Doručovanie právnych dokumentov

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Pod pojmom doručovanie, ktoré sa v holandčine nazýva betekening en kennisgeving, sa v podstate rozumie formálny úkon, ktorý vykonáva súdny úradník (gerechtsdeurwaarder). Súdny úradník odovzdáva adresátovi súdny príkaz (exploot) „doručením“ do vlastných rúk. Príkaz doplní na mieste vyhotovením písomného záznamu o tom, ako ho adresátovi odovzdal a podpíše ho. Tento druh doručovania sa prirodzene zhoduje s doručovaním nazývaným kennisgeving. Súdny úradník takto doručuje napríklad vynesený rozsudok (vonnis) alebo predvolanie na súd (oproeping voor een gerecht).

Tieto osobitné pravidlá boli vypracované na účely doručovania v rámci Európskej únie s cieľom uľahčiť komunikáciu v tejto oblasti medzi obyvateľmi členských štátov. Na doručovanie osobám mimo Európskej únie sa vzťahujú iné pravidlá.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 (ďalej len „nariadenie o doručovaní písomností“) sa pojem „mimosúdne písomnosti“ vymedzuje ako „písomnosti vypracované alebo osvedčené orgánom verejnej moci alebo úradnou osobou a iné písomnosti, ktorých formálne odoslanie adresátovi s bydliskom v inom členskom štáte je nevyhnutné na uplatnenie, preukázanie alebo zachovanie práva alebo nároku v občianskej alebo obchodnej veci.“ Pojem „mimosúdne písomnosti“ by sa nemal chápať tak, že zahŕňa písomnosti vyhotovené správnymi orgánmi na účely správneho konania. Pozri odôvodnenie 9 nariadenia o doručovaní písomností.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

V článku 11 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností sa stanovuje, že: „Prijímajúci orgán sám doručí alebo zabezpečí doručenie písomnosti, buď podľa právneho poriadku prijímajúceho členského štátu, alebo osobitným spôsobom, o ktorý požiadal odosielajúci orgán, pokiaľ je tento spôsob zlučiteľný s právnym poriadkom tohto členského štátu.“

V Holandsku konajú ako prijímajúci orgán súdni úradníci. Pozri aj vykonávací akt.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak uvedená adresa nie je správna? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností

Áno. Keďže súdny úradník vykonáva úradný úkon, vždy vopred nahliadne do registra obyvateľstva [Basisregistratie personen (BRP)], a to aj v prípade, že v registri je už adresa uvedená. Tá sa vždy overuje.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre alebo služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Nie, zahraničné orgány sa musia obrátiť na holandského súdneho úradníka, ktorý adresu vyhľadá alebo overí. Táto služba je spoplatnená.

4.3 Aký druh pomoci poskytujú pri zisťovaní adresy zo strany iných členských štátov orgány tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností

Toto ustanovenie je nové. V minulosti súdni úradníci nevyhľadávali adresy v registri obyvateľstva, pokým neprijali úradnú písomnosť. To už nie je potrebné. Teraz adresy možno overiť pred odoslaním úradnej písomnosti.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Pozri oddiel 2 nariadenia o doručovaní: v článkoch 16 až 20 sa uvádzajú alternatívne metódy doručovania písomností.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Pozri článok 19 nariadenia o doručovaní: závisí to od toho, čo členský štát povoľuje. Vyžaduje sa výslovný súhlas adresáta.

6.1 Aký druh elektronického doručovania v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je dostupný v tomto členskom štáte v prípade, že sa doručovanie uskutočňuje priamo osobe, ktorá má známu adresu na doručovanie v inom členskom štáte?

Digitálne sa doručujú iba určité príkazy na zablokovanie majetku. Druhé doručenie takýchto príkazov na zablokovanie sa však stále vykonáva fyzicky. Výhodou tohto postupu je, že súdny úradník tak môže poskytnúť podrobnejšie vysvetlenia priamo pri dverách. Ide asi o najdôležitejšiu úlohu súdneho úradníka.

6.2 Stanovil tento členský štát v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie e-mailom uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia? Pozri aj informovanie podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností

Od 1. januára 2021 sa vyžaduje elektronické doručovanie príkazov na zablokovanie, ak exekvovaná osoba oznámi Kráľovskej profesijnej organizácii súdnych úradníkov (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), že si vyberá tento spôsob zablokovania. Pozri článok 475 ods. 3 (nového) Občianskeho súdneho poriadku. Aby bolo možné doručovať elektronicky, súdny úradník aj exekvované osoby musia byť pridružení k systému, ktorý na tento účel vyvinul Nadačný fond siete súdnych úradníkov (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) v mene Kráľovskej profesijnej organizácie súdnych úradníkov.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Pozri články 46 až 63 Občianskeho súdneho poriadku.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Po tom, ako súdny úradník súdny príkaz podpíše a doručí. Príkaz alebo úradnú správu na mieste doplní vyhotovením písomného záznamu o tom, ako a komu danú písomnosť odovzdal. Potom buď písomnosť odovzdá adresátovi do vlastných rúk, alebo ju vloží do obálky a nechá ju v poštovej schránke.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Písomnosti sa na poštovom úrade neukladajú. Ak je daná ulica zaplavená, poštová schránka neexistuje alebo adresát je taký agresívny, že súdny úradník nie je ani schopný nechať obálku v poštovej schránke, písomnosti sa posielajú poštou. Súdny úradník potom doplní príkaz na úrade s uvedením dôvodov, prečo príkaz nebolo možné doručiť do vlastných rúk. Písomnosti sa potom posielajú poštou v obálke súdneho úradníka.

Ide o zvláštny znak holandských právnych predpisov, pretože je zjavne otázne, či sa zamestnancovi pošty doručenie podarí lepšie ako súdnemu úradníkovi, hoci v prípade, že adresát je agresívny, je nepochybne ľahšie nechať list v poštovej schránke. Otázne je to aj za iných uvedených okolností. Takto sa to však zákonom za daných okolností stanovuje.

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

To sa posúdi v rámci konania. Adresát môže odmietnuť doručenie len z dôvodov stanovených v článku 12 nariadenia o doručovaní písomností. Súdny dvor už v minulosti rozhodol, že prijímajúci orgán nemá právomoc posúdiť, či sú odmietnutia v súvislosti s jazykovými požiadavkami odôvodnené. Samo osebe je to aj logické a rozumné.

Pre prijímajúci orgán je totiž pomerne ťažké posúdiť, či adresát ovláda jazyk, v ktorom je písomnosť napísaná, alebo či ho ovláda dostatočne. Orgán zodpovedný za doručovanie písomností nemusí mať nevyhnutne prostriedky na vykonanie takéhoto posúdenia. Dané posúdenie je navyše záležitosťou pre nezávislý súd.

Ak sa zvolí jazyk prijímajúceho členského štátu, právo na odmietnutie neexistuje a doručenie nemožno odoprieť. Odmietnutie doručenia možno opraviť doručením prekladu adresátovi.

Nakoniec treba poznamenať, že nariadenie o doručovaní písomností má priamy účinok v tom zmysle, že vykonateľný príkaz sa považuje za doručený až vtedy, keď bol právoplatne doručený v prijímajúcom členskom štáte.

Ak bolo doručenie odmietnuté v súlade s nariadením o doručovaní písomností a nedôjde k oprave odmietnutia, doručenie sa neuskutočnilo.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Uplatňuje sa druhá možnosť; písomnosť je jednoducho len doporučená zásielka. V tejto súvislosti neexistuje žiadna predbežná koordinácia s poštovou službou. Písomnosti sa často zasielajú priamo orgánu, pričom v takom prípade sa doporučene neposielajú.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel o doručovaní poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 18 nariadenia o doručovaní písomností, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel o doručovaní poštou možné – pozri vyššie)?

V tomto prípade by písomnosť bola odoslaná späť.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Nie. V prípade písomností zaslaných doporučene alebo uložených na poštovom úrade zamestnanci pošty (v Holandsku) vždy nechajú oznámenie o tom, že písomnosť bola uložená na poštovom úrade a možno ju vyzdvihnúť.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Áno, pozri článok 14 nariadenia o doručovaní.

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak dotknutá osoba písomnosť neprevezme, doručenie sa neuskutočnilo. V takom prípade sa musí vykonať ďalší pokus o doručenie.

11 Ak adresát odmietne prijať písomnosť na základe použitého jazyka (článok 12 nariadenia o doručovaní písomností) a súd alebo orgán konajúci vo veci po posúdení rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, existuje osobitný právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu?

Nie, adresát sa bude musieť obhajovať v tom istom konaní.

12 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? Existuje rozdiel, ak sa má písomnosť doručiť podľa vnútroštátneho práva a ak žiadosť o doručenie pochádza od iného členského štátu? Pozri aj informovanie podľa článku 15 nariadenia o doručovaní písomnosti, ktoré sa týka doručenia písomnosti z iného členského štátu

Áno, cena sa líši v závislosti od členského štátu. V Holandsku sa v súčasnosti účtuje 65 EUR. Táto suma sa však vykonávacím aktom zvyšuje. Napríklad v Belgicku sa účtuje 165 EUR. Ak sa doručenie uskutočňuje podľa nariadenia o doručovaní písomností, cena je vždy rovnaká. V Holandsku sa doručovanie upravuje v nariadení o poplatkoch súdnych úradníkov (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders).

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.