ES Pamattiesību aģentūras materiāli un rīki saistībā ar Hartu

Šajā sadaļā sniegts pārskats par ES Pamattiesību aģentūras sagatavotajiem dažādiem materiāliem un rīkiem (t. sk. e-mācībām) par ES Pamattiesību hartu.

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) nodrošina atbalstu un speciālās zināšanas par Eiropas Savienības Pamattiesību hartu dažādos pārvaldības līmeņos un piedāvā dažādus produktus saistībā ar Hartu. Informācija par FRA darbu Hartas īstenošanas atbalstam atrodama FRA hartas materiālu un resursu tīmekļa vietnē. Visu FRA hartas produktu drukātās kopijas var bez maksas pasūtīt Eiropas Savienības Publikāciju biroja publikāciju katalogā.

  1. Aģentūras ziņojums par pamattiesībām: ikgadējais novērtējums par Hartas piemērošanu

FRA ziņojumā par pamattiesībām katru gadu tiek iekļauta nodaļa, kas īpaši veltīta Hartas izmantošanai valstu līmenī, t. sk.ar Hartu saistītām valsts mēroga lietām, par kurām lemj šo valstu augstākās tiesas, un tam, kā valdība, parlaments un citi dalībnieki izmanto Hartu. Līdz šim publicētās nodaļas: 2022; 2021; 2020; 2019 (atskats uz Hartas piemērošanas 10 gadiem); 2018; 2017; 2016; 2015; 2014 un 2013.

  1. Mācību rīki: spēju veidošana juridiskajā sistēmā

FRA ir izstrādājusi rokasgrāmatu, kas pieejama 22 valodās un kurā ietverti norādījumi par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērojamību.

Rokasgrāmata pieejama šeit: “Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošana tiesību aktu izstrādes un politikas veidošanas procesā valstu līmenī. Norādījumi”.

Turklāt FRA bez maksas nodrošina divus e-mācību kursus par Hartu: e-vadlīnijas un e-gadījumu analīze. Abos kursos interaktīvā veidā sniegti praktiski norādījumi par Hartas piemērošanas jomu, kā minēts tās 51. panta 1. punktā.

Gadījumu analīzes rīks ietver instruktoru komponenti, kurā atrodami papildu materiāli un rīki, piemēram, visaptveroša rokasgrāmata instruktoriem, kurā ir praktiski padomi par koncepciju un metodiku, ko var izmantot, lai rīkotu mācību darbseminārus par Hartu, kas balstīti uz gadījumu analīzi.

  1. “Charterpedia”: viss vienuviet par Hartu

FRA “Charterpedia” ir svarīgākais atsauces punkts par aģentūras darbu saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un plašu informācijas klāstu (t. sk. valstu un Eiropas judikatūru) par katru Hartas noteikumu. Šis rīks ir pieejams visās 24 oficiālajās ES valodās.

  1. Informēšana par Hartu: pirmās pamatinformācijas sniegšana valstu līmenī

Aģentūra publicējusi valstu faktu lapas par Hartu, kurās atspoguļots tas, kā dalībvalstis popularizē Hartu un tās īstenošanu. Faktu lapās (angļu valodā un attiecīgās valsts valodā) ir minēti piemēri par to, kā tiek izmantota Harta, un tās pievienoto vērtību katrā ES dalībvalstī.

Turklāt aģentūra ir izveidojusi videoklipus par Hartu (sk., piemēram: “Apply the Charter, deliver our Rights”).

Ar Hartu saistīto ekspertu, mācību iestāžu un universitāšu kursu piemēri valsts līmenī visās dalībvalstīs ir pieejami pēc pieprasījuma pa e-pastu charter@fra.europa.eu.

Radniecīgas saites:

Vai Hartu var piemērot manā gadījumā?

Harta: pamācība

Lapa atjaunināta: 01/06/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.