Materiały i narzędzia dotyczące karty udostępnione przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Ta sekcja zawiera przegląd różnych materiałów i narzędzi (w tym w ramach e-uczenia się) dotyczących Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, opracowanych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) zapewnia wsparcie i wiedzę ekspercką w zakresie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej na różnych szczeblach sprawowania władzy, oferując zestaw produktów dotyczących Karty. Informacje o działaniach FRA wspierających wdrażanie Karty można znaleźć na stronie internetowej FRA Charter materials and resources (Materiały i zasoby FRA dotyczące Karty). Drukowane egzemplarze wszystkich produktów dotyczących Karty udostępnionych przez FRA można zamówić bezpłatnie, korzystając z katalogu publikacji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

  1. Sprawozdanie Agencji na temat praw podstawowych: coroczna ocena stosowania Karty

Co roku w sprawozdaniu FRA dotyczącym praw podstawowych znajduje się rozdział poświęcony szczególnie stosowaniu Karty na poziomie krajowym, z uwzględnieniem spraw krajowych mających związek z Kartą rozstrzygniętych przez krajowe sądy wyższe oraz stosowania Karty przez rząd, parlament i inne podmioty. Opublikowane dotychczas rozdziały: 2022202120202019 (przegląd 10 lat stosowania Karty), 201820172016201520142013.

  1. Narzędzia szkoleniowe: budowanie zdolności w środowisku prawniczym

FRA opracowała podręcznik (dostępny w 22 językach) zawierający wskazówki dotyczące możliwości stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Podręcznik jest dostępny tutaj: Zastosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w stanowieniu prawa i kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym – Wskazówki

FRA udostępnia również nieodpłatnie dwa kursy e-uczenia się na temat Karty: e-wskazówki i e-studia przypadków. Oba te kursy w interaktywny sposób dostarczają praktycznych wskazówek na temat zakresu stosowania Karty, o którym mowa w jej art. 51 ust. 1.

Narzędzie w postaci studiów przypadków obejmuje strefę instruktora, w której można znaleźć dodatkowe materiały i narzędzia, na przykład kompleksowy podręcznik instruktora zawierający praktyczne porady dotyczące opracowywania i metodyki szkoleń, które można wykorzystać do prowadzania warsztatów szkoleniowych na temat Karty w oparciu o studia przypadków.

  1. Encyklopedia dotycząca Karty (ang. Charterpedia): kompleksowe informacje o Karcie w jednym miejscu

Prowadzona przez FRA Charterpedia oferuje główny punkt dostępu do prac Agencji w zakresie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz szeroki wybór informacji (w tym orzecznictwo krajowe i europejskie) na temat poszczególnych jej postanowień. Narzędzie to jest dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych UE.

  1. Informowanie o Karcie: zapewnienie pierwszych podstawowych informacji na poziomie krajowym

Agencja opublikowała noty informacyjne dla poszczególnych krajów poświęcone staraniom państw członkowskich na rzecz propagowania Karty i jej wdrażania. W notach tych przedstawiono (w języku angielskim i języku danego państwa) przykłady wykorzystania Karty oraz jej wartości dodanej w każdym państwie członkowskim UE.

Agencja przygotowała również wideoklipy na temat Karty (zob. na przykład: „Apply the Charter, deliver our Rights”).

Przykłady ekspertów, instytucji szkoleniowych i kursów uniwersyteckich w zakresie Karty na poziomie krajowym we wszystkich państwach członkowskich są udostępniane na wniosek wysłany na adres charter@fra.europa.eu.

Powiązane strony:

Czy w danej sprawie można zastosować Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej?

Podręcznik dotyczący Karty praw podstawowych UE

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.