Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Лихви

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Съгласно член 113 от Закона за задълженията, когато изпълнението на парично задължение се забави, кредиторът може да поиска от длъжника да плати лихва за забава (санкция за забавено плащане) за периода от падежа на задължението до надлежното му издължаване.

Когато лихвеният процент за забава не е уговорен с договор, кредиторът може да претендира законно предвидената лихва по сумата. Съгласно член 113, параграф 1 от Закона за задълженията законният лихвен процент е посоченият в член 94 от закона плюс осем процента годишно. Съгласно член 94, параграф 1 от закона лихвеният процент се прилага на полугодишна основа и трябва да бъде равен на последния лихвен процент, приложим към основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка преди 1 януари или преди 1 юли всяка година.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Предвиденият в член 94 от Закона за задълженията лихвен процент се публикува два пъти годишно от Eesti Pank (Банката на Естония) на нейния уебсайт и в официалното издание Ametlikud Teadaanded. Съгласно член 113, параграф 1 от закона при изчисляването на размера на законната лихва към този лихвен процент се добавят осем процента.

За втората половина на 2019 г. предвиденият в член 94 от Закона за задълженията процент беше 0,00 %, при което законният лихвен процент беше 0,00 % + 8 % = 8,00 %.

В Естония не са предвидени различни ставки на законната лихва. Член 113 от Закона за задълженията се прилага по един и същ начин спрямо всяко забавено изпълнение на парично задължение.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Допълнителна информация относно изчисляването на законната лихва за забава може да се намери на естонски език на уебсайта за потребители Tarbijaveeb и на уебсайта за правна помощ Jurist Aitab.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Законът за задълженията е публикуван на уебсайта на Държавен вестник, а преводът на английски език е достъпен тук.

Информация за най-актуалния лихвен процент на Европейската централна банка по основните операции по рефинансиране е налична на уебсайта на Банката на Естония.

Последна актуализация: 18/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.