Лихви

Литва
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Разпоредбата относно лихвата и неустойките за забава се съдържа в посоченото по-долу законодателство:

Гражданския процесуален кодекс на Република Литва, том 6,

Закон на Република Литва относно предотвратяването на просрочени плащания по търговски договори.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Съгласно член 6.37 от Гражданския кодекс лихвата може да бъде определена по силата на закон или чрез споразумение между страните съгласно поетите в него ангажименти. Длъжникът също така е задължен да плати присъдената върху дадена сума законна лихва, считано от датата, на която делото е внесено в съда, до пълното изпълнение на съдебното решение.

Съгласно член 6.71 от Гражданския кодекс на Република Литва неустойката представлява парична сума, определена по силата на закон, споразумение или съдебно решение, която длъжникът трябва да плати на кредитора, в случай че не е изпълнено дадено задължение или е изпълнено неправилно (глоба, лихва за забава). Неустойките могат да бъдат определени като конкретна парична сума или като процент от основното задължение. Те могат да бъдат налагани за ненавременно изпълнение на задължение. Неустойките ще бъдат изчислявани съгласно броя на дните, седмиците, месеците и др., с които е просрочен срокът.

Съгласно член 6.210 от Гражданския кодекс длъжник, който е пропуснал срока за погасяване на парично задължение, трябва да плати лихва в размер на 5 % годишно от дължимата сума, освен ако по силата на закон или споразумение не е определена различна лихва. Ако и двете договарящи се страни са предприемачи или частноправни субекти, дължимата лихва е в размер на 6 % годишно от дължимата сума, освен ако по силата на закон или споразумение не е определена различна лихва.

Целта на литовския Закон относно предотвратяване на просрочени плащания по търговски сделки е да се определи срокът за плащане за продадени стоки, предоставени услуги и извършени дейности съгласно търговски договор, размерът на дължимата лихва в случай на забава, начинът за нейното изчисляване и правата на кредиторите, когато плащането е просрочено. Този закон се прилага по отношение на всички търговски договори между стопански субекти или между стопански и публични субекти, съгласно които се доставят стоки, предоставят се услуги или се извършват дейности срещу заплащане и се осъществяват плащания. Съгласно този закон лихвата за забава се равнява на 8 процентни пункта над фиксирания лихвен процент, приложим по отношение на последната основна операция по рефинансиране на Европейската централна банка, ако тази операция се извършва по тръжна процедура с фиксиран лихвен процент, или пределния лихвен процент, ако последната основна операция по рефинансиране на Европейската централна банка се извършва по тръжна процедура с променлив лихвен процент.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

При необходимост тази информация се предоставя от лицата, осигуряващи правна помощ.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Да.

Последна актуализация: 15/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.