Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Indien u in een gerechtelijke procedure verwikkeld bent en u gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken moet verzenden en/of ontvangen, kunt u hier nationale informatie vinden over hoe u dat moet doen.

Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking) heeft tot doel de verzending tussen de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken met het oog op de betekening of kennisgeving ervan, te verbeteren en te versnellen. Deze verordening vervangt met ingang van 1 juli 2022 Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad.

Het gedecentraliseerde IT-systeem als verplicht communicatiemiddel voor de verzending en ontvangst van aanvragen, formulieren en andere mededelingen, zal echter pas worden gebruikt vanaf 1 mei 2025 (de eerste dag van de maand volgend op de periode van drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de uitvoeringshandeling als bedoeld in artikel 25 (zie voor nadere gegevens artikel 37 van Verordening (EU) 2020/1784)).

De verordening voorziet in een procedure voor de betekening en kennisgeving van stukken tussen de EU-landen, met inbegrip van Denemarken, via de aangewezen “verzendende instanties” en “ontvangende instanties”.

De verordening heeft betrekking op gerechtelijke stukken, zoals inleidende dagvaardingen, beroepschriften, verweerschriften en bevelen, en op buitengerechtelijke stukken, zoals notariële akten, die moeten worden betekend of ter kennis gebracht in een ander EU-land dan het land waar u verblijft.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Link

Betekening en kennisgeving van stukken - kennisgevingen van de lidstaten en een zoekinstrument voor het vinden van de bevoegde (gerechtelijke) instantie(s)

Laatste update: 03/04/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.