Grunduddannelse af dommere og anklagere i EU

Belgien

Belgien

Generel beskrivelse

Grunduddannelsen er obligatorisk for alle dommer-/anklagerfuldmægtige og nyudnævnte dommere. Den tilrettelægges af det belgiske institut for uddannelse af dommere og anklagere på begge hovedsprog (fransk og nederlandsk).

Adgang til grunduddannelsen

Grunduddannelsen har to målgrupper:

  1. Dommer-/anklagerfuldmægtige

Dommer-/anklagerfuldmægtige udvælges efter en adgangseksamen, der hvert år afholdes af det øverste domstolsråd. Antallet af ledige pladser fastsættes hvert år af justitsministeriet for hvert sprog. Kun behørigt kvalificerede kandidater kan påbegynde fuldmægtigperioden, som begynder den 1. oktober hvert år og varer to år. Den obligatoriske grunduddannelse finder sted under fuldmægtigperioden.

  1. Nyudnævnte dommere

Det øverste domstolsråd afholder årlige egnethedsprøver for kandidater til dommererhvervet med mindst fem års erhvervserfaring (ved anklagemyndigheden) eller 10 års erhvervserfaring (ved domstolene) samt mundtlige evalueringsprøver (den såkaldte "tredjevejseksamen") for advokater med mindst 20 års erfaring. De udvalgte kandidater modtager et certifikat, der giver dem mulighed for at søge ledige stillinger inden for dommerstanden senest fem år efter modtagelsen af certifikatet. Udvælgelsesproceduren tilrettelægges også af det øverste domstolsråd. Efter deres udnævnelse skal de følge et skræddersyet grunduddannelsesprogram (på fransk eller nederlandsk).

Grunduddannelsens format og indhold

For dommer-/anklagerfuldmægtige varer grunduddannelsen to år. Den starter hvert år den 1. oktober og slutter den 30. september to år senere. Uddannelsen begynder med et 11-måneders praktikophold ved en anklagemyndighed, hvor fuldmægtigen arbejder som offentlig anklager under tilsyn af en vejleder. Ved afslutningen af praktikopholdet ved anklagemyndigheden udarbejder vejlederen en praktikrapport. Fra september til december det følgende år gennemfører fuldmægtigen et tremåneders eksternt praktikophold i retsvæsenet (domstol, fængsel, politi osv.). I december begynder praktikopholdet ved domstolen, hvor fuldmægtigen forbereder domme, også under tilsyn af en vejleder ved domstolen, som derefter også udarbejder en praktikrapport ved opholdets afslutning (slutningen af september).

I løbet af denne toårige fuldmægtigperiode skal fuldmægtigen følge et obligatorisk uddannelsesprogram (på fransk eller nederlandsk) på i alt 60 dage, herunder tre seminarer på hver en uge og et antal kursusdage om specifikke emner. Der afholdes et særligt kursus i internationalt samarbejde i straffesager. De øvrige obligatoriske uddannelseskurser kommer også ind på EU-retten, når det er relevant.

Det er også obligatorisk at deltage i AIAKOS-programmet under EJTN. De fuldmægtige tager på en uges udveksling i udlandet, og de deltager i AIAKOS-ugen i Belgien, der afholdes af det belgiske institut for uddannelse af dommere og anklagere (IGO-IFJ) for udenlandske deltagere, som hovedsagelig fokuserer på EU-ret, sprogkundskaber og netværkssamarbejde.

Hvis fuldmægtigen afslutter fuldmægtigperioden og har fulgt alle obligatoriske uddannelseskurser, modtager vedkommende et bevis for fuldmægtigperioden, som giver vedkommende mulighed for at søge ledige stillinger som dommer. Der er ingen yderligere eksamener.

For nyudnævnte dommere, der ansøger på grundlag af certifikatet for deres egnethedsprøve og derefter starter direkte som dommer efter udnævnelse, findes der et forkortet uddannelsesprogram. Det omfatter obligatoriske uddannelseskurser, der er relevante for deres funktion.

Både dommer-/anklagerfuldmægtige og nyudnævnte dommere kan deltage i sprogkurser, men disse er ikke obligatoriske.

Underviserne på de fleste uddannelseskurser er fungerende dommere og eksterne eksperter. Ved alle kurser lægges der stor vægt på den praktiske anvendelse af de oparbejdede færdigheder med workshopper, øvelser og rollespil.

Afslutning af grunduddannelsen og kvalifikationsprocessen

Alle ledige dommerstillinger offentliggøres i Belgiens statstidende.

Kandidater, der har bestået den faglige egnethedsprøve og den mundtlige eksamen, fuldmægtige, der er i besiddelse af et bevis for fuldmægtigperioden, og allerede udnævnte dommere kan søge disse ledige stillinger gennem justitsministeriet.

Justitsministeriet indhenter udtalelser om kandidaten, f.eks. fra advokatsamfundet (for advokater, der ansøger) og fra justitssekretæren ved den fremtidige og den nuværende domstol (hvis det er relevant).

Kandidatens dossier (med de indhentede udtalelser) sendes til det øverste domstolsråd, som derefter indkalder kandidaterne til en samtale, hvor de kan begrunde og uddybe deres ansøgning.

På grundlag af alle disse elementer foreslår det øverste domstolsråd justitsministeren de bedst egnede kandidater med henblik på en officiel udnævnelse.

Det øverste domstolsråd har ansvaret for udvælgelse og udnævnelse af dommere.

Sidste opdatering: 27/05/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.