Материали и инструменти на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с Хартата

В този раздел се прави преглед на различни материали и инструменти (включително електронно обучение) относно Хартата на основните права на ЕС, които са изготвени от Агенцията на ЕС за основните права.

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предоставя подкрепа и експертен опит във връзка с Хартата на основните права на Европейския съюз на различни равнища на управление, като осигурява редица продукти, свързани с Хартата. Информация за работата, която FRA извършва в подкрепа на прилагането на Хартата, можете да намерите на уебстраницата с материали и ресурси на FRA, свързани с Хартата. Можете да поръчате безплатно печатни копия на всички продукти на FRA във връзка с Хартата чрез каталога с публикации на Службата за публикации на Европейския съюз.

  1. Доклад на Агенцията за основните права: годишна оценка на прилагането на Хартата

Всяка година докладът на FRA за основните права съдържа глава, посветена специално на използването на Хартата на национално равнище, включително свързани с Хартата национални дела, решавани от висшите национални съдилища, и използването ѝ от правителството, парламента и други участници. Публикуваните до момента глави: 2022 г.2021 г.2020 г.2019 г. (преглед на десетгодишното прилагане на Хартата); 2018 г.2017 г.2016 г.2015 г.2014 г. и 2013 г..

  1. Инструменти за обучение: изграждане на капацитет в правната общност

Агенцията на Европейския съюз за основните права разработи ръководство, достъпно на 22 езика, което съдържа насоки относно приложимостта на Хартата на основните права на ЕС.

Ръководството може да бъде намерено тук: Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз при законотворчеството и разработването на политики на национално равнище — Ръководство.

Освен това FRA предоставя безплатно два курса за електронно обучение във връзка с Хартата: електронни насоки и електронно проучване на конкретни случаи. И при двата се предоставят по интерактивен начин практически насоки относно приложното поле на Хартата, както е посочено в член 51, параграф 1 от нея.

Инструментът за проучване на конкретни случаи съдържа област за обучители, където се предоставят допълнителни материали и инструменти, например изчерпателен наръчник за обучители с практически съвети относно разработването и методологията, който може да се използва за провеждане на обучителни семинари относно Хартата, основани на проучването на конкретни случаи.

  1. Charterpedia: „обслужване на едно гише“ във връзка с Хартата

Charterpedia на Агенцията на Европейския съюз за основните права служи като основна отправна точка за работата на Агенцията по Хартата на основните права на Европейския съюз и предлага широк спектър от информация (включително национална и европейска съдебна практика) за всяка разпоредба на Хартата. Инструментът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС.

  1. Разясняване на Хартата: предоставяне на първата основна информация на национално равнище

Агенцията публикува информационни документи по държави във връзка с усилията на държавите членки за популяризиране на Хартата и нейното прилагане. В информационните документи се дават примери (на английски език и на съответния национален език) за използването на Хартата и добавената стойност от нея във всяка държава — членка на ЕС.

Освен това Агенцията изготви видеоклипове относно Хартата (вж. например: „Прилагане на Хартата, осъществяване на нашите права“).

Примери за имащи отношение към Хартата експерти, институции за обучение и университетски курсове на национално равнище във всички държави членки се предоставят при поискване на следния адрес на електронна поща: charter@fra.europa.eu.

Връзки по темата:

Прилага ли се Хартата за моя случай?

Ръководство за Хартата

Последна актуализация: 01/06/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.