Doručovanie právnych dokumentov

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

V praxi sa pod pojmom „doručovanie písomností“ rozumie, že písomnosti týkajúce sa občianskych a obchodných vecí sa musia doručiť alebo oznámiť účastníkom konania.

Doručovanie písomností, ako je vymedzené zákonom, je činnosť vykonávaná príslušnými orgánmi a osobami, prostredníctvom ktorej sa adresátom umožňuje prístup k obsahu písomností, ktoré sú im určené. Je to dôležité, pretože ak sa účastníkovi konania písomnosť nedoručí, nemá možnosť byť vypočutý, čo môže viesť k podaniu mimoriadneho prostriedku nápravy.

Na doručovanie písomností sa vzťahujú osobitné pravidlá, pretože je nevyhnutnou požiadavkou pri súdnom konaní, ktorá vyplýva zo zásady, že strany majú právo byť vypočuté. Znamená to, že strany musia mať prístup k informáciám o mieste a čase súdneho konania a o skutkových okolnostiach prípadu.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Formálne doručenie písomností sa vyžaduje v prípade procesných písomnosti týkajúcich sa žaloby, návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie (a dodatočných dôvodov), opravného prostriedku (a dodatočných dôvodov), kasačného opravného prostriedku (a dodatočných dôvodov), návrhu na obnovu konania (a dodatočných dôvodov), návrhu tretej osoby na zmenu rozhodnutia (a dodatočných dôvodov), návrhu proti mimosúdnym a súdnym úkonom (a dodatočných dôvodov), hlavných alebo vedľajších zásahov, oznámenia o súdnom konaní a oznámenia o pribratí tretej osoby do konania, návrhu na prijatie, zrušenie alebo zmenu predbežných opatrení, návrhu na vydanie dočasného súdneho príkazu alebo jeho zrušenie a záznamu o odklade, ak sa žalovaný nedostaví pred súd, návrhu na súdnu ochranu v nesporových konaniach a zrušenie alebo zmenu rozsudku, predvolania na pojednávanie alebo prevzatie čestného vyhlásenia a v prípade všetkých súdnych rozsudkov (právoplatných a neprávoplatných).

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Za doručenie je zodpovedný účastník konania po vydaní písomného príkazu na základe písomnosti, ktorá sa má doručiť, a to buď týmto účastníkom konania alebo jeho splnomocnencom, alebo na žiadosť tohto účastníka príslušným sudcom alebo v prípade viacčlenného súdu predsedajúcim sudcom súdu [článok 123 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“)]. Písomnosti doručuje súdny úradník určený súdom, v ktorého kraji má adresát v čase doručovania bydlisko alebo kde sa zdržiava (článok 122 ods. 1 OSP). Ak sa doručovanie písomností vykonáva v rámci zodpovednosti súdu, doručenie môže vykonať aj súdny úradník v trestných veciach pôsobiaci v príslušnom kraji alebo úradník gréckej polície, správca lesa alebo tajomník obce (článok 122 ods. 2 a 3 OSP). Navyše, pokiaľ ide o konania o nariadení predbežného opatrenia, miesto a čas súdneho pojednávania sa oznamuje doručením písomného oznámenia vydaného kanceláriou súdu, v ktorom sa uvedie miesto, dátum a čas konania súdneho pojednávania, alebo telefonickou či telegrafickou pozvánkou zaslanou kanceláriou súdu. Sudca môže takisto nariadiť, aby sa kópia návrhu doručila spolu s predvolaním (článok 686 ods. 4 OSP).

4 Zisťovanie adresy

4.1 Pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak uvedená adresa nie je správna? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností

Áno, v rámci možností.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre alebo služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Nie, nemajú priamy prístup.

Všetky osoby s pobytom na území Grécka sú registrované v databáze príslušnej obce prostredníctvom príslušných matričných úradov. Jednotná vnútroštátna databáza však zahŕňa len dospelých občanov, ktorí sú registrovaní na základe svojho preukazu totožnosti/cestovného pasu. Databázu podľa potreby aktualizujú jednotlivé obce v Grécku.

Pre občanov je (bezplatne) dostupná len prostredníctvom verejných telefónnych zoznamov.

V súčasnosti sa zriaďuje a dopĺňa vnútroštátny register občanov, ktorým sa umožní vyhľadávanie osôb.

4.3 Aký druh pomoci poskytujú pri zisťovaní adresy zo strany iných členských štátov orgány tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností

Príslušný prijímajúci orgán adresy vyhľadáva prostredníctvom listu adresovaného iným vnútroštátnym orgánom.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Bežným spôsobom doručovania písomností je doručenie príslušnej písomnosti do vlastných rúk adresáta (článok 127 ods. 1 OSP) bez ohľadu na to, kde sa adresát nachádza (článok 124 OSP). Ak má však adresát miesto bydliska, sídlo obchodu, kancelárie alebo dielne v mieste, kam sa má písomnosť doručiť, a to buď sám alebo s inou osobou, alebo ak tam pracuje ako zamestnanec, pracovník alebo pomocná sila, písomnosť nemožno doručiť na iné miesto bez jeho súhlasu (článok 124 ods. 2 OSP). Pokiaľ ide o akékoľvek alternatívne metódy, ktoré možno použiť, v dekrétoch vydaných na návrh ministra spravodlivosti možno stanoviť doručovanie písomností aj poštou, telegrafom alebo telefonicky a uviesť, ako sa má doručovanie vykonávať a osvedčovať (článok 122 ods. 4 OSP).

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Súdne písomnosti možno doručovať aj elektronickými prostriedkami za predpokladu, že boli elektronicky podpísané.

Súdna písomnosť doručovaná elektronickými prostriedkami sa považuje za doručenú, ak odosielateľ dostal od adresáta elektronické potvrdenie o prevzatí, ktoré musí obsahovať zdokonalený elektronický podpis a ktoré bude predstavovať správu o doručení (článok 122 ods. 5 OSP).

Článok 122A OSP

1. Doručenie písomnosti elektronickými prostriedkami môže vykonať aj úradne osvedčený súdny úradník určený súdom v kraji, v ktorom má v čase doručenia fyzická alebo právnická osoba, ktorej je písomnosť určená, miesto bydliska, miesto pobytu alebo sídlo.

2. Procesné písomnosti možno doručovať v súlade s odsekom 1 aj elektronickými prostriedkami za predpokladu, že obsahujú kvalifikovaný elektronický podpis v súlade s článkom 2 ods. 20 zákona č. 4727/2020 (vládny vestník, séria I, č. 184). Doručenie elektronickými prostriedkami sa považuje za vykonané len vtedy, ak súdny úradník prevzal elektronické potvrdenie o prevzatí písomnosti s kvalifikovaným elektronickým podpisom adresáta v súlade s článkom 2 ods. 20 zákona č. 4727/2020. Elektronické potvrdenie o prevzatí sa musí zahnúť do správy o doručení vypracovanej súdnym úradníkom v súlade s článkom 139 OSP, v opačnom prípade je doručenie neplatné. Doručenie sa považuje za neuskutočnené, ak doručovateľ nedostane elektronické potvrdenie o prevzatí do 24 hodín od odoslania. Ak sa elektronické doručenie neuskutoční, doručenie sa vykonáva fyzicky, ako sa stanovuje v článku 122 a nasl.

3. S výhradou odseku 4 musí fyzická osoba alebo v prípade právnickej osoby jej právny zástupca, ktorý(-á) chce zasielať alebo prijímať písomnosti elektronickými prostriedkami, uviesť jednu e-mailovú adresu v Národnom komunikačnom registri uvedenom v článku 17 zákona č. 4704/2020 (vládny vestník, séria I, č. 133). Ak adresát žije alebo v prípade právnickej osoby má sídlo v zahraničí, vyhlásenie sa musí predložiť v Národnom komunikačnom registri.

4. Doručenie elektronickými prostriedkami, ako sa vymedzuje v odsekoch 1 až 3, určené štátu, úverovej inštitúcii, platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo poisťovni sa vykonáva v príslušnej decentralizovanej agentúre alebo centrálnej pobočke kraja, v ktorom súdny úradník v čase doručenia pôsobí. Ak v kraji neexistuje žiadna príslušná decentralizovaná agentúra alebo centrálna pobočka, doručovanie sa vykonáva v ústredí subjektov uvedených v prvej vete. Na tento účel sú právni zástupcovia právnických osôb povinní poskytnúť Národnému komunikačnému registru svoju e-mailovú adresu spolu s menom zástupcu, sprostredkovateľa alebo zamestnanca oprávneného prijímať elektronicky doručovanú písomnosť.

6. Registrovaná e-mailová adresa sa nahrádza alebo vymazáva v súlade s článkom 17 zákona č. 4704/2020.

7. Doručenie splnomocnenému advokátovi v súlade s článkom 143 ods. 1 a 3 možno vykonať aj na e-mailovú adresu uvedenú v procesnej písomnosti v súlade s článkom 119 ods. 1 OSP.

8. V prípadoch elektronického doručovania sa procesné lehoty predlžujú o jeden deň.

9. Podmienky na zriadenie a prevádzku elektronickej žiadosti o doručovanie písomností elektronickými prostriedkami sa stanovujú v spoločnom rozhodnutím ministra spravodlivosti a ministra elektronickej správy vecí verejných.

6.1 Aký druh elektronického doručovania v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je dostupný v tomto členskom štáte v prípade, že sa doručovanie uskutočňuje priamo osobe, ktorá má známu adresu na doručovanie v inom členskom štáte?

Grécko si vyhradzuje právo odpovedať na túto otázku v lehotách stanovených v nariadení (EÚ) 2020/1784.

6.2 Stanovil tento členský štát v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie e-mailom uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia? Pozri aj informovanie podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností

Uvedená možnosť doručovania súdnych písomností elektronickými prostriedkami závisí od vydania prezidentského dekrétu na návrh ministra spravodlivosti, v ktorom sa stanovia konkrétnejšie požiadavky, ktoré treba splniť.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Ak sa adresát nenachádza v mieste bydliska, písomnosť sa doručí jednej z iných osôb, ktoré s ním žijú, za predpokladu, že si je táto osoba vedomá svojho konania a vo veci nevystupuje ako protistrana (článok 128 ods. 1 OSP).

Ak sa žiadna z osôb uvedených v odseku 1 nenachádza v mieste bydliska:

  1. písomnosť sa musí pripevniť na dvere miesta bydliska za prítomnosti svedka;
  2. najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vyvesenia na dvere sa musí kópia písomnosti vyhotovená bezplatne doručiť do vlastných rúk vedúceho policajnej stanice v kraji miesta bydliska a ak vedúci nie je prítomný, službukonajúcemu dôstojníkovi alebo poddôstojníkovi alebo strážcovi policajnej stanice. Vo všetkých uvedených prípadoch sa musí doručenie dokladovať potvrdením o prevzatí, ktoré sa vyhotoví bezplatne v rámci správy o doručení;
  3. najneskôr nasledujúci pracovný deň musí doručovateľ poslať adresátovi písomné oznámenie, v ktorom uvedie druh doručovanej písomnosti, adresu bydliska, kde bola písomnosť vyvesená na dvere, dátum vyvesenia, orgán, ktorému bola kópia doručená, a dátum doručenia. Osvedčenie o tom, že oznámenie bolo zaslané poštou, musí v rámci správy o doručení bezplatne vypracovať a podpísať doručovateľ. V osvedčení sa musí uvádzať poštový úrad, z ktorého bolo oznámenie zaslané, ako aj zamestnanec, ktorý ho prevzal, a tento zamestnanec musí osvedčenie schváliť (článok 128 ods. 4 OSP).

Ak sa osoba, ktorej sa písomnosť doručuje, nenachádza v obchode, kancelárii alebo dielni, písomnosť sa doručuje do vlastných rúk vedúceho obchodu, kancelárie alebo dielne alebo do vlastných rúk partnera, spoločníka, zamestnanca alebo pomocnej sily za predpokladu, že si je táto osoba vedomá svojho konania a do veci nie je zapojená ako protistrana osoby, ktorej sa písomnosť doručuje (článok 129 ods. 1 OSP).

Ak sa v obchode, kancelárii alebo dielni nenachádza žiadna z osôb uvedených v odseku 1, uplatňujú sa ustanovenia článku 128 ods. 4 OSP (článok 129 ods. 2 OSP).

Ak adresát alebo osoby uvedené v článkoch 128 a 129 odmietnu prijať doručované písomnosti alebo podpísať správu o doručení, alebo ak nie sú schopné ju podpísať, doručujúci úradník za prítomnosti svedka pripevní písomnosť na dvere miesta bydliska, kancelárie, obchodu alebo dielne (článok 130 ods. 1 OSP).

Ak adresát nemá miesto bydliska, kanceláriu, obchod alebo dielňu a buď odmietne prijať doručené písomnosti, alebo nie je schopný alebo odmietne podpísať správu o doručení a jeho odmietnutie alebo neschopnosť potvrdí svedok, ktorého si na tento účel najal doručujúci úradník, správa sa doručí do vlastných rúk osôb uvedených v článku 128 ods. 4 písm. b) (článok 130 ods. 2 OSP).

Ak je osoba, ktorej sa písomnosť doručuje, ošetrovaná v nemocnici alebo je zadržiavaná v ústave na výkon trestu odňatia slobody a nemožno s ňou komunikovať, túto skutočnosť potvrdí správca nemocnice alebo riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody a zaznamená ju do správy o doručení. Písomnosť možno doručiť správcovi nemocnice alebo riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ktorý musí písomnosť doručiť do vlastných rúk osoby, ktorej sa písomnosť doručuje (článok 131 OSP).

Ak adresát slúži na palube obchodnej lode, ktorá sa nachádza v gréckom prístave, a ak nie je prítomný alebo odmieta prijať doručovanú písomnosť alebo odmieta alebo nie je schopný podpísať správu, písomnosť sa doručuje kapitánovi lode alebo jeho zástupcovi, a ak ani tieto osoby nie sú prítomné alebo odmietajú prijať doručovanú písomnosť, písomnosť sa doručuje vedúcemu prístavného orgánu, ktorý je povinný o tom informovať adresáta (článok 132 ods. 1 OSP).

Ak osoba, ktorej sa písomnosť musí doručiť, slúži na palube obchodného plavidla, ktoré sa nenachádza v gréckom prístave, písomnosť sa doručuje do miesta jej bydliska v súlade s článkom 128 a ak táto osoba nemá miesto bydliska, doručuje sa v súlade s ustanoveniami upravujúcimi doručovanie osobám s neznámou adresou. V každom prípade sa písomnosť doručuje do kancelárie vlastníka lode v Grécku alebo do kancelárie agenta lode v gréckom prístave, ak existuje (článok 132 ods. 2 OSP).

Ak osobám patriacim do ktorejkoľvek z ďalej uvedených kategórií, ktoré sú v aktívnej službe, alebo ich príbuzným alebo pomocnej sile, ktorí s nimi žijú, nemožno písomnosť doručiť, písomnosť sa doručuje v súlade s článkom 128 ods. 3 a 4 a pokiaľ ide o:

  1. osoby, ktoré vo všeobecnosti slúžia v gréckej armáde, písomnosť sa doručuje veliteľovi jednotky, základne alebo služby, ku ktorej adresát patrí. Ak jednotka, základňa alebo služba nie je známa, písomnosť sa doručuje veliteľovi príslušného útvaru;
  2. dôstojníkov, poddôstojníkov a námorníkov gréckeho námorníctva, písomnosť sa doručuje veliteľovi generálneho štábu vojenského námorníctva;
  3. dôstojníkov, poddôstojníkov a štáb gréckeho vojenského letectva, písomnosť sa doručuje veliteľovi generálneho štábu vojenského letectva;
  4. dôstojníkov a poddôstojníkov gréckej polície a pobrežnej stráže, ako aj príslušníkov polície a pobrežnej stráže, dokument sa doručuje vedúcemu ich služby;
  5. personál majákov, radarových majákov a signálnych staníc, písomnosť sa doručuje vedúcemu prístavného orgánu v kraji, v ktorom vykonáva svoje povinnosti (článok 133 ods. 1 OSP).

Ak osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, žije alebo má sídlo v zahraničí, písomnosť sa doručuje prokurátorovi súdu, na ktorom prebieha alebo na ktorom sa má začať súdne konanie, alebo súdu, ktorý vyniesol rozsudok, ktorý sa má doručiť, a v prípade súdnych konaní na súde vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa doručuje prokurátorovi prvostupňového súdu príslušného kraja. Akékoľvek písomnosti týkajúce sa výkonu sa doručujú prokurátorovi prvostupňového súdu príslušnom v mieste, kde výkon prebieha, a akékoľvek mimosúdne písomnosti sa doručujú prokurátorovi miesta posledného bydliska alebo známej adresy v zahraničí a v prípade, že miesto bydliska alebo známej adresy v zahraničí neexistuje, písomnosť sa doručuje prokurátorovi prvostupňového súdu hlavného mesta (článok 132 ods. 1 OSP). Po prevzatí písomnosti ju musí prokurátor bez zbytočného odkladu zaslať ministrovi zahraničných vecí, ktorý je povinný túto písomnosť preposlať adresátovi (článok 134 ods. 3 OSP).

Ak nie je známe miesto pobytu alebo presná adresa osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, uplatňujú sa ustanovenia článku 134 ods. 1. Zároveň sa musí uverejniť zhrnutie doručovanej procesnej písomnosti v dvoch denníkoch, z ktorých jeden sa musí vydávať v Aténach a druhý buď v mieste sídla súdu, alebo aj v Aténach, podľa pokynov prokurátora, ktorému sa písomnosť doručuje. Zhrnutie vypracováva a podpisuje doručovateľ a musí obsahovať celé mená účastníkov konania, druh procesnej písomnosti, ktorá sa doručuje, príslušnú žiadosť a v prípade súdnych rozsudkov výrok rozsudku, súd, na ktorom prebieha alebo na ktorom sa má začať súdne konanie, alebo meno úradníka, ktorý má vykonať rozsudok, a ak je adresát predvolaný na súd alebo aby vykonal určitý úkon, musí sa uviesť miesto a čas dostavenia sa pred súd a druh príslušného úkonu (článok 135 ods. 1 OSP). Uvedené sa uplatňuje aj vtedy, ak ministerstvo zahraničných vecí potvrdí, že písomnosť nemožno zaslať osobe, ktorá žije alebo má sídlo v zahraničí (článok 135 ods. 3 OSP).

Ak sú kancelárie alebo obchody uvedené v článku 128 ods. 4 písm. b) a v článkoch 131, 132 a 133 zatvorené alebo orgány alebo osoby uvedené v týchto článkoch odmietajú prijať doručovanú písomnosť alebo podpísať správu o doručení, doručovateľ vypracuje správu a doručí písomnosť prokurátorovi prvostupňového súdu príslušnom v mieste doručenia. Prokurátor následne zašle danú písomnosť osobe, ktorá odmietla prijať doručenie alebo podpísať správu.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Ak sa metóda doručenia uvedená v bode 7.1 použila v prípade osoby ošetrovanej v nemocnici, zadržiavanej v ústave na výkon trestu odňatia slobody, slúžiacej v armáde alebo námorníctve alebo osoby s pobytom v zahraničí, písomnosť sa bude považovať za doručenú hneď po jej doručení orgánom alebo osobám uvedeným v predchádzajúcom bode bez ohľadu na to, kedy bola písomnosť zaslaná a prijatá (článok 136 ods. 1 OSP).

Ak sa metóda doručenia uvedená v bode 7.1 použila v prípade osoby, ktorú nebolo možné zastihnúť v mieste jej bydliska, za predpokladu, že nebolo možné zastihnúť ani žiadneho dospelého príbuzného, ktorý u nej býva, písomnosť sa považuje za doručenú hneď po jej pripevnení na dvere miesta bydliska adresáta, a to za predpokladu, že sa dodržia všetky požiadavky stanovené v bode 7.1, pokiaľ ide o metódu doručenia (t. j. doručenie písomnosti do vlastných rúk vedúceho policajnej stanice a zaslanie príslušného písomného oznámenia).

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Grécko nikdy nezaviedlo uloženie písomností na poštový úrad ako alternatívnu (nepriamu) metódu doručenia. Ako sa uvádza v bode 7.1, ak bola metóda doručenia použitá v prípade osoby, ktorú nebolo možné zastihnúť v mieste jej bydliska, za predpokladu, že nebolo možné zastihnúť ani žiadneho dospelého príbuzného, ktorý u nej býva, po pripevnení písomnosti na dvere miesta bydliska adresáta a po doručení kópie vedúcemu policajnej stanice sa zašle adresátovi písomné oznámenie, v ktorom sa uvedie druh doručovanej písomnosti, adresa bydliska, kde bola písomnosť vyvesená na dvere, dátum vyvesenia, orgán, ktorému bola písomnosť doručená, a dátum doručenia.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ako sa uvádza v bode 7.1, ak adresát odmietne prijať príslušné doručované písomnosti alebo podpísať správu o doručení, doručovateľ za prítomnosti svedka písomnosť vyvesí na dvere miesta bydliska, kancelárie, obchodu alebo dielne. Po vyvesení písomnosti na dvere sa bude táto písomnosť považovať za doručenú.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

V tomto prípade musí poštová služba doručiť písomnosť adresátovi osobne.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel o doručovaní poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 18 nariadenia o doručovaní písomností, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel o doručovaní poštou možné – pozri vyššie)?

V tomto prípade poštová služba písomne informuje neprítomného adresáta, že písomnosť zostane na pošte určitý čas, počas ktorého si ju môže vyzdvihnúť.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Pozri bod 8.2.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Doručovateľ vypracuje správu, ktorá musí obsahovať a) príkaz na doručenie; b) jasný opis doručenej písomnosti a identifikáciu dotknutých osôb; c) dátum a čas doručenia; d) údaj o osobe, ktorej bola písomnosť doručená, a metódu doručenia v prípade neprítomnosti alebo odmietnutia adresáta alebo osôb uvedených v článkoch 128 až 135 a 138 (článok 139 ods. 1 OSP).

Správu musí podpísať doručovateľ a osoba, ktorá písomnosť prijíma, alebo ak ju táto osoba odmietne podpísať alebo ju nemôže podpísať, podpíše ju svedok najatý na tento účel (článok 139 ods. 2 OSP).

Doručovateľ musí na písomnosti zaznačiť čas a dátum doručenia a podpísať ju. Tento záznam predstavuje dôkaz na účely osoby, ktorej sa písomnosť doručila. Ak existuje rozpor medzi správou o doručení a záznamom, rozhodujúca je správa (článok 139 ods. 3 OSP).

Správa uvedená v článku 139 sa vypracováva v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie sa doručí osobe, ktorá nariadila doručenie, a druhé vyhotovenie, za ktoré sa neúčtuje žiadne kolkovné, si ponechá doručujúci úradník. Do osobitnej knihy, ktorú vedie doručujúci úradník, sa zapíše krátky záznam o doručení (článok 140 ods. 1 OSP).

Súdny úradník musí na žiadosť poskytnúť osobe, ktorá nariadila doručenie, a adresátovi, ako aj komukoľvek s oprávneným záujmom, kópie originálov písomností, ktoré uchováva vo svojom spise, a to za predpokladu, že na tento účel udelil súhlas vykonaním záznamu na žiadosť predsedajúci sudca na prvostupňovom súde kraja, v ktorom sa doručenie vykonalo (článok 140 ods. 2 OSP).

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak účastník konania nebol schopný dodržať lehotu z dôvodu zásahu vyššej moci alebo z dôvodu podvodu zo strany protistrany (napr. neplatné doručenie súdnym úradníkom alebo úmyselné neupovedomenie účastníka konania osobou, ktorá písomnosť prevzala), tento účastník má právo požiadať o obnovenie predošlého stavu (článok 152 ods. 1 OSP) do 30 dní odo dňa odvolania sa na prekážku, ktorá predstavovala vyššiu moc, alebo odo dňa, keď sa dozvedel o podvode zo strany protistrany (článok 153 OSP).

Ak osoba, proti ktorej bol vydaný rozsudok pre zmeškanie, nebola pred súd predvolaná vôbec alebo nebola predvolaná zákonným spôsobom alebo v stanovenej lehote, táto osoba má právo na zrušenie rozsudku pre zmeškanie do 15 dní od doručenia rozsudku, ak má bydlisko v Grécku, alebo do 60 dní od posledného uverejnenia zhrnutia správy o doručení rozsudku podľa článku 135 ods. 1, ak jej adresa nie je známa alebo žije v zahraničí (článok 501, článok 503 ods. 1 a 2 OSP).

Ak účastník konania predvolal protistranu, pričom vyhlásil, že adresa tejto protistrany nebola známa, napriek tomu, že jej adresu poznal, a ak protistrana spor úplne alebo čiastočne prehrala, protistrana má právo požiadať o preskúmanie rozsudku do 60 dní od doručenia napadnutého rozsudku, ak má bydlisko v Grécku alebo do 120 dní, ak jej adresa nie je známa alebo žije v zahraničí alebo ak rozsudok nebol doručený vôbec, do troch rokov od uverejnenia napadnutého rozsudku za predpokladu, že je právoplatný alebo neodvolateľný, inak od dátumu nadobudnutia právoplatnosti (článok 538, článok 544 ods. 9, článok 545 ods. 1, 2, 3 a 5 OSP).

11 Ak adresát odmietne prijať písomnosť na základe použitého jazyka (článok 12 nariadenia o doručovaní písomností) a súd alebo orgán konajúci vo veci po posúdení rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, existuje osobitný právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu?

V prípade rozsudku pre zmeškanie pozri ods. 2 bod 10. Ak sa adresát dostaví pred súd (na podporu dôvodu odmietnutia), nemožno podať žiadny návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie. Možno však podať opravný prostriedok.

12 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? Existuje rozdiel, ak sa má písomnosť doručiť podľa vnútroštátneho práva a ak žiadosť o doručenie pochádza od iného členského štátu? Pozri aj informovanie podľa článku 15 nariadenia o doručovaní písomnosti, ktoré sa týka doručenia písomnosti z iného členského štátu

Náklady na doručenie vopred uhrádza osoba, ktorá doručenie nariadila (článok 173 ods. 1 a 3 OSP).

Účastníkovi konania, ktorý spor prehral, sa takisto nariadi uhradiť tieto náklady (článok 176, článok 189 ods. 1 OSP). Výška splatnej sumy závisí od použitej metódy a druhu doručenia. Minimálna výška nákladov na doručenie je 35,00 EUR, ak sa daná písomnosť doručí osobe s miestom bydliska alebo pobytom v oblasti, kde sa nachádza kancelária súdneho úradníka.

Posledná aktualizácia: 06/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.