FRA medžiaga ir priemonės, susijusios su Chartija

Šiame skirsnyje apžvelgiama įvairi ES pagrindinių teisių agentūros parengta su ES pagrindinių teisių chartija susijusi medžiaga ir priemonės (įskaitant e. mokymąsi).

ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) įvairiais valdymo lygmenimis teikia paramą ir ekspertines žinias apie Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją – siūlo įvairius su Chartija susijusius produktus. Informaciją apie FRA atliekamą darbą remiant Chartijos įgyvendinimą galima rasti FRA su Chartija susijusios medžiagos ir išteklių tinklalapyje. Spausdintinius visų FRA su Chartija susijusių produktų egzempliorius galima nemokamai užsisakyti naudojantis Europos Sąjungos leidinių biuro leidinių katalogu.

  1. Agentūros pagrindinių teisių ataskaita – metinis Chartijos taikymo vertinimas

FRA pagrindinių teisių ataskaitoje kasmet būna skyrius, skirtas būtent Chartijos naudojimui nacionaliniu lygmeniu, įskaitant su Chartija susijusias nacionalines bylas, dėl kurių sprendimus priima nacionaliniai aukštieji teismai, ir tam, kaip Chartija naudojasi vyriausybė, parlamentas ir kiti subjektai. Iki šiol paskelbti skyriai: 2022 m.; 2021 m.; 2020 m.; 2019 m. (10 Chartijos taikymo metų apžvalga); 2018 m.; 2017 m.; 2016 m.; 2015 m.; 2014 m. ir 2013 m.

  1. Mokymo priemonės teisinės bendruomenės pajėgumams stiprinti

FRA parengė vadovą 22 kalbomis, kuriame pateikiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo rekomendacijos.

Vadovas pateikiamas čia: „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas teisėje ir formuojant politiką nacionaliniu lygmeniu – Rekomendacijos“.

Be to, FRA nemokamai rengia du su Chartija susijusius e. mokymosi kursus: e. gairių ir e. atvejo tyrimų. Abiejuose kursuose sąveikiai pateikiamos praktinės gairės dėl Chartijos taikymo srities, kuri nurodyta jos 51 straipsnio 1 dalyje.

Atvejų tyrimų priemonė apima mokytojų sritį, kurioje pateikiama daugiau medžiagos ir priemonių, pavyzdžiui, išsamus mokytojo vadovas, kuriame pateikiami praktiniai patarimai dėl koncepcijos ir metodikos, kuriais galima pasinaudoti rengiant atvejų tyrimais grindžiamus mokymo seminarus Chartijos klausimais.

  1. „Charterpedia“ – vieno langelio principu veikianti informacijos apie Chartiją sistema

FRA priemonė „Charterpedia“ yra pagrindinė vieta, kurioje galima susipažinti su informacija apie Agentūros darbą, susijusį su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, ir įvairia kita informacija apie kiekvieną Chartijos nuostatą (taip pat nacionalinę ir Europos teismų praktiką). Priemonė parengta visomis 24 ES oficialiosiomis kalbomis.

  1. Informavimas apie Chartiją. Svarbiausios informacijos teikimas nacionaliniu lygmeniu

Agentūra paskelbė šalių informacijos apie Chartiją suvestines, kuriose informuojama apie valstybių narių pastangas propaguoti Chartiją ir skatinti ją įgyvendinti. Informacijos suvestinėse (anglų kalba ir atitinkama nacionaline kalba) pateikiama Chartijos taikymo ir pridėtinės vertės kiekvienoje ES valstybėje narėje pavyzdžių.

Be to, Agentūra parengė vaizdo siužetų apie Chartiją (žr., pavyzdžiui, „Taikykite Chartiją, paisykite mūsų teisių“).

Su Chartija susijusių ekspertų, mokymo įstaigų ir nacionalinio lygmens universitetų kursų visose valstybėse narėse pavyzdžių pateikiama pagal prašymą, teikiamą adresu charter@fra.europa.eu.

Susijusios nuorodos:

Ar Chartija taikoma mano atveju?

Chartijos vadovas

Paskutinis naujinimas: 01/06/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.