Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kaj pomeni pravni termin „vročanje pisanj“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročanju pisanj“?

Vročanje pisanj je postopek, s katerim se naslovnik seznani s sodnim pisanjem, in je v Luksemburgu urejen z dvema ločenima sklopoma pravil, od katerih je prvi sestavljen iz dveh podsklopov.

Prvi podsklop zajema vročitev po sodnem izvršitelju (signification).

Polna vročitev po sodnem izvršitelju je del rednega postopka. Opravi jo sodni izvršitelj (huissier de justice), ki pisanje osebno izroči naslovniku, potem ko preveri njegov naslov stalnega ali običajnega prebivališča ali registrirani sedež. Ta postopek je bolj zanesljiv. Uporablja se za vročanje različnih pisanj, s katerimi se začne postopek na prvi stopnji (actes introductifs en première instance), in za vsa obvestila o pritožbi (actes d’appel). Praviloma se uporablja tudi za vročitev sodnih odločb, s čimer začne teči rok, ki je na voljo za pritožbo zoper te odločbe in za njihovo izvršitev.

Za nekatere postopke pred mirovnimi sodišči se za vročitev pisanja, s katerim se začne postopek, uporablja manj stroga oblika vročitve: sodni izvršitelj preveri naslov stalnega ali običajnega prebivališča ali registrirani sedež naslovnika in pisanje pošlje s priporočenim pismom z vročilnico.

Sodni izvršitelj ne sodeluje pri vročanju po pošti (notification). Zato je tako vročanje manj zanesljivo kot vročitev po sodnem izvršitelju. Sodna pisarna (greffe du tribunal) pošlje pisanje (pisanje, s katerim se začne postopek, ali kopijo sodne odločbe) s priporočenim pismom z vročilnico. Ta postopek se uporablja predvsem na prvi stopnji v zadevah v zvezi z najemom (bail à loyer) in delovnim pravom (droit du travail). Z vročitvijo sodb po pošti začne teči tudi rok, ki je na voljo za pritožbo.

2 Katera pisanja je treba uradno vročiti?

Večino procesnih aktov je treba vročiti, preden se lahko predložijo sodniku.

Z zakonom je zlasti predpisana vročitev pisanj o začetku postopka s pozivom tožencu, da na sodišču nastopi osebno ali po odvetniku.

Prav tako morajo biti vročene sodne odločbe, da lahko po preteku pritožbenih rokov postanejo pravnomočne.

3 Kdo je pristojen za vročitev pisanj?

Pri vročitvi po sodnem izvršitelju sodeluje sodni izvršitelj, ki opravi polno vročitev, ali pa le manj strogo vročitev (signification atténuée) tako, da pošlje priporočeno pismo z vročilnico.

Pri vročanju po pošti sodeluje sodno tajništvo naslovljenega sodišča, ki pisanje pošlje s priporočenim pismom z vročilnico.

4 Poizvedbe o naslovu

4.1 Ali zaprošeni organ v tej državi članici poskuša na lastno pobudo ugotoviti naslov naslovnika pisanj, ki jih je treba vročiti, če navedeni naslov ni točen? Glej tudi uradno obvestilo v skladu s členom 7(2)(c) uredbe o vročanju pisanj

Sodni izvršitelji so kot zaprošeni organ po zakonu obvezani vročati osebno ali na naslovu stalnega prebivališča ali registriranega sedeža naslovnika pisanja. Sodni izvršitelji na lastno pobudo vložijo prošnje za informacije o naslovih fizičnih ali pravnih oseb pri podatkovnih zbirkah, ki so jim na voljo, preden morebitna pisanja vročijo naslovniku. Če se novi uradni naslov nahaja na ozemlju krajevne pristojnosti sodnega izvršitelja, sodni izvršitelj pisanje vroči na tem novem naslovu.

Pri izpolnjevanju nalog, za katere so pristojni, imajo sodni izvršitelji dostop do naslednjih podatkov:

 • Fizične osebe:
  • ime in priimek,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • datum rojstva.

Te informacije so na voljo v registru prebivalstva (registre des personnes physiques). Sodni izvršitelji imajo dostop do tega registra, da lahko izpolnjujejo svoje naloge.

 • Družbe:
  • ime,
  • firma,
  • registrirani sedež,
  • številka vpisa v poslovni register.

Podatki o družbah, vpisanih v poslovni register, so javni in torej prosto dostopni.

4.2 Ali imajo tuji pravosodni organi in/ali stranke v sodnih postopkih v tej državi članici dostop do registrov ali storitev, ki omogočajo ugotovitev trenutnega naslova osebe? Če da, do katerih registrov ali storitev in po katerem postopku? Ali je treba plačati takso in če da, koliko?

Tuji pravosodni organi in/ali tuje stranke v sodnem postopku nimajo dostopa do registra prebivalstva, da bi tam opravile poizvedbe o naslovu fizične osebe.

Preverjanje osnovnih podatkov družb, vpisanih v poslovni register (registrirani sedež, firma, številka vpisa v poslovni register), je javno dostopno in brezplačno. Dostop do podrobnejših podatkov je plačljiv.

4.3 Kakšno vrsto pomoči pri poizvedbah o naslovu iz drugih držav članic zagotavljajo organi te države članice v skladu s členom 7(1) uredbe o vročanju pisanj? Glej tudi uradno obvestilo v skladu s členom 7(1) uredbe o vročanju pisanj

V skladu s členom 7 Luksemburg zagotavlja pomoč iz člena 7(1), točka (a), pri iskanju naslova osebe, ki ji je treba vročiti sodno ali izvensodno pisanje.

Imenovani organi, na katere lahko organi za pošiljanje naslovijo prošnje za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, so sodni izvršitelji.

Sodnega izvršitelja in njegovo krajevno pristojnost lahko poiščete na spletišču:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

5 Kako se pisanja običajno vročijo v praksi? Ali obstajajo alternativni načini vročanja, ki se lahko uporabijo (razen nadomestne vročitve iz točke 7)?

 • Povzetek postopka vročanja po pošti

Če poštni uslužbenec naslovnika dobi na njegovem domu, ga prosi, da podpiše vročilnico, ki se nato vrne pošiljatelju. Če naslovnik noče podpisati vročilnice, poštni uslužbenec to zabeleži in vročitev se šteje za opravljeno. To se imenuje tudi osebno vročanje po pošti.

Če naslovnika ni doma in priporočeno pošiljko namesto njega na naslovu stalnega ali običajnega prebivališča ali na registriranem sedežu prevzame druga oseba, poštni uslužbenec vpiše ime te osebe na vročilnico. Vročanje po pošti tretji osebi se šteje za enakovredno vročanju po pošti na naslovu stalnega prebivališča.

Če na naslovu ni nikogar, naslov pa je pravi, poštni uslužbenec naslovniku v poštnem nabiralniku pusti obvestilo, naj pošiljko prevzame na poštnem uradu v roku, ki je naveden na obvestilu. V tem primeru se vročitev šteje za opravljeno, tudi če naslovnik pošiljke na poštnem uradu ne prevzame. To se imenuje tudi vročanje po pošti na naslovu stalnega prebivališča.

Če naslova ni mogoče najti, poštni uslužbenec vrne pismo pošiljatelju in ga obvesti, da pisanje ni bilo vročeno. V tem primeru mora predlagatelj vročitve navesti nov naslov. Če naslov naslovnika pisanja ni znan, lahko predlagatelj opusti vročanje po pošti in izbere vročitev po sodnem izvršitelju, po potrebi skupaj z zapisnikom o poteku iskanja naslovnika.

Opisani postopek vročanja pisanj se uporablja samo, če naslovnik prebiva v Luksemburgu. Če naslovnik prebiva v tujini, je treba pisanje vročiti po sodnem izvršitelju.

 • Povzetek postopka vročitve po sodnem izvršitelju

Vročitev pisanja po sodnem izvršitelju se opravi osebno naslovniku na katerem koli kraju.

Sodni izvršitelj se običajno napoti na naslov stalnega prebivališča naslovnika. Vendar mu lahko pisanje izroči kjer koli, na primer na delovnem mestu.

Vročitev je osebna, če se izvod pisanja izroči neposredno naslovniku. Pri pravnih osebah je vročitev osebna, če se izvod pisanja izroči zakonitemu zastopniku pravne osebe, njegovemu pooblaščencu ali kateri koli drugi za to pooblaščeni osebi. V primeru vročitve na naslovu za vročanje se vročitev šteje za osebno, če se izvod pisanja izroči pooblaščencu.

Če naslovnik sprejme izvod pisanja, sodni izvršitelj to zabeleži v dokument o vročitvi (exploit). V tem primeru se šteje, da je bila vročitev opravljena na datum izročitve pisanja naslovniku.

Če naslovnik noče sprejeti izvoda pisanja, sodni izvršitelj to zabeleži v dokument o vročitvi. V tem primeru se šteje, da je bila vročitev opravljena na datum izročitve pisanja naslovniku. To se imenuje tudi osebna vročitev po sodnem izvršitelju.

Če pisanja ni mogoče vročiti osebno, se sodni izvršitelj napoti na naslov stalnega ali običajnega prebivališča ali na registrirani sedež naslovnika. Izvod pisanja se izroči kateri koli osebi na zadevnem naslovu, če ga ta sprejme, navede svoje ime, priimek, funkcijo in naslov ter potrdi prejem. Pisanje se izroči v zaprti kuverti, na kateri so navedeni samo priimek, ime, funkcija in naslov naslovnika ter žig sodnega izvršitelja, odtisnjen na zavihku kuverte. Izvod se ne sme izročiti otroku, mlajšemu od 15 let, kot tudi ne osebi, na zahtevo katere se pisanje vroča. Sodni izvršitelj na naslovu stalnega prebivališča naslovnika, njegovem običajnem naslovu oziroma registriranem sedežu v zaprti kuverti pusti datirano obvestilo o izročitvi izvoda pisanja, v katerem so navedeni podatki o osebi, ki ji je bil izvod izročen. V vseh teh primerih se šteje, da je bila vročitev opravljena na datum izročitve izvoda pisanja. To se imenuje vročitev po sodnem izvršitelju na naslovu stalnega prebivališča.

Sodni izvršitelj v vseh primerih sestavi zapisnik o izpolnitvi formalnosti, ki se priloži izvirniku pisanja. Tako izvirnik pisanja kot tudi zapisnik o opravljeni vročitvi se nato vrneta osebi, ki je pisanje dala v vročitev.

Alternativnih načinov vročanja, ki se lahko uporabijo poleg nadomestne vročitve iz točke 7, ni.

6 Ali je v civilnih postopkih dovoljeno elektronsko vročanje pisanj (tj. vročanje sodnih ali izvensodnih pisanj s sredstvi elektronske telekomunikacije, kot so elektronska pošta, varna spletna aplikacija, telefaks, SMS itd.)? Če da, za katere vrste postopkov je predviden tak način vročanja? Ali obstajajo omejitve v zvezi z razpoložljivostjo/dostopnostjo takega načina vročanja pisanj glede na to, kdo je naslovnik (pravni strokovnjak, pravna oseba, družba ali drug poslovni subjekt itd.)?

Z novim zakonikom o civilnem postopku elektronsko vročanje pisanj ni dovoljeno.

6.1 Katera vrsta elektronskega vročanja v smislu člena 19(1) uredbe o vročanju pisanj je na voljo v tej državi članici, če je treba vročitev opraviti neposredno osebi, ki ima znan naslov za vročanje v drugi državi članici?

Ni relevantno.

6.2 Ali je ta država članica v skladu s členom 19(2) uredbe o vročanju pisanj določila dodatne pogoje, pod katerimi bo sprejela elektronsko vročanje po elektronski pošti iz člena 19(1)(b) navedene uredbe? Glej tudi uradno obvestilo v skladu s členom 19(2) uredbe o vročanju pisanj

Ne.

7 Nadomestna vročitev

7.1 Ali pravo te države članice dopušča druge načine vročanja, če pisanj ni mogoče vročiti naslovniku (npr. obvestilo na domači naslov, urad sodnega izvršitelja, po pošti ali na oglasni deski)?

Vročitev po sodnemu izvršitelju na naslovu stalnega prebivališča

Če osebna vročitev naslovniku ni mogoča, se izvod pisanja dostavi na naslov stalnega prebivališča naslovnika. Če naslovnik tam ne prebiva ali nima stalnega prebivališča, se izvod pisanja dostavi na naslov njegovega običajnega prebivališča. Pri pravnih osebah se vročitev opravi na registriranem sedežu ali sedežu uprave.

Izvod pisanja se izroči kateri koli osebi na zadevnem naslovu, če ga ta sprejme, navede svoje ime, priimek, funkcijo in naslov ter potrdi prejem. Pisanje se izroči v zaprti kuverti, na kateri so navedeni samo priimek, ime, funkcija in naslov naslovnika ter žig sodnega izvršitelja, odtisnjen na zavihku kuverte.

Izvod se ne sme izročiti otroku, mlajšemu od 15 let, kot tudi ne osebi, na zahtevo katere se pisanje vroča.

Sodni izvršitelj na naslovu stalnega prebivališča naslovnika, njegovem običajnem naslovu oziroma registriranem sedežu ali sedežu uprave pravne osebe v zaprti kuverti pusti datirano obvestilo o izročitvi izvoda pisanja, v katerem so navedeni podatki o osebi, ki ji je bil izvod izročen.

Sodni izvršitelj na posebnem listu papirja priloži tudi izvod pisanja. Enako je v primeru vročitve na naslovu za vročanje.

V vseh teh primerih se šteje, da je bila vročitev opravljena na datum izročitve izvoda pisanja.

Člen 161 novega zakonika o civilnem postopku določa: „Za vročitev na naslovu stalnega prebivališča se šteje vročitev na naslovu, pod katerim je naslovnik vpisan v registru prebivalstva.“

Člen 164 novega zakonika o civilnem postopku podrobno določa, da se „vročanje:

1. državi opravi na sedežu ministrstva za vladne zadeve;

2. javnim ustanovam opravi na kraju njihovega sedeža;

3. občinam opravi na sedežu občinske uprave;

4. društvom, nepridobitnim organizacijam in družbenokoristnim ustanovam opravi bodisi na njihovem sedežu bodisi osebi, ki zagotavlja njihovo upravljanje.“

Vročitev z oddajo izvoda dokumenta o vročitvi

V odstavku 6 člena 155 novega zakonika o civilnem postopku je določeno: „[v] primeru, ko pisanja ni bilo mogoče vročiti, kot je predvideno zgoraj, in če se na podlagi preverjanj, ki jih mora sodni izvršitelj navesti v pisanju, izkaže, da naslovnik prebiva na navedenem naslovu, sodni izvršitelj tam pusti izvod pisanja v zaprti kuverti, ki mu priloži tudi obvestilo naslovniku, da na navedenem naslovu ni bilo mogoče najti nikogar ali da navzoče osebe niso hotele sprejeti izvoda pisanja.

Vročitev se šteje za opravljeno na datum take oddaje. Istega dne ali najpozneje prvi naslednji delovni dan sodni izvršitelj z navadnim pismom pošlje izvod pisanja in navedeno obvestilo na naslov, naveden v pisanju.“

Vročitev po sodnem izvršitelju na neznanem naslovu

V členu 157 novega zakonika o civilnem postopku je določen ta način vročanja, kadar naslov stalnega ali običajnega prebivališča ali registrirani sedež naslovnika ni znan: „Če oseba, ki ji je treba vročiti pisanje, nima znanega niti stalnega niti običajnega prebivališča, sodni izvršitelj sestavi zapisnik o opravljeni vročitvi, v katerem natančno opiše dejanja, ki jih je izvedel, da bi našel naslovnika pisanja. V zapisniku o opravljeni vročitvi se navedeta vrsta pisanja in ime predlagatelja.

Istega dne ali najpozneje prvi naslednji delovni dan sodni izvršitelj s priporočenim pismom z vročilnico pošlje naslovniku na njegov zadnji znani naslov izvod pisanja in izvod zapisnika o opravljeni vročitvi. Enako lahko stori s pošiljanjem navadnega pisma isti dan.

V izvodu zapisnika o opravljeni vročitvi, poslanem naslovniku, je navedeno, da lahko v treh mesecih zahteva, da se mu izvod pisanja izroči v uradu sodnega izvršitelja, ali za to pooblasti osebo, ki jo sam izbere.“

V odstavku 3 člena 157 novega zakonika o civilnem postopku je določeno, da se: „[z]goraj navedene določbe [...] uporabljajo za vročitev pisanja pravni osebi, ki nima več znanega sedeža v kraju, ki je kot registrirani sedež naveden v sodnem registru.“

Drugi načini vročitve po sodnem izvršitelju

V odstavku 4 člena 157 je med drugim določeno, da: „[č]e je bilo pisanje, s katerim se je začel postopek, ali enakovredno pisanje vročeno v skladu z zgoraj navedenimi določbami in se toženec ne spusti v postopek, lahko sodišče, ki odloča, po potrebi odredi objavo obvestila v luksemburškem ali tujem časopisu.“

V členu 158 novega zakonika o civilnem postopku je določeno še, da: „[č]e naslovnika pisanja ni mogoče najti ali če ni dokazano, da je bil dejansko obveščen, lahko sodnik po uradni dolžnosti odredi vsa dodatna dejanja, poleg začasnih ukrepov ali ukrepov zavarovanja, ki so potrebni za zaščito pravic tožnika.“

V členu 81 novega zakonika o civilnem postopku je dodatno določeno, da: „[j]e lahko toženec, ki se ne spusti v postopek, na pobudo tožnika ali na podlagi odločbe, ki jo sodnik sprejme na lastno pobudo, ponovno pozvan k nastopu pred sodiščem, če pisanje, s katerim se je začel postopek, ni bilo dostavljeno osebno. Pisanje, s katerim se je začel postopek, se pripravi na podlagi vsebine prvega pisanja, s katerim se je začel postopek, razen če je v pravilih, ki veljajo za nekatere sodne pristojnosti, določeno drugače.“

Vročitev s priporočenim pismom z vročilnico

Če pisanje pošlje sodna pisarna, se vročitev opravi s priporočenim pismom z vročilnico.

Če naslovnik nima znanega naslova, se vročitev opravi po sodnem izvršitelju.

7.2 Kdaj se pri uporabi drugih načinov šteje, da so pisanja vročena?

Če se pisanje vroči osebno po sodnemu izvršitelju, mora dokument o vročitvi vsebovati datum vročitve, tj. datum, na katerega se dokument o vročitvi dostavi naslovniku ali na njegovem naslovu stalnega prebivališča, ali pa datum, na katerega se pisanje odda na naslovu stalnega prebivališča naslovnika.

Če se pisanje vroča po pošti, je datum vročitve datum, ko je priporočeno pismo dostavljeno na naslov stalnega ali običajnega prebivališča ali na registrirani sedež naslovnika.

7.3 Če je drug način vročanja oddaja pisanja na določeno mesto (npr. na pošto), kako je naslovnik obveščen o taki oddaji?

Naslovnika v vseh primerih obvesti sodni izvršitelj (vročitev po sodnem izvršitelju) ali poštni uslužbenec (vročanje po pošti), ki pusti obvestilo o prispeli pošiljki.

7.4 Kakšne so posledice, če naslovnik zavrne sprejem pisanj? Ali se šteje, da je vročitev pisanj opravljena, če je bil sprejem zavrnjen nezakonito?

Naslovnik lahko v vseh primerih zavrne vročitev pisanja. Kljub temu je vročitev veljavna in začne veljati takrat, ko sodni izvršitelj ali poštni uslužbenec izpolni svoje zakonske obveznosti, tj. ko pusti obvestilo o prispeli pošiljki.

Naslovnik lahko nato v vseh primerih izpodbija veljavnost vročitve tako, da dokaže, da naslov njegovega stalnega ali običajnega prebivališča ali registrirani sedež ni na navedenem naslovu. Zato vročitev po sodnem izvršitelju zagotavlja večjo pravno varnost kot vročitev s priporočenim pismom z vročilnico, saj sodni izvršitelj, ki izvaja vročitev, preveri naslov naslovnika v registru prebivalstva ali poslovnem registru. Poleg tega datuma vročitve s priporočeno pošto ni mogoče določiti z gotovostjo, če naslovnik ni datiral in podpisal vročilnice ob (prvem) poskusu vročitve priporočenega pisma na naslovu njegovega stalnega ali običajnega prebivališča ali na registriranem sedežu. Nasprotno pa sodni izvršitelj datum vročitve vedno navede na dokumentu o vročitvi.

8 Vročanje pisanj iz tujine z uporabo poštnih storitev (člen 18 uredbe o vročanju pisanj)

8.1 Če izvajalec poštnih storitev vroči pisanje, poslano iz tujine, naslovniku v tej državi članici v primeru, ko je potrebna vročilnica (člen 18 uredbe o vročanju pisanj), ali mora pisanje vročiti naslovniku osebno ali sme v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk pisanje vročiti drugi osebi na istem naslovu?

V zvezi z globalnimi poštnimi storitvami je v členu 6.3.9 splošnih pogojev storitev (Conditions générales de fourniture des services offerts) določeno naslednje: „[p]riporočene pošiljke je treba naslovniku dostaviti na navedeni naslov ali v odsotnosti naslovnika: kateri koli odrasli osebi, ki sprejme pošiljko na naslovu in za katero se s podpisom šteje, da jo je naslovnik ustrezno pooblastil, ter ki se zaveže, da bo sprejela pošiljko v imenu in za račun naslovnika; ali kateri koli odrasli osebi, ki predloži (i) obvestilo ali potrdilo o dostavi, ki se nanaša na prevzemno mesto, kjer se hrani pošiljka, in (ii) svoj osebni dokument.“

8.2 Kako se v skladu s pravili o dostavljanju poštnih pošiljk v tej državi članici vročijo pisanja iz tujine na podlagi člena 18 uredbe o vročanju pisanj, če pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti na naslovu za dostavo niti naslovniku niti kateri koli drugi osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk (če je to v skladu z nacionalnimi pravili o dostavljanju poštnih pošiljk mogoče – glej zgoraj)?

Poštne pošiljke se dostavijo na navedeni naslov, razen v primeru očitne napake (npr. narobe napisano ime ulice, nepravilna hišna številka, očitno napačna poštna številka itd.).

Če naslovnika ni mogoče najti na navedenem naslovu, se priporočena pošiljka ne izroči. Poštni uslužbenec pusti obvestilo o prispeli pošiljki.

Poštne pošiljke, ki jih ni mogoče odložiti v naslovnikov poštni nabiralnik ali jih poštni uslužbenec ni mogel izročiti pooblaščencu, se shranijo na krajevnem poštnem uradu, kjer jih lahko naslovnik prevzame v rokih, ki jih je določila pošta in so navedeni na obvestilu o prispeli pošiljki, odloženem v poštni nabiralnik naslovnika. Po izteku roka za prevzem se pošiljke vrnejo pošiljatelju, če je ta znan.

8.3 Ali obstaja določen rok za dvig pošiljk na pošti, preden se pošljejo nazaj kot nedostavljene? Če da, kako je naslovnik obveščen, da ga na pošti čaka pošiljka?

Poštne pošiljke, ki jih ni mogoče odložiti v naslovnikov poštni nabiralnik ali jih poštni uslužbenec ni mogel izročiti pooblaščencu, se shranijo na krajevnem poštnem uradu, kjer jih lahko naslovnik prevzame v rokih, ki jih je določila pošta in so navedeni na obvestilu o prispeli pošiljki, odloženem v poštni nabiralnik naslovnika. Po izteku roka za prevzem se pošiljke vrnejo pošiljatelju, če je ta znan.

9 Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi pisanja?

V primeru vročitve po pošti vročilnica velja kot dokazilo. V primeru vročitve po sodnem izvršitelju ta sestavi zapisnik o dejanjih, ki jih je opravil. Izvršitelj je sodni uradnik. Zapisnik izvršitelja velja kot dokazilo do ugotovitve nepristnosti.

10 Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme pisanja ali vročitev ni opravljena v skladu s predpisi (npr. pisanje se vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev pisanja kljub temu veljavna (je na primer mogoče odpraviti kršitve predpisov) ali je treba pisanje ponovno vročiti?

Kršitev postopkovnih pravil o vročanju lahko povzroči ničnost vročitve.

Vendar se ničnost zaradi kršitve postopka razglasi samo, če se dokaže, da je taka kršitev naslovniku pisanja škodovala.

O tem odloči sodnik.

Če pisanje, s katerim se začne postopek, ni bilo izročeno samemu naslovniku in se ta ne spusti v postopek, lahko sodnik od tožnika zahteva, naj ponovi dejanje in toženca ponovno pozove na sodišče (člen 81 novega zakonika o civilnem postopku). Tako se odpravijo vsi dvomi o tem, zakaj se zadevna oseba ni spustila v postopek.

V postopkih, v katerih se poziv strankam na sodišče običajno pošlje prek sodne pisarne, lahko sodnik od tožnika tudi zahteva, naj sodni poziv vroči po sodnem izvršitelju, če se pojavijo dvomi o veljavnosti vročitve sodnega poziva s priporočeno pošto.

Nazadnje lahko sodnik zoper stranko, ki ni bila navzoča na obravnavi, izda kontradiktorno sodbo le, če se dokaže, da je bilo pisanje stranki vročeno osebno. V nasprotnem primeru (npr. če je bil sodni poziv izročen drugi osebi na zadevnem naslovu) se izda zamudna sodba, zoper katero je mogoče vložiti ugovor.

11 Če naslovnik zavrne sprejem pisanja na podlagi uporabljenega jezika (člen 12 uredbe o vročanju pisanj) in če sodišče ali organ, ki odloča v sodnem postopku, po preverjanju odloči, da zavrnitev ni bila upravičena, ali obstaja posebno pravno sredstvo za izpodbijanje te odločbe?

Ne. Uporabljajo se pravna sredstva splošnega prava.

12 Ali moram za vročitev pisanja plačati in če da, koliko? Ali obstaja razlika, kadar je treba pisanje vročiti v skladu z nacionalnim pravom in kadar zaprosilo za vročitev izvira iz druge države članice? Glej tudi uradno obvestilo v skladu s členom 15 uredbe o vročanju pisanj v zvezi z vročitvijo pisanja iz druge države članice

Da. Če pisanje vroči sodni izvršitelj v skladu z nacionalnim pravom, so stroški, ki se uporabljajo, določeni v spremenjeni uredbi Velikega vojvodstva (règlement grand-ducal modifié) z dne 24. januarja 1991 o določitvi tarif sodnih izvršiteljev.

Če zaprosilo za vročitev izvira iz druge države članice, sodni izvršitelj uporabi takso, določeno v navedeni uredbi, ki trenutno znaša 138 EUR.

Vročanje pisanj, ki se pošljejo prek sodne pisarne, je brezplačno.

Zadnja posodobitev: 23/11/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.