Лихви

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

В малтийското право не съществува терминът „законна лихва“, а вместо него се използва „законна лихва за забавено плащане“. Тази фраза може да се намери в малтийския Търговски кодекс, където терминът е определен като „проста лихва за забавено плащане при процент, който е равен на сумата от основния лихвен процент и най-малко осем процентни пункта (8 %)“.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Малтийското право предвижда само един лихвен процент и той е осем процента (8 %). Правното основание на този процент е Търговският кодекс, глава 13 от Законите на Малта, по-специално в дял II, поддял IA от този кодекс.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Кредиторът има право на лихва за забавено плащане от деня, следващ датата на плащане, или от изтичането на срока на плащане, определени в договора. Ако обаче датата или срокът на плащане не са определени в договора, кредиторът има право на лихва за забавено плащане при изтичането на един от следните срокове:

  • тридесет календарни дни от датата на получаване от длъжника на фактурата;
  • тридесет календарни дни след датата на получаване на стоките или услугите, ако датата на получаване на фактурата не е сигурна;
  • тридесет календарни дни след датата на получаване на стоките или услугите, ако длъжникът получи фактурата преди стоките или услугите;
  • тридесет календарни дни след датата, на която съгласно договореното законодателство или съгласно договора продуктът трябва да бъде приет или проверен, а длъжникът получи фактурата преди това или на датата на въпросното приемане или проверка.

Приложимият основен лихвен процент за първото полугодие на съответната година е процентът в сила на 1 януари същата година, а за второто полугодие на съответната година е процентът в сила на 1 юли същата година.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Малтийският Търговски кодекс, глава 13 от Законите на Малта, е достъпен безплатно онлайн.

Последна актуализация: 22/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.