В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Лихви

Гибралтар
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законната лихва е лихвеният процент, който съгласно закона може да се прилага към непогасено вземане за парична сума. Законодателството на Гибралтар действително предвижда прилагането на законна лихва в подходящи случаи.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Размер/ставка на законната лихва

Критерии за прилагане на законната лихва

(ако е необходимо, например забава, потребителски договор и др.)

Правно основание

8 %

Когато не се прилага друг законов или договорен лихвен процент, кредиторът може да иска плащането на лихва по ставката, определяна от време на време за съответните задължения от Висшия съд (High Court) в Англия — понастоящем 8 % годишна лихва.

Член 36 от Закона от 1960 г. за Върховния съд

Наредба от 2000 г. за присъдените вземания (лихвени проценти)

8 % над основния лихвен процент, определен от Гибралтарската спестовна банка (Gibraltar Savings Bank) за спестяванията, за деня, в който задължението е станало изискуемо

Предприятията и органите на държавна власт имат законово право да искат лихва за забавата на търговски задължения.

Закон от 2003 г. за забавата на търговски задължения

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

За определени задължения може да се иска плащането на лихва от деня, в който сумата е станала изискуема, до деня на подаване на иска по вземането и при същата ставка — до деня на постановяването на съдебното решение. Може да се иска плащането на лихва и от деня на постановяването на съдебното решение по ставката, определяна от време на време за съответните задължения от Висшия съд в Англия — понастоящем 8 % годишна лихва. Прилага се само проста лихва.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Можете да намерите съответното законодателство на следните хипервръзки:

Закон от 1960 г. за Върховния съд

Наредба от 2000 г. за присъдените вземания (лихвени проценти)

Закон от 2003 г. за забавата на търговски задължения

Последна актуализация: 11/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.