Лихви

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Да. Законният лихвен процент е определен в член 246 от германския Граждански кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Ако лихвата по дадено задължение се дължи по силата на закона или на правна сделка, лихвеният процент е четири процента на година, освен ако не е предвидено друго.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Размер/ставка на законната лихва

Критерии за прилагане на законния лихвен процент

(ако е необходимо)

Правно основание

4 %

Стандартен процент, освен ако има специални разпоредби, които предвиждат друго, или ако е уговорено отклонение от този процент

Член 246 от германския Граждански кодекс

5 %

При двустранни търговски сделки (с изключение на лихвата за забава), освен ако се прилага специална разпоредба, предвиждаща друго

Член 352 от германския Търговски кодекс (Handelsgesetzbuch, HGB)

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако длъжникът просрочи плащане на задължение

Член 288, параграф 1 от германския Граждански кодекс

9 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако длъжникът не изпълни задължение за плащане и в съответната правна сделка не участва потребител

Член 288, параграф 2 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако потребителят не изпълни задължение за плащане по споразумение за потребителски кредит, освен ако има споразумение за ипотечен кредит

Член 497, параграф 1, изречение 1 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта или 9 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

За парично задължение, считано от датата, на която възниква висящ спор (дата на връчване на исковата молба/призовката), най-рано считано от датата на падежа

Член 291 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

За съдебни разноски — от датата на получаване на молбата за начисляване на разноските и считано от датата на падежа, а ако не е необходима молба — от датата, на която е постановено съдебното решение

Член 104, параграф 1, изречение 2 от германския Граждански процесуален кодекс (Zivilprozessordnung, ZPO)

2 % над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*), но най-малко 6 %

За сделки с чекове или менителници, при което законен лихвен процент над 6 % се прилага само за издадени в страната чекове или полици

Членове 45 и 46 от германския Закон за чековете (Scheckgesetz);

Членове 28, 48 и 49 от германския Закон за менителниците (Wechselgesetz)

(*) Основният лихвен процент, определен от германското законодателство, НЕ е същият като този на ЕЦБ. За подробности относно изчисляването му, моля, вижте въпрос 3.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Основният лихвен процент, определен от германското законодателство, не е същият като основния лихвен процент на ЕЦБ. Той се изчислява в съответствие с член 247 от германския Граждански кодекс и се променя всяка година на 1 януари и на 1 юли. Преглед на основния лихвен процент по полугодия и години в съответствие с член 247 от германския Граждански кодекс е на разположение на немски и английски език на адрес:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

Съгласно член 289 от германския Граждански кодекс лихвата за забава не се олихвява (забрана за сложна лихва).

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Германският Граждански кодекс е достъпен на немски и на английски език на адрес:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Другите посочени по-горе законови и подзаконови актове са достъпни на немски език на адрес:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Граждански процесуален кодекс, също и на английски език)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Търговски кодекс, също отчасти и на английски език)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (Закон за чековете)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (Закон за менителниците)

Последна актуализация: 18/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.