Doručovanie právnych dokumentov

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

„Doručovanie písomností“ je poskytovanie prístupu ku korešpondencii konkrétnym osobám, pre ktoré je určená, v súlade s občianskym právom procesným.

Od doručenia písomností v súlade s právnymi predpismi závisí uplatňovanie procesných práv účastníkov konania (práva na verejné pojednávanie, práva na obhajobu, práva na predkladanie dôkazov na podporu podaní a práva na informácie), platnosť konania v iných smeroch, správny výpočet lehôt a následne platnosť vydaného rozsudku.

Doručovanie písomností sa riadi najmä kapitolou 2 (články 131 – 147) Občianskeho súdneho poriadku zo 17. novembra 1964 (ďalej len „OSP“) a vykonávacími aktmi, ktorými sú:

 • nariadenie ministra spravodlivosti z 18. júna 2019 – rokovací poriadok všeobecných súdov (ďalej len „rokovací poriadok“),
 • nariadenie ministra spravodlivosti zo 6. mája 2020 o podrobnom postupe a spôsobe doručovania súdnych písomností v občianskom súdnom konaní (ďalej len „nariadenie“).

Doručovanie bežnou poštou (bod 8) sa navyše riadi poštovým zákonom z 23. novembra 2012 a pravidlami poskytovania poštových služieb, ktoré vydávajú jednotliví prevádzkovatelia poštových služieb. Určeným prevádzkovateľom, ktorým je v súčasnosti spoločnosť Poczta Polska S.A., je prevádzkovateľ poštových služieb, ktorý je povinný poskytovať univerzálne poštové služby (a nemôže odmietnuť uzavretie dohody o doručovaní doporučených listov).

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Všetky súdne písomnosti a podania, ktorých doručenie má právne účinky, sa musia doručovať formálnym spôsobom.

Súdne písomnosti (písomnosti, ktoré zasiela súd účastníkom konania a iným osobám zúčastneným na súdnom konaní) zahŕňajú: oznámenia, predvolania, poučenia o právach a povinnostiach, vyhotovenia rozhodnutí (rozsudkov, iných rozhodnutí, platobných rozkazov) alebo príkazov, vyhotovenia rozsudkov s odôvodnením.

Podania zahŕňajú písomnosti, ktorými sa začína konanie (napr. návrhy), a písomnosti, ktoré v priebehu konania podajú účastníci konania a akékoľvek iné subjekty oprávnené zúčastniť sa na občianskom súdnom konaní (napríklad prokurátor, ombudsman pre práva občanov, ombudsman pre práva detí) a v ktorých sa uvádzajú ich návrhy alebo vyjadrenia.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

V Poľsku sa písomnosti doručujú formálnym spôsobom, čo znamená, že takmer všetky písomnosti v súdnom konaní doručuje súd ex offo. Keď teda účastník konania robí podanie, musí ho predložiť na súde spolu s príslušným počtom kópií na účely doručenia osobám, ktoré sa zúčastňujú na konaní (článok 128 ods. 1 OSP). K výnimkám patrí najmä doručovanie prvej písomnosti v konaní odporcovi a výmena písomnosti medzi profesionálnymi zástupcami (pozri v ďalšom texte).

Ak napriek prijatiu dvoch oznámení o pokuse o doručenie odporca neprevezme návrh alebo iné podanie, s ktorým sa spája potreba odporcu hájiť svoje práva, ak sa neuplatňujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa účinného doručenia a ak odporcovi v danom konaní ešte nebola doručená žiadna písomnosť, súd zašle kópiu písomnosti navrhovateľovi a uloží mu povinnosť doručiť odporcovi písomnosť prostredníctvom súdneho exekútora. Súdny exekútor na žiadosť navrhovateľa osobne doručí písomnosť s potvrdením o prijatí a uvedením dátumu alebo konštatuje, že adresát na uvedenej adrese nebýva. Za dodatočný poplatok (40 PLN) súdny exekútor takisto zistí adresu odporcu. Ak navrhovateľ do dvoch mesiacov nepredloží súdu dôkaz o doručení písomnosti odporcovi súdnym exekútorom, neuvedie súčasnú adresu odporcu ani neposkytne dôkaz toho, že odporca býva na adrese uvedenej v návrhu, súd môže konanie prerušiť a po troch mesiacoch od prerušenia zastaviť (článok 1391 OSP, článok 177 ods. 1 bod 6 OSP, článok 182 ods. 1 bod 1 OSP, články 3a – 3b zákona o súdnych exekútoroch z 22. marca 2018).

Počas konania sú advokáti, právni zástupcovia, patentoví zástupcovia a generálny prokurátor Poľskej republiky povinní doručovať si navzájom kópie podaní vrátane príloh priamo. Uvedené sa neuplatňuje na podávanie protinávrhov, odvolaní, kasačných opravných prostriedkov, sťažností, návrhov na zrušenie rozsudku vydaného v neprítomnosti, námietok proti platobnému rozkazu, sťažností proti platobnému rozkazu, návrhov na zabezpečenie pohľadávok, návrhov na obnovu konania, návrhov na vyhlásenie nezákonnosti právoplatného rozsudku a sťažností proti rozhodnutiam súdnych úradníkov, ktoré sa majú podať na súd s kópiami pre protistranu. Uvedené sa takisto neuplatňuje na písomnosti podané prostredníctvom systému IKT (článok 132 ods. 1 – 12 OSP).

Za určitých podmienok je prijateľné elektronické doručovanie, ako sa opisuje v bode 6.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak uvedená adresa nie je správna? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností

Súd pri prijatí žiadosti o vybavenie nevykonáva vlastné zisťovanie, pokiaľ ide o miesto pobytu alebo sídlo adresáta, s výnimkou opravy zrejmých chýb v adrese. Ak však žiadateľ požiadal o doručenie v súlade s právom dožiadaného členského štátu a v poľskom práve sa umožňuje, aby sa doručenie považovalo za účinné, ak sa písomnosť doručí na adresu uvedenú v osobitných záznamoch alebo registroch (pozri bod 5), možno očakávať, že súd údaje porovná s týmito záznamami alebo registrami. Ak súd opísaným spôsobom zistí inú adresu ako tá, ktorú uviedol žiadateľ, mal by sa pokúsiť o opätovné doručenie. Súd môže takisto skontrolovať, či je mu adresa známa ex offo (napr. v súvislosti s iným konaním prebiehajúcim pred týmto súdom), a môže sa pokúsiť o doručenie písomnosti na túto adresu.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre alebo služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Poľský elektronický systém na evidenciu obyvateľstva (ďalej len „PESEL“) zahŕňa okrem iného informácie o registrovaných adresách fyzických osôb. Zahraničné justičné orgány nemajú k registru priamy prístup. Zahraničný súd môže požiadať poľský súd, aby vykonal dôkazy na účely zistenia adresy fyzickej osoby, podľa dvojstrannej dohody alebo Dohovoru o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach, ktorý bol podpísaný v Haagu 18. marca 1970. Poľský súd potom požiada o informácie z registra PESEL alebo registra obyvateľov príslušnej obce alebo prípadne prijme iné potrebné opatrenia.

Účastník súdneho konania v zahraničí môže podať žiadosť o prístup k údajom z registra PESEL alebo registra obyvateľov na ktoromkoľvek obecnom úrade v Poľsku. Takáto žiadosť sa podáva písomne na tlačive (dostupnom na webových sídlach obecných úradov). Účastník konania musí preukázať existenciu právneho záujmu a predložiť dôkazy toho, že právo na prístup sa týka konkrétnej osoby. Na bankový účet obce, v ktorej sa podala žiadosť, sa platí poplatok vo výške 31 PLN. Treba však poznamenať, že v poľskom právnom poriadku sa nepredpokladá, že adresa fyzickej osoby uvedená v registri PESEL alebo registri obyvateľov je skutočnou adresou pobytu danej osoby.

Adresy miesta podnikania fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, sa uchovávajú v Ústrednom obchodnom registri (CEIDG) a možno ich zistiť bezplatne online. Vyhľadávač v poľskom a anglickom jazyku je dostupný na adrese: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx.

Adresy iných podnikateľov (obchodných spoločností, družstiev, štátom vlastnených podnikov, subjektov v oblasti výskumu a vývoja, zahraničných podnikov a ich pobočiek, ako aj vzájomných spoločností) a združení, iných spoločenských a odborných organizácií, nadácií a zdravotníckych zariadení sú k dispozícii v Národnom súdnom registri a sú bezplatne dostupné online. Vyhľadávač v poľskom jazyku je dostupný na adrese: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/.

4.3 Aký druh pomoci poskytujú pri zisťovaní adresy zo strany iných členských štátov orgány tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností

Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností Poľsko prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície poskytuje podrobné informácie o tom, ako zistiť adresy osôb, ktorým sa má doručiť písomnosť.

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

Súd doručuje písomnosti prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, zamestnancov súdov alebo súdnej doručovacej služby. Súd môže takisto doručovať písomnosti prostredníctvom súdneho exekútora, a to v súlade so zákonom o súdnych exekútoroch z 22. marca 2018 (článok 131 OSP, § 96 rokovacieho poriadku). V takýchto prípadoch súdny exekútor osobne doručí písomnosť adresátovi s potvrdením o prijatí a uvedením dátumu alebo konštatuje, že adresát na uvedenej adrese nebýva. V praxi zvyčajne písomnosti doručuje prevádzkovateľ poštových služieb (Poczta Polska S.A.) prostredníctvom doporučenej zásielky s potvrdením o prijatí.

Ak je korešpondencia adresovaná fyzickým osobám, písomnosti sa doručia im osobne, t. j. odovzdajú sa im alebo v prípade, že nemajú právnu spôsobilosť, ich zákonnému zástupcovi (článok 133 ods. 1 OSP).

Vojakom súdy doručujú písomnosti prostredníctvom vojenskej polície, príslušníkom polície a väzenskej správy prostredníctvom ich bezprostredne nadriadených orgánov a osobám pozbaveným osobnej slobody prostredníctvom správnej rady zariadenia (článok 137 OSP).

Písomnosti určené právnickým osobám a organizáciám bez právnej subjektivity sa doručujú subjektu oprávnenému zastupovať ich na súde alebo sa odovzdávajú zamestnancom oprávneným na preberanie písomností. Ak bol určený právny zástupca na účely súdneho sporu alebo osoba oprávnená na preberanie súdnych písomností, písomnosti sa doručujú týmto osobám (článok 133 ods. 2 OSP).

Podania alebo rozhodnutia pre podnikateľov zapísaných v Ústrednom obchodnom registri (CEIDG) sa doručujú na adresu na doručovanie uvedenú v registri s výnimkou prípadu, že podnikateľ uviedol inú adresu na doručovanie (článok 133 ods. 21 OSP).

Podania alebo rozhodnutia pre podnikateľov zapísaných v súdnom registri sa doručujú na adresu sprístupnenú v registri s výnimkou prípadu, že podnikateľ uviedol inú adresu na doručovanie. Ak bola najaktuálnejšia sprístupnená adresa odstránená z dôvodu nesúladu so skutočnou situáciou a nebola podaná žiadosť o zápis novej adresy, ktorá by podliehala sprístupneniu, odstránená adresa sa považuje za adresu sprístupnenú v registri (článok 133 ods. 22 OSP).

Podania alebo rozhodnutia pre osoby zastupujúce subjekt zapísaný v Národnom súdnom registri, likvidátorov, splnomocnencov, členov orgánov alebo osoby oprávnené na vymenovanie správnej rady sa doručujú na adresu na doručovanie uvedenú v Národnom súdnom registri (článok 133 ods. 23 OSP).

Ak bol určený právny zástupca na účely súdneho sporu alebo osoba oprávnená na preberanie súdnych písomností, súdne písomnosti sa doručujú týmto osobám. Písomnosti, ktorými sa účastník konania predvoláva, aby sa dostavil osobne, sa však môžu doručiť iba priamo danému účastníkovi konania s výnimkou účastníkov, ktorí nemajú miesto pobytu, obvyklé bydlisko ani sídlo v Poľsku ani v inom členskom štáte EÚ (článok 133 ods. 3 OSP, článok 11355 ods. 1 OSP).

Písomnosti sa doručujú do miesta pobytu, na pracovisko alebo na akékoľvek miesto, kde sa adresát nachádza.

Na žiadosť účastníka konania možno písomnosti doručiť na adresu P. O. Boxu, ktorú daný účastník oznámil. V takých prípadoch sa písomnosti zasielané prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uložia na pošte daného prevádzkovateľa, pričom v poštovej schránke adresáta sa nechá príslušné oznámenie (článok 135 OSP).

Súdny tajomník môže písomnosť adresátovi odovzdať priamo v kancelárii súdu, ak je adresát prítomný na súde a preukáže svoju totožnosť (článok 132 ods. 2 OSP). Ak bola navyše doručovaná písomnosť podaná na súd v čase, keď už nie je možné doručiť ju pred dňom zasadnutia alebo pojednávania, súd písomnosť adresátovi doručí na zasadnutí alebo pojednávaní (§ 99 rokovacieho poriadku).

Listy sa môžu doručovať elektronicky iba v prípadoch a spôsobmi, ktoré sa uvádzajú v bode 6.1.

Výnimku predstavuje iba prípad predvolania na pojednávanie, v prípade ktorého môže súd namiesto doručenia písomného predvolania toto predvolanie účastníkom konania, svedkom, znalcom alebo iným osobám doručiť inými prostriedkami, ktoré považuje za najvhodnejšie, ak to pokladá za potrebné na urýchlenie preskúmania veci. Takéto predvolanie (napr. e-mailom alebo telefonicky) má právne účinky, ak je nepochybné, že bolo adresátom doručené aspoň jeden týždeň a v naliehavých prípadoch tri dni pred zasadnutím (článok 1491 OSP a článok 149 ods. 2 OSP).

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

6.1 Aký druh elektronického doručovania v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je dostupný v tomto členskom štáte v prípade, že sa doručovanie uskutočňuje priamo osobe, ktorá má známu adresu na doručovanie v inom členskom štáte?

Súd doručuje písomnosti elektronicky, t. j. prostredníctvom systému IKT, iba v prípade, že adresát podal písomnosť prostredníctvom systému alebo si zvolil podávanie týmto spôsobom (adresát môže svoje rozhodnutie odvolať). Túto formu doručovania si takisto môže zvoliť adresát, ktorý má pobyt v inom členskom štáte. Ak sa písomnosť doručuje elektronicky, za doručenú sa považuje v okamihu uvedenom v elektronickom potvrdení o prijatí. Bez takéhoto potvrdenia sa doručenie považuje za účinné 14 dní po nahraní písomnosti do systému IKT. Doručované písomnosti sa nezasielajú na e-mailové adresy, ale namiesto toho sa do schránky doručenej pošty adresáta zašle oznámenie o nahraní správy do systému IKT (článok 1311 OSP).

Osobitné pravidlá sa uplatňujú na doručovanie súdnych písomností advokátom, právnym zástupcom, patentovým zástupcom alebo generálnemu prokurátorovi Poľskej republiky počas núdzového epidemického stavu alebo stavu epidémie vyhláseného v dôsledku ochorenia COVID-19 a v lehote jedného roka od ukončenia posledného z nich. Ak je počas tohto obdobia systém IKT na podporu súdneho konania nedostupný, súd týmto účastníkom konania doručuje súdne písomnosti tak, že nahrá ich obsah do systému IKT používaného na sprístupňovanie týchto písomností (informačný portál). To sa nevzťahuje na písomnosti, ktoré sa majú doručiť spoločne s kópiami podaní účastníkov konania, alebo iné písomnosti, ktoré nepochádzajú zo súdu. Dňom doručenia je deň, keď sa adresát oboznámil s písomnosťou nahratou na informačný portál. Ak to adresát neurobí, písomnosť sa považuje za doručenú po uplynutí 14 dní odo dňa nahratia písomnosti. Doručenie písomnosti prostredníctvom informačného portálu má procesné účinky vymedzené v OSP v súvislosti s doručovaním súdnych písomností. Súd sa môže rozhodnúť, že písomnosť nebude doručovať prostredníctvom informačného portálu, ak to nie je možné z dôvodu povahy písomnosti (článok 15zzs9 zákona z 2. marca 2020 o osobitných opatreniach na predchádzanie ochoreniu COVID-19 a iným prenosným ochoreniam, boj proti nim a ich kontrolu a o súvisiacich núdzových situáciách). Núdzový epidemický stav bude v Poľsku trvať do 30. júna 2023.

Advokáti, právni zástupcovia, patentoví zástupcovia a generálny prokurátor Poľskej republiky si písomnosti navzájom doručujú priamo (pozri bod 3) iba elektronickými prostriedkami, ak podajú na súde jednomyseľné vyhlásenia v tomto zmysle a oznámia súdu kontaktné údaje, ktoré sa majú na tento účel použiť, najmä e-mailovú adresu alebo faxové číslo. Tieto vyhlásenia nemožno odvolať a určenie akejkoľvek podmienky alebo lehoty sa považuje za neexistujúce. Na jednomyseľnú žiadosť účastníkov konania alebo v prípade, že je to odôvodnené inými okolnosťami, súd nariadi, aby sa od takéhoto spôsobu doručovania upustilo. Povinnosť vzájomného elektronického doručovania sa nevzťahuje na písomnosti, ktoré by sa mali podať na súd s kópiami pre protistranu, ako sa uvádza v bode 3.

6.2 Stanovil tento členský štát v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie e-mailom uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia? Pozri aj informovanie podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností

Neuplatňujú sa žiadne dodatočné podmienky.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Ak adresát nie je doma, doručovateľ môže súdnu písomnosť odovzdať dospelému členovi domácnosti alebo v prípade, že takáto osoba nie je prítomná, správcovi nehnuteľnosti, domovníkovi alebo výkonnému úradníkovi obce, ak tieto osoby nie sú protistranami v konaní a ak sa zaviazali, že písomnosť odovzdajú adresátovi. Súd však môže možnosť doručovania písomnosti iným osobám vylúčiť alebo obmedziť. Na poštovej zásielke sa v takom prípade uvedie príslušná poznámka. Ak doručovateľ adresáta, ktorý ako adresu na doručovanie uviedol svoje pracovisko, nenájde na tomto pracovisku, písomnosť možno doručiť osobe oprávnenej na preberanie písomností (článok 138 OSP, § 3 nariadenia).

Ak písomnosť zaslanú prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb nemožno doručiť, uloží sa na pošte daného prevádzkovateľa a v prípade, že sa doručuje inými prostriedkami, na príslušnom obecnom úrade, pričom sa na dverách adresáta alebo v jeho poštovej schránke nechá príslušné oznámenie, v ktorom sa uvedie, kde a kedy bola písomnosť uložená a že by sa mala prevziať v lehote siedmich dní odo dňa oznámenia. V prípade márneho uplynutia lehoty sa postup oznámenia zopakuje (článok 139 ods. 1 OSP). V prípade fyzických osôb môže písomnosť uloženú na pošte prevziať adresát osobne, jeho zákonný zástupca alebo splnomocnenec na preberanie pošty a v prípade iných subjektov aj osoba oprávnená na zastupovanie subjektu alebo oprávnený zamestnanec (§ 8 nariadenia). Písomnosť sa považuje za doručenú po uplynutí lehoty na jej prevzatie.

Doručenie sa takisto môže pokladať za účinné, ak bolo nemožné z dôvodu nesplnenia povinností účastníkom konania:

 • ak písomnosť nemožno doručiť účastníkovi konania, ktorý podlieha zápisu do súdneho registra, pretože zmena adresy daného účastníka nebola sprístupnená v registri, písomnosť sa pripojí k spisu s účinkom doručenia s výnimkou prípadu, že súdu je známa nová adresa (článok 139 ods. 3 OSP),
 • ak písomnosti pre osoby zastupujúce subjekt zapísaný do Národného súdneho registra, likvidátorov, splnomocnencov, členov orgánov alebo osoby oprávnené na vymenovanie správnej rady nemožno doručiť bežným spôsobom v dôsledku neoznámenia zmeny adresy na doručovanie, pripoja sa k spisu s účinkom doručenia s výnimkou prípadu, že súdu je známa iná adresa na doručovanie alebo miesto pobytu a adresa (článok 139 ods. 31 OSP),
 • ak sa adresát (buď účastník konania, alebo jeho zástupca) presťahoval zo súčasnej adresy a neoznámil súdu nové miesto pobytu (napriek tomu, že ho súd poučil o tejto povinnosti), súdna písomnosť sa pripojí k spisu s účinkom doručenia s výnimkou prípadu, že súdu je známa nová adresa (článok 136 OSP).

V iných prípadoch, keď nie je známe, kde sa osoba zdržiava:

 • ak sa s doručovanou písomnosťou spája potreba účastníka konania hájiť svoje práva, písomnosti možno až do chvíle, keď sa takýto účastník konania, jeho zástupca alebo splnomocnenec prihlásia, doručovať iba kolíznemu opatrovníkovi vymenovanému súdom na návrh dotknutej osoby (napr. navrhovateľa), ktorá predložila dôkazy prima facie, že nie je známe, kde sa adresát zdržiava. Vymenovanie kolízneho opatrovníka sa zverejní v budove súdu a v priestoroch obecného úradu a vo významnejších veciach v prípade potreby aj v tlači. Doručenie je účinné, keď sa písomnosť doručí kolíznemu opatrovníkovi, s výnimkou prípadu, keď súd môže účinnosť doručenia podmieniť uplynutím konkrétnej lehoty od chvíle vyvesenia oznámenia v budove súdu (článok 143 OSP),
 • ak sa s doručovanou písomnosťou nespája potreba účastníka konania hájiť svoje práva, písomnosť sa tomuto účastníkovi doručí jej vyvesením v budove súdu (článok 145 OSP).

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

V prípade doručenia dospelému členovi domácnosti, správcovi nehnuteľnosti, domovníkovi, výkonnému úradníkovi obce alebo osobe na pracovisku sa písomnosť považuje za doručenú vo chvíli jej odovzdania danej osobe.

Ak sa písomnosť uloží na pošte a oprávnená osoba si ju neprevezme, považuje sa za doručenú uplynutím posledného dňa lehoty na prevzatie (t. j. uplynutím jedného týždňa od druhého oznámenia o pokuse o doručenie) s výnimkou prípadu, že písomnosť je adresovaná odporcovi, ktorému predtým nebola doručená žiadna iná písomnosť v danom konaní, ako sa uvádza v bode 3.

Ak sa písomnosť doručuje kolíznemu opatrovníkovi vymenovanému pre účastníka konania, v prípade ktorého nie je známe, kde sa zdržiava, písomnosť sa považuje za doručenú, keď sa odovzdá kolíznemu opatrovníkovi alebo keď uplynie lehota od vyvesenia oznámenia stanovená súdom podľa toho, čo nastane neskôr.

Ak sa písomnosť doručuje prostredníctvom vyvesenia oznámenia v budove súdu, za doručenú sa považuje po uplynutí jedného mesiaca odo dňa vyvesenia.

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

Zabezpečí sa to prostredníctvom oznámenia, ktoré sa nechá na dverách adresáta alebo v jeho poštovej schránke. V oznámení sa okrem iného uvedie, že ak poštová zásielka nebude napriek dvojnásobnému oznámeniu prevzatá, vráti sa odosielajúcemu súdu a bude sa považovať za doručenú v posledný deň, keď ju možno prevziať, a že doručenie môže mať za následok začatie plynutia procesných lehôt (§ 6 nariadenia).

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ak adresát odmietne prevziať doručovanú písomnosť, písomnosť sa považuje za doručenú v okamihu tohto odmietnutia (článok 139 ods. 2 OSP).

Výnimkou je prípad, keď súd alebo iný orgán iného štátu požiada súd o doručenie súdnej písomnosti osobe, ktorá má pobyt v Poľsku, no nepripojí preklad písomnosti do poľského jazyka. Takáto písomnosť sa adresátovi doručí, ak sa ju rozhodne prevziať. Adresát, ktorý odmietne písomnosť prevziať, sa upozorní na možné nepriaznivé právne následky v zahraničí (článok 11351 ods. 2 OSP).

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

Písomnosti doručované na tomto základe prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb sa doručujú ako bežné listy, nie ako súdna korešpondencia (pozri bod 1 posledný odsek). Okrem adresáta možno takýto list účinne doručiť aj:

 • zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi adresáta, ktorý je oprávnený na základe splnomocnenia udeleného podľa všeobecných ustanovení alebo prostredníctvom poštového oprávnenia,
 • dospelej osobe žijúcej v spoločnej domácnosti s adresátom, ak adresát nedal pošte pokyn v opačnom zmysle,
 • osobe oprávnenej na preberanie poštových zásielok v sídle orgánu verejnej moci, ak je poštová zásielka adresovaná danému orgánu verejnej moci,
 • osobe oprávnenej na preberanie poštových zásielok v rámci subjektov, ktoré sú právnickými osobami alebo organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity, ak je poštová zásielka adresovaná:

a) dotknutej právnickej osobe alebo organizačnej jednotke bez právnej subjektivity;

b) fyzickej osobe, ktorá nie je členom správnej rady ani zamestnancom dotknutej právnickej osoby alebo organizačnej jednotky bez právnej subjektivity a ktorá sa tam nachádza,

 • vedúcemu organizačnej jednotky alebo fyzickej osobe oprávnenej týmto vedúcim, ak je poštová zásielka adresovaná fyzickej osobe prítomnej v danej jednotke, kde je veľmi náročné alebo nemožné doručiť poštovú zásielku adresátovi z dôvodu povahy danej jednotky alebo všeobecne prijímaných zvyklostí (článok 37 poštového zákona).

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel o doručovaní poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 18 nariadenia o doručovaní písomností, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel o doručovaní poštou možné – pozri vyššie)?

V prípade univerzálnych poštových služieb prevádzkovateľ poštových služieb:

 • nechá v poštovej schránke adresáta (alebo ak to nie je možné, iným zákonným spôsobom) oznámenie o pokuse o doručenie vydané na príslušnom tlačive spoločne s informáciami o lehote na prevzatie a adrese pošty, kde je poštová zásielka uložená,
 • oznámi adresátovi elektronickými prostriedkami (prostredníctvom SMS alebo e-mailu) možnosť jej prevzatia, pričom uvedie číslo poštovej zásielky, lehotu na prevzatie a adresu pošty, kde je uložená, ak adresát požiadal poštu o oznamovanie elektronickými prostriedkami.

Poštovú zásielku môže na pošte prevziať adresát alebo iná oprávnená osoba uvedená v bode 8.1 (vrátane dospelej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti s adresátom, ak daná osoba podala na pošte písomné vyhlásenie o spolužití). Ak poštová zásielka nie je prevzatá v lehote siedmich dní, postup oznámenia sa zopakuje. Ak adresát alebo iná oprávnená osoba neprevezme poštovú zásielku v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo zanechané prvé oznámenie, poštová zásielka sa vráti odosielateľovi (článok 37 poštového zákona, § 24 a 26 pravidiel poskytovania univerzálnych služieb, ktoré sú prílohou k uzneseniu správnej rady spoločnosti Poczta Polska S.A. č. 227/2022).

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Pozri bod 8.2.

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Doručenie písomnosti potvrdzuje príjemca písomne, v systéme IKT prevádzkovateľa poštových služieb alebo prostredníctvom písomnosti prevzatej zo systému IKT. Príjemca písomnosti potvrdí prijatie a jeho dátum svojím podpisom. Ak to príjemca nemôže urobiť alebo to neurobí, doručovateľ sám uvedie deň doručenia a dôvody, prečo nie je potvrdenie podpísané. Doručovateľ poznačí spôsob doručenia písomnosti na potvrdení o prijatí a na doručenej písomnosti uvedie deň doručenia a svoj podpis (článok 142 OSP).

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak nie sú dodržané ustanovenia týkajúce sa doručovania, doručenie je neúčinné a musí sa zopakovať. Chybné doručenie sa však považuje za účinné po skutočnom prevzatí poštovej zásielky adresátom.

Ak chybné doručenie zabránilo účastníkovi konania v hájení jeho práv, daný účastník môže požadovať, aby sa rozhodnutie zrušilo v odvolacom konaní, a pritom sa môže dovolávať neplatnosti konania (článok 379 ods. 5 OSP).

Ak účastník konania nemohol konať v dôsledku chybného doručenia, tento účastník môže bez ohľadu na právoplatné ukončenie konania v lehote troch mesiacov od oznámenia právoplatného rozhodnutia podať návrh na obnovu konania (články 401 a 407 OSP).

11 Ak adresát odmietne prijať písomnosť na základe použitého jazyka (článok 12 nariadenia o doručovaní písomností) a súd alebo orgán konajúci vo veci po posúdení rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, existuje osobitný právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu?

Takéto rozhodnutie nemožno napadnúť samostatne. Odvolanie proti nemu možno podať iba spoločne s odvolaním proti rozhodnutiu, ktorým sa ukončilo konanie.

12 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? Existuje rozdiel, ak sa má písomnosť doručiť podľa vnútroštátneho práva a ak žiadosť o doručenie pochádza od iného členského štátu? Pozri aj informovanie podľa článku 15 nariadenia o doručovaní písomnosti, ktoré sa týka doručenia písomnosti z iného členského štátu

V konaní na poľskom súde je doručenie písomnosti súdom bez účasti súdneho exekútora bezplatné. Poplatok za doručenie písomnosti súdnym exekútorom predstavuje 60 PLN za jednu adresu doručenia bez ohľadu na počet adresátov písomnosti, ktorí tam majú pobyt, a na počet pokusov o doručenie.

Ak sa písomnosť z iného členského štátu doručuje v Poľsku podľa nariadenia o doručovaní písomností, žiadateľ neznáša žiadne náklady, a to ani náklady na doručovanie súdnym exekútorom, ak sa súd, ktorý je prijímajúcim orgánom, rozhodne doručiť písomnosť týmto spôsobom (pozri bod 5 prvý odsek).

Posledná aktualizácia: 29/11/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.