Peňažné nároky

V prípadoch, ktoré majú cezhraničný prvok týkajúci sa peňažnej pohľadávky, možno využiť právo EÚ o občianskych a obchodných sporoch.

V tejto časti sa nachádza

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.