Χρηματικές αξιώσεις

Στις υποθέσεις όπου υπάρχει διασυνοριακή διάσταση σε αξιώσεις για οφειλόμενα χρήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αστικές και εμπορικές διαφορές.

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει

  • την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής - πρόκειται για μια απλουστευμένη διαδικασία για διασυνοριακές χρηματικές αξιώσεις τις οποίες δεν αμφισβητεί ο εναγόμενος, με βάση τυποποιημένα έντυπα.
  • την Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών - πρόκειται για μια απλουστευμένη διαδικασία η οποία επιταχύνει την ικανοποίηση διασυνοριακών αξιώσεων που δεν υπερβαίνουν 5.000 ευρώ.
  • την αφερεγγυότητα - εθνικές και κοινοτικές μορφές προστασίας στην περίπτωση που η εταιρεία κατά της οποίας εγείρετε αξίωση αντιμετωπίζει πτώχευση
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.