Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Лихви

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

В Италия законна лихва се дължи върху финансово задължение.

Правното основание е член 1282 от Гражданския кодекс на Италия (Codice Civile), според който върху присъдените и изискуеми вземания автоматично се начислява лихва, освен ако не е предвидено друго по закон или според правото на собственост.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Размерът на законната лихва се определя от италианската държавна хазна на годишна база с постановление, което се издава до 15 декември всяка година.

Ако страните са договорили лихвен процент, тогава се прилага определеният от тях процент. Процентът обаче трябва да е договорен в писмен вид и не трябва да е по-висок от максималния разрешен процент съгласно законодателството против лихварството (Закон № 108 от 7 март 1996 г.), в противен случай лихвата ще се счита за лихварска практика и съответно ще бъде нищожна. В такива случаи няма да се дължи лихва (член 1815 от Гражданския кодекс).

Ако страните са постигнали споразумение да прилагат договорен лихвен процент, но не са определили размера, тогава се прилага законният лихвен процент.

В италианската правна система разпоредбите по отношение на лихвата за забавено плащане отчасти се различават от тези за законната лихва. Лихвата за забавено плащане е предвидена като санкция (за длъжника) и обезщетение (за кредитора). Тя е свързана с неизпълнение на финансово задължение след забавено плащане или неплащане за съответната услуга в рамките да предвидения от закона срок или по споразумение, постигнато от страните. За да може кредиторът да претендира за лихва за забавено плащане, длъжникът трябва да е в забава. „Забава“ означава забавяне от страна на длъжника в изпълнението на неговите или нейните задължения. Счита се, че длъжникът е в забава, когато срокът за изпълнение на задължението е изтекъл и длъжникът е получил покана за плащане: официален документ, с който кредиторът кани длъжника да извърши дължимото плащане.

Според Гражданския кодекс лихва за забавено плащане се дължи в размера на законния лихвен процент или на лихвения процент, определен по закон. Ако обаче е била дължима лихва, по-висока от законния лихвен процент, преди длъжникът да е получил покана за плащане, тогава лихвата за забава ще бъде в същия размер (член 1224 от Гражданския кодекс).

Според член 1284 от Гражданския кодекс процентът на законната лихва се определя на годишна база от министъра на икономиката и финансите. С наредба, публикувана в Официален вестник на Италианската република, министърът променя процента на база на средногодишната доходност на държавните облигации с максимален срок от 12 месеца, като взема предвид отчетения през годината процент на инфлацията. Този размер се определя най-късно до 15 декември на годината, предшестваща годината, за която е приложим процентът. Ако до 15 декември новият процент не е определен, тогава действащият процент остава непроменен за следващата година.

От 1 януари 2017 г. законната лихва е в размер на 0,1 %.

Таблица, представяща промените в лихвения процент с течение на времето, считано от 2010 г.:

1 %

От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.

Министерски указ (МУ) от 4 декември 2009 г.

1,5 %

От 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

МУ от 7 декември 2010 г.

2,5 %

От 1 януари 2012 г. до 31 декември 2013 г.

МУ от 12 декември 2011 г.

1 %

От 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.

МУ от 12 декември 2013 г.

0,5 %

От 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г.

МУ от 11 декември 2014 г.

0,2 %

От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

МУ от 11 декември 2015 г.

0,1 %

От 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

МУ от 7 декември 2016 г.

Определянето на лихва с по-висок лихвен процент от законния трябва да бъде в писмен вид, в противен случай е дължима лихва със законния лихвен процент.

Ако страните не са договорили лихвен процент, от момента на представяне на документа за образуване на производство законният лихвен процент е равен на процента, предвиден в специалния закон за уреждане на забавено плащане по търговски сделки (вж. по-долу). Това правило е приложимо също така по отношение на акта за образуване на арбитражно производство.

Специално законодателство за уреждане на забавено плащане по търговски сделки

С оглед на транспонирането на Директива 2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки италианският законодателен орган е издал Законодателен указ № 231/2002, с измененията. В него изрично е предвидена лихва за забавено плащане по търговски сделки с по-висок процент от законния лихвен процент. Според Законодателен указ № 231/2002 търговските сделки са „договори от всякакъв вид между предприятия или между предприятия и публични органи, които включват, независимо дали единствено или предимно, доставка на стоки или извършване на услуги срещу заплащане на възнаграждение“. В споменатия указ е предвидено, че в контекста на търговска сделка „всяко лице, което неоснователно търпи забавено плащане на възнаграждение, автоматично има право на плащане на лихва за забавено плащане, считано от деня, следващ изтичането на крайния срок за плащане, без да е необходимо да се отправя официална покана за плащане“, освен ако длъжникът успее да докаже, че неплащането се дължи на причини, за които той или тя не носи вина.

Според този закон лихвата върху забавени плащания по търговски сделки се базира на процента, който всяка година се определя от Министерството на икономическите въпроси и финансите. Лихвата е обобщена в таблицата по-долу, в която е посочено: а) за първата половина на годината, за която се отнася забавянето, използваният процент е този, който е бил в сила към 1 януари от тази година; б) за втората половина на година, за която се отнася забавянето, използваният процент е процентът, който е бил в сила на 1 юли от тази година.

Таблица, представяща промените в лихвения процент за забавени плащания във времето, считано от 2010 г.:

ТАБЛИЦА на ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ съгласно Законодателен указ 231/2002

С промените, въведени със Законодателен указ 192/2012

Сключени сделки преди 31.12.12 г.

От

До

Процент на ЕЦБ

Процент на увеличение

Общо

Общи проценти

1.1.2010 г.

30.6.2010 г.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2010 г.

31.12.2010 г.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2011 г.

30.6.2011 г.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2011 г.

31.12.2011 г.

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

1.1.2012 г.

30.6.2012 г.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2012 г.

31.12.2012 г.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2013 г.

30.6.2013 г.

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

1.7.2013 г.

31.12.2013 г.

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

1.1.2014 г.

30.6.2014 г.

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

1.7.2014 г.

31.12.2014 г.

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

1.1.2015 г.

31.12.2015 г.

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1.1.2016 г.

30.6.2016 г.

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1.7.2016 г.

31.12.2016 г.

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Има множество уебсайтове, предоставящи безплатен софтуер за изчисляване на законната лихва и лихвата за забавени плащания.

Последна актуализация: 22/01/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.