Penningfordran

EU-lagstiftningen om privaträttsliga tvister kan användas i ärenden som omfattar gränsöverskridande penningfordringar.

I det här avsnittet redogörs för

  • det europeiska betalningsföreläggandet – ett förenklat förfarande för gränsöverskridande penningfordringar som inte bestrids av svaranden,
  • det europeiska småmålsförfarandet – ett förenklat förfarande som påskyndar gränsöverskridande fordringar på högst 5 000 euro,
  • Insolvens – skydd i enskilda länder och i EU när ett företag som man har en fordran på riskerar konkurs.
Senaste uppdatering: 06/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.