Лихви

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законните лихвени проценти са уредени в член 1000 от Гражданския кодекс на Австрия (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Лихвените проценти за забава (мораторни лихви) са уредени в член 1333 от ABGB, а по отношение на правните сделки със стопански характер между дружества и между дружества и публичноправни юридически лица — в член 456 от австрийския Търговски кодекс (Unternehmensgesetzbuch, UGB).

Член 1000 от ABGB се прилага за лихвите, „които са предвидени по закон или за които не е определен лихвен процент“. Освен това в член 1000, алинея 2 от ABGB се посочват случаите, при които може да бъде начислявана лихва върху лихвата (сложна лихва).

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Съгласно член 1000, алинея 1 от ABGB законната лихва е четири процента годишно. Същото важи и за законната лихва за забава (мораторна лихва) съгласно член 1333, алинея 1 от ABGB във връзка с член 1000, алинея 1 от ABGB. Този лихвен процент се прилага и при едностранни стопански сделки.

Съгласно член 456 от UGB при забавено плащане на непогасени задължения по правни сделки със стопански характер между дружества и между дружества и публичноправни юридически лица се прилага мораторна лихва от 9,2 процентни пункта над основния лихвен процент. Основният лихвен процент за съответното полугодие е този, който е в сила към първото календарно число на периода. Основният лихвен процент може да бъде намерен на уебсайта на Австрийската национална банка на адрес: http://www.oenb.at, под рубриката „Услуги“ (Services) / „Лихвени проценти и обменни курсове“ (Interest rates and exchange rates).

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Съгласно член 1000, алинея 2 от ABGB кредиторът може да изисква заплащане на сложна лихва по парично вземане, ако това е изрично уговорено от страните. Дори и без такава договореност между тях, сложна лихва от четири процента годишно може да бъде наложена от деня, в който спорът става висящ (когато искът бъде връчен на ответника), ако искът е за дължима лихва. Австрийското право не забранява сложната лихва.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Посочените разпоредби на австрийския Граждански кодекс и на Търговския кодекс са достъпни безплатно (на немски език) на уебсайта на Австрийското федерално канцлерство (Bundeskanzleramt) (http://www.ris.bka.gv.at/) под рубрика „Bundesrecht“/„Bundesrecht konsolidiert“.

Последна актуализация: 05/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.