Doručovanie právnych dokumentov

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

„Doručenie“ (izsniegšana) súdnej písomnosti znamená včasné dodanie písomnosti adresátovi tak, aby sa mu umožnilo vykonávať a brániť svoje práva. V Občianskom súdnom poriadku (Civilprocesa likums) je stanovených niekoľko rôznych druhov doručenia vrátane doporučeného listu, elektronickej pošty, doručenia súdnym úradníkom (tiesu izpildītājs) a doručenia doručovateľom (ziņnesis). Súdna písomnosť sa považuje za doručenú, keď sa doručí v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch a doručenie je zaznamenané formou stanovenou na tento účel.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Súdne písomnosti vypracované v súlade s článkom 56 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku: rozsudky, rozhodnutia, oznámenia, predvolania, návrhy predložené v osobitných druhoch konania, riadne odvolania, odvolania v kasačnom konaní, overené kópie písomných podaní a všetky písomnosti vypracované a predložené na súde účastníkmi konania, ktoré následne ostatným účastníkom doručuje samotný súd.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Písomnosť z inej krajiny v Lotyšsku doručí súdny úradník.

Ústredným orgánom je Komora autorizovaných súdnych úradníkov Lotyšska (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Telefón: +371 67290005, fax: +371 62302503

E-mail: documents@lzti.lv

Ďalšie informácie: https://www.lzti.lv/service-foreign-documents/

4 Zisťovanie adresy

Lotyšsko si vybralo mechanizmus uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. poskytnutie podrobných informácií na Európskom portáli elektronickej justície o tom, ako zistiť adresy osôb, ktorým sa má doručiť písomnosť.

4.1 Pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak uvedená adresa nie je správna? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností

Príslušné lotyšské orgány nevykonávajú zisťovanie adresy. V prípadoch, keď je adresa uvedená v žiadosti o doručenie nesprávna, lotyšské orgány nezisťujú z vlastnej iniciatívy adresy v registri fyzických osôb.

Za nájdenie adresy adresáta zodpovedá podávajúci orgán alebo žiadajúca strana.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre alebo služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

1. Na účely nájdenia adresy fyzickej osoby možno podať oficiálnu žiadosť úradu pre občianske a migračné veci v rámci ministerstva vnútra, ktorý vedie register fyzických osôb. V žiadosti o výpis z registra fyzických osôb (par izziņas sniegšanu no Fizisko personu reģistra) treba uviesť, prečo sú tieto údaje potrebné, aby sa prevádzkovatelia údajov mohli rozhodnúť, či ide o primerané dôvody na ich poskytnutie.

2. Adresu spoločnosti možno získať bezplatne vyhľadaním potrebnej informácie v obchodnom registri. Všetky záznamy v obchodnom registri sú zverejnené bezplatne na informačnom webovom sídle, čím sa zabezpečuje ich počiatočná dostupnosť pre verejnosť na internete.

4.3 Aký druh pomoci poskytujú pri zisťovaní adresy zo strany iných členských štátov orgány tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností

Komora autorizovaných súdnych úradníkov Lotyšska nevykonáva zisťovanie adresy (t. j. vyhľadávanie odporcov).

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Písomnosť adresátovi osobne doručuje súdny úradník.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Súdne písomnosti sa posielajú elektronicky, bežnou poštou alebo prostredníctvom doručovateľa. Súdne písomnosti sa posielajú elektronicky v tomto poradí:

1. online, ak adresát oznámil súdu, že súhlasí s tým, aby komunikácia so súdom prebiehala online;

2. na e-mailovú adresu uvedenú adresátom, ak adresát oznámil súdu, že súhlasí s tým, aby komunikácia so súdom prebiehala prostredníctvom e-mailu;

3. na oficiálnu elektronickú adresu adresáta.

Ak nie je možné elektronické zaslanie súdnych písomností fyzickej osobe podľa tohto postupu, posielajú sa na miesto pobytu, ktoré nahlásila fyzická osoba, a ak je vo vyhlásení uvedená ďalšia adresa, na túto ďalšiu adresu, pokiaľ fyzická osoba neposkytla inú adresu na komunikáciu so súdom.

Ak odporca nemá nahlásené miesto pobytu a neposkytol ani inú adresu na komunikáciu so súdom, súdne písomnosti sa doručia na adresu odporcu, ktorú uviedol účastník konania, ak je takáto adresa známa. Súdne písomnosti sa môžu posielať aj na pracovisko fyzickej osoby.

Ak nie je možné elektronické zaslanie súdnych písomností právnickej osobe podľa tohto postupu, posielajú sa na adresu jej sídla.

Súdne písomnosti doručované prostredníctvom doručovateľa alebo účastníka konania sa doručujú adresátovi, ktorý prevzatie potvrdí svojím podpisom.

V prípade určitých súdnych písomností sa môže v právnych predpisoch stanoviť ich zasielanie doporučenou poštovou zásielkou alebo iným spôsobom dodania či doručenia.

6.1 Aký druh elektronického doručovania v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je dostupný v tomto členskom štáte v prípade, že sa doručovanie uskutočňuje priamo osobe, ktorá má známu adresu na doručovanie v inom členskom štáte?

K dispozícii sú obidve formy doručenia uvedené v článku 19 ods. 1 nariadenia, konkrétne elektronické zasielanie súdnych písomností v tomto poradí:

1. online, ak adresát oznámil súdu, že súhlasí s tým, aby komunikácia so súdom prebiehala online;

2. na e-mailovú adresu uvedenú adresátom, ak adresát oznámil súdu, že súhlasí s tým, aby komunikácia so súdom prebiehala prostredníctvom e-mailu;

3. na oficiálnu elektronickú adresu adresáta.

6.2 Stanovil tento členský štát v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie e-mailom uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia? Pozri aj informovanie podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností

Neboli stanovené žiadne ďalšie podmienky.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Podľa článku 56 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku, ak osoba, ktorá doručuje právne písomnosti, nezastihne adresáta osobne, doručí písomnosti ktorémukoľvek dospelému rodinnému príslušníkovi, ktorý býva s adresátom. Ak osoba, ktorá doručuje písomnosti, nezastihne adresáta na jeho pracovisku osobne, zanechá písomnosti administratívnemu pracovníkovi, ktorý ich odovzdá adresátovi. V uvedených prípadoch musí osoba preberajúca doručované písomnosti uviesť svoje meno a priezvisko, čas a dátum doručenia a svoj vzťah k adresátovi alebo pracovnú pozíciu, pričom musí bezodkladne odovzdať písomnosti adresátovi.

Článok 59 Občianskeho súdneho poriadku. Súdne predvolanie uverejnením

1. Ak adresu odporcu nemožno zistiť v súlade s článkom 54.1 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku alebo ak písomnosti nemožno doručiť na adresu, ktorú uviedol účastník konania, v súlade s článkom 54.1 ods. 1 tohto zákona, alebo ak písomnosti nemožno doručiť v súlade s článkom 56.2 tohto zákona, odporcu možno predvolať na súd prostredníctvom uverejnenia predvolania v úradnom vestníku (Latvijas Vēstnesis).

2. Bez ohľadu na oznámenie o predvolaní v úradnom vestníku sú súdni úradníci oprávnení na vlastné náklady uverejniť predvolanie aj v iných novinách.

3. Text predvolania uverejneného v novinách musí zodpovedať obsahu predvolania.

4. Súd môže viesť konanie vo veci v neprítomnosti odporcu za predpokladu, že od uverejnenia predvolania v úradnom vestníku uplynul aspoň jeden mesiac.

5. Okrem predvolania odporcu uverejnením v úradnom vestníku sa predvolanie takisto doručí na adresu nehnuteľnosti odporcu, ak ju navrhovateľ uviedol.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Článok 56.1 Občianskeho súdneho poriadku Dátum dodania a doručenia súdnych písomností

1. Ak boli súdne písomnosti doručené v súlade s postupom stanoveným v článku 56 tohto zákona, okrem prípadu uvedeného v odseku 9, osoba sa považuje za oboznámenú s časom a miestom súdneho pojednávania alebo procesného úkonu alebo s obsahom príslušného dokumentu a súdne písomnosti sa považujú za doručené:

1. v deň, keď tieto písomnosti prevzal adresát alebo iná osoba v súlade s článkom 56 ods. 3, 7 alebo 8 Občianskeho súdneho poriadku;

2. v deň, keď ich príslušná osoba odmietla prevziať (článok 57 Občianskeho súdneho poriadku);

3. ak sa písomnosti posielajú poštou, na siedmy deň od dátumu odoslania;

4. ak sa písomnosti posielajú elektronicky, na tretí deň od dátumu odoslania.

2. Skutočnosť, že súdne písomnosti boli doručené na nahlásenú adresu pobytu fyzickej osoby, na ďalšiu adresu uvedenú vo vyhlásení, na adresu, ktorú fyzická osoba uviedla na účely korešpondencie so súdom, alebo na adresu sídla právnickej osoby, a skutočnosť, že pošta vydala oznámenie o doručení alebo sa písomnosti vrátili, sama osebe nemá vplyv na skutočnosť, že písomnosti boli doručené. Adresát môže vyvrátiť predpoklad, že písomnosti boli doručené na siedmy deň od dátumu odoslania, ak boli poslané poštou, alebo na tretí deň od dátumu odoslania, ak boli poslané elektronicky, odvolaním sa na objektívne okolnosti, ktoré nemohol ovplyvniť a ktoré mu zabránili prevziať písomnosti na uvedenej adrese.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Ak sa súdna písomnosť doručuje uložením na pošte, na adrese príjemcu sa musí zanechať oznámenie o tejto skutočnosti, prípadne sa toto oznámenie pošle na jeho adresu. Ak to nie je možné, oznámenie sa pripevní na dvere bydliska, obchodných priestorov alebo miesta pobytu príjemcu, prípadne sa doručí osobe žijúcej v jeho blízkosti, ktorá mu toto oznámenie odovzdá. V oznámení musí byť jasne uvedené, že písomnosť uloženú na pošte odoslal súd.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Článok 57 Občianskeho súdneho poriadku. Dôsledky odmietnutia prevzatia súdnych písomností

1. Ak adresát odmietne prevziať súdne písomnosti, osoba doručujúca písomnosti na príslušnú písomnosť zapíše zodpovedajúci záznam, pričom uvedie dôvody odmietnutia, dátum a čas.

2. Odmietnutie prevzatia súdnych písomností nepredstavuje prekážku v rámci konania o veci.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Ak sa tak výslovne uvádza, možno písomnosť doručiť do priestorov súdu a adresát sa predvolá na súd.

Písomnosť sa môže doručiť poštou, ak sa zasiela doporučene. Zásielka sa doručí na poštu alebo prostredníctvom poštového doručovateľa, pričom osoba uvedená ako príjemca doručovanej písomnosti, prípadne jej splnomocnený zástupca, musí podpísať potvrdenie o prevzatí; podpisujúca osoba sa takisto musí preukázať dokladom totožnosti a splnomocnením. Účastník konania využívajúci túto poštovú službu môže takisto stanoviť, že zásielka sa má doručiť len konkrétnej osobe do vlastných rúk.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel o doručovaní poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 18 nariadenia o doručovaní písomností, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel o doručovaní poštou možné – pozri vyššie)?

Ak je doručenie formou doporučeného listu neúspešné, neexistuje iný spôsob doručenia písomnosti poštou.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Príjemca písomnosti zaslanej formou doporučeného listu je informovaný prostredníctvom oznámenia zaslaného na adresu jeho bydliska.

Adresát – za predpokladu, že prevádzkovateľ poštových služieb poskytuje možnosť informovať ho o prijatí pošty určitými elektronickými prostriedkami – je oprávnený požiadať v súlade s postupmi stanovenými prevádzkovateľom poštových služieb, aby ho prevádzkovateľ informoval o prijatí poštovej zásielky vhodnými elektronickými prostriedkami. V takom prípade nemusí byť adresátovi doručené písomné oznámenie o prijatí v papierovej podobe.

Písomnosť sa uchováva na pošte 30 dní od dátumu prijatia. Príjemca sa minimálne dvakrát vyzve, aby si zásielku na pošte vyzdvihol.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Ak sa súdna písomnosť doručuje poštou, doručenie sa zaznamená v spise, pričom sa uvedie miesto a čas doručenia písomnosti, a záznam sa zapíše aj na zásielku.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Súd kontaktuje príslušnú cudziu krajinu, a to buď priamo, alebo sprostredkovane cez ústredný orgán, a požiada o opätovné vyžiadanie doručenia písomností na základe žiadosti adresáta.

11 Ak adresát odmietne prijať písomnosť na základe použitého jazyka (článok 12 nariadenia o doručovaní písomností) a súd alebo orgán konajúci vo veci po posúdení rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, existuje osobitný právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu?

Súd preskúma odmietnutie odporcu prijať písomnosť a rozhodne o dôvodnosti tohto úkonu, pričom uvedie svoje dôvody v rozhodnutí, proti ktorému sa môže adresát odvolať v rámci všeobecného odvolacieho konania.

12 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? Existuje rozdiel, ak sa má písomnosť doručiť podľa vnútroštátneho práva a ak žiadosť o doručenie pochádza od iného členského štátu? Pozri aj informovanie podľa článku 15 nariadenia o doručovaní písomnosti, ktoré sa týka doručenia písomnosti z iného členského štátu

V Lotyšsku sa písomnosti doručujú v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) nariadenia, pričom sa účtuje poplatok vo výške 133,33 EUR (vrátane DPH) za každú žiadosť o doručenie písomnosti. Platba sa musí uskutočniť bankovým prevodom a akýkoľvek bankový poplatok znáša osoba, ktorá platí paušálnu sadzbu za doručenie písomnosti.

Bankové údaje:

Registračné č.: 90001497619

Sídlo: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Banka: Swedbank AS

Číslo účtu: LV93HABA0551038096742

Kód SWIFT: HABALV22

Účel platby: podrobné informácie o adresátovi

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.