Лихви

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Да. Законният лихвен процент е определен в член 6:47 от Закон V от 2013 г. относно Гражданския кодекс, който препраща към правилата за лихвения процент, въведени от централната банка. Законният лихвен процент за задължение, изразено в унгарски форинти (HUF), съответства на основния лихвен процент на централната банка, който се определя от Паричния съвет към Унгарската национална банка. Ако задължението е изразено в чуждестранна валута, законният лихвен процент е основният лихвен процент, определен от емитиращата въпросната валута централна банка, а ако такъв основен лихвен процент не съществува — лихвеният процент на паричния пазар.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Правното основание за законната лихва е Гражданският кодекс, в който лихвата се разглежда като цената на заетите пари, която длъжникът на парична сума трябва да заплати, освен ако страните са уговорили друго (напр. безвъзмездно ползване на пари, освобождаване от лихва). Законната лихва, приложима за задължението, се определя на всяко календарно полугодие. Лихвеният процент, който е в сила към първо число от съответното календарно полугодие, се прилага към целия период на полугодието независимо от промените в основния лихвен процент на централната банка през това полугодие.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Не.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Да, Гражданският кодекс може да бъде намерен в Сборника на националното законодателство (Nemzeti Jogszabálytár). Информация за ставката на основния лихвен процент на централната банка може да бъде намерена на уебсайта на Унгарската национална банка.

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.