Лихви

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законната лихва е процентът, използван за изчисляване на допълнителната сума, която трябва да заплати длъжник, неиздължил се навреме на своя кредитор.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

При граждански дела (между физически лица или между физическо лице и търговец) законната лихва се изчислява като към 12-месечния EURIBOR (европейски междубанков лихвен процент) се добавят 2 %.

По отношение на търговските сделки (т.е. сделки между търговци и/или предприятия) се прилага Законът от 2 август 2002 г. за борба със забавянето на плащанията по търговски сделки (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Законният лихвен процент се прилага, ако страните по сделката не са уговорили друго (договорна лихва).

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

На всеки шест месеца се извършва корекция на лихвения процент за търговски сделки, която се обявява в Държавен вестник на Белгия (уебсайт на Belgisch staatsblad — Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be).

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Федералната публична служба за икономика (https://economie.fgov.be).

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Допълнителна информация може да бъде намерена безплатно на уебсайта на Федералната публична служба за икономика (https://economie.fgov.be).

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.