Лихви

Чехия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Да. Като цяло лихвата се урежда в членове 1802—1806 от Закон № 89/2012 (Граждански кодекс) и се определя като парична санкция, с която се наказва закъснението на длъжника при изпълнение на парично задължение. Размерът на законната лихва се определя с подзаконов нормативен акт (понастоящем Правителствено постановление № 351/2013).

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Размерът на законната лихва се изчислява съгласно законодателството, което е в сила към първия ден на забава за изпълнение на задължението.

Правителствено постановление № 351/2013 на Чешката република от 16 октомври 2013 г. е в сила от 1 януари 2014 г. С него се определят размерът на лихвата за забава и разходите, свързани със събирането на задължението, както и възнаграждението на ликвидатора, управителя по ликвидация и назначен от съда член на органа, представляващ юридическото лице, и се уреждат някои въпроси, свързани с Търговския вестник и публичните регистри за юридическите и физическите лица. Съгласно постановлението годишният размер на лихвата за забава се основава на доходността по репо сделките, определена от Чешката национална банка към първо число на календарния период, в който е настъпило неизпълнението на задължението за плащане, увеличена с осем процентни пункта. Този размер на лихвата след това остава непроменен през целия период на неизпълнение на задължението.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Лихвата за неизпълнение, което е започнало преди влизането в сила на Правителствено постановление № 351/2013, се урежда от предходния законодателен акт, т.е. Правителствено постановление № 142/1994, като винаги трябва да бъде указвано коя версия е в сила към първия ден на неизпълнението на задължението.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Последна актуализация: 22/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.