FRA's materialer og værktøjer om chartret

Dette afsnit giver et overblik over forskellige materialer og værktøjer (herunder e-læring) om EU's charter om grundlæggende rettigheder, som er udarbejdet af EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) yder støtte og ekspertise vedrørende Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på forskellige forvaltningsniveauer ved at levere en række produkter vedrørende chartret. Oplysninger om FRA's arbejde med at støtte gennemførelsen af chartret kan findes på webstedet for FRA's chartermateriale og -ressourcer. Udskriftskopier af alle FRA's charterprodukter kan bestilles gratis via Publikationskataloget udgivet af Den Europæiske Unions Publikationskontors.

  1. Agenturets rapport om grundlæggende rettigheder: årlig vurdering af chartrets anvendelse

Hvert år indeholder FRA's rapport om grundlæggende rettigheder et kapitel, der specifikt omhandler anvendelsen af chartret på nationalt plan, herunder charterrelaterede nationale sager, der afgøres af nationale højesteretter, samt om regeringens, parlamentets og andre aktørers anvendelse af chartret. De hidtil udgivne kapitler: 2022 2021 2020 2019 (tilbageblik på ti år med anvendelse af chartret) 2018 2017 2016 2015 2014 og 2013.

  1. Undervisningsværktøjer: opbygning af kapacitet i det juridiske samfund

FRA har udarbejdet en håndbog, der findes på 22 sprog, og som indeholder vejledning om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Håndbogen findes her: Anvendelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i national ret og politikudformning på nationalt plan — Vejledning.

Derudover tilbyder FRA gratis to e-læringskurser i chartret: e-vejledning og e-casestudier. Begge giver på en interaktiv måde praktisk vejledning om chartrets anvendelsesområde, jf. chartrets artikel 51, stk. 1.

Casestudieredskabet indeholder et afsnit for undervisere, der stiller yderligere materiale og værktøjer til rådighed, f.eks. en omfattende instruktørhåndbog med praktisk vejledning om tilrettelæggelse og metode, der kan anvendes til at gennemføre uddannelsesworkshopper om chartret baseret på casestudier.

  1. Charterpedia: en kvikskranke om chartret

FRA's Charterpedia er den vigtigste indgang til agenturets arbejde med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og giver en bred vifte af oplysninger (herunder national og europæisk retspraksis) om hver bestemmelse i chartret. Værktøjet er tilgængeligt på alle 24 officielle EU-sprog.

  1. Formidling af chartret: formidling af de første grundlæggende oplysninger på nationalt plan

Agenturet offentliggjorde landespecifikke faktablade om medlemsstaternes bestræbelser på at fremme chartret og dets gennemførelse. Faktabladene giver (på engelsk og det respektive nationale sprog) eksempler på chartrets anvendelse og merværdi i de enkelte EU-medlemsstater.

Derudover har agenturet udarbejdet videoer om chartret (se f.eks.: "Apply the Charter, deliver our Rights").

Eksempler på eksperter, uddannelsesinstitutioner og universitetskurser, der er relevante for chartret på nationalt plan i alle medlemsstater, kan rekvireres på charter@fra.europa.eu.

Beslægtede links:

Gælder chartret for min sag?

Vejledning om chartret

Sidste opdatering: 01/06/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.