Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Лихви

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законна лихва – регламентирана ли е в държавата-членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва” в държавата-членка?

Да. Законната лихва (zakonska kamata) за забава е лихвата, която плаща длъжникът на парично задължение, който закъснява с изпълнението на паричното задължение. По този начин длъжникът, който закъснява с изпълнението на парично задължение, освен главницата дължи и лихва за забава.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/й? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Общият закон, уреждащ института на законната лихва, е Законът за гражданските задължения (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne novine (NN), Държавен вестник на Република Хърватия, бр. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 и 29/18) — членове 29—31. Този закон се прилага, освен ако не съществува специален закон по отношение на определени лица и определени отношения. Съгласно този закон размерът на законната лихва за забава за задължения, произтичащи от търговски договори и от договори между търговец и публичноправен субект, се определя за всяко полугодие чрез увеличаване с пет процентни пункта на средния лихвен процент по заемите, отпуснати за период, по-дълъг от една година, на нефинансови търговски дружества, изчислен за референтния период, предхождащ текущото полугодие, а за останалите задължения — с три процентни пункта.

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската народна банка (Hrvatska narodna banka), която е длъжна да го публикува на всеки 1 януари и всеки 1 юли в Narodne novine.

Средният лихвен процент, използван за изчисляване на законната лихва за забава за текущото полугодие (от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г.), е 3,11 %. Следователно за периода 1 януари 2020 г.—30 юни 2020 г. законната лихва за забава по задължения, произтичащи от търговски договори и от договори между търговец и публичноправен субект, е 8,11 %, а за останалите задължения — е 6,11 % (напр. задължения, произтичащи от потребителски договори и други гражданскоправни договори, извъндоговорни задължения — обезщетение за вреди, неоснователно обогатяване).

Специалният закон, уреждащ размера на законната лихва за забава за определени задължения, е Законът за финансовите трансакции и уреждане на предварителната несъстоятелност (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (NN, бр. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 и 78/15). Този закон транспонира в националното законодателство Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. Законът се прилага за забава в плащанията по търговски сделки между предприемачи и между предприемачи и публичноправни субекти, в които публичноправният субект е длъжник и които имат за предмет доставката на стоки или предоставянето на услуги срещу заплащане. Съгласно този закон законната лихва за забава в плащанията е лихва, равна на референтната ставка, увеличена с осем процентни пункта. Референтният лихвен процент е равен на средния лихвен процент по заемите, отпуснати за период, по-дълъг от една година, на нефинансови търговски дружества, изчислен за референтния период, предхождащ текущото полугодие, намален с три процентни пункта.

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската народна банка (Hrvatska narodna banka), която е длъжна да го публикува на всеки 1 януари и всеки 1 юли в Narodne novine.

Референтният лихвен процент, използван за изчисляване на законната лихва за забава за текущото полугодие (от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г.), е 0,11 %. Следователно за периода 1 януари 2020 г.—30 юни 2020 г. законният лихвен процент за забава в плащанията по търговски сделки между предприемачи и между предприемачи и публичноправни субекти, при които публичноправният субект е длъжник, е 8,11 %.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската народна банка (Hrvatska narodna banka), която е длъжна да го публикува на всеки 1 януари и всеки 1 юли в Narodne novine.

Държавен вестник на Република Хърватия (Narodne novine) е достъпен в интернет на следната връзка: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Държавен вестник на Република Хърватия (Narodne novine) е достъпен безплатно в интернет на следната връзка: https://narodne-novine.nn.hr/

Последна актуализация: 14/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.