Лихви

Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законодателството предвижда прилагането на лихвен процент при различни обстоятелства, напр. просрочени плащания по търговски сделки, задължения, установени със съдебни решения, неплатени или просрочени данъци,

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Посочените в таблицата по-долу ставки на законната лихва са от значение за искове в граждански и търговски дела:

Размер/ставка на законната лихва

Критерии за прилагане на законна лихва

(ако е необходимо, напр. забава, потребителски договор и т.н.)

Правно основание

8 %

Лихвата, приложима за задължения, установени със съдебно решение от датата на влизане в сила на решението

Раздел 26, Закон за длъжниците (Ирландия) от 1840 г.

и

Раздел 20, Закон за съдилищата от 1981 г.

и

Нормативен акт S.I. 12/1989 — Наредба към Закона за съдилищата от 1981 г. (Лихва върху задължения, установени със съдебни решения), 1989 г.

8 %

Когато съд разпореди плащането от някое лице на парична сума, при определени обстоятелства съдът може да разпореди и плащането на лихва върху цялата сума или върху част от сумата, дължима за целия период или за част от него, от датата на възникване на основанието за иска, до датата на постановяване на решението.

Раздел 22, член 1, Закон за съдилищата от 1981 г.

и

Раздел 50, Закон за съдилищата и съдебните служители от 1995 г.

и

Нормативен акт S.I. 12/1989 — Наредба към Закона за съдилищата от 1981 г. (Лихва върху задължения, установени със съдебни решения), 1989 г.

8 %

Лихвата се прилага към разноски, присъдени от съда от датата на установяване на размера на тези разноски (било то чрез споразумение между страните, или чрез изчисляване на тези разноски от съдебен служител).

Раздел 30, Закон за съдилищата и съдебните служители от 2002 г., изменен с раздел 41 от Закона за гражданската отговорност и съдилищата от 2004 г.

и

Нормативен акт S.I 544/2004 (решение за откриване)

Основният лихвен процент за рефинансиране от Европейската централна банка (считано от 1 януари и 1 юли всяка година) плюс 8 процентни точки

Правото на кредитор да претендира присъждането на законната лихва за просрочено плащане, ако плащането е просрочено по отношение на търговски договори, сключени след 16 март 2013 г.

Нормативен акт (S.I.) № 580/2012 — Регламенти на Европейските общности (Просрочени плащания по търговски сделки) от 2012 г.

Основният лихвен процент за рефинансиране от Европейската централна банка (считано от 1 януари и 1 юли всяка година) плюс 7 процентни точки

Правото на кредитора да претендира присъждането на лихва за просрочено плащане, ако плащането е просрочено по отношение на търговски договори, сключени между 7 август 2002 г. и 15 март 2013 г. и когато претендираната лихва по просрочено плащане е над 5 EUR.

Нормативен акт S.I. № 388/2002 — Регламенти на Европейските общности (Просрочени плащания по търговски сделки) от 2002 г.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Не се прилага. Вж. таблицата по-горе.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Можете да намерите законодателството онлайн на следния адрес: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Последна актуализация: 12/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.