Doručovanie právnych dokumentov

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručovanie písomností znamená doručenie súdnych písomností právnickej alebo fyzickej osobe. Spôsob doručenia sa presne upravuje v zákonníku o organizácii a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 Zbierky zákonov Malty).

Osobitné pravidlá, pokiaľ ide o doručovanie písomností, boli zahrnuté do vnútroštátneho práva s cieľom vytvoriť štandardný postup doručovania písomností a zabezpečiť, aby všetky dotknuté strany dostali právne dokumenty týkajúce sa ich samotných alebo ich konania. Uvedené pravidlá okrem toho poskytujú súdu aj účastníkom konania istotu, že písomnosti boli adresátovi doručené.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Všetky písomnosti podané na súd musia byť formálne doručené. Zahŕňajú súdne listy, súdne protesty, návrhy, predvolania, odvolania, odpovede, predbežné a vykonávacie súdne rozkazy a príkazy vydané súdmi.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

Po podaní písomnosti na súd je za doručenie písomností zodpovedný súd a súdni úradníci. Strana, ktorá podáva písomnosť na súd, musí uviesť osobu, ktorej má byť písomnosť doručená, a adresu doručenia. V prípade viac ako jedného adresáta musí strana, ktorá podáva písomnosť, zabezpečiť, aby bol dostatok kópií pre všetkých adresátov.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak uvedená adresa nie je správna? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností

Nie.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre alebo služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Áno, existujú.

Adresu sídla právnickej osoby možno nájsť vyhľadávaním v registri online na webovom sídle Maltského obchodného registra na adrese:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233.

Online systém umožňuje prístup k registru každej fyzickej osobe, ktorá chce získať informácie o spoločnostiach, nadáciách a združeniach. V registri sa uvádzajú informácie, ktoré sú bezplatné a sú určené na všeobecné použitie (verejné informácie). To zahŕňa názvy a registračné čísla spoločností, adresu ich sídla, dátum zápisu atď. Každá osoba môže hľadať spoločnosť podľa jej registračného čísla, názvu alebo časti jej názvu.

Pokiaľ ide o zistenie adresy fyzickej osoby, prostredníctvom počítačov na súdoch Malty je širokej verejnosti bezplatne k dispozícii zoznam voličov. Najaktuálnejší zoznam voličov je všeobecne dostupný na adrese https://electoral.gov.mt/Register/Enquiry. Na účely vyhľadávania v zozname je však potrebné poznať miesto a ulicu.

4.3 Aký druh pomoci poskytujú pri zisťovaní adresy zo strany iných členských štátov orgány tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností

Pomoc poskytovaná orgánmi v tomto členskom štáte sa stanovuje v článku 7 ods. 1 písm. c).

Adresu sídla právnickej osoby možno nájsť vyhľadávaním v registri online na webovom sídle Maltského obchodného registra na adrese:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233.

Online systém umožňuje prístup k registru každej fyzickej osobe, ktorá chce získať informácie o spoločnostiach, nadáciách a združeniach. V registri sa uvádzajú informácie, ktoré sú bezplatné a sú určené na všeobecné použitie (verejné informácie). To zahŕňa názvy a registračné čísla spoločností, adresu ich sídla, dátum zápisu atď. Každá osoba môže hľadať spoločnosť podľa jej registračného čísla, názvu alebo časti jej názvu.

V prípade adries fyzických osôb môže zahraničný odosielajúci orgán zaslať maltskému prijímajúcemu orgánu žiadosť o zistenie adresy na účely doručovania na túto e-mailovú adresu: info@stateadvocate.mt.

V takýchto žiadostiach by sa malo uvádzať osobné identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Súdne písomnosti, ktoré nie sú súčasťou súdneho prípadu, sa doručujú doporučenou poštou, pričom súdni úradníci súdu predložia „ružovú kartu“, na ktorej je uvedený podpis príjemcu alebo záznam, že adresát si písomnosť neprevzal alebo z iného dôvodu nebola doručená. „Ružová karta“ by mala byť pripojená k originálnej písomnosti (napríklad súdnemu listu). Iné písomnosti podané v kontexte súdneho konania doručuje súdny úradník.

Prijímajúci orgán zabezpečí doručenie písomnosti jej priložením k súdnemu listu podanému v podateľni prvej komory občianskoprávneho súdu v prípade písomností, ktoré sa majú doručiť na ostrove Malta, a v podateľni magistrátneho súdu (Gozo) v rámci jeho vyššej právomoci v prípade písomností, ktoré sa majú doručiť na ostrovoch Gozo a Comino. Tieto písomnosti spolu so súdnym listom doručí súdny úradník adresátovi. Podľa článku 187 zákonníka o organizácii a občianskom súdnom konaní možno písomnosti doručovať týmito spôsobmi:

a) Doručenie písomnosti sa vykoná doručením kópie písomnosti osobe, ktorej má byť písomnosť doručená, alebo ponechaním takejto kópie v mieste bydliska, podnikania, na pracovisku alebo na poštovej adrese tohto adresáta, u niektorého člena rodiny alebo domácnosti, u osoby pracujúcej pre adresáta, jeho právneho zástupcu alebo u osoby splnomocnenej na preberanie jeho pošty. Platí pritom, že nie je zákonné ponechať takúto kópiu u osoby mladšej ako 14 rokov alebo osoby, ktorá v dôsledku duševnej poruchy nie je spôsobilá potvrdiť takéto doručenie písomnosti. Osoba sa považuje za spôsobilú potvrdiť takéto doručenie písomnosti, pokiaľ sa nedokáže opak, a nie je možné vzniesť žiadne námietky týkajúce sa pochybenia pri doručovaní písomnosti zo žiadneho z uvedených dôvodov, ak sa preukáže, že príslušná kópia sa skutočne dostala k osobe, ktorej mala byť doručená.

b) V prípade osôb nachádzajúcich sa na palube obchodných lodí alebo členov posádky, ktorí nemajú miesto bydliska na Malte, sa môže doručenie písomnosti vykonať doručením príslušnej kópie kapitánovi lode alebo ktorejkoľvek inej osobe konajúcej v jeho mene.

c) V prípade subjektu so samostatnou právnou subjektivitou sa doručenie písomnosti tomuto subjektu vykoná ponechaním kópie písomnosti: i) v jeho sídle, hlavnom mieste podnikateľskej činnosti alebo mieste podnikania, prípadne na poštovej adrese u osoby alebo osôb s právom zastupovať subjekt v právnej alebo súdnej oblasti, u tajomníka spoločnosti alebo zamestnanca daného subjektu alebo ii) u niektorej z uvedených osôb postupom stanoveným v písmene a).

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Písomnosti sa v občianskoprávnych konaniach nemôžu doručovať elektronicky.

6.1 Aký druh elektronického doručovania v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je dostupný v tomto členskom štáte v prípade, že sa doručovanie uskutočňuje priamo osobe, ktorá má známu adresu na doručovanie v inom členskom štáte?

Podľa maltského vnútroštátneho práva elektronické doručovanie nie je prípustné.

6.2 Stanovil tento členský štát v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie e-mailom uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia? Pozri aj informovanie podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností

Nie.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Nie. Spôsob doručovania sa podrobne vysvetľuje v otázke 5.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Neuplatňuje sa.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Neuplatňuje sa.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Podľa maltského práva platí, že ak osoba, ktorej je adresované písomné podanie, odmietne túto písomnosť osobne prijať od výkonného úradníka súdu, súd môže na základe žiadosti zainteresovanej strany, po vypočutí výkonného úradníka súdu a zvážení všetkých okolností incidentu vyhlásiť prostredníctvom súdneho rozhodnutia, že doručenie bolo vykonané v deň a v čase odmietnutia, a takéto súdne rozhodnutie sa považuje za dôkaz doručenia písomnosti na všetky účely zákona.

Ak navyše osoba vedome znemožní, sťaží alebo odmietne doručenie akéhokoľvek výnosu alebo súdneho príkazu alebo vykonanie akéhokoľvek príkazu alebo rozhodnutia súdnym úradníkom, previní sa pohŕdaním súdom a bude odsúdená na trest a) pokarhania; b) vykázania zo súdu; c) zadržania na 24 hodín v budove, kde súd zasadá, alebo d) pokuty.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Maltská poštová služba doručí poštovú zásielku každému jednotlivcovi, ktorého nájde na uvedenej adrese a ktorý je ochotný poštovú zásielku prijať, za predpokladu, že ide o osobu mentálne zdravú a nejde o dieťa. Platí predpoklad, že ak sa jednotlivec nachádza v priestoroch na uvedenej adrese a prijme poštovú zásielku, je na to splnomocnený adresátom. Ak takýto jednotlivec nie je na prijatie poštovej zásielky splnomocnený, nemal by ju prijať, a ak ju prijal, preberá zodpovednosť za jej odovzdanie adresátovi. Príjemca potvrdí prijatie poštovej zásielky podpisom. Tento postup je v súlade s nariadením 33 (všeobecných) nariadení o poštových službách z roku 2005.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel o doručovaní poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 18 nariadenia o doručovaní písomností, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel o doručovaní poštou možné – pozri vyššie)?

Ak nikto neprijme poštovú zásielku v prípade, keď je potrebné potvrdiť prijatie podpisom, nechá sa na danej adrese oznámenie adresátovi o pokuse doručiť písomnosť. Poštová zásielka potom bude k dispozícii na vyzdvihnutie na najbližšom poštovom úrade. Ak poštová zásielka zostane nevyzdvihnutá, poskytovateľ poštovej služby podľa svojho uváženia pošle adresátovi posledné upozornenie s informáciou, že poštová zásielka stále čaká na vyzdvihnutie. Vo všeobecnosti sa to vykoná po uplynutí piatich dní v prípade miestnej doporučenej poštovej zásielky a desiatich dní v prípade zahraničnej doporučenej poštovej zásielky. Ak poštová zásielka zostane nevyzdvihnutá po uplynutí týchto lehôt, po ďalších piatich dňoch čakania sa pošle späť odosielateľovi s označením „nevyzdvihnutá“. Ak poštovú zásielku odmietne adresát alebo jeho zástupca, vráti sa odosielateľovi s označením „odmietnutá“.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Ak poštovú zásielku na uvedenej adrese nikto neprijme, nechá sa na danej adrese oznámenie adresátovi o pokuse doručiť písomnosť a o skutočnosti, že poštová zásielka bude k dispozícii na vyzdvihnutie na najbližšom poštovom úrade. Ak poštová zásielka zostane nevyzdvihnutá, poskytovateľ poštovej služby podľa svojho uváženia pošle adresátovi posledné upozornenie s informáciou, že poštová zásielka stále čaká na vyzdvihnutie. Vo všeobecnosti sa to vykoná po uplynutí piatich dní v prípade miestnej doporučenej poštovej zásielky a desiatich dní v prípade zahraničnej doporučenej poštovej zásielky. Ak poštová zásielka zostane nevyzdvihnutá po uplynutí týchto lehôt, po ďalších piatich dňoch čakania sa pošle späť odosielateľovi s označením „nevyzdvihnutá“. Vyzdvihnúť poštovú zásielku alebo zásielky na poštovom úrade môže iba adresát alebo splnomocnený zástupca po predložení oznámenia spolu s identifikačným dokladom (pasom alebo preukazom totožnosti) adresáta.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Prijímajúci orgán vydá osvedčenie o doručení alebo nedoručení na základe informácií poskytnutých súdnym úradníkom, ako sa uvádza ďalej.

K originálnym písomnostiam doručeným doporučenou poštou bude pripojená „ružová karta“. Hneď ako sa originálne písomnosti vrátia na súd, sú opečiatkované čiernou alebo červenou pečiatkou. Čierna sa používa na označenie toho, že sa doručenie uskutočnilo, pričom sa takisto uvedie, komu bola písomnosť doručená. Ak písomnosť nebola doručená, pečiatka bude červená a uvedie sa aj dôvod, prečo nebola doručená.

Písomnosti, ktoré doručuje súdny úradník, sú opečiatkované buď čiernou pečiatkou, ak bolo doručenie úspešné, alebo červenou pečiatkou, ak bolo neúspešné, a je na nich podpis súdneho úradníka povereného doručením.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak adresát písomnosti nedostane, ale písomnosti boli právoplatne doručené tak, že kópia bola zanechaná na adrese, v bydlisku alebo na pracovisku adresáta, doručenie sa považuje za úplné a právoplatné. Ak sú písomnosti doručené tretej strane, môže ich vrátiť podaním odpovede na vydaný súdny list, na základe ktorého sa písomnosti doručovali. V tejto odpovedi musí tretia strana vysvetliť dôvod, prečo nie je správnym adresátom, a ak sa tento dôvod považuje za oprávnený, doručenie sa považuje za neúspešné. Ak pri doručení došlo k porušeniu zákona, je možné to napadnúť súdnou žalobou. Ak pri omeškaní právoplatného doručenia strana, ktorej majú byť písomnosti doručené, podá odpoveď na súd alebo sa dostaví na súd, doručenie sa považuje za právoplatné.

11 Ak adresát odmietne prijať písomnosť na základe použitého jazyka (článok 12 nariadenia o doručovaní písomností) a súd alebo orgán konajúci vo veci po posúdení rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, existuje osobitný právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu?

Nie.

12 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? Existuje rozdiel, ak sa má písomnosť doručiť podľa vnútroštátneho práva a ak žiadosť o doručenie pochádza od iného členského štátu? Pozri aj informovanie podľa článku 15 nariadenia o doručovaní písomnosti, ktoré sa týka doručenia písomnosti z iného členského štátu

V maltských právnych predpisoch sa uvádza pevne stanovený poplatok vo výške 50 EUR za každú písomnosť, ktorá sa má doručiť na Malte. Tento poplatok sa musí zaplatiť vopred. Poplatky sa platia bankovým prevodom Úradu štátneho zástupcu, pričom sa použijú tieto údaje o bankovom účte:

Názov banky: Central Bank of Malta (Maltská centrálna banka)

Názov a/c: Úrad štátneho zástupcu – doručovanie písomností/právne poplatky

Číslo a/c: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kód SWIFT: MALTMTMT

Poplatok sa líši, keď sa písomnosti doručujú podľa vnútroštátneho práva a keď pochádzajú z iného členského štátu a musia sa doručiť na Malte. Keď sa písomnosti musia doručiť na Malte, podávajú sa na súde a za ich podanie sa platí poplatok. Poplatok sa líši v závislosti od písomnosti, ktorá sa podáva na súd. Takisto sa hradia právne poplatky a výdavky spojené s tlačou písomností. Na druhej strane s písomnosťami z iného členského štátu, ktoré sa majú doručiť na Malte, sa spája pevne stanovený poplatok vo výške 50 EUR.

Posledná aktualizácia: 14/11/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.