FRA: materiaal en instrumenten over het Handvest

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende documenten en instrumenten (inclusief digitaal leren) met betrekking tot het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie die het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft opgesteld.

Het FRA biedt wat betreft het Handvest van de grondrechten op verschillende bestuursniveaus ondersteuning en expertise. Daartoe stelt het diverse producten beschikbaar. Informatie over wat het FRA doet om de uitvoering van het Handvest te ondersteunen, is te vinden op FRA material and resources on the Charter. Papieren exemplaren van alle producten van het FRA met betrekking tot het Handvest kunnen gratis worden besteld uit de catalogus van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

  1. Het verslag van het FRA over de grondrechten: een jaarlijkse beoordeling van de toepassing van het Handvest

Elk jaar bevat het verslag over de grondrechten van het FRA een speciaal hoofdstuk over het gebruik van het Handvest op nationaal niveau. Daarin gaat het onder meer over zaken die met het Handvest verband houden en waarin hogere nationale rechtbanken uitspraak hebben gedaan, en over het gebruik van het Handvest door de overheid, het parlement en andere spelers. Dit zijn de hoofdstukken die tot op heden zijn gepubliceerd: 2022; 2021; 2020; 2019 (terugblik op tien jaar toepassing van het Handvest); 2018; 2017; 2016; 2015; 2014 en 2013.

  1. Opleidingsinstrumenten om de capaciteiten van de juridische gemeenschap te versterken

Het FRA heeft een handboek opgesteld. Het is in 22 talen beschikbaar en bevat richtsnoeren over de toepasselijkheid van het Handvest van de grondrechten van de EU.

Het handboek is beschikbaar op het volgende adres: Toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in nationale wetgeving en beleidsvorming – Richtsnoer

Daarnaast stelt het FRA gratis twee onlinecursussen over het Handvest beschikbaar: een elektronische gids over het Handvest en elektronische casestudy’s. In beide cursussen worden op interactieve wijze praktische richtsnoeren verschaft over de werkingssfeer van het Handvest, als vastgesteld in artikel 51, lid 1, van het Handvest.

Het instrument dat op casestudy’s is gebaseerd, bevat een rubriek voor opleiders, met daarin aanvullende documenten en hulpmiddelen, bijvoorbeeld een compleet opleidershandboek met praktische adviezen over de organisatie van opleidingsworkshops over het Handvest met behulp van casestudies en over de methodiek die daarbij kan worden gehanteerd.

  1. Charterpedia, het informatieloket over het Handvest

De site Charterpedia van het FRA vormt de belangrijkste ingang tot het werk van het bureau als het gaat om het Handvest van de grondrechten en tot een breed scala aan informatie (waaronder de nationale en Europese jurisprudentie) over elke bepaling van het Handvest. Dit instrument is beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU.

  1. Het Handvest onder de aandacht brengen: eerst verspreiding van de basisinformatie op nationaal niveau

Het FRA heeft landenoverzichten opgesteld over de inspanningen van de lidstaten om het Handvest te promoten en de toepassing ervan te bevorderen. Deze overzichten bevatten voor elke EU-lidstaat (in het Engels en in de nationale ta(a)l(en) van het betrokken land) voorbeelden van het gebruik van het Handvest en laten zien welke toegevoegde waarde het biedt.

Ook heeft het FRA videoclips over het Handvest gemaakt (zie bijvoorbeeld Apply the Charter, deliver our Rights).

Voorbeelden van deskundigen, opleidingsinstituten en lessen aan de universiteit die met het Handvest verband houden, kunnen worden opgevraagd via charter@fra.europa.eu Dit geldt voor alle lidstaten.

Gerelateerde links:

Is het Handvest op mijn zaak van toepassing?

Handleiding voor het Handvest

Laatste update: 02/06/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.