Doručovanie právnych dokumentov

Ak ste účastníkom právneho konania a potrebujete zaslať alebo prijať právne dokumenty či mimosúdne písomnosti, tu nájdete informácie o tom, ako postupovať v konkrétnej krajine.

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) (prepracované znenie) je zlepšiť a urýchliť doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach určených na doručovanie medzi členskými štátmi. Uvedeným nariadením sa od 1. júla 2022 nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007.

Decentralizovaný informačný systém ako povinný komunikačný prostriedok, ktorý sa má používať na odosielanie a prijímanie žiadostí, tlačív a inej komunikácie, sa však začne uplatňovať až od 1. mája 2025 [prvý deň mesiaca nasledujúceho po období troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu uvedeného v článku 25 – ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku 37 nariadenia (EÚ) 2020/1784].

V uvedenom nariadení sa stanovuje postup doručovania písomností medzi členskými štátmi EÚ vrátane Dánska, a to prostredníctvom určených „odosielajúcich orgánov“ a „prijímajúcich orgánov“.

Nariadenie sa vzťahuje napríklad na súdne písomnosti, ako sú predvolania na začaté súdne konania, odvolania, vyjadrenia k žalobe, súdne príkazy ukladajúce povinnosť zdržať sa určitého konania alebo mimosúdne písomnosti, ako sú notárske zápisnice, ktoré treba doručiť do inej krajiny EÚ, ako je krajina vášho bydliska.

Ak chcete získať podrobné informácie o konkrétnej krajine, zvoľte jej vlajku.

Súvisiaci odkaz

Doručovanie písomností - oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Posledná aktualizácia: 03/04/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.