Material och verktyg om stadgan

I det här avsnittet ges en översikt över olika material och verktyg (inklusive e-lärande) om EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna som har utarbetats av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter erbjuder stöd och sakkunskap om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna på olika förvaltningsnivåer, genom att tillhandahålla en rad produkter med anknytning till stadgan. Information om det arbete som FRA utför för att stödja genomförandet av stadgan finns på webbsidan FRA Charter materials and resources (inte översatt till svenska). Tryckta exemplar av FRA:s produkter om stadgan kan beställas kostnadsfritt via Europeiska unionens publikationsbyrås publikationskatalog.

  1. Byråns rapport om grundläggande rättigheter: en årlig utvärdering av hur stadgan tillämpas

Varje årsupplaga av FRA:srapport om grundläggande rättigheter innehåller ett särskilt kapitel om hur stadgan används på nationell nivå. Här behandlas exempelvis ärenden med anknytning till stadgan som avgjorts av högre nationella rättsinstanser samt regeringars, parlaments och andra aktörers användning av stadgan. Hittills publicerade kapitel: 2022202120202019 (tillbakablick på 10 års tillämpning av stadgan), 20182017201620152014 och 2013.

  1. Utbildningsverktyg: kapacitetsuppbyggnad inom rättsväsendet

FRA har tagit fram en handbok om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna med vägledning om stadgans tillämplighet.

Handboken finns på 22 språk, och är tillgänglig här: Tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i lagstiftning och beslutsfattande på nationell nivå – vägledning.

FRA tillhandahåller också två kostnadsfria e-kurser om stadgan: e-vägledningen och e-fallstudierna. Båda ger i ett interaktivt format vägledning om stadgans tillämpningsområde i enlighet med artikel 51.1 i densamma.

Fallstudieverktyget omfattar en komponent för utbildare med ytterligare material och verktyg, exempelvis en handbok för utbildare med praktiska råd om utformning och metoder för utbildningsseminarier om stadgan med fallstudier som grund.

  1. Charterpedia: allt om stadgan på ett ställe

FRA:s ”Charterpedia” utgör den viktigaste ingången till byråns arbete om EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna samt till ett brett spektrum av information (inklusive nationell och europeisk rättspraxis) om varje enskild bestämmelse i stadgan. Verktyget är tillgängligt på EU:s 24 officiella språk.

  1. Att informera om stadgan: förmedling av grundläggande information på nationell nivå först

Byrån har publicerat landsfaktablad om stadgan, där medlemsländernas insatser för att främja stadgan och dess genomförande presenteras. I faktabladen (som finns på engelska samt det aktuella landets språk) ges exempel på hur stadgan används och det mervärde den ger i de olika medlemsländerna.

Därutöver har byrån producerat korta videor om stadgan (se t.ex. ”Apply the Charter, deliver our Rights”).

Exempel på sakkunniga, utbildningsinstitutioner och universitetskurser med relevans för stadgan på nationell nivå i samtliga medlemsländer tillhandahålls på begäran via charter@fra.europa.eu.

Länkar:

Kan stadgan tillämpas i mitt fall?

Handledning om stadgan

Senaste uppdatering: 02/06/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.