nuqqas ta’ dan, in-notifika tkun nulla u bla effett. In-notifika titqies li ma saritx jekk l-uffiċjal ġudizzjarju ma jirċevix il-konferma tar-riċevuta elettronika fi żmien 24 siegħa minn meta tintbagħat. Jekk in-notifika elettronika ma sseħħx, allura n-notifika ssir b’mezzi fiżiċi, kif previst fl-Artikolu 122 et seq.

3. Soġġett għall-paragrafu 4, persuna fiżika jew, fil-każ ta’ persuna ġuridika, ir-rappreżentant legali tagħha, li jixtieq jibgħat jew jirċievi dokumenti b’mezzi elettroniċi, irid jiddikjara indirizz elettroniku wieħed fiċ-Ċentru Nazzjonali tan-Notifiki (NNC) imsemmi fl-Artikolu 17 tal-Liġi 4704/2020 (Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 133). Jekk id-destinatarju jkun jgħix jew, fil-każ ta’ persuna ġuridika, ikollha l-uffiċċju reġistrat tagħha barra mill-pajjiż, id-dikjarazzjoni trid tiġi ppreżentata lill-NNC.

4. Notifika b’mezzi elettroniċi, kif definit fil-paragrafi 1 sa 3, indirizzata lill-Istat, istituzzjoni ta’ kreditu, istituzzjoni ta’ pagament, istituzzjoni ta’ flus elettroniċi jew kumpanija tal-assigurazzjoni ssir fl-aġenzija deċentralizzata jew fil-fergħa ċentrali rilevanti tar-reġjun fejn l-uffiċjal ġudizzjarju jkun ibbażat fil-ħin tan-notifika. Jekk ma jkun hemm l-ebda aġenzija deċentralizzata jew fergħa ċentrali kompetenti tar-reġjun, in-notifika ssir fl-uffiċċju prinċipali tal-entitajiet imsemmija fl-ewwel sentenza. Għal dan il-għan, ir-rappreżentanti legali ta’ persuni ġuridiċi huma meħtieġa jipprovdu l-indirizz elettroniku tagħhom lill-NNC, flimkien mal-isem tar-rappreżentant, tal-aġent jew tal-impjegat awtorizzat li jirċievi d-dokument innotifikat b’mod elettroniku.

6. Indirizz tal-posta elettronika reġistrat jiġi ssostitwit jew imħassar skont l-Artikolu 17 tal-Liġi 4704/2020.

7. In-notifika lil avukat awtorizzat, skont l-Artikolu 143(1) u (3), tista’ ssir ukoll fl-indirizz elettroniku li jinsab f’att proċedurali, skont l-Artikolu 119(1) tas-CCP.

8. F’każijiet ta’ notifika elettronika, it-termini proċedurali jiġu estiżi b’jum wieħed.

9. Il-kundizzjonijiet għall-ħolqien u għat-tħaddim tal-applikazzjoni elettronika għan-notifika ta’ dokumenti b’mezzi elettroniċi huma stipulati b’deċiżjoni konġunta tal-Ministru tal-Ġustizzja u tal-Ministru għall-Governanza Diġitali.

6.1 Liema tipi ta’ notifika elettronika fis-sens tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti huma disponibbli f’dan l-Istat Membru fejn għandha ssir in-notifika direttament lil persuna, li jkollha indirizz magħruf għan-notifika fi Stat Membru ieħor?

Il-Greċja tirriżerva d-dritt li twieġeb il-mistoqsija sal-iskadenzi stabbiliti fir-Regolament (UE) 2020/1784.

6.2 Dan l-Istat Membru f’konformità mal-Artikolu 19(2) tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti speċifika l-kundizzjonijiet addizzjonali li bihom jaċċetta n-notifika elettronika permezz tal-email imsemmija fl-Artikolu 19(1)(b) ta’ dan ir-Regolament? Ara wkoll in-notifika taħt l-Artikolu 19(2) tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti

L-għażla msemmija hawn fuq għan-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji b’mezzi elettroniċi tiddependi mill-ħruġ ta’ digriet presidenzjali fuq proposta tal-Ministru għall-Ġustizzja, li jistabbilixxi rekwiżiti aktar speċifiċi li jkunu jridu jiġu ssodisfati.

7 Notifika “alternattiva”

7.1 Il-liġi ta’ dan l-Istat Membru tippermetti metodi oħrajn ta’ notifika f’każijiet li fihom ma kienx possibbli li d-dokumenti jiġu notifikati lid-destinatarju (pereż. notifika fl-indirizz tad-dar, fl-uffiċċju tal-marixxall, bil-posta jew b’reklamar)?

Jekk id-destinatarju ma jkunx fil-post tar-residenza tiegħu, id-dokument jiġi kkonsenjat lil waħda mill-persuni l-oħrajn li jgħixu miegħu, sakemm din tkun konxja tal-azzjonijiet tagħha u ma tkunx il-kontroparti fil-kawża (l-Artikolu 128(1) tas-CCP).

Jekk ma jkun hemm ħadd mill-persuni msemmija fil-paragrafu 1 fil-post tar-residenza:

  1. id-dokument irid jitħalla mal-bieb tal-post ta’ residenza fil-preżenza ta’ xhud;
  2. mhux aktar tard mill-ġurnata tax-xogħol wara dik li fiha d-dokument jitħalla mal-bieb, trid tiġi kkonsenjata kopja tad-dokument, li ssir mingħajr ħlas, f’idejn il-kap tal-għassa tal-pulizija tar-reġjun li fih jinsab il-post ta’ residenza u, fin-nuqqas tal-kap, lill-uffiċjal jew deputat uffiċjal jew l-għassies tal-għassa tal-pulizija. F'dawn il-każijiet kollha, il-konsenja trid tiġi ppruvata permezz ta' rċevuta mfassla mingħajr ħlas skont ir-rapport tan-notifika;
  3. sa mhux aktar tard mill-ġurnata ta’ xogħol ta’ wara, l-uffiċjal ġudizzjarju jrid jibgħat lid-destinatarju avviż bil-miktub bil-posta li jindika t-tip ta’ dokument notifikat, l-indirizz tar-residenza li mal-bieb tagħha tħalla d-dokument, id-data meta tħalla d-dokument, l-awtorità li ntbagħtitilha kopja u d-data tal-konsenja. Iċ-ċertifikat illi l-avviż intbagħat bil-posta jrid jiġi fformulat u ffirmat mingħajr ħlas skont ir-rapport tan-notifika mill-uffiċjal ġudizzjarju. Iċ-ċertifikat irid jindika l-uffiċċju tal-posta minn fejn intbagħat l-avviż, kif ukoll l-impjegat li rċevieh, u dak l-impjegat irid jikkonferma ċ-ċertifikat (l-Artikolu 128(4) tas-CCP).

Jekk il-persuna li tkun qed tiġi nnotifikata ma tkunx fil-ħanut, fl-uffiċċju jew fil-workshop, id-dokument jingħata lill-maniġer tal-ħanut, tal-uffiċċju jew tal-workshop jew lil xi sieħeb, assoċjat, impjegat jew qaddej, dment li jkun konxju tal-azzjonijiet tiegħu u ma jkunx involut fil-kawża bħala l-kontroparti tal-persuna li tkun qed tiġi nnotifikata (l-Artikolu 129(1) tas-CCP).

Jekk ħadd mill-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ma jkun fil-ħanut, fl-uffiċċju jew fil-workshop, japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 128(4) tas-CCP (l-Artikolu 129(2) tas-CCP).

Jekk id-destinatarju jew il-persuni msemmija fl-Artikoli 128 u 129 jirrifjutaw li jaċċettaw in-notifika tad-dokument jew li jiffirmaw ir-rapport tan-notifika, jew f’każ li ma jistgħux jiffirmawh, l-uffiċjal li jagħmel in-notifika iwaħħal id-dokument mal-bieb tad-dar, tal-uffiċċju, tal-ħanut jew tal-workshop fil-preżenza ta’ xhud (l-Artikolu 130(1) tas-CCP).

Jekk id-destinatarju ma jkollux post ta’ residenza, uffiċċju, ħanut jew workshop, u jew jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokument, jew ma jistax jew jirrifjuta li jiffirma r-rapport tan-notifika, u r-rifjut jew l-inabilità tiegħu tkun ikkonfermata minn xhud imqabbad mill-uffiċjal li qed iwettaq in-notifika għal dan il-għan, ir-rapport jitħalla f’idejn il-persuni msemmija fl-Artikolu 128(4)(b) (l-Artikolu 130(2) tas-CCP).

Jekk il-persuna li qed tiġi nnotifikata tkun l-isptar għall-kura jew il-ħabs u ma jkunx possibbli li jsir kuntatt magħha, dan irid jiġi kkonfermat mill-amministratur tal-isptar jew mid-direttur tal-ħabs u mniżżel fir-rapport tan-notifika, u d-dokument jista’ jiġi nnotifikat lill-amministratur tal-isptar jew lid-direttur tal-ħabs, li jrid jikkonsenja d-dokument f’idejn il-persuna li qed tiġi nnotifikata (l-Artikolu 131 tas-CCP).

Jekk id-destinatarju jkun qiegħed xogħol abbord bastiment merkantili li jkun jinsab f’port Grieg, u jekk ikun assenti jew jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokument jew jirrifjuta jew ma jistax jiffirma r-rapport, id-dokument jiġi nnotifikat lill-kaptan tal-bastiment jew lid-deputat tiegħu u, jekk dan ikun assenti jew jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokument ukoll, dan jiġi nnotifikat lill-kap tal-awtorità tal-port, li jkun obbligat li jinforma lid-destinatarju (l-Artikolu 132(1) tas-CCP).

Jekk il-persuna li qed tiġi nnotifikata bid-dokument tkun xogħol fuq bastiment merkantili li ma jkunx jinsab f’port Grieg, id-dokument jiġi nnotifikat fil-post ta’ residenza tagħha skont l-Artikolu 128 u, jekk il-persuna ma jkollha l-ebda post ta’ residenza, dan jiġi nnotifikat skont id-dispożizzjonijiet li jirregolaw in-notifika lil persuni b’residenza mhux magħrufa. Fi kwalunkwe każ, id-dokument jiġi nnotifikat fl-uffiċċju ta’ sid il-bastiment fil-Greċja jew inkella fl-uffiċċju tal-aġent tal-bastiment f’xi port Grieg, jekk ikun hemm (l-Artikolu 132(2) tas-CCP).

Għal persuni f’xi waħda mill-kategoriji li ġejjin li huma attivi fis-servizz, jekk in-notifika tad-dokument lilhom jew lill-qraba tagħhom jew lil impjegati li jgħixu magħhom ma tkunx possibbli, id-dokument jiġi nnotifikat skont l-Artikolu 128(3) u (4) u fir-rigward ta’:

  1. dawk li jservu ġeneralment fl-Armata Griega, id-dokument jiġi nnotifikat lill-kmandant tat-taqsima jew l-istazzjon jew is-servizz li għalih jappartjeni d-destinatarju. Jekk it-taqsima jew l-istazzjon jew is-servizz ma jkunx magħruf, id-dokument jiġi nnotifikat lill-kap tal-fergħa rilevanti;
  2. l-uffiċjali, l-uffiċjali deputati u l-baħrin tal-Flotta Griega, id-dokument jiġi nnotifikat lill-kap tal-persunal ġenerali tal-flotta;
  3. l-uffiċjali, l-uffiċjali mhux ikkummissjonati u l-persunal tal-Forza tal-Ajru Griega, id-dokument jiġi nnotifikat lill-kap tal-persunal ġenerali tal-forza tal-ajru;
  4. l-uffiċjali u l-uffiċjali mhux ikkummissjonati tal-Pulizija u l-Gwardja tal-Kosta Griegi, kif ukoll il-persunal tal-pulizija u tal-gwardji tal-kosta, id-dokument jiġi nnotifikat lill-kap tas-servizz tagħhom;
  5. il-ħaddiema tal-fanali tal-portijiet, tas-sinjali u tal-istazzjonijiet tas-senjaletika, id-dokument jiġi nnotifikat lill-kap tal-awtorità tal-port fir-reġjun fejn iwettqu dmirijiethom (l-Artikolu 133(1) tas-CCP).

Jekk il-persuna li għandha tiġi nnotifikata tgħix barra l-pajjiż jew ikollha l-uffiċċju reġistrat tagħha barra l-pajjiż, id-dokument jiġi nnotifikat lill-prosekutur pubbliku tal-qorti li quddiemha l-kawża tkun pendenti jew li se tiġi adita, jew tal-qorti li tkun tat is-sentenza li trid tiġi nnotifikata u, għall-kawżi fil-qorti tat-talbiet żgħar, lill-prosekutur pubbliku tal-qorti tal-prim’istanza ta’ dak ir-reġjun. Kwalunkwe dokument marbut mal-eżekuzzjoni jiġi nnotifikat lill-prosekutur pubbliku tal-qorti tal-prim’istanza li fil-ġuriżdizzjoni tagħha sseħħ l-eżekuzzjoni, u kwalunkwe dokument ekstraġudizzjarju jiġi nnotifikat lill-prosekutur pubbliku tal-aħħar post ta’ residenza jew indirizz barrani magħruf u, fin-nuqqas ta’ post ta’ residenza jew indirizz barrani magħruf, id-dokument jiġi nnotifikat lill-prosekutur pubbliku tal-qorti tal-prim’istanza tal-belt kapitali (l-Artikolu 132(1) tas-CCP). Kif jirċievi d-dokument, il-prosekutur pubbliku jrid jibagħtu mingħajr dewmien żejjed lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin, li għandu l-obbligu jwasslu lid-destinatarju (l-Artikolu 134(3) tas-CCP).

Jekk ma jkunx magħruf fejn qiegħda l-persuna li għandha tiġi nnotifikata jew l-indirizz eżatt tagħha, japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 134(1). Fl-istess ħin, irid jiġi ppubblikat ukoll sommarju tal-att proċedurali notifikat f’żewġ gazzetti ta’ kuljum, li waħda minnhom trid tkun ippubblikata f’Ateni u l-oħra jew fil-post fejn il-qorti għandha s-sede tagħha jew f’Ateni wkoll, kif ordnat mill-prosekutur pubbliku li lilu jiġi nnotifikat id-dokument. Is-sommarju jiġi mfassal u ffirmat mill-uffiċjal ġudizzjarju u jrid jindika l-ismijiet sħaħ tal-partijiet fil-kawża, it-tip ta’ att proċedurali notifikat, it-talba rilevanti u, fil-każ ta’ sentenzi tal-qorti, id-dispożittiv tas-sentenza, il-qorti li quddiemha l-kawża qiegħda pendenti jew li se tiġi adita, jew l-uffiċjal li jrid jeżegwixxi s-sentenza u, jekk id-destinatarju jiġi mħarrek biex jidher il-qorti jew biex iwettaq ċertu att, iridu jiġu indikati l-post u l-ħin tad-dehra u t-tip ta’ att ikkonċernat (l-Artikolu 135(1) tas-CCP). Dan li ssemma hawn fuq għandu japplika wkoll meta l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin jikkonferma li huwa impossibbli li d-dokument jintbagħat lil persuna li qed tgħix jew li għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha barra l-pajjiż (l-Artikolu 135(3) tas-CCP).

Jekk l-uffiċċji jew il-ħwienet imsemmija fl-Artikolu 128(4)(b), 131, 132, u 133 jkunu magħluqa jew l-awtoritajiet jew il-persuni msemmija f’dawk l-Artikoli jirrifjutaw li jaċċettaw in-notifika tad-dokument jew li jiffirmaw ir-rapport tan-notifika, l-uffiċjal ġudizzjarju ifassal rapport u jikkonsenja d-dokument lill-prosekutur pubbliku tal-qorti tal-prim’istanza li fil-ġuriżdizzjoni tagħha jinsab il-post tan-notifika, u l-prosekutur pubbliku mbagħad jibgħat id-dokument lill-persuna li rrifjutat li taċċetta n-notifika jew li tiffirma r-rapport.

7.2 Jekk jiġu applikati metodi oħrajn, id-dokumenti meta jitqiesu li ġew notifikati?

Jekk il-metodu ta’ notifika msemmi fil-punt 7.1 ikun intuża għal persuna li tkun għall-kura fl-isptar jew li tkun miżmuma l-ħabs, jew li tkun qed isservi fl-armata jew fil-flotta navali, jew tkun residenti barra l-pajjiż, id-dokument jitqies li ġie nnotifikat hekk kif jitwassal għand l-awtoritajiet jew għand il-persuni msemmija fil-punt preċedenti, irrispettivament mid-data meta ntbagħat u wasal (l-Artikolu 136(1) tas-CCP).

Jekk il-metodu ta’ notifika msemmi fil-punt 7.1 ikun intuża għal persuna li ma nstabitx fil-post ta’ residenza tagħha, sakemm ma nstabx lanqas xi qarib adult li jgħix magħha, id-dokument jitqies li ġie nnotifikat hekk kif jiġi mwaħħal mal-bieb tal-post ta’ residenza tad-destinatarju, jekk jiġu osservati r-rekwiżiti kollha fil-punt 7.1 fir-rigward tal-metodu ta’ notifika (jiġifieri n-notifika tad-dokument lill-kap tal-għassa tal-pulizija u l-impustjar ta’ avviż bil-miktub rilevanti).

7.3 Jekk metodu ieħor ta’ notifika jkun id-depożitu tad-dokumenti f’post partikolari (pereż. fl-uffiċċju tal-posta), id-destinatarju kif jiġi infurmat b’dak id-depożitu?

Il-Greċja qatt ma introduċiet id-depożitu ta’ dokumenti f’uffiċċju postali bħala metodu alternattiv (indirett) ta’ notifika. Kif iddikjarat fil-punt 7.1, jekk il-metodu ta’ notifika jkun intuża għal persuna li ma nstabitx fil-post ta’ residenza tagħha, dment li ma kienx hemm l-anqas xi qarib adult li jgħix magħha, wara li d-dokument ikun ġie mwaħħal mal-bieb tal-post ta’ residenza tad-destinatarju u ntbagħtet kopja lill-kap tal-għassa tal-pulizija, jintbagħat avviż bil-miktub lid-destinatarju, fejn jindika t-tip ta’ dokument notifikat, l-indirizz tar-residenza li mal-bieb tagħha saret l-affissjoni tad-dokument, id-data tal-affissjoni, l-awtorità li lilha ntbagħat id-dokument u d-data tal-konsenja.

7.4 Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokumenti, xi jkunu l-konsegwenzi? Id-dokumenti jitqiesu bħala effetivament notifikati jekk ir-rifjut ma jkunx leġittimu?

Kif iddikjarat fil-punt 7.1, jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokument ikkonċernat jew li jiffirma r-rapport tan-notifika, l-uffiċjal li jkun qed iwettaq in-notifika jagħmel affissjoni tad-dokument mal-bieb tal-post ta’ residenza, tal-uffiċċju, tal-ħanut jew tal-workshop fil-preżenza ta’ xhud. Ladarba ssir l-affissjoni tad-dokument mal-bieb, jitqies li ġie nnotifikat.

8 Notifika postali minn barra l-pajjiż (l-Artikolu 18 tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti)

8.1 Jekk is-servizz postali jwettaq il-konsenja ta’ dokument mibgħut minn barra lil destinatarju f’dan l-Istat Membru f’sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn konferma tar-riċevuta (l-Artikolu 18 tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti), is-servizz postali jwettaq il-konsenja lid-destinatarju stess biss jew jista’, skont ir-regoli nazzjonali tal-konsenja tal-posta, iwettaq il-konsenja tad-dokument lil persuna oħra fl-istess indirizz ukoll?

F'dan il-każ, is-servizz postali jibgħat id-dokument personalment lid-destinatarju biss.

8.2 Skont ir-regoli tal-konsenja tal-posta f’dan l-Istat Membru, kif tista’ ssir in-notifika ta’ dokumenti minn barra, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti, jekk la d-destinatarju u lanqas xi ħaddieħor li jkun awtorizzat jirċievi n-notifika (jekk possibbli skont ir-regoli nazzjonali tal-konsenja tal-posta – ara aktar ’il fuq) ma jkun instab fl-indirizz tal-konsenja?

F’dan il-każ, is-servizz postali jinnotifika lid-destinatarju assenti bil-miktub li d-dokument se jibqa’ fl-uffiċċju tal-posta għal perjodu speċifiku ta’ żmien li matulu jista’ jmur jiġbru.

8.3 L-uffiċċju tal-posta jippermetti perjodu speċifiku għall-ġbir tad-dokumenti qabel ma d-dokumenti jintbagħtu lura għaliex ma jkunux ġew konsenjati? Jekk iva, kif jiġi infurmat id-destinatarju li għandu l-posta x’jiġbor mill-uffiċċju tal-posta?

Ara l-punt 8.2.

9 Ikun hemm prova bil-miktub li d-dokument ikun ġie notifikat?

L-uffiċjal ġudizzjarju jabbozza rapport, li jrid ikun fih (a) l-ordni ta’ notifika, (b) deskrizzjoni ċara tad-dokument notifikat u l-identità tal-persuni kkonċernati, (c) id-data u l-ħin tan-notifika, (d) il-persuna li lilha ġie nnotifikat id-dokument u l-metodu ta’ notifika f’każ ta’ assenza jew rifjut mid-destinatarju jew mill-persuni msemmija fl-Artikoli 128 sa 135 u 138 (l-Artikolu 139(1) tas-CCP).

Ir-rapport irid jiġi ffirmat mill-uffiċjal ġudizzjarju u mill-persuna li tirċievi d-dokument, jew, jekk dik il-persuna tirrifjuta li tiffirma jew ma tistax tiffirma, mix-xhud imqabbad għal dak il-għan (l-Artikolu 139(2) tas-CCP).

L-uffiċjal ġudizzjarju jrid jieħu nota tad-data u l-ħin tan-notifika fuq id-dokument u jiffirmah. Din in-nota hija prova għall-finijiet tal-persuna nnotifikata. Jekk ikun hemm xi diskrepanza bejn ir-rapport tan-notifika u n-nota, jieħu preċedenza r-rapport (l-Artikolu 139(3) tas-CCP).

Ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 139 jiġi fformulat f’żewġ kopji. Kopja waħda tingħata lill-persuna li tkun ordnat in-notifika u l-oħra tinżamm, mingħajr ħlas ta’ taxxa tal-boll, mill-uffiċjal li jagħmel in-notifika. Tinkiteb nota qasira dwar in-notifika fi ktieb speċjali miżmum mill-uffiċjal li jagħmel in-notifika (l-Artikolu 140(1) CCP).

L-uffiċjal ġudizzjarju jrid, fuq talba, jipprovdi kopji tad-dokumenti oriġinali li jkollu fil-fajl lill-persuna li tkun ordnat in-notifika u lid-destinatarju, u lil kull min ikollu interess leġittimu, dment li tkun ingħatat approvazzjoni għal dak il-għan, permezz ta’ nota wara talba, mill-imħallef presjedenti tal-qorti ta’ prim’istanza tar-reġjun li fih seħħet in-notifika (l-Artikolu 140(2) tas-CCP).

10 X’jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażin u d-destinatarju tan-notifika ma jirċevix id-dokument jew jekk in-notifika ssir bi ksur tal-liġi (pereż. id-dokument jiġi notifikat lil terza persuna)? Minkejja dan, in-notifika tad-dokument tista’ titqies valida (pereż. hemm rimedju għall-ksur tal-liġi) jew trid issir notifika ġdida tad-dokument?

Jekk parti f’kawża ma setgħetx tosserva skadenza minħabba force majeure jew minħabba frodi min-naħa tal-kontroparti (pereżempju notifika invalida mill-uffiċjal ġudizzjarju jew il-persuna li rċeviet id-dokument tonqos intenzjonalment li tinnotifika lill-parti fil-kawża), dik il-parti għandha dritt titlob li jitreġġa’ kollox għall-istatus quo ante (l-Artikolu 152(1) tas-CCP) fi żmien 30 jum mid-data meta jkun inħoloq ix-xkiel li kkawża l-force majeure jew li fih hija tkun saret taf bil-frodi tal-kontroparti (l-Artikolu 153 tas-CCP).

Jekk persuna li tkun ingħatat sentenza kontriha fil-kontumaċja ma tkunx irċeviet it-taħrika affattu, jew ma tkunx ġiet imħarrka legalment jew fiż-żmien previst għal dan il-għan, hija għandha d-dritt titlob it-tħassir tas-sentenza mogħtija fil-kontumaċja fi żmien 15-il ġurnata min-notifika tas-sentenza jekk hija toqgħod il-Greċja, jew fi żmien 60 jum mill-aħħar pubblikazzjoni tas-sommarju tar-rapport tan-notifika tas-sentenza skont l-Artikolu 135(1) jekk l-indirizz tagħha ma jkunx magħruf jew tkun tgħix barra l-Greċja (l-Artikoli 501, 503(1), (2) tas-CCP).

Jekk parti f’kawża tkun ħarrket lill-kontroparti waqt li tiddikjara li din tal-aħħar m’għandhiex indirizz magħruf, minkejja li tkun taf l-indirizz tagħha, u jekk il-kontroparti tkun tilfet il-kawża għalkollox jew parti minnha, il-kontroparti għandha dritt tippreżenta rikors għall-eżami mill-ġdid tas-sentenza mogħtija, fi żmien 60 jum min-notifika tas-sentenza kkontestata jekk hija tkun tgħix il-Greċja, jew fi żmien 120 ġurnata jekk ma jkollhiex indirizz magħruf jew tkun tgħix barra l-pajjiż, jew, jekk is-sentenza ma tkunx ġiet innotifikata affattu, fi żmien 3 snin mill-pubblikazzjoni tas-sentenza kkontestata, sakemm tkun finali jew irrevokabbli, inkella mid-data meta ssir finali (l-Artikoli 538, 544(9), 545(1), (2), (3), (5) tas-CCP).

11 Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta dokument abbażi tal-lingwa użata (l-Artikolu 12 tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti) u l-qorti jew l-awtorità invokata tal-proċedimenti ġudizzjarji tiddeċiedi, wara li twettaq verifika, li r-rifjut ma kienx ġustifikat, jeżisti xi rimedju legali speċifiku biex dik id-deċiżjoni tiġi kkontestata?

Ara t-tieni paragrafu tal-punt 10 fil-każ ta’ sentenza fil-kontumaċja. Jekk id-destinatarju jippreżenta ruħu l-qorti (insostenn tar-raġuni għar-rifjut), ma tista’ jiġi ppreżentat l-ebda rikors biex tiġi rrevokata sentenza fil-kontumaċja. Madankollu, jista’ jiġi ppreżentat appell.

12 Hemm xi ħlas għan-notifika ta’ dokument, u jekk hemm, kemm hu l-ħlas? Hemm differenza bejn meta d-dokument għandu jiġi notifikat skont il-liġi domestika u meta t-talba ta’ notifika toriġina minn Stat Membru ieħor? Ara wkoll in-notifika taħt l-Artikolu 15 tar-Regolament dwar in-Notifika ta’ Dokumenti, rigward in-notifika ta’ dokument minn Stat Membru ieħor

L-ispejjeż tan-notifika jitħallsu bil-quddiem mill-persuna li tordna n-notifika (l-Artikolu 173(1), (3) tas-CCP).

Il-parti telliefa tiġi ordnata tħallas dawn l-ispejjeż ukoll (l-Artikoli 176, 189(1) tas-CCP). Is-somma tiddependi mill-metodu u t-tip ta' notifika użati. L-ispejjeż minimi tan-notifika huma ta’ EUR 35 jekk id-dokument ikkonċernat jiġi nnotifikat lil persuna li jkollha l-post ta’ residenza jew ta’ soġġorn fil-post fejn jinsab l-uffiċċju tal-uffiċjal ġudizzjarju.

L-aħħar aġġornament: 06/07/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.