Doręczanie pism sądowych

Osoby uczestniczące w postępowaniu sądowym, które muszą wysłać lub odebrać dokumenty sądowe lub pozasądowe, mogą tu znaleźć informacje na temat sposobu postępowania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (doręczanie dokumentów) (wersja przekształcona) ma na celu poprawę i przyspieszenie przepływu między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w ramach procedury doręczania. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 1 lipca 2022 r.

Zdecentralizowany system informatyczny jako obowiązkowy środek komunikacji do celów przekazywania i przyjmowania wniosków, formularzy i innej korespondencji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 maja 2025 r. (pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech lat od daty wejścia w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25; zob. art. 37 rozporządzenia (UE) 2020/1784).

W rozporządzeniu tym przewidziano procedurę przekazywania dokumentów do doręczenia między państwami członkowskimi, w tym Danią, za pośrednictwem wyznaczonych „jednostek przekazujących” i „jednostek przyjmujących”.

Rozporządzenie odnosi się na przykład do dokumentów sądowych – takich jak wezwanie do stawienia się przed sądem, informujące o wszczęciu postępowania, środki zaskarżenia, odpowiedzi na pozew, nakazy – oraz pozasądowych – takich jak dokumenty poświadczone notarialnie – które muszą być doręczone w państwie UE innym niż państwo zamieszkania danej osoby.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym państwie, należy wybrać jego flagę.

Przydatna strona

Doręczanie dokumentów - powiadomienia przekazane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.