Doručovanie právnych dokumentov

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručovanie je oznámenie písomností adresátovi doručenia, t. j. osobe, ktorej sa má doručiť, aby sa vykonalo a potvrdilo v zákonnej forme. Oznámením sa rozumie poskytnutie možnosti vziať na vedomie. Účelom doručovania je zabezpečiť, aby sa adresát skutočne dozvedel o procese alebo mal aspoň možnosť sa o ňom dozvedieť. Doručovanie zároveň slúži na preukázanie toho, v akom čase a akým spôsobom bola písomnosť doručená príjemcovi.

Doručovanie slúži v súdnom konaní na poskytnutie právnej ochrany a na zabezpečenie spravodlivého konania. Preto existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

V Nemecku sa zákonom taxatívne neupravuje, ktoré konkrétne písomnosti musia byť doručené formálne. Formálne doručovanie je vhodné všade tam, kde je táto forma oznámenia účelná alebo dokonca nevyhnutná, napríklad preto, že až oznámenie vedie k vzniku práv alebo ním začínajú plynúť lehoty. V ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku (OSP) sa čiastočne stanovuje, že písomnosti sa musia doručovať. Písomnosti, ktoré sa majú doručovať zo zákona, sú napríklad písomnosti, ktorými sa začína súdne konanie, a súdne rozhodnutia, proti ktorým možno podať odvolanie.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Kto je zodpovedný za doručenie, závisí od toho, či ide o doručenie z úradnej moci, ktoré sa riadi § 166 – 190 Občianskeho súdneho poriadku, alebo o doručenie na podnet strán podľa § 191 – 195 Občianskeho súdneho poriadku.

Doručenie z úradnej moci je pravidlom a podľa § 168 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa spravidla začína v kancelárii súdu, na ktorom prebieha súdne konanie. Kancelária súdu môže poveriť poskytovateľa poštových služieb alebo zamestnanca súdu, aby vykonal doručenie, alebo môže vykonať doručenie sama.

Doručovanie na žiadosť strán sa uskutočňuje len v prípadoch povolených alebo stanovených zákonom. Spravidla ho vykonáva súdny exekútor v súlade s § 192 OSP. Ten dostane pokyn buď priamo od účastníka konania, alebo nepriamo prostredníctvom kancelárie prvostupňového súdu. Súdny úradník môže vykonaním doručenia podľa § 194 OSP poveriť poskytovateľa poštových služieb.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak uvedená adresa nie je správna? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností

Nemecký orgán, ktorý zahraničný orgán požiada o doručenie v Nemecku, sa vo všeobecnosti bude snažiť zistiť aktuálnu adresu príjemcu doručenia, ak zistí, že príjemca doručenia nebýva na adrese uvedenej v žiadosti o doručenie alebo ak je jeho adresa neúplná alebo nesprávne uvedená v žiadosti o doručenie. Ide však o dobrovoľnú službu nemeckého orgánu, ktorá nie je povinná.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre alebo služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Zahraničné verejné orgány a zahraničné súkromné osoby môžu podľa § 44 spolkového zákona o prihlasovacej povinnosti (Bundesmeldegesetz; ďalej len „BMG“) bez uvedenia dôvodu získať od orgánov pre evidenciu obyvateľstva v Nemecku takzvanú jednoduchú informáciu z registra obyvateľstva o určitej osobe.

Jednoduchá informácia z registra obyvateľstva obsahuje:

 • priezvisko,
 • mená s vyznačením obvykle používaného mena,
 • titul,
 • súčasné adresy, ako aj
 • v prípade, že osoba zomrela, informáciu o tejto skutočnosti.

Požiadavku treba adresovať príslušnému orgánu pre evidenciu obyvateľstva. Spravidla ide o občiansky úrad obce alebo mesta, na ktorého území sa predpokladá bydlisko osoby. Čoraz viac obcí ponúka možnosť získať informáciu z registra obyvateľstva elektronicky na internete.

Informácia z registra obyvateľstva je spoplatnená. Výška poplatku sa mení v závislosti od spolkovej krajiny.

Podmienkou na poskytnutie informácie z registra obyvateľstva je, že na základe informácií, ktoré uviedol orgán predkladajúci požiadavku, možno konkrétne určiť hľadanú osobu, t. j. nie je možné poskytnúť zoznam výsledkov vyhľadávania. Osoba alebo orgán, ktorý informáciu požaduje, musí okrem toho vyhlásiť, že tieto údaje nepoužije na reklamné účely ani na obchodovanie s osobnými údajmi.

Informácia z registra obyvateľstva nesmie byť poskytnutá v prípade, ak je pri dotknutej osobe zapísaný zákaz poskytovať informácie (Auskunftssperre) podľa § 51 alebo poznámka o podmienenom zákaze (bedingter Sperrvermerk) podľa § 52 BMG a nie je možné vylúčiť ovplyvnenie právom chránených záujmov.

V rámci činností, ktoré v úplnom rozsahu alebo čiastočne patria do rozsahu pôsobnosti práva Európskej únie, je podľa § 35 BMG možné zaslať verejným orgánom v iných členských štátoch Európskej únie, verejným orgánom v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore, orgánom a inštitúciám Európskej únie alebo orgánom a inštitúciám Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu súbor údajov presahujúci uvedený rozsah, pokiaľ je to potrebné na splnenie úloh orgánu, ktorý si tieto údaje vyžaduje.

4.3 Aký druh pomoci poskytujú pri zisťovaní adresy zo strany iných členských štátov orgány tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností

V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností Nemecko pomáha pri zisťovaní adries tým, že na európskom portáli elektronickej justície sprístupní podrobné informácie o tom, ako možno zistiť adresy adresátov v Nemecku.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Spôsob doručovania, ktorý sa vyskytuje najčastejšie, je doručovanie ex offo. Spravidla ho vykonáva poskytovateľ poštových služieb. Súdna kancelária poverená agendou listín na to udelí poskytovateľovi poštových služieb poverenie na doručenie podľa § 176 ods. 2 OSP a písomnosť, ktorá má byť doručená, odovzdá v zatvorenej obálke s pripraveným tlačivom doručovacieho lístka. Pošta vykoná doručenie, vyplní formulár potvrdenia o doručení a bezodkladne ho vráti kancelárii súdu.

Doručenie písomnosti, ktorá sa má doručiť adresátovi doručenia, sa riadi § 177 Občianskeho súdneho poriadku a môže sa uskutočniť kdekoľvek, t. j. nie je viazané na konkrétne miesto. Ak adresát nemá spôsobilosť na právne úkony, doručenie sa vykoná jeho zákonnému zástupcovi v súlade s § 170 ods. 1 prvou vetou Občianskeho súdneho poriadku.

Existuje niekoľko alternatívnych postupov doručenia. Podľa § 171 Občianskeho súdneho poriadku sa môže doručenie vykonať aj splnomocnenému zástupcovi adresáta. V súdnom konaní sa doručenie zvyčajne vykonáva proti potvrdeniu o prijatí zákonnému zástupcovi adresáta podľa § 172, 174 Občianskeho súdneho poriadku. Zástupca advokáta zašle súdu potvrdenie o prijatí.

Ak sú obidve strany v súdnom konaní zastúpené advokátmi, doručenie môže byť vykonané aj od advokáta advokátovi podľa § 195 OSP. Platí to aj pre podania, ktoré sa majú doručiť ex offo, ak odporcovi zároveň netreba oznámiť súdny príkaz. V písomnosti má byť uvedené vyhlásenie, že sa písomnosť doručuje od advokáta advokátovi. Za doklad o doručení sa aj v tomto prípade považuje potvrdenie o prijatí.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Elektronické písomnosti možno v zásade doručovať elektronicky vo všetkých občianskoprávnych konaniach podľa § 173, 130a OSP prostredníctvom zabezpečeného spôsobu prenosu (De-Mail, špeciálne elektronické schránky, používateľské konto OZG). Advokáti, notári, súdni exekútori, od 1. januára 2023 daňoví poradcovia, ako aj orgány verejnej moci, verejnoprávne korporácie alebo inštitúcie a od 1. januára 2024 iné osoby, u ktorých možno predpokladať vyššiu spoľahlivosť vzhľadom na ich povolanie, si otvoria zabezpečený prenosový kanál na elektronické doručovanie. Ostatným účastníkom konania možno doručovať elektronicky len vtedy, ak výslovne súhlasili so zasielaním elektronických dokumentov pre príslušné konanie alebo v prípade právnických osôb všeobecne.

Doručovanie advokátom, notárom, súdnym úradníkom, daňovým poradcom a iným osobám, pri ktorých je na základe ich povolania možné počítať s vyššou mierou spoľahlivosti, ako aj každému úradu, subjektu alebo inštitúcii spravovanej podľa verejného práva sa môže uskutočňovať aj faxom. Ako doklad o doručení faxom postačuje potvrdenie adresáta o prijatí, na ktorom je uvedený dátum a jeho podpis. Potvrdenie o prijatí možno súdu vrátiť na formulári, faxom alebo ako elektronický dokument.

Doručovanie prostredníctvom SMS nie je možné.

Elektronické doručovanie elektronických dokumentov je prípustné pre všetky druhy konaní podľa OSP.

6.1 Aký druh elektronického doručovania v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je dostupný v tomto členskom štáte v prípade, že sa doručovanie uskutočňuje priamo osobe, ktorá má známu adresu na doručovanie v inom členskom štáte?

Elektronické doručovanie v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je v súčasnosti možné len vo forme uvedenej v článku 19 ods. 1 písm. a).

6.2 Stanovil tento členský štát v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie e-mailom uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia? Pozri aj informovanie podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností

Elektronické doručovanie v zmysle článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia o doručovaní písomností zatiaľ nie je možné.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Na otázky 7.1 až 7.3 sa odpovedá spoločne:

Ak nie je možné písomnosť doručiť priamo adresátovi, môže sa pristúpiť k tzv. náhradnému doručeniu. Náhradné doručenie je možné v týchto formách:

a) Náhradné doručenie „náhradnému adresátovi“ (§ 178 OSP):

Primárnou možnosťou náhradného doručenia je doručenie náhradnému adresátovi podľa § 178 Občianskeho súdneho poriadku. Ak skutočného adresáta doručenia nemožno nájsť v jeho bydlisku, v jeho obchodných priestoroch alebo v zariadení pre verejnosť (napríklad v záchytnej stanici alebo v nemocnici), kde sa zdržiava, náhradné doručenie možno vykonať odovzdaním písomnosti jednej z týchto osôb:

 • v byte adresáta dospelému rodinnému príslušníkovi, osobe pracujúcej v rodine alebo dospelému stálemu spolubývajúcemu,
 • v obchodných priestoroch adresáta osobe, ktorá je tam zamestnaná,
 • v zariadeniach buď vedúcemu, alebo zástupcovi, ktorý je na to splnomocnený.

Náhradné doručenie písomností uvedeným osobám sa však podľa § 178 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku nesmie uskutočniť vtedy, ak sa dotknutá osoba zúčastňuje na právnom spore ako protistrana osoby, ktorej sa majú písomnosti doručiť. V prípade náhradného doručenia „náhradnému adresátovi“ sa doručenie považuje za vykonané doručením písomnosti náhradnej osobe.

b) Náhradné doručenie vložením do poštovej schránky podľa § 180 Občianskeho súdneho poriadku:

Ak nie je možné náhradné doručenie náhradnému adresátovi v byte alebo v obchodných priestoroch adresáta doručenia, náhradné doručenie sa môže vykonať podľa § 180 Občianskeho súdneho poriadku vložením do poštovej schránky. Písomnosť sa vtedy vloží do poštovej schránky, ktorá prináleží k bytu alebo k obchodným priestorom. Písomnosť sa považuje za doručenú jej vložením do schránky.

c) Náhradné doručenie výpoveďou podľa § 181 OSP:

Ak nie je možné náhradné doručenie v zariadení, v ktorom adresát býva, alebo náhradné doručenie vložením do poštovej schránky, môže sa uskutočniť náhradné doručenie formou uloženia písomnosti, ktorá má byť doručená v súlade s § 181 OSP. Uloženie písomnosti sa môže uskutočniť buď v kancelárii okresného súdu (Amtsgericht), v ktorého obvode sa nachádza miesto doručenia, alebo ak je doručením písomnosti poverená pošta, buď na mieste, ktoré pošta určí, na mieste doručenia, alebo v mieste okresného súdu. Spôsobom bežným pre listy sa adresátovi odovzdá písomné oznámenie o uložení písomnosti. Ak to nie je možné, oznámenie sa umiestni na dvere bytu, obchodného priestoru alebo zariadenia. Písomnosť sa považuje za doručenú doručením písomného oznámenia.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

V prípade, že sa adresát nachádza v byte, obchodných priestoroch alebo spoločenskom zariadení, ale odmieta písomnosť prevziať, treba rozlišovať medzi týmito dvoma situáciami:

Ak je odmietnutie prevzatia písomnosti oprávnené, musí sa doručovanie zopakovať. O oprávnené odmietnutie ide napríklad v prípade nesprávnej adresy alebo nepresného označenia adresáta.

Ak odmietnutie prevzatia písomnosti nie je oprávnené, musí sa písomnosť podľa § 179 OSP ponechať v byte alebo v obchodnom priestore. Ak adresát nemá žiadny byt alebo žiadny obchodný priestor, musí sa písomnosť vrátiť odosielateľovi. Neoprávneným odmietnutím prevzatia sa písomnosť považuje za doručenú.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Podľa judikatúry Súdneho dvora, konkrétne rozsudku z 2. 3. 2007 – vec C-354/15 – Henderson, dôjde k doručeniu poštovou službou s potvrdením o prijatí aj odovzdaním tretej osobe, ak k nemu dôjde v byte adresáta. Platí to len pre dospelé osoby, ktoré sa nachádzajú v byte zamýšľaného adresáta, bez ohľadu na to, či ide o rodinných príslušníkov žijúcich na tej istej adrese alebo o ním zamestnané osoby. Podľa článku 18-003 č. 4.1. doplňujúcich ustanovení dohovoru Svetovej poštovej únie (SPÚ) môže podpis na spätnej doručenke získať aj iná osoba, ktorá je na základe vnútroštátnych predpisov oprávnená zásielku prijať.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel o doručovaní poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 18 nariadenia o doručovaní písomností, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel o doručovaní poštou možné – pozri vyššie)?

Podľa článku 19-104 č. 5.3 doplňujúcich ustanovení dohovoru Svetovej poštovej únie musí pošta po neúspešnom pokuse o doručenie pripraviť zásielku na vyzdvihnutie. Deutsche Post AG doručí doporučenú zásielku len adresátovi osobne alebo osobe, ktorú na to adresát písomne splnomocnil. Súdny dvor v rozsudku z 2. 3. 2007 – vec C-354/15 – Henderson konštatuje, že doručenie podľa článku 18 nariadenia o doručovaní je možné považovať za uskutočnené len vtedy, ak adresát zásielky alebo náhradný adresát vyplnil doručenku alebo rovnocenný doklad. Pri nevyzdvihnutí zásielky sa preto predpokladá jej nedoručenie.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Podľa článku 19-104 č. 5.3 doplňujúcich ustanovení dohovoru Svetovej poštovej únie je lehota úschovy stanovená v príslušných vnútroštátnych pravidlách. Nemala by však byť dlhšia ako jeden mesiac. V určitých výnimočných prípadoch môže trvať až dva mesiace. Deutsche Post AG uchováva oznámené zásielky počas jedného týždňa. Doručovateľ nechá v poštovej schránke adresáta oznámenie, z ktorého vyplýva, v ktorej pobočke a počas akého obdobia je zásielka pripravená na vyzdvihnutie.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Existujú rôzne písomné dôkazy o tom, že písomnosť bola doručená. Na preukázanie doručenia sa spravidla musí vyhotoviť potvrdenie o doručení v súlade s § 182 Občianskeho súdneho poriadku na tlačive určenom na tento účel a bezodkladne sa musí vrátiť do podateľne súdu. Na tlačive sú uvedené všetky údaje potrebné na potvrdenie doručenia, predovšetkým:

 • meno osoby, ktorej sa písomnosť má doručiť,
 • meno osoby, ktorej sa písomnosť odovzdala,
 • miesto, dátum a na príkaz súdu aj hodina doručenia,
 • priezviská, mená a podpis doručovateľa a prípadne aj údaj o poverenom podniku alebo o dožiadanom orgáne.

Ak sa doručenie vykoná na žiadosť strán, potvrdenie o doručení sa zašle strane, v mene ktorej sa doručenie vykonalo, v súlade s § 193 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa § 169 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku kancelária na požiadanie potvrdí dátum doručenia.

Ak ide o náhradné doručenie, musí sa v potvrdení o doručení vždy uviesť aj dôvod náhradného doručenia. Ak sa náhradné doručenie vykonalo uložením písomnosti, v potvrdení o doručení sa musí uviesť, ako bolo písomné oznámenie o uložení písomnosti odovzdané. Ak bolo prevzatie písomnosti odmietnuté neoprávnene, tak na potvrdení treba uviesť, kto ju odmietol prevziať a že list bol ponechaný v mieste doručenia alebo vrátený odosielateľovi.

V určitých prípadoch sa potvrdenie doručenia nevyžaduje:

 • V prípade doručenia písomnosti v úradných priestoroch súdu sa podľa § 174 druhej vety OSP za potvrdenie doručenia písomnosti považuje poznámka, ktorá musí byť uvedená v spisoch a na písomnosti, že písomnosť bola doručená a kedy k doručeniu došlo.
 • Ak sa doručuje advokátovi, na preukázanie doručenia v súlade s § 175 Občianskeho súdneho poriadku postačuje potvrdenie o prijatí zo strany advokáta.
 • Ak sa doručenie vykoná doporučeným listom s doručenkou, doručenka je dostatočným dôkazom podľa § 176 ods. 1 druhej vety OSP. To isté platí, ak sa doručuje do zahraničia doporučeným listom s doručenkou (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností alebo § 183 ods. 2 prvá polovica druhej vety, § 183 ods. 5 prvá veta OSP).
 • Ak sa doručenie uskutočňuje v zahraničí s pomocou zahraničných orgánov alebo nemeckých diplomatických misií v zahraničí, doručenie sa preukazuje osvedčením dožiadaného orgánu (§ 16 konzulárneho zákona, § 183 ods. 5 druhá veta OSP).
 • Ak sa doručenie vykonáva elektronicky, na doručenie advokátom, notárom, súdnym exekútorom, daňovým poradcom, iným osobám, u ktorých možno vzhľadom na ich povolanie predpokladať väčšiu spoľahlivosť, orgánom verejnej moci, obchodným spoločnostiam a verejnoprávnym inštitúciám podľa § 173 ods. 3 OSP postačuje potvrdenie o prijatí, ktoré sa má vrátiť. V prípade doručenia iným adresátom doručenia neexistuje žiadny písomný dôkaz. V tomto prípade sa elektronický dokument považuje za doručený tretí deň po dátume prijatia uvedenom na automatizovanom potvrdení o prijatí podľa § 173 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ adresát nepreukáže, že nebol prijatý alebo že bol prijatý neskôr.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Doručenie, ktoré nie je vykonané vo forme predpísanej Občianskym súdnym poriadkom, je v zásade neúčinné. Takýto nedostatok v doručovaní však možno napraviť podľa § 189 Občianskeho súdneho poriadku, ak písomnosť skutočne prevzala osoba, ktorej sa písomnosť mala alebo mohla doručiť v súlade s Občianskym súdnym poriadkom. V tomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú v čase, keď bola skutočne prijatá. Chyba doručenia je v tomto prípade odstránená.

V prípade, že písomnosť neprevezme ani adresát, ani žiadna iná osoba, ktorej by sa podľa Občianskeho súdneho poriadku mohla písomnosť doručiť (napr. dospelý rodinný príslušník adresáta), možnosť nápravy sa neuplatní. Doručenie je neplatné a musí sa vykonať znovu.

11 Ak adresát odmietne prijať písomnosť na základe použitého jazyka (článok 12 nariadenia o doručovaní písomností) a súd alebo orgán konajúci vo veci po posúdení rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, existuje osobitný právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu?

Nie.

12 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? Existuje rozdiel, ak sa má písomnosť doručiť podľa vnútroštátneho práva a ak žiadosť o doručenie pochádza od iného členského štátu? Pozri aj informovanie podľa článku 15 nariadenia o doručovaní písomnosti, ktoré sa týka doručenia písomnosti z iného členského štátu

Doručenie písomnosti súdom v zásade podlieha úhrade nákladov. Vo vnútroštátnych súdnych konaniach, v ktorých sa súdne poplatky stanovujú podľa hodnoty sporu, sa však prvých desať prípadov doručovania pravidelne kompenzuje súdnymi poplatkami. V prípade ďalších doručení a pri doručovaní v iných vnútroštátnych konaniach je doručovanie s potvrdením o doručení, doporučene s doručenkou alebo súdnym vykonávateľom spoplatnené ako paušálny výdavok vo výške 3,50 EUR. Elektronické doručovanie súdom nepodlieha vyplateniu.

Doručovanie na podnet účastníkov konania vykonáva súdny úradník.
Za zabezpečenia doručenia odovzdaním pošte vyberá súdny úradník poplatok vo výške 3,30 EUR. K tomu sa pripočítajú výdavky na vyhotovenie potrebných fotokópií a poštové poplatky, ako aj paušálny príspevok na výdavky. Ak je potrebné osvedčiť písomnosť odovzdanú súdnemu exekútorovi na účely doručenia, uplatní sa osobitný poplatok vo výške paušálneho poplatku za doručenie písomnosti. Táto suma je 0,50 EUR za prvých päťdesiat strán a 0,15 EUR za každú ďalšiu stranu.
Poplatok za osobné doručenie súdnym úradníkom je 11,00 EUR, pričom v takom prípade je nutné uhradiť aj cestovné výdavky súdneho úradníka. V závislosti od vzdialenosti priestorov adresáta to bude 3,25 EUR až 16,25 EUR.

Za vybavenie žiadostí o doručenie z iných členských štátov sa podľa nariadenia (EÚ) 2020/1784 spravidla neúčtujú žiadne náklady, pokiaľ doručenie nevykonáva súdny exekútor. Ak doručenie vykonáva súdny exekútor, platia rovnaké poplatky ako v prípade žiadostí o doručenie v rámci Nemecka. Presné náklady v konkrétnom prípade vyplývajú zo zákona o trovách konania, najmä z jeho zoznamu trov konania.

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.