Delgivning av rättsliga handlingar

För den som medverkar i ett rättsligt förfarande och behöver skicka och/eller ta emot rättegångshandlingar och andra handlingar finns nationell information om hur man ska gå tillväga här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) syftar till att förbättra och påskynda översändandet av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur för delgivning mellan medlemsstaterna. Förordningen ersätter rådets förordning (EG) nr 1393/2007 från och med den 1 juli 2022.

Det decentraliserade it-systemet - som obligatorisk metod för överföringar och mottagande av framställningar, formulär och annan kommunikation - kommer dock att börja användas först den 1 maj 2025 (första dagen i den månad som följer på en treårsperiod efter ikraftträdandet av genomförandeakten som avses i artikel 25 (för närmare information, se artikel 37 i förordning (EU) 2020/1784)).

Genom förordningen införs ett förfarande för att delge handlingar mellan EU-länder, inklusive Danmark, via särskilda ”sändande organ” och ”mottagande organ”.

I förordningen hänvisas exempelvis till rättsliga handlingar som stämningar som meddelar att förfarandet har inletts, överklaganden, svaromål, förelägganden eller utomrättsliga handlingar som notariehandlingar som måste delges i ett annat EU-land än det land där du bor.

För fördjupad information från ett visst land, välj det landets flagga.

Länk

Delgivning och översändning av handlingar - anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Senaste uppdatering: 03/04/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.