FRA materjalid ja vahendid harta kohta

Sellel teabelehel antakse ülevaade mitmesugustest Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) koostatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta teemalistest materjalidest ja abivahenditest (sh e-õpe).

FRA pakub eri valitsemistasanditel tuge ja eriteadmisi Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohta. Selleks annab ta välja mitmesuguseid hartaga seotud tooteid. Teavet FRA töö kohta harta rakendamise toetamisel saab FRA hartaga seotud materjalide ja abivahendite veebilehelt. Kõigi FRA hartaga seotud toodete trükieksemplare saab tasuta tellida Euroopa Liidu Väljaannete Talituse väljaannete kataloogist.

  1. Ameti põhiõiguste aruanne: iga-aastane hinnang harta kohaldamise kohta

FRA iga-aastane põhiõiguste aruanne sisaldab peatükki, mis on konkreetselt pühendatud harta kasutamisele liikmesriikide tasandil, sealhulgas liikmesriikide kõrgema astme kohtutes menetletud hartaga seotud kohtuasjadele ning harta kasutamisele valitsuse, parlamendi ja teiste asjaosaliste poolt. Seni avaldatud peatükid: 2022202120202019 (tagasivaade kümnele harta kohaldamisaastale), 20182017201620152014 ja 2013.

  1. Koolitusvahendid: õiguskogukonna suutlikkuse suurendamine

FRA on koostanud 22 keeles käsiraamatu, mis sisaldab Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldatavuse suuniseid.

Käsiraamatuga saab tutvuda siin: Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamine õigusaktides ja poliitikakujundamises riigi tasandil – suunised.

Lisaks pakub FRA tasuta kahte hartateemalist e-õppe kursust: e-suuniseid ja e-juhtumianalüüse. Mõlemad annavad interaktiivselt praktilisi suuniseid harta kohaldamise valdkonnas, millele on osutatud harta artikli 51 lõikes 1.

Juhtumianalüüside kursus hõlmab koolitajatele mõeldud rubriiki, kus leidub lisamaterjale ja -vahendeid, näiteks põhjalik koolitaja käsiraamat, mis sisaldab juhtumianalüüsidel põhinevaid praktilisi nõuandeid hartateemaliste koolitusseminaride kavandamise ja metoodika kohta.

  1. Charterpedia: harta ühtne kontaktpunkt

FRA Charterpedia on peamine koht, kust saab teavet ameti Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga seotud töö kohta ja hulgaliselt teavet (sh liikmesriikide ja Euroopa kohtupraktikat) iga harta sätte kohta. See vahend on kättesaadav kõigis 24s ELi ametlikus keeles.

  1. Hartast teavitamine: esmase põhiteabe andmine liikmesriikide tasandil

Amet avaldas riikide teabelehed liikmesriikide jõupingutuste kohta harta tutvustamisel ja rakendamisel. Teabelehtedel tuuakse (inglise ja asjaomase riigi keeles) näiteid harta kasutamise ja lisaväärtuse kohta igas ELi liikmesriigis.

Lisaks on amet teinud harta kohta videoklipid (vt nt „Apply the Charter, deliver our Rights“ („Kohaldage hartat, teostage oma õigusi!“)).

Näiteid harta küsimustes asjakohaste ekspertide, koolitusasutuste ja ülikoolikursuste kohta kõikides liikmesriikides saab taotluse korral meiliaadressilt charter@fra.europa.eu.

Seotud lingid

Kas minu juhtumi suhtes saab kohaldada põhiõiguste hartat?

Harta kasutusjuhend

Viimati uuendatud: 01/06/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.