Лихви

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законна лихва – регламентирана ли е в държавата-членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва” в държавата-членка?

В националното право на Кипър не се предвижда „законен лихвен процент“. Когато обаче пред съда бъде предявен иск, съдията има право да разпореди законната лихва да бъде платена по предварително определен процент, считано от датата на предявяване на иска до датата на постановяване на съдебното решение, ако в съответното законодателство не се предвижда плащането на лихва, или когато по отношение на искове, предявени във връзка с нарушение на договор или на споразумение, въпросният договор или споразумение не включва изрична разпоредба, определяща размера на лихвата.

Понастоящем процентът е определен на 2 % със специална заповед на Министерството на финансите, което има право да го коригира.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/й? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Моля, вж. отговора на въпрос 1. Лихвеният процент, който понастоящем е в сила, е 2 %.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Не се прилага. Моля, вж. отговора на въпрос 1.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Не се прилага. Моля, вж. отговора на въпрос 1.

Последна актуализация: 19/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.