Doručovanie právnych dokumentov

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o „doručovanie písomností“?

Doručovanie v portugalčine nazývané citação je úkon, ktorým sa upozorňuje osoba (žalovaný, odporca, účastník konania, proti ktorému sa výkon navrhuje), že bola proti nej podaná žaloba. Používa sa na prvé predvolanie dotknutej osoby, aby sa táto osoba mohla brániť. Doručovanie sa používa aj na prvé predvolanie osoby, ktorá má v danej veci záujem, ale pôvodne sa na konaní nezúčastnila, na súd, aby vstúpila do konania na strane žalobcu alebo žalovaného [článok 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil)].

Doručovanie v portugalčine nazývané notificação sa používa na predvolanie osoby na súd alebo na jej oboznámenie s určitou skutočnosťou (článok 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Osobitné pravidlá doručovania sa stanovujú v knihe II hlave I kapitole II oddiele II Občianskeho súdneho poriadku. Účelom týchto pravidiel je zabezpečiť, aby sa informácia naozaj dostala k adresátovi, a ak ide o účastníka konania, zaručiť jeho právo na obhajobu.

2 V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Doručovanie informácií uvedených v článku 227 Občianskeho súdneho poriadku sa vykonáva doručovaním nazývaným „citação“.

Doručovanie informácií uvedených v článku 220 Občianskeho súdneho poriadku sa vykonáva doručovaním nazývaným „notificação“.

3 Kto zodpovedá za doručenie písomnosti?

V prebiehajúcich konaniach môžu doručovanie vo všeobecnosti vykonávať súdni úradníci, súdni exekútori alebo právny zástupca jedného z účastníkov konania v závislosti od jednotlivých postupov doručovania uvedených v odpovedi na otázku 5.

4 Zisťovanie adresy

4.1 Pokúša sa požiadaný orgán v tomto členskom štáte z vlastného podnetu stanoviť miesto pobytu adresáta písomností, ktoré sa majú doručiť, ak uvedená adresa nie je správna? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností

Áno. Podľa portugalských právnych predpisov je povinnosťou súdnych úradníkov z vlastnej iniciatívy vykonať všetky potrebné kroky na účely doručenia oznámenia osobe (článok 226 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak súdni úradníci nie sú schopní oznámenie doručiť, nahliadnu do údajov, ktoré sú dostupné v elektronickej podobe v iných vládnych orgánoch, aby zistili, či došlo k zmene bydliska, a aby určili súčasnú adresu osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť (článok 236 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Na účely článku 7 ods. 2 písm. c) je situácia v prípade rôznych prijímajúcich orgánov takáto:

všeobecné kolégium (juízo de competência genérica) alebo miestne občianskoprávne kolégium (juízo local cível) (ak existuje) príslušného okresného súdu: v záujme doručenia písomností v prípade, že adresa uvedená v žiadosti o doručenie nie je správna, prijímajúci orgán uplatňuje vnútroštátne právo vzťahujúce sa na podobné prípady vo vnútroštátnych sporoch, t. j. príslušné ustanovenia článkov 226 a 236 portugalského Občianskeho súdneho poriadku;

súdni exekútori [Komora advokátov a súdnych exekútorov (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução – OSAE)]: v registroch obyvateľov alebo iných databázach, ak takéto registre alebo databázy existujú, sa podá žiadosť s cieľom zistiť novú adresu osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť.

4.2 Majú zahraničné justičné orgány a/alebo strany súdnych konaní prístup do registrov alebo k službám v tomto členskom štáte, ktoré by im umožnili stanoviť súčasnú adresu danej osoby? Ak áno, aké sú existujúce registre alebo služby a ako treba postupovať? Aké prípadné poplatky treba uhradiť?

Nie. Táto možnosť platí len pre vnútroštátne orgány a subjekty.

4.3 Aký druh pomoci poskytujú pri zisťovaní adresy zo strany iných členských štátov orgány tohto členského štátu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností? Pozri aj informovanie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností

Na účely článku 7 ods. 1 písm. a) je určeným orgánom, ktorému odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť:

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: +351 217906500 – +351 217906200/1

Fax: +351 211545116 – +351 211545100

E-mailová adresa: correio@dgaj.mj.pt

Webové sídlo: https://dgaj.justica.gov.pt/

5 Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? Existujú alternatívne metódy, ktoré možno použiť (iné než náhradné doručovanie uvedené v bode 7)?

V praxi sa postup doručovania písomnosti nazývaný „citação“ do vlastných rúk stanovuje v článku 225 Občianskeho súdneho poriadku.

V praxi sa postup doručovania písomnosti nazývaný „citação“ zverejnením stanovuje v článku 240 Občianskeho súdneho poriadku.

V praxi sa doručovanie nazývané „notificação“ vykonáva týmito spôsobmi:

Okrem doručovania písomností v stanovenom čase uvedenom ďalej v bode 7 sa v portugalských vnútroštátnych predpisoch nestanovuje použitie žiadnych iných alternatívnych metód.

6 Je v občianskoprávnych konaniach povolené elektronické doručovanie písomností (doručovanie súdnych alebo mimosúdnych písomností prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, ako je e-mail, zabezpečená internetová aplikácia, fax, sms atď.)? Ak áno, pre ktoré druhy konaní je táto metóda stanovená? Existujú obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť tejto metódy doručovania písomností alebo prístupu k nej v závislosti od toho, kto je adresátom (právnik, právnická osoba, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt atď.)?

Áno. Elektronickým prenosom údajov cez počítačový systém súdov je vhodné zabezpečovať napríklad tieto úkony:

Ak veľkosť procesných písomností, ktoré sa majú predložiť, nie je kompatibilná s elektronickým prenosom (článok 10 ods. 1 ministerskej vykonávacej vyhlášky upravujúcej elektronické spracovanie súdnych konaní) alebo písomnosti, ktoré sa majú zaslať, existujú len na fyzických nosičoch (článok 144 ods. 11 Občianskeho súdneho poriadku) alebo sa vo veci nevyžaduje zvolenie právneho zástupcu a účastník konania si ho nezvolil (článok 144 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku) alebo v prípadoch odôvodnenej prekážky (článok 144 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku):

  • procesné písomnosti možno doručiť kancelárii súdu alebo zaslať poštou alebo faxom (článok 144 ods. 7 a 8 Občianskeho súdneho poriadku),
  • procesné písomnosti možno doručiť spôsobom nazývaným „notificação“ doporučeným listom, poštou alebo faxom.

Tieto pravidlá sa uplatňujú v súdnych konaniach v občianskych alebo obchodných veciach, o ktorých rozhodujú súdy prvého stupňa. V určitých prípadoch sa uplatňujú aj v konaniach pred notármi (napr. pri dedení) alebo matrikármi (napr. v rodinných veciach, ak je uzatvorená dohoda).

6.1 Aký druh elektronického doručovania v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia o doručovaní písomností je dostupný v tomto členskom štáte v prípade, že sa doručovanie uskutočňuje priamo osobe, ktorá má známu adresu na doručovanie v inom členskom štáte?

Portugalsko zatiaľ neumožňuje elektronické doručovanie písomností na známu adresu v inom členskom štáte.

6.2 Stanovil tento členský štát v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie e-mailom uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia? Pozri aj informovanie podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o doručovaní písomností

Portugalské vnútroštátne predpisy neumožňujú elektronické doručovanie písomností e-mailom okrem prípadov prekážok uvedených v otázke 6.

7 „Náhradné“ doručovanie

7.1 Umožňujú právne predpisy tohto členského štátu iné metódy doručovania v prípade, že adresátovi nie je možné písomnosti doručiť (napr.: oznámenie na adresu bydliska, do kancelárie súdneho úradníka, poštou alebo vyvesením oznámenia)?

Áno. Portugalské vnútroštátne predpisy umožňujú doručovanie písomností v stanovenom čase, ako sa stanovuje v článku 232 Občianskeho súdneho poriadku.

7.2 Ak sa použijú iné metódy, ktorý moment sa považuje za moment doručenia písomností?

Doručovanie poštou sa považuje za vykonané dňom podpisu na doručenke (článok 230 Občianskeho súdneho poriadku).

Doručovanie do vlastných rúk súdnymi exekútormi, súdnymi úradníkmi alebo právnymi zástupcami sa považuje za vykonané dňom vypracovania záznamu o doručení (článok 231 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Doručovanie vyvesením oznámenia o doručení sa považuje za vykonané dňom uvedeným v tomto oznámení (článok 232 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

7.3 Ak je inou metódou uloženie písomností na osobitné miesto (napr. na poštový úrad), ako je adresát o tomto uložení informovaný?

V prípade doručovania doporučeným listom, či už s doručenkou alebo bez nej, sa oznámenie o doručení nechá v poštovej schránke, ak poštový doručovateľ na uvedenej adrese nikoho nedokázal zastihnúť. V oznámení o doručení sa adresát informuje o tom, že list bol uložený na poštovom úrade, pričom sa uvedie adresa, otváracie hodiny a lehota na vyzdvihnutie listu (článok 228 Občianskeho súdneho poriadku).

7.4 Ak adresát odmietne prijať doručené písomnosti, aké sú dôsledky? Považujú sa písomnosti za skutočne doručené, ak odmietnutie nebolo legitímne?

Ak sa písomnosť doručuje poštou a existujú dôkazy o odmietnutí prijatia listu alebo podpísania doručenky, doručenie sa považuje za vykonané týmto spôsobom a za týchto okolností:

  • vypracovaním oznámenia poštovým doručovateľom, ktorým sa osvedčuje, že fyzická osoba, zástupca právnickej osoby alebo jej zamestnanec odmietli podpísať doručenku alebo prevziať list (článok 228 ods. 6 a článok 246 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku),
  • v prípadoch, keď si účastníci konania môžu dohodnúť adresu na doručovanie, uplatňuje sa postup stanovený v článku 229 ods. 3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku.

Ak sa doručovanie vykonáva osobne súdnym exekútorom alebo súdnym úradníkom a existujú dôkazy o tom, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, odmietla podpísať potvrdenie o doručení alebo prevziať rovnopis, písomnosť sa považuje za doručenú, pričom:

  • súdny exekútor alebo súdny úradník informuje osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, že rovnopis je jej k dispozícii v kancelárii súdu, a v potvrdení o doručení odkáže na tieto informácie, ako aj na to, že osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, rovnopis odmietla prevziať (článok 231 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku),
  • okrem toho kancelária súdu doporučeným listom opätovne oznámi osobe, ktorej sa má písomnosť doručiť, že rovnopis návrhu na začatie konania a priložené písomnosti sú jej k dispozícii v kancelárii súdu (článok 231 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku).

Písomnosť sa považuje za nedoručenú iba v prípade, že odmietnutie je oprávnené. Odmietnutie je oprávnené, ak osobu, ktorej sa má písomnosť doručiť, nemožno zastihnúť, lebo nemá pobyt alebo sídlo na uvedenej adrese, alebo ak tretia strana tvrdí, že nie je schopná list doručiť.

8 Doručenie poštou zo zahraničia (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností)

8.1 Ak poštová služba doručí písomnosť zaslanú zo zahraničia adresátovi v tomto členskom štáte v situácii, keď sa vyžaduje potvrdenie o doručení (článok 18 nariadenia o doručovaní písomností), doručuje poštová služba písomnosť len samotnému adresátovi alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami o doručovaní poštou môže písomnosť doručiť aj inej osobe na tej istej adrese?

V prípade doručovania poštou s doručenkou zo zahraničia môžu portugalské poštové služby odovzdať list a písomnosti osobe, ktorej sa majú doručiť, alebo tretej strane na tej istej adrese, ak vyhlási, že je schopná odovzdať list adresátovi.

8.2 Ako sa môže podľa pravidiel o doručovaní poštou v tomto členskom štáte uskutočniť doručovanie písomností zo zahraničia podľa článku 18 nariadenia o doručovaní písomností, ak sa na adrese doručenia nepodarilo nájsť ani adresáta ani žiadnu inú osobu oprávnenú prevziať doručené písomnosti (ak je to podľa vnútroštátnych pravidiel o doručovaní poštou možné – pozri vyššie)?

Pozri odpoveď na otázku 7.3.

8.3 Poskytuje poštový úrad určitý čas na vyzdvihnutie písomností skôr, ako písomnosti pošle naspäť ako nedoručené? Ak áno, ako je adresát informovaný o tom, že si má na poštovom úrade vyzdvihnúť zásielku?

Adresát má osem dní na vyzdvihnutie písomností na poštovom úrade. Adresát sa o tejto lehote a o tom, že písomnosti možno vyzdvihnúť na poštovom úrade, informuje prostredníctvom oznámenia o doručení, ktoré poštová služba nechá v schránke vždy, keď poštový doručovateľ na adrese nikoho nezastihne.

(Článok 228 Občianskeho súdneho poriadku.)

9 Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Áno, v prípade doručovania nazývaného „citação“ sú písomným dokladom o vykonaní doručenia doručenky, osvedčenia o doručení alebo oznámenia o doručení.

V prípade doručovania nazývaného „notificação“ sú písomným dokladom o vykonaní doručenia záznam o potvrdení prijatia, záznam o liste alebo spise alebo záznam vypracovaný počas konania.

V prípade doručovania elektronickým prenosom údajov počítačový systém súdov osvedčuje dátum a čas zaslania [článok 13 písm. a) uznesenia ministerskej vykonávacej vyhlášky upravujúcej elektronické spracovanie súdnych konaní].

10 Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Neúspešné doručenie je hlavným nedostatkom, ktorým sa zneplatňuje celý postup od návrhu na začatie konania, ale nie vrátane neho (článok 187 Občianskeho súdneho poriadku).

Pod neúspešným doručením sa rozumejú prípady stanovené v článku 188 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

Táto neplatnosť sa považuje za opravenú len v prípade, že žalobca alebo prokuratúra (ak ide o účastníka konania) vstúpi do konania bez toho, aby bezprostredne namietal (-a) voči neúspešnému doručeniu (článok 189 Občianskeho súdneho poriadku).

Doručenie je neplatné aj v prípade, že neboli splnené formality predpísané zákonom (článok 191 Občianskeho súdneho poriadku).

Všeobecné pravidlá neplatnosti úkonov sa stanovujú v článku 195 Občianskeho súdneho poriadku.

11 Ak adresát odmietne prijať písomnosť na základe použitého jazyka (článok 12 nariadenia o doručovaní písomností) a súd alebo orgán konajúci vo veci po posúdení rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, existuje osobitný právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu?

Áno, adresát môže napadnúť súdne rozhodnutie podaním odvolania na príslušný odvolací súd (Tribunal da Relação).

12 Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? Existuje rozdiel, ak sa má písomnosť doručiť podľa vnútroštátneho práva a ak žiadosť o doručenie pochádza od iného členského štátu? Pozri aj informovanie podľa článku 15 nariadenia o doručovaní písomnosti, ktoré sa týka doručenia písomnosti z iného členského štátu

Áno, v určitých prípadoch. Náklady na doručovanie sa počítajú v účtovných jednotkách (ÚJ).

V roku 2024 bola hodnota ÚJ vo výške 102 EUR.

Na základe toho:

Nerozlišuje sa, ak je písomnosť, ktorá sa má doručiť, z iného členského štátu.

Príslušné právne predpisy:

Občiansky súdny poriadok

Elektronické spracovanie súdnych konaní

Nariadenie o trovách konania

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 282/2013 z 29. augusta 2013

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020

 

Záverečná poznámka

Informácie uvedené v tomto informačnom prehľade majú všeobecnú povahu, nie sú vyčerpávajúce a kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani iných príjemcov nijako nezaväzujú. Je potrebné si vždy preštudovať platné právne predpisy.

Posledná aktualizácia: 28/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.