Лихви

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Гръцкото право предвижда наличието на законна лихва. С термина „законна лихва“ се обозначава пряко предвиденият в закона лихвен процент, т.е. процентът от главницата за определен период от време. Най-често срещаната форма на законна лихва е лихвата за забава, т.е. лихвата, дължима от длъжника от момента, в който е забавил плащането. Членове 301, 346, 529, 720 и др. от Гражданския кодекс предвиждат и други случаи на законна лихва.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Законният лихвен процент, дължим за забавено плащане, обикновено се определя на два процентни пункта над максималния дòговорен лихвен процент, който по-рано се определяше с решение на управителя на Централната банка на Гърция, но бе хармонизиран през 2001 г. със съответния лихвен процент на Европейската централна банка (Акт № 47/2000 на Съвета за парична политика, член 3, параграф 2 от Закон № 2842/2000). За сведение, небанковият наказателен лихвен процент се движеше в интервала от 12 % (без изменение в периода 1946—1979 г.) до 44 % (през 1992 г., когато постепенно започва да намалява). В момента той е 7,30 %.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

На уебсайта на Централната банка на Гърция е публикувана таблица с небанковите лихвени проценти (от 1946 г. насам) (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), макар че уебсайтът не предлага автоматичен метод за изчисляване на законния лихвен процент, какъвто има на други сайтове като NOMOS или ISOKRATIS (dsanet).

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

За Централната банка на Гърция — да, но не и за другите, тъй като за ползване на услугите е нужен абонамент.

Последна актуализация: 07/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.