Materiály a nástroje agentúry FRA týkajúce sa charty

V tejto časti sa uvádza prehľad rôznych materiálov a nástrojov (vrátane elektronického učenia sa) týkajúcich sa Charty základných práv EÚ, ktoré pripravila Agentúra EÚ pre základné práva.

Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) poskytuje podporu a odborné znalosti o Charte základných práv Európskej únie na rôznych úrovniach riadenia prostredníctvom poskytovania súboru produktov súvisiacich s chartou. Informácie o práci, ktorú agentúra FRA robí na podporu vykonávania charty, nájdete na webovej stránke Materiály a zdroje agentúry FRA o charte. Tlačené kópie všetkých produktov agentúry FRA súvisiacich s chartou si môžete bezplatne objednať prostredníctvom katalógu publikácií Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

  1. Správa agentúry o základných právach: každoročné posúdenie uplatňovania charty

Správa agentúry FRA o základných právach každý rok obsahuje kapitolu osobitne venovanú využívaniu charty na vnútroštátnej úrovni vrátane vnútroštátnych prípadov súvisiacich s chartou, o ktorých rozhodovali vyššie vnútroštátne súdy, a využívaniu charty vládou, parlamentom a ďalšími aktérmi. Doteraz publikované kapitoly: 2022; 2021; 2020; 2019 (spätný pohľad na 10 rokov uplatňovania charty); 2018; 2017; 2016; 2015; 2014 a 2013.

  1. Nástroje odbornej prípravy: budovanie kapacít v právnickej komunite

Agentúra FRA vypracovala príručku dostupnú v 22 jazykoch, ktorá obsahuje usmernenia o uplatniteľnosti Charty základných práv Európskej únie.

Príručka je k dispozícii na stránke: Uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie v práve a pri tvorbe politík na vnútroštátnej úrovni – Usmernenie.

Okrem toho agentúra FRA bezplatne poskytuje dva kurzy elektronického učenia sa o charte: elektronické usmernenie a elektronické prípadové štúdie. Obidva kurzy poskytujú interaktívnym spôsobom praktické usmernenie v oblasti uplatňovania charty, ako sa uvádza v jej článku 51 ods. 1.

Nástroj prípadových štúdií obsahuje priestor školiteľov, ktorý poskytuje ďalšie materiály a nástroje, napríklad komplexnú príručku školiteľa s praktickými radami týkajúcimi sa návrhu a metodiky, ktoré možno použiť pri poskytovaní školení o charte na základe prípadových štúdií.

  1. Charterpedia: všetko o charte na jednom mieste

Nástroj Charterpedia od agentúry FRA ponúka hlavný vstupný bod pre prácu agentúry na Charte základných práv Európskej únie a širokú škálu informácií (vrátane vnútroštátnej a európskej judikatúry) o každom ustanovení charty. Nástroj je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

  1. Informovanie o charte: poskytovanie prvých základných informácií na vnútroštátnej úrovni

Agentúra uverejnila informačné prehľady jednotlivých krajín o charte zamerané na úsilie členských štátov podporovať chartu a jej vykonávanie. Informačné prehľady poskytujú (v angličtine a v príslušnom národnom jazyku) príklady využívania charty a jej pridanej hodnoty v každom členskom štáte EÚ.

Okrem toho agentúra vytvorila videoklipy o charte [pozri napríklad: „Apply the Charter, deliver our Rights“ (Uplatňujte chartu, zabezpečte naše práva)].

Príklady relevantných expertov, inštitúcií odbornej prípravy a vysokoškolských kurzov týkajúcich sa charty na vnútroštátnej úrovni vo všetkých členských štátoch sú k dispozícii na požiadanie na adrese charter@fra.europa.eu.

Súvisiace odkazy:

Vzťahuje sa charta na môj prípad?

Informačný prehľad o charte

Posledná aktualizácia: 02/06/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.