Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Doručovanie právnych dokumentov

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Na doručovanie písomností, t. j. na postup na sprístupnenie písomnosti jej adresátovi sa v Luxembursku vzťahujú dva odlišné režimy. Prvý z nich sa delí na dve časti.

Doručovanie písomností nazývané vo francúzštine „signification“ zahŕňa účasť súdneho úradníka.

Úplné a celé doručenie je postupom podľa všeobecného práva. Vykonáva ho súdny úradník, ktorý sa po overení domicilu, miesta pobytu alebo sídla adresáta dostaví do domicilu tohto adresáta, aby mu odovzdal písomnosť. S týmto postupom sú spojené najväčšie záruky. Uplatňuje sa pri doručovaní mnohých písomností, ktorými sa začína konanie na prvom stupni (actes introductifs en première instance), a na všetky odvolania (actes d’appel). Vo všeobecnosti sa uplatňuje aj pri doručovaní rozsudkov súdu, aby mohla začať plynúť lehota na podanie prostriedkov nápravy, a vždy na účely ich núteného výkonu.

V prípade určitých konaní pred zmierovacími sudcami je forma doručenia písomnosti, ktorou sa začína konanie, zjednodušená: súdny úradník skontroluje domicil/miesto pobytu/sídlo adresáta a zašle písomnosť doporučenou poštou s doručenkou.

Doručovanie písomností nazývané vo francúzštine „notification“ nezahŕňa účasť súdneho úradníka. Práve preto sú s ním spojené menšie záruky ako s doručovaním nazývaným „signification“. Písomnosť (dokument, ktorým sa začína konanie, alebo kópia rozsudku) zasiela doporučenou poštou s doručenkou kancelária súdu (greffe du tribunal). Tento postup sa uplatňuje najmä na prvom stupni vo veciach týkajúcich sa prenájmu a vo veciach pracovného práva. Doručením rozsudku tak začína plynúť lehota na podanie prostriedkov nápravy.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Väčšinu písomností týkajúcich sa súdneho konania je potrebné doručiť poštou alebo prostredníctvom súdneho úradníka ešte pred ich postúpením sudcovi.

V zákone sa osobitne vyžaduje formálne doručenie písomností, ktorými sa začína konanie a ktoré odporcu vyzývajú, aby sa osobne alebo prostredníctvom právneho zástupcu dostavil pred sudcu.

Rovnako musia byť formálne doručené rozsudky, aby nadobudli účinok res judicata uplynutím lehoty na podanie odvolania.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Doručenie nazývané „signification“ vykonáva súdny úradník, a to buď od začiatku do konca (úplné a celé doručenie), alebo len vo fáze zasielania písomnosti doporučenou poštou s doručenkou (zjednodušené doručenie).

Doručenie nazývané „notification“ vykonáva kancelária súdu konajúceho vo veci doporučenou poštou s doručenkou.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak uvedená adresa nie je správna? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností

Súdni úradníci zastupujúci žiadaný orgán sú zo zákona povinní doručiť písomnosti osobne alebo do domicilu/do registrovaného sídla adresáta písomnosti. Pred každým postupom na doručenie písomnosti adresátovi súdni úradníci z vlastného podnetu podávajú v databázach, ktoré majú k dispozícii, žiadosti o informácie o adresách fyzických alebo právnických osôb. V prípade existencie novej oficiálnej adresy, ktorá sa nachádza na území miestnej príslušnosti súdneho úradníka, doručí súdny úradník písomnosť na túto novú adresu.

Súdni úradníci sú na účely plnenia svojich úloh vyplývajúcich z ich právomoci oprávnení na prístup k týmto informáciám:

 • pri fyzických osobách:
  • meno a priezvisko,
  • miesto domicilu,
  • dátum narodenia.

Tieto informácie sú prevzaté z registra fyzických osôb. Súdni úradníci majú na účely plnenia svojich úloh prístup do registra fyzických osôb.

 • pri spoločnostiach:
  • názov,
  • obchodné meno,
  • sídlo,
  • číslo v obchodnom registri.

Pokiaľ ide o spoločnosti zapísané v obchodnom registri, tieto údaje sú verejne dostupné a je k nim teda voľný prístup.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre alebo služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní nemajú prístup do registrov fyzických osôb s cieľom zistiť adresu fyzickej osoby.

Pokiaľ ide o spoločnosti zapísané do obchodného registra, overovanie základných údajov (sídlo, obchodné meno, číslo v obchodnom registri) je bezplatné a prístupné verejnosti. Za prístup k podrobnejším údajom sa platí.

4.3 Aký druh pomoci poskytujú pri zisťovaní adresy zo strany iných členských štátov orgány tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností

Podľa článku 7 Luxembursko poskytne pomoc uvedenú v článku 7 ods. 1 písm. a) s cieľom zistiť adresu osoby, ktorej sa má doručiť súdna alebo mimosúdna písomnosť.

Určenými orgánmi, ktorým odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, sú súdni úradníci.

Súdneho úradníka, ako aj jeho miestnu príslušnosť môžete vyhľadať na tejto stránke:

Komora súdnych úradníkov Luxemburska (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

 • Zhrnutie postupu pri doručovaní písomností

Ak zamestnanec pošty zastihne adresáta doma, požiada ho, aby podpísal potvrdenie o prevzatí, ktoré sa potom vráti odosielateľovi. Ak adresát odmietne podpísať potvrdenie o prevzatí, zamestnanec pošty to zaznamená a písomnosť sa považuje za doručenú. Tento postup sa nazýva osobné doručenie.

Ak adresát nebol zastihnutý, ale doporučenú zásielku prevezme iná osoba prítomná v mieste domicilu, pobytu alebo sídla, zamestnanec pošty zaznamená v potvrdení o prevzatí totožnosť tejto osoby. Doručenie tretej osobe je rovnocenné s doručením na miesto domicilu.

Ak sa na adrese príjemcu nikto nenachádza, ale adresa je správna, zamestnanec pošty zanechá adresátovi v schránke oznámenie so žiadosťou, aby si list vyzdvihol na pošte v uvedenej lehote. Písomnosť sa potom považuje za doručenú, a to i v prípade, ak sa adresát nedostaví na poštu. Tento postup sa nazýva doručenie na miesto domicilu.

Ak nie je možné overiť adresu, zamestnanec pošty vráti list odosielateľovi a upovedomí ho o tom, že písomnosť nebola doručená. V takomto prípade musí navrhovateľ poskytnúť novú adresu. Ak adresát nemá žiadnu známu adresu, navrhovateľ môže upustiť od doručenia písomnosti poštou a postúpiť spis súdnemu úradníkovi, ktorý sám pristúpi k doručeniu, prípadne vydá miestoprísažné vyhlásenie o pokuse o doručenie.

Opísaný postup doručovania písomností platí iba v prípade, ak má adresát písomností bydlisko v Luxembursku. Ak má adresát bydlisko v zahraničí, písomnosť musí doručiť súdny úradník.

 • Zhrnutie postupu pri doručovaní prostredníctvom súdneho úradníka

Tento druh doručenia predstavuje osobné doručenie adresátovi na miesto, kde ho zastihne súdny úradník.

Súdny úradník obyčajne navštívi adresáta v mieste domicilu. Písomnosť je však možné odovzdať na akomkoľvek mieste, na ktorom súdny úradník adresáta zastihne, napríklad na pracovisku.

Osobné doručenie písomnosti prebehne, keď sa kópia písomnosti odovzdá do vlastných rúk adresáta. Ak ide o právnickú osobu, osobné doručenie sa vykoná, keď sa kópia písomnosti odovzdá jej právnemu zástupcovi, jeho splnomocnencovi alebo ktorejkoľvek osobe oprávnenej na tento úkon. Pokiaľ ide o doručenie na miesto domicilu, za osobné doručenie sa považuje odovzdanie kópie písomnosti splnomocnencovi.

Ak adresát prevezme kópiu písomnosti, súdny úradník to uvedie v zázname o doručení (exploit). V tom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom odovzdania písomnosti adresátovi.

Ak adresát odmietne prevziať kópiu písomnosti, súdny úradník to uvedie v zázname o doručení. V tom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom predloženia písomnosti adresátovi. V takýchto prípadoch ide o osobné doručenie.

Ak nie je možné písomnosť doručiť osobne, súdny úradník sa dostaví do miesta domicilu, pobytu alebo sídla adresáta. Kópia písomnosti sa odovzdá osobe, ktorá sa v ňom nachádza, pod podmienkou, že ju prevezme, nahlási svoje meno a priezvisko, titul a adresu a podpíše potvrdenie o prevzatí. Odovzdá sa v zatvorenej obálke, na ktorej sa uvedie len meno, priezvisko, titul a adresa adresáta a pečiatka súdneho úradníka na zalepenej obálke. Kópiu písomnosti nie je možné odovzdať neplnoletému dieťaťu, ktoré nedosiahlo vek 15 rokov, ani osobe, na podnet ktorej bola písomnosť doručená. Súdny úradník nechá v mieste domicilu, pobytu alebo sídla v zalepenej obálke datované oznámenie, v ktorom sa uvedie upozornenie o doručení písomnosti, ako aj údaje o osobe, ktorej bola písomnosť odovzdaná. Vo všetkých uvedených prípadoch sa písomnosť považuje za doručenú súdnym úradníkom dňom odovzdania písomnosti. Ide o doručenie na miesto domicilu.

V každom prípade súdny úradník zostaví zápisnicu o splnení formalít, ktorú priloží k originálu písomnosti. Ten sa potom spolu so zápisnicou vráti osobe, ktorá dala podnet na doručenie písomnosti.

Neexistujú uplatniteľné alternatívne metódy okrem nepriameho doručenia uvedeného v bode 7.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Elektronické doručovanie písomností sa v ustanoveniach nového Občianskeho súdneho poriadku nepovoľuje.

6.1 Aký druh elektronického doručovania v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je dostupný v tomto členskom štáte v prípade, že sa doručovanie uskutočňuje priamo osobe, ktorá má známu adresu na doručovanie v inom členskom štáte?

Neuvádza sa.

6.2 Stanovil tento členský štát v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie e-mailom uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia? Pozri aj informovanie podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností

Nie.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Doručenie súdnym úradníkom na miesto domicilu

Ak nie je možné adresátovi písomnosť doručiť osobne, písomnosť sa doručuje na miesto domicilu. Ak sa tam nezdržiava alebo ak domicil nemá, písomnosť sa doručuje na miesto jeho trvalého bydliska. Ak ide o právnickú osobu, písomnosť sa doručuje do jej hlavného alebo administratívneho sídla.

Kópia písomnosti sa odovzdá osobe, ktorá sa v ňom nachádza, pod podmienkou, že ju prevezme, nahlási svoje meno a priezvisko, titul a adresu a podpíše potvrdenie o prevzatí. Odovzdá sa v zatvorenej obálke, na ktorej sa uvedie len meno, priezvisko, titul a adresa adresáta a pečiatka súdneho úradníka na zalepenej obálke.

Kópiu písomnosti nie je možné odovzdať neplnoletému dieťaťu, ktoré nedosiahlo vek 15 rokov, ani osobe, na podnet ktorej bola písomnosť doručená.

Súdny úradník nechá v mieste domicilu alebo trvalého bydliska adresáta alebo v hlavnom či administratívnom sídle právnickej osoby v zalepenej obálke datované oznámenie, v ktorom sa uvedie upozornenie o doručení písomnosti, ako aj údaje o osobe, ktorej bola písomnosť odovzdaná.

Súdny úradník k nemu priloží kópiu písomnosti na bežnom papieri. To isté platí aj v prípade doručovania na zvolené miesto domicilu.

Vo všetkých uvedených prípadoch sa písomnosť považuje za doručenú súdnym úradníkom dňom odovzdania písomnosti.

Podľa článku 161 nového Občianskeho súdneho poriadku sa „za doručenie súdnym úradníkom na miesto domicilu považuje doručenie na adresu, pod ktorou je adresát zapísaný v registri obyvateľov.

V článku 164 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že „súdny úradník doručuje písomnosti:

1. štátu v sídle ministerstva štátu;

2. verejným orgánom na adrese ich sídla;

3. obciam na mestskom úrade;

4. spoločnostiam, neziskovým organizáciám a verejnoprospešným nadáciám buď na miesto ich sídla, alebo osobe, ktorá zabezpečuje ich riadenie.

Osobné doručenie prostredníctvom uloženia kópie záznamu o doručení

V článku 155 ods. 6 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že „v prípade, že sa písomnosť nemôže doručiť tak, ako je uvedené vyššie, a ak z overovania a informácií, ktoré súdny úradník uvedie v písomnosti, vyplýva, že sa adresát zdržiava na uvedenej adrese, súdny úradník tam uloží písomnosť v uzavretej obálke a pripojí upozornenie, v ktorej adresáta informuje o tom, že osobu na uvedenej adrese nebolo možné zastihnúť alebo že prítomné osoby odmietli písomnosť prevziať.

Písomnosť sa považuje za doručenú v deň jej uloženia. V ten istý deň alebo najneskôr prvý nasledujúci pracovný deň zašle súdny úradník kópiu písomnosti a uvedeného oznámenia obyčajnou zásielkou na adresu uvedenú na písomnosti.“

Doručenie súdnym úradníkom na neznámu adresu

V článku 157 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje spôsob doručenia písomnosti, keď adresát nemá známy domicil ani pobyt alebo sídlo, pričom sa v ňom stanovuje, že „keď osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, nemá známe miesto domicilu ani pobytu, súdny úradník vypracuje zápisnicu o doručení písomnosti, v ktorej presne uvedie postup vyhľadania adresáta písomnosti. V zápisnici sa uvedie charakter písomnosti a meno žiadateľa.

V ten istý deň alebo najneskôr prvý nasledujúci pracovný deň zašle súdny úradník adresátovi kópiu písomnosti a kópiu zápisnice o doručení písomnosti na jeho poslednú známu adresu vo forme doporučeného listu s doručenkou. Rovnaký formálny úkon sa vykoná aj formou obyčajnej zásielky zaslanej v ten istý deň.

V kópii zápisnice adresovanej adresátovi sa uvádza, že si môže v lehote troch mesiacov vyzdvihnúť kópiu písomnosti v kancelárii súdneho úradníka alebo na tento účel poveriť akúkoľvek osobu podľa svojho výberu.

V článku 157 ods. 3 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že „predchádzajúce ustanovenia platia pri doručovaní písomnosti právnickej osobe, ktorá už nemá známe sídlo v mieste označenom za hlavné sídlo v obchodnom registri.“

Ostatné spôsoby doručovania písomností

V článku 157 ods. 4 sa stanovuje, že „ak sa písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť doručila podľa predchádzajúcich ustanovení, a ak sa žalovaný nedostaví, môže sudca v prípade potreby nariadiť zverejnenie oznámenia v luxemburských alebo zahraničných novinách.“

V článku 158 nového Občianskeho súdneho poriadku sa okrem toho uvádza, že „ak sa nenašiel adresát písomnosti alebo sa nepreukáže, že bol skutočne oboznámený, sudca môže úradne nariadiť akékoľvek dodatočné náležitosti s výhradou nariadenia predbežných alebo zabezpečovacích opatrení na ochranu práv žalobcu.“

V článku 81 nového Občianskeho súdneho poriadku sa ďalej stanovuje, že „žalovaného, ktorý sa nedostavil, možno na podnet žalobcu alebo na základe rozhodnutia sudcu z vlastného podnetu opätovne vyzvať, aby sa dostavil, ak písomnosť, ktorou sa začalo konanie, nebola doručená osobne. Písomnosť, ktorou sa začalo konanie, sa s výnimkou uplatnenia osobitných pravidiel na určité súdy reprodukuje podľa formy prvej písomnosti, ktorou sa začalo konanie.

Doručenie doporučenou zásielkou s doručenkou

Ak písomnosť odosiela súdny tajomník, doručuje sa ako doporučená zásielka s doručenkou.

Ak nie je známa adresa adresáta, písomnosť doručí osobne súdny úradník.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Ak je písomnosť doručená s účasťou súdneho úradníka („signification“), v zázname o doručení musí byť uvedený dátum doručenia, ktorý zodpovedá dňu odovzdania písomnosti adresátovi, dňu doručenia do domicilu adresáta alebo dňu uloženia písomnosti v mieste domicilu adresáta.

Ak je písomnosť doručená bez účasti súdneho úradníka („notification“), dátumom doručenia je dátum, keď bola doporučená zásielka odovzdaná v mieste domicilu, pobytu alebo sídla adresáta.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Adresát je v každom prípade informovaný buď súdnym úradníkom (ak ide o doručenie s účasťou súdneho úradníka), alebo zamestnancom pošty (ak ide o doručenie bez účasti súdneho úradníka) prostredníctvom oznámenia o uložení zásielky.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Adresát môže v každom prípade doručenú písomnosť odmietnuť prijať. Doručenie je napriek tomu riadne a má právne účinky, keď doručovateľ (súdny úradník alebo zamestnanec pošty) vykoná náležité právne kroky, najmä keď zanechá v schránke oznámenie o uložení zásielky.

Príjemca môže v každom prípade následne namietať proti platnosti tohto doručenia, pokiaľ dokáže, že na uvedenej adrese nemal domicil, pobyt ani zvolené miesto domicilu. Doručenie súdnym úradníkom je preto z právneho hľadiska bezpečnejšie ako doručenie doporučenou zásielkou s doručenkou, keďže doručujúci súdny úradník overí adresu adresáta vo vnútroštátnom registri fyzických osôb alebo v obchodnom registri. Dátum doručenia doporučenou zásielkou nemožno s istotou potvrdiť, ak adresát nepodpísal doručenku a neuviedol na nej dátum pri (prvom) predložení doporučenej zásielky v mieste jeho domicilu, pobytu alebo sídla. Naopak, dátum doručenia súdnym úradníkom sa vždy označuje v zázname o doručení vyhotovenom súdnym úradníkom.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

V rámci univerzálnej poštovej služby sa v bode 6.3.9 Všeobecných podmienok poskytovania ponúkaných služieb stanovuje, že „doporučené zásielky sa odovzdávajú adresátovi na adrese, ktorá je na nich uvedená, alebo ak nie je adresát prítomný: – ktorejkoľvek dospelej osobe, ktorá zásielku prevezme na danej adrese a ktorá sa podpísaním považuje za riadne poverenú adresátom a zaväzuje sa v mene a na účet adresáta, alebo – ktorejkoľvek dospelej osobe, ktorá predloží i) oznámenie alebo potvrdenie o doručení na predajnom mieste, na ktorom je zásielka uložená, a ii) svoj doklad totožnosti.“

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel o doručovaní poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 18 nariadenia o doručovaní písomností, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel o doručovaní poštou možné – pozri vyššie)?

Poštové zásielky sa zasielajú na uvedenú adresu okrem prípadov, keď sa vyskytne zjavná chyba (napr. nesprávne napísaný názov ulice, nesprávne číslo domu, zjavne nesprávne PSČ atď.).

Ak nemožno adresáta zastihnúť na uvedenej adrese, doporučená zásielka sa neodovzdá. Zamestnanec pošty zanechá v schránke oznámenie o uložení zásielky.

Poštové zásielky, ktoré nebolo možné doručiť do schránky adresáta alebo ktoré sa nemohli odovzdať oprávnenej osobe v rámci roznášania distribútorom, sú adresátovi k dispozícii na pošte v jeho obvode, a to počas lehôt stanovených poštou a uvedených na oznámení o uložení zásielky vloženom do schránky adresáta. Po uplynutí úschovnej lehoty sa zásielky vrátia späť odosielateľovi, ak je známy.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Poštové zásielky, ktoré nebolo možné doručiť do schránky adresáta alebo ktoré sa nemohli odovzdať oprávnenej osobe v rámci roznášania distribútorom, sú adresátovi k dispozícii na pošte v jeho obvode, a to počas lehôt stanovených poštou a uvedených na oznámení o uložení zásielky vloženom do schránky adresáta. Po uplynutí úschovnej lehoty sa zásielky vrátia späť odosielateľovi, ak je známy.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Ak sa písomnosť zasiela doporučene, ako doklad slúži poštová doručenka. Ak písomnosť doručuje súdny úradník, vyhotoví zápisnicu o úkonoch, ktoré vykonal. Súdny úradník je úradná osoba. Jeho zápisnica slúži ako dôkaz, pokiaľ sa nepreukáže sfalšovanie.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Porušenie formálnych pravidiel doručovania písomností zapríčiňuje jeho neplatnosť.

Doručenie písomnosti sa vyhlási za neplatné v dôsledku formálneho nedostatku len v prípade, že tento formálny nedostatok spôsobil adresátovi písomnosti ujmu.

O tomto bode musí rozhodnúť sudca.

Ak nebolo možné písomnosť, ktorou sa začalo konanie, doručiť adresátovi do vlastných rúk a adresát sa nedostavil, sudca môže požiadať navrhovateľa, aby úkon zopakoval pristúpením k opätovnému predvolaniu (článok 81 nového Občianskeho súdneho poriadku). To umožňuje odstrániť akúkoľvek pochybnosť o dôvodoch, prečo sa príslušná strana nedostavila.

V konaniach, v ktorých strany obyčajne dostanú predvolanie od tajomníka súdu, môže sudca takisto požiadať navrhovateľa, aby doručil predvolanie prostredníctvom súdneho úradníka v prípade, že existujú pochybnosti, pokiaľ ide o právoplatnosť doručenia uskutočneného doporučenou poštou.

Sudca nakoniec môže vydať rozsudok proti strane, ktorá sa nedostavila na pojednávanie, pokiaľ sa preukáže, že táto strana bola zastihnutá osobne. Ak to tak nie je (napr. ak predvolanie bolo doručené inej osobe zastihnutej na danom mieste), rozsudok bude vydaný in absentia a možno proti nemu namietať.

11 Ak adresát odmietne prijať písomnosť na základe použitého jazyka (článok 12 nariadenia o doručovaní písomností) a súd alebo orgán konajúci vo veci po posúdení rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, existuje osobitný právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu?

Nie. Uplatňujú sa prostriedky nápravy podľa všeobecného práva.

12 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? Existuje rozdiel, ak sa má písomnosť doručiť podľa vnútroštátneho práva a ak žiadosť o doručenie pochádza od iného členského štátu? Pozri aj informovanie podľa článku 15 nariadenia o doručovaní písomnosti, ktoré sa týka doručenia písomnosti z iného členského štátu

Áno. Ak je písomnosť doručená súdnym úradníkom podľa vnútroštátneho práva, vzniknuté náklady sú náklady stanovené v zmenenom nariadení Luxemburského veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovuje sadzobník súdnych úradníkov.

V prípade žiadosti o doručenie z iného členského štátu súdny úradník uplatní sadzbu stanovenú v uvedenom nariadení, ktorá je v súčasnosti vo výške 138 EUR.

Doručením prostredníctvom súdneho tajomníka nevznikajú žiadne náklady.

Posledná aktualizácia: 23/11/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.