Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Delgivning av rättsliga handlingar

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad innebär det juridiska begreppet ”delgivning av handlingar” i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar?

Översändandet av handlingar, genom vilket adressaten underrättas om en rättegångshandling, regleras av två olika uppsättningar regler i Luxemburg, varav den första består av två delar.

Den första delen är delgivning genom exekutionstjänsteman (signification).

Fullständig delgivning genom exekutionstjänstemannen är det ordinarie förfarandet. Den utförs av en exekutionstjänsteman (huissier de justice) som överlämnar handlingen personligen till adressaten efter att ha kontrollerat dennes bostadsadress, bostadsort eller säte. Detta förfarande är säkrare. Det är tillämpligt på översändande av olika handlingar genom vilka talan väckts i första instans (actes invigtifs en première instance) och på alla överklaganden (actes d’appel). Det är också generellt tillämpligt på översändande av domstolsavgöranden och inleder tidsfristen för överklagande och verkställighet.

För vissa förfaranden inför fredsdomare används en förenklad delgivningsform för att översända stämningsansökan: Exekutionstjänstemannen kontrollerar adressatens hemadress, bostadsort eller säte och skickar handlingen per rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Delgivning per post (notification) inbegriper inte en exekutionstjänsteman. Det är därför inte lika säkert som delgivning genom en exekutionstjänsteman. Domstolskansliet (greffe du tribunal) skickar handlingen (stämningsansökan eller en kopia av domen) per rekommenderat brev med mottagningsbevis. Detta förfarande är huvudsakligen tillämpligt i första instans i fråga om hyresavtal (bail à loyer) och arbetsrätt (droit du travail). Delgivning av domar per post inleder också tidsfristen för överklagande.

2 Vilka handlingar måste, enligt lag, delges?

De flesta rättegångshandlingar måste delges innan de kan överlämnas till domstolen.

Lagen föreskriver bland annat delgivning av stämningsansökningar där svaranden uppmanas att infinna sig vid domstol, personligen eller företrädd av en advokat.

Domar måste också delges så att de vinner laga kraft när tidsfristerna för överklagande har löpt ut.

3 Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven?

Delgivning genom exekutionstjänsteman innebär att exekutionstjänstemannen antingen utför fullständig delgivning eller förenklad delgivning (signification atténuée), genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Delgivning per post innebär att kansliet vid den anmodade domstolen skickar handlingen med rekommenderat brev med mottagningsbevis.

4 Adressförfrågningar

4.1 Försöker den tillfrågade myndigheten i medlemsstaten på eget initiativ ta reda på var den person som ska delges handlingarna befinner sig om den adress som anges inte stämmer? Se även anmälan enligt artikel 7.2 c i förordningen om delgivning av handlingar

Exekutionstjänstemännen ska, i egenskap av anmodad myndighet, enligt lag delge handlingar personligen eller i mottagarens bostad eller säte. Exekutionstjänstemännen begär på eget initiativ information om fysiska eller juridiska personers adresser i de databaser som de har tillgång till innan de översänder några handlingar till adressaten. Om det finns en ny officiell adress inom det område som exekutionstjänstemannen har ansvar för sker delgivningen på denna nya adress.

För att fullgöra sitt uppdrag kan exekutionstjänstemännen få tillgång till följande information:

 • Fysiska personer:
  • Fullständigt namn.
  • Bostadsadress.
  • Födelsedatum.

Denna information finns i registret över fysiska personer (registre des personnes Phyques). Exekutionstjänstemän har tillgång till detta register för att kunna fullgöra sina uppgifter.

 • Företag:
  • Namn.
  • Firmanamn.
  • Säte.
  • Nummer i handelsregistret.

Information om företag i handels- och företagsregistret är offentlig och därmed fritt tillgänglig.

4.2 Har utländska rättsliga myndigheter och/eller parter tillgång till register eller tjänster i medlemsstaten som gör det möjligt att fastställa den berörda personens aktuella adress? Vilka register eller tjänster är det i så fall fråga om, och vilket förfarande måste följas? Uttas någon avgift?

Utländska rättsliga myndigheter och/eller parter i en utländsk rättsprocess har inte tillgång till befolkningsregistret för sökningar av adresser till fysiska personer.

För företag införda i handels- och företagsregistret är grundläggande information (adress, företagsnamn, momsregistreringsnummer) tillgänglig för allmänheten utan kostnad. För tillgång till mer detaljerad information tas en avgift ut.

4.3 Vilken typ av hjälp med adressförfrågningar från andra medlemsstater tillhandahåller medlemsstatens myndigheter enligt artikel 7.1 i förordningen om delgivning av handlingar? Se även anmälan enligt artikel 7.1 i förordningen om delgivning av handlingar

I enlighet med artikel 7 tillhandahåller Luxemburg den hjälp som avses i artikel 7.1 a för att sändande organ ska hitta adressen till den person som ska delges rättegångshandlingar eller andra handlingar.

Det är exekutionstjänstemännen som är den utsedda myndighet till vilka de sändande organen kan rikta förfrågningar om adressen till den person som ska delges.

En förteckning över delgivningsmän och vilka geografiska områden de verkar i finns på följande webbplats:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

5 Vilket är det gängse sättet för delgivning? Finns det alternativa delgivningssätt (utöver sådan indirekt delgivning som avses i punkt 7)?

 • Sammanfattning av förfarandet för delgivning per post

Om brevbäraren träffar adressaten på hemadressen ber han eller hon adressaten att underteckna mottagningsbeviset, som därefter skickas tillbaka till avsändaren. Om adressaten vägrar att skriva på mottagningsbeviset noterar brevbäraren detta och handlingen anses delgiven. Detta kallas personlig delgivning per post.

Om mottagaren inte är anträffbar på hemadressen eller sätet, men en annan person tar emot det rekommenderade brevet, antecknar brevbäraren denna persons identitetsuppgifter på mottagningsbeviset. Postledes delgivning med tredje man anses vara likvärdig med delgivning per post till hemadressen.

Om ingen är anträffbar, men adressen är korrekt lämnar brevbäraren en avi i brevlådan med en uppmaning till mottagaren om att hämta brevet på posten inom den tidsfrist som anges på avin. I och med detta anses handlingen delgiven, även om mottagaren inte infinner sig på postkontoret. Detta kallas även delgivning per post till hemadressen.

Om adressen inte kan kontrolleras återlämnar brevbäraren brevet till avsändaren med beskedet att delgivningen inte har ägt rum. I så fall ska sökanden uppge en ny adress. Om adressaten inte har någon känd adress kan sökanden avstå från delgivningen och överlämna ärendet till en exekutionstjänsteman, så att denne kan överlämna handlingen personligen, vid behov tillsammans med en försäkran om att försök till delgivning har skett.

Det delgivningsförfarande som beskrivs ovan tillämpas endast om mottagaren bor i Luxemburg. När det gäller personer som bor utomlands överlämnas handlingarna personligen.

 • Sammanfattning av förfarandet för delgivning genom exekutionstjänsteman

Delgivning av en handling genom exekutionstjänsteman görs personligen oavsett var mottagaren påträffas.

Exekutionstjänstemannen beger sig vanligtvis till mottagarens bostad. Överlämnandet av handlingen kan dock ske på en annan plats, till exempel på mottagarens arbetsplats.

Delgivningen har skett personligen när handlingen överlämnas direkt till adressaten. Om det gäller en juridisk person sker delgivningen personligen när handlingen lämnas till dennes juridiska ombud, en beslutsfattande person eller till någon annan i en liknande ställning. Delgivning på vald delgivningsadress är personlig om delgivningen av handlingen sker direkt med en befullmäktigad företrädare.

Om adressaten tar emot handlingen ska exekutionstjänstemannen anteckna detta i delgivningsmeddelandet (exploit). I detta fall ska delgivningen anses ha ägt rum den dag då handlingen överlämnades till adressaten.

Om adressaten vägrar att motta handlingen ska exekutionstjänstemannen anteckna detta. I så fall anses handlingen ha delgetts den dag adressaten erbjöds motta den. Detta kallas personlig delgivning genom exekutionstjänsteman.

Om handlingen inte kan delges personligen ska exekutionstjänstemannen bege sig till adressatens hemadress eller säte. Kopian kan överlämnas till vem som helst på plats, förutsatt att denna person tar emot handlingen, uppger sitt för- och efternamn, sin befattning och sin adress och ger ett mottagningsbevis. Handlingen ska överlämnas i förslutet kuvert som endast visar för- och efternamn, befattning och adress samt exekutionstjänstemannens stämpel. Handlingen får inte överlämnas varken till barn under 15 år eller till den person som initierade delgivningen. Exekutionstjänstemannen lämnar ett förslutet kuvert med en daterad avi om att handlingen överlämnats och till vem på hemadressen eller sätet. I alla dessa fall ska delgivningen anses ha ägt rum den dagen då handlingen överlämnades till adressaten. Detta kallas delgivning genom exekutionstjänsteman på hemadress.

I samtliga fall upprättar exekutionstjänstemannen ett register över fullgörandet av formaliteterna, som bifogas originalhandlingen. Rapporten återlämnas tillsammans med originalhandlingen till den part som har tagit initiativet till delgivningen.

Några alternativa delgivningssätt finns inte utöver vad som anges i punkt 7 nedan.

6 Är elektronisk delgivning (delgivning av rättsliga eller andra handlingar med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel såsom e-post, internetbaserade säkra applikationer, fax, sms etc.) tillåten i civilrättsliga förfaranden? Vilka typer av förfaranden rör det sig om? Finns det begränsningar i användningen av detta delgivningssätt beroende på vem adressaten är (rättstillämpare, juridisk person, företag eller annan ekonomisk aktör etc.)?

Elektronisk delgivning eller förenklad delgivning av handlingar tillåts inte enligt den nya civilprocesslagen (Nouveau Code de Procédure Civile).

6.1 Vilken typ av elektronisk delgivning i den mening som avses i artikel 19.1 i förordningen om delgivning av handlingar finns tillgänglig i medlemsstaten när delgivning ska ske direkt med en person som har en känd delgivningsadress i en annan medlemsstat?

Ej tillämpligt.

6.2 Har medlemsstaten i enlighet med artikel 19.2 i förordningen om delgivning av handlingar angett ytterligare villkor som krävs för att den ska godta elektronisk delgivning per e-post enligt artikel 19.1 b i samma förordning? Se även anmälan enligt artikel 19.2 i förordningen om delgivning av handlingar

Nej.

7 Indirekt delgivning

7.1 Medger lagen andra delgivningssätt i sådana fall där delgivning inte varit möjlig (t.ex. delgivning på hemadressen, på delgivningsmannens kontor, per post eller genom anslag)?

Delgivning genom exekutionstjänsteman i bostaden

Om delgivningen inte kan verkställas direkt med adressaten kan handlingen lämnas i adressatens bostad. Om adressaten inte bor där eller inte har någon bostadsadress ska handlingen lämnas till adressatens huvudsakliga hemvist Om det gäller en juridisk person ska delgivningen ske på det administrativa huvudkontoret.

Handlingen kan överlämnas till vem som helst på plats, förutsatt att denne uppger namn, befattning och adress och ger ett mottagningsbevis. Handlingen ska överlämnas i förslutet kuvert som endast visar namn, befattning och adress samt exekutionstjänstemannens stämpel.

Handlingen får inte överlämnas varken till barn under 15 år eller till den person som initierade delgivningen.

Vid adressatens bostad eller den juridiska personens säte lämnar exekutionstjänstemannen ett förslutet kuvert med en daterad avi om att handlingen överlämnats och till vem.

Till avin fogar exekutionstjänstemannen en enkel kopia av handlingen. Detsamma gäller vid delgivning i bostaden.

I alla dessa fall ska delgivningen anses ha ägt rum den dag då handlingen överlämnades till adressaten.

I artikel 161 i den nya civilprocesslag föreskrivs följande: Delgivning till en bostadsadress definieras som delgivning till den adress där adressaten är folkbokförd.

I artikel 164 i den nya civilprocesslag anges följande: Handlingar ska delges:

1. staten, på premiärministerns kansli,

2. offentliga inrättningar, på deras kanslier,

3. kommuner, på deras kanslier,

4. företag, ideella föreningar och allmännyttiga företag, antingen vid deras säten eller till deras chefer.

Delgivning genom exektutionstjänsteman som avlämnar delgivningsmeddelande

I artikel 155.6 i den nya civilprocesslag föreskrivs följande: Om handlingen inte kan delges enligt vad som föreskrivs ovan och det genom exekutionstjänstemannens kontrollanteckningar i handlingen framgår att adressaten bor på den angivna adressen, ska exekutionstjänstemannen avlämna en kopia av handlingen i ett förslutet kuvert på platsen och till det foga ett meddelande till adressaten om att någon person inte har kunnat påträffas vid den angivna adressen eller att de personer som är närvarande vägrat ta emot kopian av handlingen.

Delgivningen ska anses vara utförd samma dag som den avlämnas. Samma dag, eller senast nästa arbetsdag, ska exekutionstjänstemannen skicka en kopia av ovannämnda handling och meddelande per ordinarie post till den adress som anges i handlingen.

Delgivning genom exekutionstjänsteman när adressen är okänd

I artikel 157 i den nya civilprocesslag föreskrivs vilket delgivningssätt som ska användas när adressaten saknar känd hemvist eller känt huvudkontor Om den person som ska delges handlingen inte har en känd hemadress eller bostadsort ska exekutionstjänstemannen upprätta en delgivningsrapport som noggrant anger de åtgärder som vidtagits för att finna adressaten. I rapporten beskrivs handlingens karaktär och sökandens namn.

Samma dag, eller senast nästa arbetsdag, ska exekutionstjänstemannen till adressatens senast kända adress skicka ett rekommenderat brev med mottagningskvitto, med handlingen och en kopia av rapporten. Samma formalitet ska genomföras med vanlig post samma dag.

Den kopia av rapporten som skickas till adressaten ska upplysa denne om möjligheten att inom tre månader erhålla en kopia av handlingen från exekutionstjänstemannens kontor, även genom en av adressaten bemyndigad persons försorg.

I artikel 157.3 i den nya civilprocesslag föreskrivs följande: Ovanstående bestämmelser ska gälla vid delgivning av en handling som involverar en juridisk person som inte längre har ett känt driftsställe vid den plats som anges som den juridiska personens säte i handels- och företagsregistret.

Andra former av delgivning genom exekutionstjänsteman

I artikel 157.4 föreskrivs bland annat följande: Om en stämningsansökan eller liknande handling som inleder rättsliga förfaranden har delgetts i enlighet med ovanstående bestämmelser och svaranden därvid uteblir kan den handläggande domaren, i förekommande fall, besluta att ett meddelande ska kungöras i en luxemburgsk eller utländsk tidning.

I artikel 158 i den nya civilprocesslagen finns följande tillägg: Om adressaten för en handling inte har anträffats eller om det inte är bevisat att adressaten faktiskt har informerats får domstolen på eget initiativ fatta beslut i fråga om varje ytterligare åtgärd, med undantag för de interimistiska åtgärder och skyddsåtgärder som krävs för att skydda sökandens rätt.

I artikel 81 i den nya civilprocesslagen anges vidare följande: En svarande som inte inställer sig kan på sökandens initiativ eller på eget initiativ kallas att inställa sig på nytt om stämningsansökan inte har delgivits personligen. Stämningsansökan ska återges på grundval av den första stämningsansökan, om inte annat följer av bestämmelser som är specifika för vissa jurisdiktioner.

Förenklad delgivning per rekommenderat brev med mottagningsbevis.

När handlingen skickas via kansliet görs den förenklade delgivningen via rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Om adressaterna saknar känd hemvist sköts delgivningen av en exekutionstjänsteman.

7.2 Om andra metoder används, när anses delgivning ha skett?

Om handlingen delges personligen av en exekutionstjänsteman ska delgivningsdagen anges i delgivningsmeddelandet, dvs. den dag då det avlämnas till adressaten eller adressatens hemadress eller den dag då handlingen avlämnas på adressatens hemadress.

Om handlingen delges per post ska delgivningsdagen vara den dag då det rekommenderade brevet levereras till adressatens hemadress, bostad eller säte.

7.3 Om man som alternativt delgivningssätt kan låta deponera handlingen på en viss plats (t.ex. ett postkontor), hur informeras adressaten om deponeringen?

I samtliga fall informeras adressaten av exekutionstjänstemannen (personlig delgivning genom exekutionstjänsteman) eller av postpersonalen (delgivning per post), som lämnar ett meddelande om utebliven delgivning.

7.4 Vilka blir följderna om adressaten vägrar att motta handlingarna? Anses delgivning ändå ha skett om adressaten saknade grund för sin vägran?

I samtliga fall kan adressaten vägra att ta emot handlingen. Översändandet är dock giltigt och får verkan vid den tidpunkt då exekutionstjänstemannen eller postpersonalen fullgör sina lagstadgade skyldigheter, dvs. när de lämnar ett meddelande om utebliven delgivning.

I samtliga fall kan adressaten därefter bestrida översändandets giltighet genom att bevisa att varken hemadress eller delgivningsadress finns på den angivna adressen. Delgivning genom exekutionstjänstemannens ger följaktligen större rättssäkerhet än delgivning genom rekommenderat brev med mottagningsbevis, eftersom exekutionstjänstemannen kontrollerar adressatens adress i registret över fysiska personer eller i handelsregistret. Dessutom kan datumet för förenklad delgivning med rekommenderat brev inte med säkerhet fastställas om adressaten inte daterat och undertecknat mottagningsbeviset då det rekommenderade brevet (för första gången) bars ut till adressatens hemadress eller adressen till sätet. Vid delgivning genom exekutionstjänsteman anges datumet för delgivning alltid i delgivningsmeddelandet som upprättats av exekutionstjänstemannen.

8 Delgivning per post från utlandet (artikel 18 i förordningen om delgivning av handlingar)

8.1 Om posten ska befordra en handling som skickats från utlandet till en adressat i medlemsstaten, och det rör sig om en situation där det krävs mottagningsbevis (artikel 18 i förordningen om delgivning av handlingar), överlämnar posttjänstemannen i så fall handlingen enbart till adressaten själv eller kan den, i enlighet med nationella bestämmelser om postutdelning, även överlämna handlingen till en annan person på samma adress?

När det gäller globala posttjänster anges följande i artikel 6.3.9 i villkoren för delgivning (Conditions générales de fourniture des services offerts): Registrerade leveranser ska lämnas till adressaten på den angivna adressen eller, om adressaten inte är närvarande, till varje vuxen som tar emot leveransen på adressen och som genom sin underskrift anses ha vederbörligen bemyndigats av adressaten och åtar sig att ta emot leveransen i adressatens namn och för dennes räkning eller till varje vuxen som uppvisar i) ett mottagningsbevis eller mottagningskvitto som hänförs till det hämtningsställe där leveransen lagras och ii) sin identitetshandling.

8.2 Hur kan delgivning av handlingar från utlandet i enlighet med artikel 18 i förordningen om delgivning av handlingar äga rum om varken adressaten eller någon annan person med rätt att ta emot handlingarna (under förutsättning att det finns en sådan möjlighet enligt de nationella bestämmelserna om postutdelning – jfr ovan) har kunnat anträffas på delgivningsadressen?

Postförsändelser levereras till den angivna adressen, utom när det finns ett uppenbart fel (exempel: felstavat gatunamn, felaktigt husnummer, uppenbart inkorrekt postnummer osv.).

Om adressaten inte kan nås på den angivna adressen levereras inte den rekommenderade försändelsen. Brevbäraren lämnar ett meddelande om utebliven leverans.

Försändelser som inte kan avlämnas i adressatens brevlåda eller som inte har kunnat skickas till annan mottagare ska finnas tillgängliga på närmaste postkontor under den tid som anges på avin som lämnas i adressatens brevlåda. När lagringsperioden har utgått returneras försändelserna till avsändaren om man vet vem denne är.

8.3 Medger posten en viss tid för avhämtning av handlingarna innan dessa returneras till avsändaren? Om ja, hur underrättas adressaten om att han eller hon har post för avhämtning på postkontoret?

Försändelser som inte kan avlämnas i adressatens brevlåda eller som inte har kunnat skickas till annan mottagare ska finnas tillgängliga på närmaste postkontor under den tid som anges på avin som lämnas i adressatens brevlåda. När lagringsperioden har utgått returneras försändelserna till avsändaren om man vet vem denne är.

9 Finns det något skriftligt bevis som styrker att handlingen har delgetts?

Vid delgivning per post utgör mottagningsbeviset ett sådant bevis. Om handlingen överlämnas direkt av en exekutionstjänsteman, upprättar denne en rapport över de åtgärder som har vidtagits. Exekutionstjänstemannen är en statstjänsteman. Dennes rapport utgör bevis för delgivning, om det inte kan styrkas att rapporten är förfalskad.

10 Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen (t.ex. om handlingen delges med en tredje part)? Anses delgivningen giltig ändå eller måste den göras om?

En delgivning som sker i strid med lagen kan förklaras ogiltig.

En delgivning kan dock bara förklaras ogiltig på grund av ett formellt fel om det kan fastställas att detta fel har skadat mottagaren.

Detta beror på domstolens bedömning.

Om mottagaren inte har kunnat delges personligen eller denne inte infinner sig kan domstolen uppmana sökanden att göra en ny delgivning (artikel 81 i den nya civilprocesslagen). Detta förfarande gör det möjligt att undanröja alla tvivel om hur den berördes frånvaro ska tolkas.

När det gäller förfaranden där parterna normalt kallas av domstolens kansli kan domstolen också uppmana sökanden att låta exekutionstjänstemannen kalla parterna om det uppstår tvivel om huruvida kallelsen med rekommenderat brev är giltig.

Slutligen kan domstolen i förfaranden mellan parter meddela en dom mot en part som uteblivit från förhandlingen endast om det bevisats att parten har delgetts personligen. Om detta inte är fallet (t.ex. om kallelsen har lämnats till en annan person) avkunnas en s.k. tredskodom, vilket innebär att domen kan omprövas efter invändning.

11 Om adressaten vägrar att ta emot en handling på grund av språket den är skriven på (artikel 12 i förordningen om delgivning av handlingar) och den domstol eller myndighet som handlägger det rättsliga förfarandet vid en kontroll kommer fram till att vägran inte var motiverad, finns det något särskilt rättsmedel för att överklaga detta beslut?

Nej. Allmän rätt att överklaga är tillämplig.

12 Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket? Finns det någon skillnad mellan fall då handlingen ska delges enligt nationell rätt och fall då begäran om delgivning har sitt ursprung i en annan medlemsstat? Se även anmälan enligt artikel 15 i förordningen om delgivning av handlingar rörande delgivning av handlingar från en annan medlemsstat

Ja. Tillämpliga kostnader för handlingar som delges av en exekutionstjänsteman i enlighet med nationell rätt anges i storhertigdömets ändrade förordning (règlement grand-ducal modifié) av den 24 januari 1991 om fastställande av taxor för exekutionstjänstemän.

Om framställningen om delgivning kommer från en annan medlemsstat ska exekutionstjänstemannen tillämpa den taxa som anges i ovannämnda förordning, som för närvarande är 138 euro.

Delgivning via domstolens kansli är kostnadsfri.

Senaste uppdatering: 23/11/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.