Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Лихви

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законна лихва – регламентирана ли е в държавата-членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва” в държавата-членка?

Да. Законната лихва (zakonska kamata) е лихвеният процент, който длъжникът по парично задължение трябва да плати при неизпълнение на задължение за заплащане на определена парична сума. Следователно длъжникът, който не е изпълнил парично задължение, дължи освен главницата и законна лихва.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/й? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Общият закон за законната лихва е Законът за гражданските задължения (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 35/05, 41/08, 125/11 и 78/15) — членове 29—31. Този закон се прилага, освен ако не съществува специален закон по отношение на специфични лица и специфични взаимоотношения. Съгласно този закон размерът на лихвата за забава при задължения, произтичащи от търговски договори и от договори между търговец и публичноправен субект, се определя на всеки шест месеца чрез увеличаване с пет процентни пункта на средния размер на лихвата, изчислен за референтния период преди текущия шестмесечен период, върху заемите, отпуснати за период, по-дълъг от една година, на нефинансови предприятия, и с три процентни пункта — за други отношения.

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската национална банка (Hrvatska narodna banka), която трябва да го публикува на 1 януари и на 1 юли в Narodne Novine, Държавен вестник на Република Хърватия.

Средният лихвен процент, използван за изчисляване на законните лихвени проценти за текущия шестмесечен период (от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г.), е 4,68 %. Следователно за периода 1 януари 2017 г.—30 юни 2017 г. законният лихвен процент върху дългове, произтичащи от търговски договори и от договори между търговец и публичноправен субект, е 9,68 %, а за други видове отношения (напр. отношения, произтичащи от кредитни споразумения и други гражданскоправни договори, извъндоговорни отношения — обезщетение за вреди, неоснователно обогатяване) е 7,68 %.

Специалният закон, уреждащ законния лихвен процент за определени задължения, е Законът за финансовите трансакции и предварителната несъстоятелност (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 и 78/15). Този закон се прилага към забавени плащания по търговски сделки между предприемачи и между предприемачи и публичноправни субекти, при които публичноправният субект е длъжникът и които имат за предмет доставка на стоки или предоставянето на услуги срещу заплащане. Съгласно този закон законната лихва за забавени плащания е лихвеният процент, равен на стандартния лихвен процент, увеличен с 8 процентни пункта. Стандартният лихвен процент е равен на намаления с три процентни пункта среден лихвен процент по заеми, изчислен за референтния период преди текущия шестмесечен период, които заеми са отпуснати за период, по-дълъг от една година, на нефинансови предприятия.

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската национална банка (Hrvatska narodna banka), която трябва да го публикува на 1 януари и на 1 юли в Narodne Novine, Държавния вестник на Република Хърватия.

Стандартният лихвен процент, използван за изчисляване на законните лихвени проценти за текущия шестмесечен период (1 януари 2017 г.—30 юни 2017 г.), е 1,68 %. Следователно за периода 1 януари 2017 г.—30 юни 2017 г. законният лихвен процент за забавени плащания по търговски сделки между предприемачи и между предприемачи и публичноправни субекти, при които публичноправният субект е длъжникът, е 9,68 %.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската национална банка (Hrvatska narodna banka), която трябва да го публикува на 1 януари и на 1 юли в Narodne Novine, Държавен вестник на Република Хърватия.

Можете да получите достъп до Държавен вестник на Република Хърватия, Narodne novine, като щракнете върху следната връзка: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Можете да получите безплатен достъп до Държавен вестник на Република Хърватия, Narodne novine, като щракнете върху следната връзка: https://narodne-novine.nn.hr/

Последна актуализация: 25/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.